[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวเด่น
กศน. อำเภอแก่งกระจาน “ร่วมโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

พุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


กศน. อำเภอแก่งกระจาน “ร่วมโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
**
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556  กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้บุคลากรและนักศึกษาเข้า “เข้าร่วมโครงการอ่านสร้างสุข ในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2  เพื่อพัฒนาคุณภาพ” เวทีสัมมนาถอดบทเรียนความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน
**
------
**
ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
- ชมนิทรรศการและกิจกรรมโครงการอ่านสร้างสุข จำนวน 16 บูธ
            กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดนิสัยรักการอ่าน มีหลากหลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
- วีดีทัศน์ “อ่านสร้างสุข มิติแห่งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้”
                 การอ่านสำหรับเด็กเน้นการอ่านออก อ่านได้คล่อง ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
                 การอ่านสำหรับเยาวชนเน้นเรื่องการอ่านเพื่อการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
                 การอ่านของผู้ใหญ่ (กศน.) เน้นเรื่องการนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำงาน การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ ฯลฯ
- เสวนา “แรงบันดาลใจ: พลังมหัศจรรย์การอ่าน”
                ในภาพรวมการเสวนาการเกิดแรงบันดาลใจส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัว ผู้ใกล้ชิด บรรยากาศ     หนังสือ /เอกสาร ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ   
- ถอดบทเรียนความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน
                สิ่งที่ทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จ เรียงตามลำดับ ผู้บริหาร ครู  นักเรียน/ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
             ปัญหา/อุปสรรค  อาคารสถานที่ สื่อเอกสาร การประกอบอาชีพ ( โรงเรียนไปส่งเสริมการอ่านในชุมชน)
- ร่างแผนปฏิบัติการ โครงการอ่านสร้างสุข “ อ่านสร้างสุข สร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อเชื่อมโยง โครงการอ่านสร้างสุขจากปี 1 ถึงปี 2
                 กศน. อำเภอแก่งกระจาน เพิ่มเติม ได้แก่ 1 สัปดาห์ 1 การอ่าน 1 องค์ความรู้ ,กิจกรรมหนังสือเสียง ,(เสียงตามสายหมู่บ้าน, รายการวิทยุชุมชน, อ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง) 
**
***
 
 **
บุคลากรกศน.ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
1.       นางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ ครูอาสาสมัครกศน.
2.       นางขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา ครูกศน. ตำบล
3.       นายสหภูมิ กุมภคาม ครู กศน. ตำบล
4.       นางสาวสุพัตรา ผึ่งน้อย นักศึกษากศน. อำเภอแก่งกระจาน
5.       นายศิริโรจน์ เอี่ยมสวัสดิ์ นักศึกษากศน. อำเภอแก่งกระจาน
นางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ ครูอาสาสมัคร กศน. รายงาน


เข้าชม : 1722


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      กศน. อำเภอแก่งกระจาน ร่วมงานเฉลิมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดแก่งกระจาน 4 / ต.ค. / 2556
      กศน.อำเภอแก่งกระจาน “ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพาเยี่ยมวัดถ้ำเสือ” ปี 2556 4 / ก.ย. / 2556
      กศน.อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี “การสร้างและพัฒนาเว็บไซด์ กศน.ตำบลและกศน. อำเภอแก่งกระจาน” 3 / ก.ย. / 2556
      กศน. อำเภอแก่งกระจาน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ที่พ่อหลวงเคยเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ บ้านสองพี่น้อง 24 / ส.ค. / 2556
      กศน. อำเภอแก่งกระจาน “รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง” 24 / ส.ค. / 2556


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
198/1 หมุ่ 1 ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-459158 , 032-459182
โทรสาร  032-459158  , 032-459182
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01