[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

กศน.
เกณฑ์พิจารณา 6 มาตรฐาน กศน

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

   

มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต

 


ความเป็นมา

            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น และระบบการประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ มาตรา 48 ยังได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดนิยามคำว่า มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและการกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา

            ในปี พ.ศ. 2547  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ปัจจุบันเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้จัดทำมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน โดยกำหนดให้มี  21 มาตรฐาน 73 ตัวบ่งชี้จำแนกเป็นมาตรฐานด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการ จำนวน 8 มาตรฐาน  ด้านปัจจัย จำนวน 7 มาตรฐานและด้านกระบวนการ จำนวน 6 มาตรฐาน เมื่อสถานศึกษานำไปใช้จึงพบว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่เหมาะสมกับภารกิจและกิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการ  มาตรฐานมีจำนวนมากเกินไปและบางมาตรฐานไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างแท้จริง กอปรกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ดร.จรวยพร  ธรณินทร์)  ได้เสนอแนะให้ปรับลดมาตรฐานลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับงาน กศน. สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน จึงได้ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพของสถานศึกษามาประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน โดยปรับลดเหลือ จำนวน 9 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ จำแนกเป็นมาตรฐานด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการ 3 มาตรฐาน ด้านกระบวนการ  2 มาตรฐาน และด้านปัจจัย 4 มาตรฐาน และได้นำเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                     (นายวิจิตร   ศรีสอ้าน) ลงนามประกาศใช้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550

            ต่อมา เมื่อ สมศ. ประกาศมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และได้ประสานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ปรับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงาน กศน.จึงปรับมาตรฐานใหม่ มีจำนวน 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ซึ่งสถานศึกษาจะต้องใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของสถานศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ ทบทวนการดำเนินงานเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง ว่าสถานศึกษามีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด สอดคล้องหรือเป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อที่จะนำไปสู่การสรุปและรายงานการประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ และรายงานต่อสาธารณชนถึงความสำเร็จของการดำเนินงานและนำเสนอ ประเด็นท้าทายในอนาคต

            เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้จัดทำเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษานำไปใช้ในการติดตามตรวจสอบ ทบทวนการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาอาจปรับให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและบริบทของสถานศึกษา  เกณฑ์การพิจารณาที่จัดทำขึ้นได้ผนวกตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.เข้าด้วยกันและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษาจึงได้จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นรายการตัวอย่างข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่สถานศึกษาควรจัดเก็บเพื่อแสดงว่าได้มีการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของสถานศึกษาไว้ให้ด้วย

            เกณฑ์การพิจารณา   เป็นข้อกำหนดย่อยๆ ที่อธิบายตัวบ่งชี้ให้มีความกระจ่างชัดและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความหมาย ขอบข่ายของตัวบ่งชี้และพิจารณาได้ว่าจะต้องกำกับ ตรวจสอบและทบทวนการดำเนินในรูปแบบหรือลักษณะใด จึงจะทำให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกโรงเรียน

            ข้อมูลประกอบการพิจารณา เป็นรายงาน หรือสรุปผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่แสดงว่าสถานศึกษาได้มีการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์และ เป้าหมายของสถานศึกษา

            เกณฑ์การให้คะแนน เป็นข้อกำหนดที่บ่งบอกให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานว่า เมื่อสถานศึกษาปฏิบัติงานบรรลุตามเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้จะได้คะแนนเท่าไร

            เกณฑ์การประเมิน เป็นข้อกำหนดที่ตัดสินว่าในมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ที่กำหนด สถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพในระดับใด สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง  เกณฑ์การประเมิน มี 2 ระดับ คือ

1.      เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ มี 4 ระดับ ดังนี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

2. เกณฑ์การประเมินระดับมาตรฐาน มี 4 ระดับ ดังนี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
      หรือเท่ากับ 1.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    1.75
2.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
   2.75
3.49

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    3.50
4.00

 

 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต

 

 

มาตรฐานที่ 1       ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้ 1.1            ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินงานสอดคล้องกัน

ตัวบ่งชี้ 1.2            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  ครอบคลุมทุกพันธกิจ

ตัวบ่งชี้ 1.3            การกำกับ ติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและนำผลไปใช้ในการพัฒนา

มาตรฐานที่ 2       การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

ตัวบ่งชี้ 2.1            การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ 2.2            สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 2.3            การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ 2.4            ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ

ตัวบ่งชี้ 2.5            คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้ 2.6            ความรู้  ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ

 

มาตรฐานที่  3      การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

ทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน

ตัวบ่งชี้ 3.1            การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้ 3.2            สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 3.3            ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 3.4            ครูและผู้สอนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม

ตัวบ่งชี้ 3.5            คุณภาพของผู้เรียน / ผู้รับบริการ

 

มาตรฐานที่ 4       การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวบ่งชี้ 4.1            คุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

 

มาตรฐานที่ 5       การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ 5.1            คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร

ตัวบ่งชี้ 5.2            การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ 5.3            ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร

ตัวบ่งชี้ 5.4            คุณภาพของการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ 5.5            มีระบบประกันคุณภาพภายใน

 

มาตรฐานที่ 6       การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

ตัวบ่งชี้ 6.1            การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวบ่งชี้ 6.2            การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

   

เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 


มาตรฐานที่ 1       ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้ 1.1            ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินงานสอดคล้องกัน

เกณฑ์การพิจารณา

                1. มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและหลักปรัชญาคิดเป็น เศรษฐกิจพอเพียง นโยบายการศึกษาของสำนักงาน กศน. และจังหวัด หรือเขตบริการ และภารกิจของสถานศึกษา

                2. มีวัตถุประสงค์ กลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและนโยบายการศึกษาของสำนักงาน กศน.

                3. บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

1. มีปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นลายลักษณ์อักษร

1.  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี
ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

2.  แผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจย้อนหลัง 2 ปี

3.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผน หรือรายงานการประเมินตนเองย้อนหลัง 2 ปี

4.  รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและหลักปรัชญาคิดเป็น เศรษฐกิจพอเพียง นโยบายการศึกษาของสำนักงาน กศน. และจังหวัด หรือเขตบริการ และภารกิจของสถานศึกษา

5.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเชิญประชุม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ รายงานการประชุม

2

2. มีข้อ 1 และปรัชญา วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและหลักปรัชญาคิดเป็น เศรษฐกิจพอเพียง นโยบายการศึกษาของสำนักงาน กศน. และจังหวัด หรือเขตบริการ และภารกิจของสถานศึกษา

 

3

3.  มีข้อ 2 และมีวัตถุประสงค์ กลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและนโยบายการศึกษาของสำนักงาน กศน.

4

 

4.  มีข้อ 3 และบุคลากรในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายส่วนร่วมในการกำหนดปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

  

ตัวบ่งชี้ 1.2            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  ครอบคลุมทุกพันธกิจ

เกณฑ์การพิจารณา

                1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกันและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาและสะท้อนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                2. แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถานศึกษาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                3  มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินความสำเร็จในทุกโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปีไว้ชัดเจน

4. มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการครบทุกพันธกิจและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อย

ร้อยละ 75

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

 

 

 

1.  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกันและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาและสะท้อนการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

1.  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีย้อนหลัง 2 ปี
ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

2.  รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีกับปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและภารกิจของสถานศึกษา

3.โครงการทุกโครงการมีการระบุตัวบ่งชี้ความสำเร็จ มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จชัดเจน

4.  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานกับโครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา

5.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนครบทุกพันธกิจ และประเมินความสำเร็จของโครงการด้วยหรือรายงานการประเมินตนเองย้อนหลัง 2 ปี

6.  มีรายงานการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

7.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเชิญประชุม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ รายงานการประชุม

2

 

 

2.  มีข้อ 1 และมีแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถานศึกษาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3

 

3.  มีข้อ 2 และมีการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินความสำเร็จในทุกโครงการ / กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปีไว้ชัดเจน

4

4.  มีข้อ 3 และมีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการครบทุกพันธกิจและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 75

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

ตัวบ่งชี้ 1.3            การกำกับ ติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและนำผลไปใช้ในการพัฒนา

เกณฑ์การพิจารณา

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและมีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา

2. มีการนิเทศ และติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง

                3. มีการตรวจสอบหรือประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

                4. มีการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและพัฒนา/ปรับปรุงงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

 

 

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและมีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา

1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ

2.  แผนการนิเทศ

3.  รายงานการนิเทศที่มีข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายตามแผน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

4.  หลักฐานที่แสดงถึงการนำผลการนิเทศไปปรับปรุงงาน เช่น บันทึกการสั่งการของผู้มีอำนาจในการนำผลการนิเทศไปปรับปรุงงาน

5. อื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย เครื่องมือการนิเทศ
เป็นต้น

2

 

 

2.  มีข้อ 1 และมีการนิเทศ และติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง

3

 

 

3.  มีข้อ 2 และมีการตรวจสอบหรือประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

4

 

4.  มีข้อ 3 และมีมีการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและพัฒนา/ปรับปรุงงาน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
      หรือเท่ากับ 1.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    1.75
2.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
   2.75
3.49

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    3.50
4.00

 

 

วิธีการประเมินมาตรฐาน

มาตรฐาน 1

 

ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ 1.1

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 1.2

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 1.3

 

 

 

 

 

เฉลี่ย

 

 

 

 

 

ผลการประเมินมาตรฐาน  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ..............................ระดับคุณภาพ ...............................

 มาตรฐานที่ 2       การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

ตัวบ่งชี้ 2.1            การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

                2.  หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

                3.  สถานศึกษาบริหารหลักสูตรได้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของผู้เรียน  ชุมชน

                4.  มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

 

1.  ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1.  หนังสือเชิญประชุม

2.  บันทึก / รายงานการประชุม

3.  หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

4.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

5.  แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการ หรือ บันทึกการทำเวทีประชาคม / แผนชุมชน

6.  แบบประเมินความพึงพอใจ  หรือแบบสังเกต  หรือแบบสัมภาษณ์

8.  รายงานผลการประเมินเสนอผู้มีอำนาจ

9.  แบบประเมินการใช้หลักสูตร

10.  สรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตร

11.  บันทึก / โครงการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

2

 

 

 

2.  มีข้อ 1 และหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

3

 

 

3.  มีข้อ 2 และสถานศึกษาบริหารหลักสูตรได้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของผู้เรียน  ชุมชน

4

 

4.  มีข้อ 3 และมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2            สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับหลักสูตรและกิจกรรม

                2.  สถานศึกษามีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตรงความต้องการ

                3.  สถานศึกษามีการส่งเสริม  แนะนำ  ให้ข้อมูลสารสนเทศในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

                4.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

1.  สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับหลักสูตรและกิจกรรม

1.  ทำเนียบ  และรายการสื่อและแหล่งเรียนรู้

2.  บันทึกความเห็นชอบการใช้สื่อการเรียนรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษา

3.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อ
การเรียนรู้

4.  แบบประเมินความพึงพอใจ  หรือแบบสังเกต
หรือแบบสัมภาษณ์และรายงานการประเมิน

5.  บันทึกการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้

6.  บันทึก / โครงการการปรับปรุงพัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้

2

 

 

2.  มีข้อ 1 และสถานศึกษามีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตรงความต้องการ

3

 

 

 

3.  มีข้อ 2 และสถานศึกษามีการส่งเสริม  แนะนำ  ให้ข้อมูลสารสนเทศในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

4

 

4.  มีข้อ 3 และ  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

  

ตัวบ่งชี้ 2.3            การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  สถานศึกษามีการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เรียน

                2.  สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้

                3.  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องความต้องการของผู้เรียน

                4.  สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำผลไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

 

1.  สถานศึกษามีการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เรียน

1.  เอกสารแนะนำบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ  บันทึกการแนะนำ

2.  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำ

3.  มีศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ (advice  center)

4.  แผนการจัดการเรียนรู้  ตารางการวิเคราะห์เนื้อหาตามหลักสูตร

5.  บันทึกการสอน

6.  บันทึกหลังสอน

7.ใบงาน  แบบทดสอบฯลฯ

8.  โครงงาน กพช  สอนเสริม  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

9.  คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.  แบบรายงานผล (กศน.5)

11.  รายงานผู้จบหลักสูตร

12.  บันทึก / โครงการการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนวิจัยชั้นเรียน

2

2.  มีข้อ 1 และสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้

3

3.  มีข้อ 2 และสถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องความต้องการของผู้เรียน

4

4.  มีข้อ 3 และสถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำผลไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

  

ตัวบ่งชี้ 2.4            ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรม  จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

                2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

                3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

                4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ใช้วิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน

                5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีการวิจัยอย่างง่าย  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

                6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพึงพอใจอยู่ในระดับดี

หมายเหตุ             ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ครู ศรช. พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัครเดิม) ครูประจำกลุ่ม และครูสอนเสริม

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1.

 

1.  ครู มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

0 2 ข้อ

1.  แผนการจัดการเรียนรู้

2.  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

3.  รายงานผลการประเมินการออกแบบและ
แผนจัดการเรียนรู้

4.  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าในในสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์และ เขียนของผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  และอื่นๆ
(มีแบบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม) หรือ 

5.  รายงานการนิเทศ / รายงานการประชุม หรือ

6.  แฟ้มสะสมผลงานของครู

7)  แบบประเมินผลครูหรือแบบประเมิน ศรช.  ในเรื่องความสามารถในการใช้สื่อจาก

     -  บันทึกการสอน

     -  บันทึกการใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน

     -  เครื่องมือวัดและประเมินผล

     -  บันทึกหลังสอน

     -  บันทึก / โครงการการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน

     -  วิจัยชั้นเรียน

     -  บันทึก / โครงการการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน

8.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

2.

 

2.  ครูมีคุณลักษณะตาม เกณฑ์การพิจารณา

3 4 ข้อ

3.

 

3. ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

5 ข้อ

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

4.  ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

6 ข้อ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ 2.4

สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน ผลการประเมินตามเกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้

ครูคนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ก.1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ก.2

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ก.3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ก.4

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ก.5

-

/

/

/

-

-

-

-

/

/

ก.6

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

รวม

3

6

6

6

5

5

4

5

6

6

คะแนนที่ได้

2

4

4

4

3

3

2

3

4

4

คะแนนเฉลี่ย  = (คะแนนของครูคนที่1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)/10                   =             3.3

หมายเหตุ             /  หมายถึง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

                                - หมายถึง ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

ตัวบ่งชี้ 2.5            คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมงต่อปี  และนำความรู้มาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้

                2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู

                3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณวุฒิ  หรือได้รับการอบรม  หรือมีประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่จัดกระบวนการเรียนรู้

                4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบดูแลผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด (1:50)

หมายเหตุ             ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ครู ศรช. พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัครเดิม) ครูประจำกลุ่ม และครูสอนเสริม

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

 

1.  ครู มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 1ข้อ

1.  แบบสรุปรายงานการได้รับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.  แฟ้มสะสมงานของครู / แฟ้มประวัติ /
แฟ้มบุคลากร

3.  แบบประเมินผลครูและคณะกรรมการสถานศึกษา / คณะกรรมการ ศรช.  ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู

4.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน

5.  สมุดบันทึกความดี

6.  ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.  แฟ้มสะสมผลงานของครู / แฟ้มประวัติ /
แฟ้มบุคลากร

8.  ใบขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม

9.  บัญชีรายชื่อนักศึกษา / ทะเบียนนักศึกษาแยก
ตามกลุ่ม

10.  บัญชีรายชื่อวิทยากรสอนเสริมและครูประจำกลุ่ม

2

2.  ครู มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  2 ข้อ

3

 

3.  ครู มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ

4

4.  ครู มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ 2.5

สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน ผลการประเมินตามเกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้

ครูคนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ก.1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ก.2

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ก.3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ก.4

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

รวม

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

คะแนนที่ได้

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

คะแนนเฉลี่ย  = (คะแนนของครูคนที่1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)/10                   =             3.8

หมายเหตุ             /  หมายถึง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

                                - หมายถึง ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

  

ตัวบ่งชี้ 2.6            ความรู้  ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

                2.  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็น มีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                3.  ร้อยละของผู้เรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด  (สำเร็จการศึกษาภายใน  4  ภาคเรียน)

                4.  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

                5.  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 50

1.  แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน / แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

3. โครงงาน แบบทดสอบย่อย (Quiz)

4.  คะแนนเฉลี่ยทุกภาคเรียน

5.  แบบรายงานผู้จบหลักสูตร

6. รายงานการกิจกรรมการกีฬา

7. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

2

 

ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ร้อยละ 50-74

3

 

ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ร้อยละ 75- 89

4

ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

  

ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ 2.6

 

ร้อยละ

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา1 ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

90

4

เกณฑ์การพิจารณา 2 ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็น มีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

70

2

เกณฑ์การพิจารณา 3 ผู้เรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด  (สำเร็จการศึกษาภายใน  4  ภาคเรียน)

50

2

เกณฑ์การพิจารณา 4 ผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับดี

55

2

เกณฑ์การพิจารณา 5 ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด

85

3

เฉลี่ย

2.6

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
      หรือเท่ากับ 1.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    1.75
2.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
   2.75
3.49

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    3.50
4.00

 

วิธีการประเมินมาตรฐาน

มาตรฐาน 2

ตัวบ่งชี้

ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ 2.1

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.3

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.4

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.5

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.6

 

 

 

 

 

เฉลี่ย

 

 

 

 

 

ผลการประเมินมาตรฐาน  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ..............................ระดับคุณภาพ ...............................

 

มาตรฐานที่  3      การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

ทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน

ตัวบ่งชี้ 3.1            การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  มีการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น

                2.  มีการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  โดยชุมชนหรือผู้เรียนมีส่วนร่วม

                3.  สถานศึกษามีหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดไว้อย่างเป็นระบบ  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเลือกใช้ได้ตรงตามความต้องการและความจำเป็น

                4.  มีการประเมินการใช้หลักสูตร  นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

1.  มีการสำรวจข้อมูล  สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น

1.  ข้อมูลเวทีชาวบ้านและสรุปข้อมูลเวทีชาวบ้าน

2.  แผนชุมชน

3.  แบบสำรวจข้อมูลและสรุปผลการสำรวจข้อมูล

4.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร หลักสูตร / คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม

5.  รายงานการประชุม

6.  หลักสูตร  โปรมแกรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพ
และทักษะชีวิต  พัฒนาสังคมและชุมชนที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาทำเนียบหลักสูตร

7.  ทำเนียบหลักสูตร

8.  แผนปฏิบัติการประจำปีโดยดูที่ข้อมูลการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาอาชีพ  ทักษะชีวิต

9.  แบบประเมินการใช้หลักสูตร

10.  สรุปผลการดำเนินงาน

11.  สรุปผลการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร

12.  หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

13.  สถิติผู้ใช้บริการหลักสูตรแหล่งเรียนรู้

14.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้า

2

2.  มีข้อ 1 และมีการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  โดยชุมชนหรือผู้เรียนมีส่วนร่วม

3

3.  มีข้อ 2 และสถานศึกษามีหลักสูตร  และโปรแกรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดไว้อย่างเป็นระบบซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเลือกใช้ได้ตรงตามความต้องการและความจำเป็น

4

 

4.  มีข้อ 3 และมีการประเมินการใช้หลักสูตร  นำผลการประเมินมาปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

  

ตัวบ่งชี้ 3.2            สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับหลักสูตรและกิจกรรม

                2.  สถานศึกษามีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตรงความต้องการ

                3.  สถานศึกษามีการส่งเสริม  แนะนำ  ให้ข้อมูลสารสนเทศในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

                4.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

 

1.  สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับหลักสูตรและกิจกรรม

1.  รายการสื่อแต่ละประเภทและสรุปจำนวนสื่อ

2.  ทำเนียบแหล่งเรียนรู้

3.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ

4.  รายการสื่อที่ได้รับการคัดเลือก

5.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำทำเนียบ
แหล่งเรียนรู้

6.  บันทึกการประชุม

7.  แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์

8.  มุมบริการสื่อ

9.  แบบประเมินความพึงพอใจ

10.  สรุปผลความพึงพอใจ

11.  สรุปผลการปรับปรุง  พัฒนาสื่อ  และแหล่งเรียนรู้

2

2.  มีข้อ 1 และสถานศึกษามีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตรงความต้องการ

3

3.  มีข้อ 2 และสถานศึกษามีการส่งเสริม  แนะนำ  ให้ข้อมูลสารสนเทศในการใช้สื่อ  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

4

4.  มีข้อ 3 และสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ  และแหล่งเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 ตัวบ่งชี้ 3.3            ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  ครูและบุคลากรจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาตามที่หลักสูตร / โปรแกรมการเรียนรู้กำหนด

                2.  ครูและบุคลากรมีทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร /โปรแกรมการเรียนรู้ กำหนด

                3.  ครูและบุคลากรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตร / โปรแกรมการเรียนรู้กำหนด 

                4.  ครูและบุคลากรนำข้อมูลจากการประเมินผลผู้เรียนไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

 

1.  ครูและบุคลากรจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาตามที่หลักสูตร / โปรแกรมการเรียนรู้กำหนด 

1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

2.  แผนการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

3.  ตาราง วัน เวลา สถานที่และหลักสูตร
ที่สอน

4.  แบบประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้

5.  สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนรู้

6.  เอกสารและสื่อการสอนที่เกี่ยวข้อง

7.  แบบนิเทศ  รายงานผลการนิเทศ

8.  บันทึกสั่งการของผู้บริหาร

9.  สรุปผลการปรับปรุง  พัฒนา

2

 

 

2.  มีข้อ 1 และครูและบุคลากรมีทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้  และการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร  /โปรแกรมการเรียนรู้กำหนด 

3

 

 

3.  มีข้อ 2 และครูและบุคลากร 
มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตร / โปรแกรมการเรียนรู้กำหนด 

4

 

4.  มีข้อ 3 และครูและบุคลากรนำข้อมูลจากการประเมินผลผู้เรียนไปปรับปรุง /พัฒนา  การจัดกระบวนการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

 

ตัวบ่งชี้ 3.4            ครูและผู้สอนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  ครูและผู้สอนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ที่สอน

                2.  ครูและผู้สอนมีคุณธรรม  จริยธรรม

                3.  ครูและผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                4.  ครูและผู้สอนนำความรู้ความสามารถและทักษะจากการพัฒนาตนเองไปพัฒนางาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

 

1.  ครูและผู้สอนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

1 ข้อ

1.  วุฒิบัตร  ประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม

2.  ผลงาน

3.  แฟ้มสะสมงาน

4.  คำรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ

5.  สรุปจำนวนครูและผู้สอนมีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์

6.  แบบประเมินครูและผู้สอน

7.  รายงานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

8.  สรุปจำนวนครูและผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง

9.  แบบติดตามการพัฒนาตนเองครูและผู้สอน

10.  ผลงานที่มีการพัฒนาครูและผู้สอน

2

2.  ครูและผู้สอนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

2 ข้อ

3

 

3.  ครูและผู้สอนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

3 ข้อ

4

 

 

4. ครูและผู้สอนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

4 ข้อ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

  

ตัวบ่งชี้ 3.5            คุณภาพของผู้เรียน / ผู้รับบริการ

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  ร้อยละผู้เรียน /  ผู้รับบริการที่จบการเรียนตามหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้ 

                2.  ร้อยละผู้เรียน  / ผู้รับบริการ  มีความรู้ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้ 

                3.  ร้อยละผู้เรียน  / ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคม

                4.  ร้อยละผู้เรียน / ผู้รับบริการสามารถนำความรู้หรือทักษะจากโปรแกรมการเรียนรู้ กิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

1. ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต่ำกว่าร้อยละ 50

1.  แผนและเป้าหมายการให้บริการ

2.  แบบสรุปจำนวนผู้เรียนที่จบหลักสูตร

3.  ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน

4.  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกระบวนการเรียนรู้รายหลักสูตร

5. รายงานการติดตามผลผู้เรียน/ผู้รับบริการนำความรู้จากการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชนไปใช้

2

2. ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 50-74

3

3. ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 75-89

4

4. ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ 90 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

   คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
      หรือเท่ากับ 1.74

  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    1.75
2.74

 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
   2.75
3.49

 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    3.50
4.00

  

วิธีการประเมินมาตรฐาน

มาตรฐาน 3

 

ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ 3.1

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 3.2

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 3.4

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 3.5

 

 

 

 

 

เฉลี่ย

 

 

 

 

 

ผลการประเมินมาตรฐาน  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ..............................ระดับคุณภาพ ...............................

 

มาตรฐานที่ 4       การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวบ่งชี้ 4.1            คุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานหรือทำเนียบเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อให้บริการความรู้แก่ผู้รับบริการในท้องถิ่น/เขตบริการ

                2.  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น/เขตบริการ

                3.  มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการให้ความรู้ และการให้บริการชุมชนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ผู้รับบริการในท้องถิ่น/เขตบริการ

                4.  มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการให้ความรู้และการให้บริการชุมชนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ผู้รับบริการในท้องถิ่น/เขตบริการ

                5.  มีการส่งเสริมให้ผู้รับบริการในท้องถิ่น/เขตบริการ สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ / กิจกรรมในชีวิตประจำวัน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

                6.  มีการกำกับ ควบคุม  ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่กำหนด

                7.  มีการประเมินผลการดำเนินงานและการให้บริการและมีร่องรอยของการปรับปรุงพัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  0-2 ข้อ

1.  ทำเนียบ/ฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา

2.  หนังสือเชิญประชุม

3.  รายงานการประชุมหรือรายงานการสัมมนา

4.  หนังสือประสานความร่วมมือ

5.  แผน โครงการ และกิจกรรม การให้บริการความรู้แก่ชุมชน

6. รายงานการดำเนินการให้บริการแหล่งเรียนรู้

7.  ภาพถ่าย/รายงานการจัดกิจกรรม

8.  แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้รับบริการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้

9.  บันทึกการดำเนินงานการให้บริการของห้องสมุด ศรช. ศูนย์ฯวิทย์

10.  สถิติการใช้บริการ

11.  แผนการกำกับติดตามการดำเนินงาน

12.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

13.  ภาพถ่ายการกำกับติดตาม

14.  เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน

15.  รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน

16.  หลักฐานการนำผลการประเมินมาพัฒนางาน

2

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  3-4 ข้อ

3

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  5-6 ข้อ

4

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  7 ข้อ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
      หรือเท่ากับ 1.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    1.75
2.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
   2.75
3.49

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    3.50
4.00

  

มาตรฐานที่ 5       การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ 5.1            คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  มีโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกส่วนงานของสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจำปีหรือมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

                2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีและนำความรู้ไปใช้พัฒนางาน

                3.  มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผน/โครงการการพัฒนาบุคลากร

                4.  นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานและปรับแผน/โครงการพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

1.  มีโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกส่วนงานของสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจำปีหรือมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รบความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

1.  แผนพัฒนาบุคลากร(มีการวิเคราะห์ SWOT
เพื่อจัดทำแผน)

2.  โครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการประจำปี

3.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากร

4.  รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

5.  หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา

6.  บันทึกผลการอบรม ประชุมสัมมนา

7.  รายงานการกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน

8.  บัญชีสรุปผลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล

ประจำปี

9.  รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร

10.  บันทึกรายงานเสนอผู้มีอำนาจรับทราบและสั่งการให้มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากร

11.  หลักฐานการนำผลการประเมินไปปรับแผนการดำเนินงานหรือโครงการพัฒนาบุคลากร

12.  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  วุฒิบัตร เกียรติบัตร

2

2.  มีข้อ 1 และบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี

3

3.  มีข้อ 2 และมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน
ตามแผน

4

4.  มีข้อ 3 และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานและปรับแผนการดำเนินงาน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

ตัวบ่งชี้ 5.2            การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  มีการวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

                2.  นำระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ

                3.  มีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล

                4.  นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานระบบฐานข้อมูล

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

1.  มีการวางแผนและจัดทำระบบฐานข้อมูล

 

1.  แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

2.  มีฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เช่น

e-office, e-budget , website ของ กศน. กระทรวง จังหวัด พัฒนาชุมชน เกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.  มีฐานข้อมูลการจัดกิจกรรม เช่น โปรแกรมการศึกษาสายสามัญ(IT ) ข้อมูลด้านผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมาย  ข้อมูลประชากรวัยแรงงาน อสม. ผู้นำท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ

4.  แผนปฏิบัติการประจำปี

5.  แผนการบริหารงบประมาณ

6.  คำสั่งมอบหมายงานการนำฐานข้อมูลไปใช้ เช่น คำสั่งผู้ใช้ password

7.  รายงานการติดตามและประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูล

8.  รายงานการประชุม

9.  รายงานการใช้ข้อมูล

10.  บันทึกรายงานเสนอผู้มีอำนาจรับทราบและสั่งการให้มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาระบบฐานข้อมูล

11.  หลักฐานการนำผลการประเมินไปปรับระบบฐานข้อมูล

12.  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2

2.  มีข้อ 1 และนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ

 

3

3.  มีข้อ 2 และมีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล

4

4.  มีข้อ 3 และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานระบบฐานข้อมูล

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

  

ตัวบ่งชี้ 5.3            ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร

เกณฑ์การพิจารณา

1.  การมีวิสัยทัศน์

2.  การมีคุณธรรม จริยธรรม

3.  การบริการที่ดี

4.  การบริหารแบบมีส่วนร่วม

5.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  0-2 ข้อ

1.  การประเมินสมรรถนะของผู้บริหารโดยบุคลากรในหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย

2.  รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้บริหาร

3.  บันทึกการตรวจเยี่ยม

4.  สมุดหมายเหตุประจำวัน

5.  วุฒิบัตร เกียรติบัตร รางวัลต่าง ๆ

6.  หนังสือเชิญจากเครือข่ายองค์กร

ต่าง ๆ

7.  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ใช้เกณฑ์ของ สกคศ)

2

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  3 ข้อ

3

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  4 ข้อ

4

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  5 ข้อ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

ตัวบ่งชี้ 5.4            คุณภาพของการบริหารจัดการ

เกณฑ์การพิจารณา

                1.  มีการใช้มาตรฐานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ

                2.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ถูกต้องและครบถ้วน เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน

                3.  มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง

                4.  มีการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน และมีการบริหารจัดการเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

 

1.  มีการใช้มาตรฐานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ

1. แผนปฏิบัติการประจำปี

2. โครงสร้างการบริหารจัดการ คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน

3.  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

4.  สรุปผลการดำเนินงาน

5.  รายงานการประเมินโครงการ

6.  รายงานการนิเทศติดตามผล

7.  ฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เช่น

e-office, e-budget , website ของ กศน. กระทรวง จังหวัด พัฒนาชุมชน เกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.  ฐานข้อมูลการจัดกิจกรรม เช่น โปรแกรมการศึกษาสามัญ (IT) ข้อมูลด้านผู้เรียน ข้อมูลประชากรวัยแรงงาน อสม. ผู้นำท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลห้องสมุด e-book , e-learning , e-libraryฯลฯ

9.  หลักฐานเชิงประจักษ์ โปรแกรมการบริหารทั้งหมด

10.  แผนการนิเทศ

11.  รายงานการนิเทศ

 

12.  สมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม การตรวจราชการ สมุดหมายเหตุรายวัน

13.  บันทึกสั่งการต่าง ๆ

14.  รายงานการประชุมต่าง ๆ

15.  หลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ๆ

16. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง

17.  หลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ๆ

 

2

2.   มีข้อ 1 และมีมีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ถูกต้องและครบถ้วน เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน

3

3.  มีข้อ 2 และมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง

4

4.  มีข้อ 3 และมีการนำข้อมูลและผล

การประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ

และปรับปรุงงานตลอดจนมีการบริหารจัดการ

เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

ตัวบ่งชี้ 5.5            มีระบบประกันคุณภาพภายใน

เกณฑ์การพิจารณา

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

                2.  มีการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของต้นสังกัดและสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา

                3.  มีการพัฒนาคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

                4.  มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนผลการดำเนินงาน ครอบคลุมพันธกิจ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                5.  มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

                6.  มีการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อมแผนพัฒนาคุณภาพให้คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาเพื่อนำสู่การปฏิบัติ

                7. มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและนำผลการประเมินไปปรับปรุงกลยุทธ์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและ มีการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของต้นสังกัดและสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา

1.  คำสั่งคณะทำงานจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน

2.  คู่มือระบบประกันคุณภาพภายใน

(ถ้ามี) หรือคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

3. โครงการหรือแผนการประกันคุณภาพภายใน(ในแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

4. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) (ที่มีการประเมินการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน)

5.  หลักฐานการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เกี่ยวข้อง

6.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7.  แผนปฏิบัติการประจำปี

8.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

9.  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานตัวชี้วัดกับกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา

10.  บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้

11.  แผนการติดตามตรวจสอบทบทวน

12.  รายงานการติดตามตรวจสอบทบทวน

13.  บันทึกรายงานเสนอผู้มีอำนาจรับทราบและสั่งการให้มีการนำผลการติดตามตรวจสอบทบทวนไปปรับปรุงดำเนินงาน

14.  บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้

15.  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นผู้ประเมิน)
ถ้ามี

16.  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีการนำเสนอรายงานการประเมินตนเอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

17.  หนังสือเผยแพร่เอกสารรายงานการประเมินตนเอง

18.  หนังสือส่งรายงานการประเมินตนเองให้ต้นสังกัด

19.  หลักฐานการนำผลการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายนอกมาวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 

2

2.  มีข้อ 1 และมีการพัฒนาคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนผลการดำเนินงาน ครอบคลุมพันธกิจ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

3

3.  มีข้อ 2 มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และมีการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อมแผนพัฒนาคุณภาพให้คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาเพื่อนำสู่การปฏิบัติ

4

4.  มีข้อ 3 มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและนำผลการประเมินไปปรับปรุงกลยุทธ์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
      หรือเท่ากับ 1.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    1.75
2.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
   2.75
3.49

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    3.50
4.00

 มาตรฐานที่ 6       การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

ตัวบ่งชี้ 6.1            การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เกณฑ์การพิจารณา

                1. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน

                4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

1.  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ

วางแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. รายงานการประชุมที่มีเครือข่ายร่วมวางแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษา

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานที่มีภาคีเครือข่ายร่วมเป็นคณะกรรมการ

3.  แผนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย

4.  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเชิญภาคีเครือข่ายร่วมประชุม

5.  ภาพถ่าย

6.  สถิติข้อมูล

7.  รายงานการจัดการศึกษา

8.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผล

9.  แผนการติดตามประเมินผล

10.  รายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

11.  บันทึกการรับทราบรายงานผลการประเมินและการสั่งการของผู้มีอำนาจ ให้มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน

12.  โครงการจัดคูปองส่งเสริมการศึกษา

13.  ข้อตกลงการทำงานร่วมกัน (MOU)

14.  หนังสือประสานงานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

15.  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2

2.  มีข้อ 1 และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

 

3

3.  มีข้อ 2 และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและ

นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการ

ดำเนินงาน

4

4.  มีข้อ 3 และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

 ตัวบ่งชี้ 6.2            การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เกณฑ์การพิจารณา

                1. มีการประชาสัมพันธ์ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ภาคีเครือข่าย

                2. มีการพัฒนาบุคลากรของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                3. มีการสนับสนุนทรัพยากรการดำเนินงานให้แก่ภาคีเครือข่าย

                4. มีการประสานงาน เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคีเครือข่าย

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1

1 . มีการประชาสัมพันธ์ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ภาคีเครือข่าย

1.  สื่อประชาสัมพันธ์

2.  หลักฐานการเผยแพร่สื่อ

3.  หนังสือเชิญประชุม

4.  รายงานการประชุม

5.  แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของภาคีเครือข่าย

6.  ภาพกิจกรรม

7.  รายงานการพัฒนาบุคลากรของภาคีเครือข่าย

8.  เอกสารการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากร

9.  แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

10.  หนังสือราชการประสานงาน

11.  หลักฐานเชิงประจักษ์

12.  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2

2.  มีข้อ 1 และมีการพัฒนาบุคลากรของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3

3.  มีข้อ 2 และมีการสนับสนุนทรัพยากรการดำเนินงานให้แก่ภาคีเครือข่าย

4

4.  มีข้อ 3 และมีการประสานงาน เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคีเครือข่าย

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1   คะแนน

2  คะแนน

3 คะแนน

4  คะแนน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
      หรือเท่ากับ 1.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    1.75
2.74

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
   2.75
3.49

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
    3.50
4.00

รายชื่อผู้ข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2

 


เข้าชม : 14099

กศน. 5 อันดับล่าสุด

      เกณฑ์พิจารณา 6 มาตรฐาน กศน 5 / ก.พ. / 2552


ความคิดเห็นที่ 1
เสาร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 06:08:46
and UpCape Cod breitling replica Town Is at omega replica watch Center of Firestorm replicas omega on Sex Education: omega men watch How Young Is lv watches Too Young for louis vuitton knockoffs Condoms?By SUSAN DONALDSON replica watches for sale JAMESJune 25, 2010 breitling super ocean A Massachusetts school louis vuitton utah leather
โดย : breitling replica    ไอพี : 115.150.72.202

ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 02:14:55
One thing is implied in the ugg classic mini answer to this question is about the snow boot to see ugg short sale what we now call the history of snow boots. Snow boots originally from Australia. The first is to be made is nothing new snow boots. They use the pilot is to enable them to fly the plane warm pressurized module, not a means in the First World War. In ugg classic short addition, they used the surfing and swimming in the past few decades as a way cheap ugg boots to quickly warm after training or competition, their feet. Now, July 23 LYH in 2010 snow boots are high fashion trends. Who can imagine that this is never intended to be there uggs classic tall for them to wear UGGly shear humiliation ugg bailey button sale in front of others will be among ugg bailey button the peoples of the world's high fashion cheap ugg classic tall project start.http://www.uggsonsaleonline.com/
โดย : ugg classic short    ไอพี : 117.26.202.147

ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 19:57:01BOSE products include BOSE headphones,BOSE mobile in-ear, Bose earphones headphones cheap bose headphonesbose headphones, discount oakley sunglasses,
oakley sunglasses cheap,
ray ban sunglasses men
ugg 5815,ugg 5825
ugg boots sale
christian louboutin shoes ,cheap christian louboutin,cheap christian louboutin
โดย : cheap bose headphones    ไอพี : 59.175.112.126

ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 19:57:18

Nike air max 2010,air max 2009,air max shoes on sale.Buy nike air max shoes on http://www.nikeairmax-1.com low at $62,especiallynike air max
air max 2010,air max 2009,nike air max shoes,,nike air max 2011
taylor made golf
taylor made golf clubs
cheap sheepskin boots
sheepskin boots
โดย : air max 2010    ไอพี : 59.175.112.126

ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 19:57:42
They are such a fashion symbol that there are a high number of counterfeits within the market today,The original designer developed luggage for travelers in Paris starting in the early 1800,coach handbags on sale,coach handbags,coach outlet online,coach outlet online,high fashion handbags
designer handbags
designer handbags on sale
handbags on sale
โดย : designer handbags    ไอพี : 59.175.112.126

ความคิดเห็นที่ 6
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 01:11:34
The best services, you need it most, your smile is the best encouragement for us
tiffany new york
tiffany
tiffany paris
tiffany france
tiffany
tiffany london
tiffany uk
tiffany
The best services, you need it most, your smile is the best encouragement for us
abercrombie uk abercrombie uk
abercrombie and fitch uk abercrombie and fitch uk
abercrombie & fitch uk abercrombie & fitch uk
abercrombie fitch uk abercrombie fitch uk
abercrombie outlet abercrombie outlet
The best services, you need it most, your smile is the best encouragement for us
abercrombie fitch outlet abercrombie fitch outlet
abercrombie and fitch outlet abercrombie and fitch outlet
abercrombie online abercrombie online
abercrombie london
The best services, you need it most, your smile is the best encouragement for us
abercrombie fitch london
abercrombie and fitch london
hollister uk
The best services, you need it most, your smile is the best encouragement for us
abercrombie uk
hollister clothing
The best services, you need it most, your smile is the best encouragement for us
โดย : 858687349@qq.com    ไอพี : 113.16.86.237

ความคิดเห็นที่ 7
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เวลา 19:37:11
โดย : ิboomboomtom33@gmail.com    ไอพี : 110.77.226.119

ความคิดเห็นที่ 8
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เวลา 19:39:13
โดย : ิboomboomtom33@gmail.com    ไอพี : 110.77.226.119

ความคิดเห็นที่ 9
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 02:29:32
Popularita volejbaluCoach Factory Store je adekvátní dlouhodobému
โดย : lovebyone@126.com    ไอพี : 27.159.218.148

ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 22:16:24
Hi, here is a good online shop you can pick up cheap Moncler Products:
Moncler Women Coat
Moncler Women Jackets
Moncle Men Coats
Moncler Men Jackets
Moncler Women Vest
โดย : sylviazheng365@hotmail.com    ไอพี : 220.161.144.115

ความคิดเห็นที่ 11
เสาร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 00:41:56
If you desire to go to coach factory outlet, but have no idea in which to go, you can research online. It is no doubt that there is drastically information and details about it for the reference.Welcome to visit the coach factory online store. It offers diverse Coach bags, Coach wallets, Coach purses, shoes, jewelry, sunglasses etc, at promotional prices and of good quality.in the market you definitely can find various colorways that are designed in as well as the high quality that applied in. For most of you would like to come. So just come to our coach factory outlet online store to choose one.
โดย : coach factory outlet    ไอพี : 184.22.198.44

ความคิดเห็นที่ 12
เสาร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 00:42:16
Thankfully, louis vuitton sale is starting to catch on to our interest, so not only they are releasing the images early, but they're also giving us a behind-the-scenes peek at what goes in to a successful campaign.As we show below, louis vuitton outlet have a number of Louis Vuitton Earrings, louis vuitton replica handbags, in different styles for your selection.louis vuitton Outlets offer famous classic brand for LV,Channel, with perfect service.So become to the VIP soon.They offer more new styles,like LV purses,LV wallets etc. And are tested by product quality monitoring center .
โดย : louis vuitton sale    ไอพี : 184.22.198.44

ความคิดเห็นที่ 13
เสาร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 00:42:34
coach outlet online is surprisingly patient with Ellis'naive ways and defends him whenever Nick is negative or sarcastic toward him. Both are also native Georgians, which could contribute to their friendliness with each other.coach outlet store sells goods that are constructed to meet the highest standards of quality and functionality.You can trust it 100 percent.Almost everyone has identified effectively about this, below, among the best to make sure you will get much more information about coach outlet.
โดย : coach outlet online    ไอพี : 184.22.198.44

ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 00:10:10
coach outlet store online with fashion style and top quality succeed. In any occasions they are very suitable and appropriate for its precise and rich design.You'll get full refund when the items at the coach outlet store are not available in stock. High safety and prompt delivery is guaranteed.The Bags that you can buy in coach outlet online tend to be affordable, feel comfortable knowing that they are simply promoting traditional Coach Handbags.<br/>
โดย : coach outlet store online    ไอพี : 120.32.222.219

ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 20:58:46
Mr. Griffin, who Coach Outletthis month was named presidentLouis Vuitton of the Human Rights Campaign, Coach Factory Onlinea national gay advocacy group,Chanel Bags recalled being at a SeptemberCoach Factory Outlet 2010 fund-raiser for the PropositionCoach Factory Outlet 8 legal fund at the Mandarin Coach Outlet StoreOriental Hotel in New York, organized by,Coach Outlet among others, Wall Street financiersCoach Outlet Online and the former chairman of the Coach OutletRepublican National Committee.Coach Factory Store “I knew literally no one Coach Outletin the room,” said Mr. Griffin, whoseCoach Outlet fund-raising activities on behalf Coach Outletof the Obama campaign helpedCoach Outlet Store earn him a seat at President Coach Factory OutletObama’s table at the state dinner Coach Outletat the White House last week. Coach Outlet Online“It was a very bizarre momentCoach Factory Outlet for me.
โดย : Coach Outlet    ไอพี : 27.159.221.54

ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 23:11:48
Cheap Beats By Dre could be given away along with used as the decline wash cloth while art work a person small things. A silly goal which came up was astonishing. Most people purchased a innovative toaster, which often got sold in the field having space-age foam brackets approximately the idea. Many of us squashed the lamp for these recycling Cheap Beats, yet still must address the many waste the foam. Near to next to nothing as they acessed, some sort of dry out washing tote has been sufficiently strong to make sure they’re regarding waste day time, and so they just about all suit a large carrier. I just now given approximately 24 free of moisture washing Beats By Dre Cheap towards a charitable organisation which had been that has a selling connected with used prom/evening apparel. The particular Hermes bags were chosen intended for storage space within the dress up, as well as the particular haul from the dresses House by just its different entrepreneurs Cheap Dr Dre Beats. Okay, you are wondering, I purchase any sort of Hermes handbags? I recieve zip-top zip Hermes bags during quart, gallon, together with 2-liter styles. This 2-gallon dimension is for your wrapping your outfits once we go.โดย : Beats By Dre Cheap    ไอพี : 110.85.84.42

ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 23:02:49
Neckties since components, you are the particular fall months and also wintertime the most used using a individual merchandise, courting purchasing, discretion vacation sensible components, equally cozy garments can easily raise the total hair styling cosmetic, and also right away to be able to familiarizes you with the newest wintertime headscarf together with garments. Fine individuali moncler outlet zed grid avenue wind flow hole factors, which usually should be able to spotlight the particular craze avenue type with all the bottoming top headscarf with the identical shade to incorporate the complete dress layering. The particular movements type outfit everyday clear, african american strengthen using a lattice type headscarf, to be able to expose fairly neutral trend style. moncler outlet online
โดย : changyuan@hotmail.com    ไอพี : 59.60.127.118ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้ง ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง
ถนนราษฎรบำรุง  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
โทร 0 - 3246 - 1021  โทรสาร  0 - 3246 - 1021
tayang@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01