User Name Password
mainmenu
???????
???????
??????????/???????
???????
?????????
????????????
??????????????
???????????????????
????????????????
???????????????????
E-OFFICE
E-Document
ระบบงานสารบรรณ
E-Budget
ระบบบริหารงบประมาณ
E-Reports
ระบบรายงานการประชุม
E-seller checker
ระบบตรวจสอบหลักผู้ขาย
ยบรƒร”ยกร’รƒยกร’รƒรˆร–ยกร‰ร’
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
ยบรƒร”ยกร’รƒยกร’รƒรˆร–ยกร‰ร’
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™ เธเธจเธ™.
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™ เธเธจเธ™.
Untitled Document
"เราต้องการความสุขอย่างใด เขาก็ต้องการความสุขอย่างนั้น.... เราเกลียดความทุกข์อย่างใด เขาก็เกลียดความทุกข์อย่างนั้น..... สิ่งใดเราไม่ชอบ สิ่งนั้นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน......" "เรื่องทุกเรื่อง เริ่มต้นที่ใจ สำคัญที่ใจ สำเร็จได้ด้วยใจ ถ้าหากใจเสียหายแล้ว จะทำจะพูดอะไรก็เกิดความเสียหายความทุกข์ร้อน จะติดตามคนนั้นไป เหมือนกับล้อเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกียนไป"


26 ก.ย. 56 : ด่วนที่สุด รายงานความเสียหายจากอุทกภัย.....
26 ก.ย. 56 : คำส่งแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด.....
16 ก.ย. 56 : การขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง.....
16 ก.ย. 56 : ด่วนที่สุด : ขอเชิญประชุม เรื่อง การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา.....
16 ก.ย. 56 : การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของลูกเสือ และนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริิยธรรมเยาว.....
13 ก.ย. 56 : กำหนดการ การจัดงาน"การศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน".....
13 ก.ย. 56 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.....
11 ก.ย. 56 : การเข้ารับรางวัลตามกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ปี 2556.....
11 ก.ย. 56 : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน.....
8 ก.ย. 56 : ด่ ว น ที่ สุด การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526.....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

20 หนังสือดีไม่มีผู้ยืม

รู้สู้ flood ep.1: รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น

รู้สู้ flood ep.2 : 3คำถามยอดฮิต

รู้สู้ flood ep.3 :เตรียมตัวก่อนน้ำมาถึง(Full)

รู้สู้ flood ep.4 : การรับมือในภาวะน้ำท่วม

รู้สู้ flood ep.5 : ใจเย็นยามอพยพ

Credit :

9
8
7
6
5
4
   
   

 

245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : petnfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com