[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอแก่งกระจาน

            เป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถนำไปถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ กศน.อำเภอแก่งกรจะน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับวิทยากรและชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  การทำบัญชีครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  การทำเกษตรธรรมชาติ หรือเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงกบ  การเพาะเห็ดฟาง เห็ดภูฎาน  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทำให้ผู้รับบริการของ กศน.ได้นำความความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีความตระหนักถึงการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ  มีเหตุผลในการใช้จ่าย มีภูมิคุ้มกัน เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน  สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ มีรายได้ ลดรายจ่าย มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

หลักการ

          1.  ยึดกรอบความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  2  เงื่อนไข เป็นสาระหลักในการดำเนินงาน
          2.  ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นวิธีการในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้
          3.  ใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งระดับตัวบุคคล และระดับชุมชน
          4.  ยึดแนวทางการทำงานโดยใช้การประสานเครือข่ายในพื้นที่
          5.  ให้ความสำคัญกับบทบาทของครู กศน. ในการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ในชุมชนโดยเน้นเป็นการจัดกิจกรรมใหม่
          6.  บริหารโดยครู กศน.เป็นเจ้าภาพ ชุมชนเป็นเจ้าของ เครือข่ายเป็นเจ้ามือ

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากร
สามารถนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร บริหารการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่สู่การดำรงชีวิตของผู้เรียน ตลอดจนถึงครอบครัวและชุมชน
          2. เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ กศน.
          3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ดชจพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ  80 พรรษา
 
แนวทางการดำเนินงาน
          การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยกระบวนการ กศน มีแนวทางดังนี้
          1.  พัฒนาบุคลากร กศน.ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
          2.  พัฒนาสถานศึกษา องค์กรทุกระดับให้สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         3.  สามารถบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร กศน. ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้นฐาน บูรณาการในการหลักสูตรวิชาชีพ ทักษะชีวิต
         4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย เช่น เรียนรู้จากภูมิปัญญา ปราชญ์  ศึกษาตามโครงการพระราชดำริที่ให้มีการแลกเปลี่ยนเรีนรู้จนสามารถนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประชาชน
          แหล่งเรียนรู้ในอำเภอแก่งกระจานที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหรือการดำเนินงาน  ซึ่งสามารถศึกษาหรือเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแก่งกระจาน  บ้านน้ำทรัพย์  ตำบลแก่งกระจาน  กลุ่มเกษตรธรรมชาติ บ้านวังวน หมู่ที่ 2  โดยมีหัวหน้ากลุ่ม คือ นายไวพจน์  จันทร์นาคา

    

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
198/1 หมุ่ 1 ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-459158 , 032-459182
โทรสาร  032-459158  , 032-459182
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01