[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

27 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
กศน.ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาลัย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ณ ห้องประชุม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
21 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
งานกฐินพระราชทาน
เมื่อวันที่๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. และนายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา ผอ.กศน.จังหวัดเพชรบุรีประธาน งานกฐินพระราชทาน ณ วัดคงคารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มีพิธีสมโภชน์องค์กฐิน และเวลา ๑๗.๐๐ น
11 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (SAR)
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะครูและบุคลากร กศน อำเภอท่ายาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำรายรายงานการประเมิน (SAR) ประปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อาเซียนอำเภอท่ายาง
1 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ร่วมเส่งนาย ไพบูลย์ ยิ้มแย้ม นายอำเภอท่ายาง (เกษียณอายุราชการ)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมส่งนาย ไพบูลย์ ยิ้มแย้ม นายอำเภอท่ายาง ปฏิบัติราชการเป็นวันสุดท้าย ณ ที่ว่าการอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
1 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กศน.ต.เขากระปุก กศน.ต.ท่าไม้รวก กศน.ต.วังไคร้ และกศน.ต.กลัดหลวง ร่วมจัดกิจกรรมเวที/เสวนาความคิดเห็น/ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีจิตสำนึกรักชาติ มีความสามัคคีมากขึ้น ณ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก อ.ท่าย
1 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
นักศึกษา กศน.อำเภอท่ายาง สอบปลภาคเรียนที่ 1/2557
นักศึกษากศน อำเภอท่ายาง สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2557 ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา วันที่ 20 - 21 กันยายน 2557
30 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
เข้าร่วมงานกีฬา กศน เกมส์ ครั้งที่ 4
คณะบุคลากร อำเภอท่ายาง เข้าร่วม งานกีฬา กศน เกมส์ ครั้งที่4
13 / ส.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๕๗
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๕๗ ณ หอประชุม อ.ท่ายาง
24 / ก.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
โครงการ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
วันที่ 23 ก.ค.57 กศน .อำเภอท่ายางร่วมโครงการ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557 สาธิตการทำส้มตำหลอด ณ อบต.วังไคร้ อ.ท่าย าง จ.เพชรบุรี
23 / ก.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ประชุมประจำเดือน
วันที่ 4 ก.ค. 57 นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผอ. กศน.อำเภอท่ายาง ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และครู กศน.ตำบล ประจำเดือน กรกฎาคม 57
24 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
19 มิถุนายน 2557 ครูกศน.ตำบลกลัดหลวงและครูกศน.ตำบลท่าไม้รวก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง และสมาณฉันท์ ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอท่ายาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน
16 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ประชุมประจำเดือน
13 มิ.ย. 57 ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอท่ายาง ประจำเดือน มิถุนายน 2557
28 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
โครงการอบรมแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 57 กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านลาด และ กศน.อำเภอสามชุก สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย MOA International ณ สำนั
14 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
โครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ MOA
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 57 ท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ได้มาติดตามแผนการดำเนินงานโครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ MOA ของ กศน.อำเภอบ้านลาด และ กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมกับ ผอ.สังข์ กาญจนเพิ่มพูน และ ผอ.กิตติศักดิ์ รัตนฉายา ณ ห้องประชุม กศน.อำเ
1 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ลงพื้นที่ตำบลเขากระปุก
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 57 คณะเจ้าหน้าที่จาก ศป.ศธ. และจาก สำนักงาน กศน. ลงพื้นที่ตำบลเขากระปุกเพื่อเก็บข้อมูลและเตรียมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งให้ ชุมชนตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2557 ตชว.ที่ 3.5
10 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอท่ายาง
๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง นำทีมบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอท่ายาง นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม และคุณนาย ณ หน้าบ้านพักอำเภอท่ายาง
10 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่ายาง
11 / มี.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่ายาง
27 / ก.พ. / 2557 : กิจกรรมเด่น
สัมมนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผอ.กศน.อำเภอท่ายางเข้าร่วมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคเกษตร (เกษตรกร) สู่อาเซียน จัดโดยกศน.ภาคกลาง ณ กศน.ภาคกลาง
18 / ก.พ. / 2557 : กิจกรรมเด่น
กศน.อำเภอท่ายาง รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 12 - 13 ก.พ. 57 กศน.อำเภอท่ายาง รับการ ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ผอ.กิตติศักดิ์ รัตนฉายา เป็นประธาน คณะกรรมการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง
ถนนราษฎรบำรุง  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
โทร 0 - 3246 - 1021  โทรสาร  0 - 3246 - 1021
tayang@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01