[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

4 / ธ.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการผ่นรายการ ETV
3 ธันวาคม 2557 กศน.อำเภอแก่งกระจาน สนองนโยบาย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการผ่านรายการ ETV
10 / ก.ย. / 2556 : ส่งเสริมการอ่าน
กำนหนดการสอบปลายภาคเรียน ที่1/2556
วันที่ 14 -15 กันายน 2556 กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ที่1/2556 กศน.อำเภอแก่งกระจาน
1 / ก.พ. / 2556 : ข่าวกศน. ตำบล
กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต
วันที่ 30 มกราคม 2556 กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดย กศน. ตำบลวังจันทร์ กศน. ตำบลพุสวรรค์และ กศน. ตำบล ห้วยแม่เพรียง จัดโครงการทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันยาเสพติดและเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จัง
27 / ม.ค. / 2556 : ข่าวกศน. ตำบล
กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ “อบรมค่ายคณิตศาสตร์”
วันที่ 26 มกราคม 2556 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหภูมิ กุมภคาม นางสาวเกล้ากนก ฉ่ำมะนา และนางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ จัดอบรมพัฒนาผู้เรียน “อบรมค่ายคณิตศาสตร์” ณ กศน. ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จั
8 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
ศศช.บ้านโป่งลึก อบรมพัฒนาชีวิตและสังคม : กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 3และ4 พฤษภาคม 2555 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการกศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสิทธิชัย เอมดี นางสาวเกล้ากนก ฉ่ำมะนา นางสาวสริญญา ทองเสม และนายสหภูมิ กุมภคาม อบรมพัฒนาชีวิตและสังคม : ปลูกผักสวนครัวในแปลงสาธิต และท
8 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรม ศศช.บ้านปาเกอะญอ ต.ปาเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้ นางสาวเกล้ากนก ฉ่ำมะนา นายสหภูมิ กุมภคาม นายสิทธิชัย เอมดี นางสาวสริญญา ทองเสม และนางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศส
5 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอแก่งกระจาน
กิจกรรม การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวเกล้ากนก ฉ่ำมะนา นางสาวสริญญา ทองเสม และนายสิทธิชัย เอมดี อบรมความรู้ด้านสิทธิและประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน
29 / เม.ย. / 2555 : เครือข่าย กศน.แก่งกระจาน
แหล่งเรียนรู้ การทำเกษตรธรรมชาติ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสุนันทา การะเวก ผู้นำนวยการกศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอแก่งกระจาน ต้อนรับนางสาวสุรีย์ อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีและคณะครู อาสาสมัคร ครูกศน.ตำบลและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1
28 / เม.ย. / 2555 : กศน.อำเภอแก่งกระจาน
แลกเปลี่ยนความรู้ การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพรอบสาม จากสมศ.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสุนันทา การะเวก ผู้นำนวยการกศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอแก่งกระจาน ต้อนรับนางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาทและคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมประก
13 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกศน. ตำบล
“เยี่ยมบ้านนักศึกษา” กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18.00 น. กศน. ตำบลแก่งกระจาน โดยนางขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา และนางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ เยี่ยมบ้านนางสาวสุดฤทัย บุญเสวก นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่อยู่บ้านแก่งกระจาน หมู่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพ
4 / ก.พ. / 2555 : กศน.ตำบล
“อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่” กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (2)
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายไห้ นางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ และ นางขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มอาชีพ การเลี้ยงไก่
1 / ก.พ. / 2555 : ข่าวกศน. ตำบล
“พบกลุ่มนักศึกษาและตรวจสุขภาพนักศึกษา ” ประจำเดือน กศน. ตำบลแก่งกระจาน
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 นางขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา ครูกศน. ตำบล พร้อมนางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ ครูอาสาสมัคร จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษาและตรวจสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2555 โดยประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเรือ ตำบลแ
29 / ม.ค. / 2555 : ภาคีเครือข่าย
เพื่อนช่วยเพื่อน “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” : กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 29 มกราคม 2555 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ ต้อนรับคณะครูและนักศึกษา กศน. อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 300 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ตำบลวัง
29 / ม.ค. / 2555 : ข่าวกศน. ตำบล
“COWBOY NIGHT” กศน.อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม
วันที่ 28 มกราคม 2555 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการกศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยครูกศน.อำเภอแก่งกระจาน นำการแสดงศิลปะพื้นบ้านชนเผ่ากะหรี่ยง การรำตอกไม้ และการรำกระทบไม้ไผ่ โดยเยาวชนบ้านปาเกอะญอ จากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
15 / ม.ค. / 2555 : กศน.อำเภอแก่งกระจาน
“ เยี่ยม กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี”
เมื่อเร็วนี้ นางโกศล หลักเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี “ เยี่ยม กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี”โดยมีนางสุนันทา การะเวกผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจานและคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยม กศน. ตำบลแก่งกระจาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่
13 / พ.ย. / 2554 : ข่าวกศน. ตำบล
“จัดปฐมนิเทศนักศึกษา” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
14 / ส.ค. / 2554 : ข่าวกศน. ตำบล
ครู กศน. ตำบล ฝึกประสบการณ์ ณ กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบลปี 2554 (วันที่ 3 ของการฝึกประสบการณ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและคณะครู จัดประสบการณ์ให้กับ ครู กศน. ตำบล ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ณ กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบลปี 2554
22 / ก.ค. / 2554 : เครือข่าย กศน.แก่งกระจาน
กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน. อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน พร้อมด้วย นางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ และ นางวาสนา ต้นแจง ต้อนคณะศึกษาดูงาน จากกศน. อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแก่งกระจาน บ้านน้ำ
21 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
ร่วมขับเคลื่อนโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ที่หมู่บ้านโป่งลึก – บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน และนายสิทธิชัย เอมดี ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านโป่งลึก ร่วมเป็นคณะทำงานของอำเภอแก่งกระจาน ออกสำรวจสภาพเศรษฐกิจ- สังคมของประชากรหมู่บ้านโป่งล
20 / ก.ค. / 2554 : เครือข่าย กศน.แก่งกระจาน
กศน.อำเภอหัวหินและกศน.อำเภอสามร้อยยอด นำคณะอาสาสมัครศึกษาดูงาน กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน นางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ นางพิทยาภรณ์ ชมยิ่ง และนางสาวน้ำเพชร เกิดช่าง องค์กรนักศึกษา กศน. ตำบลแก่งกระจาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกศน.อำเภอหัวหินและกศน.อำเภอสามร้อยย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
198/1 หมุ่ 1 ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-459158 , 032-459182
โทรสาร  032-459158  , 032-459182
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01