ระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

อยู่ในช่วงพัฒนาระบบครับ