โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

หลักการและเหตุผล

                                ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและชุมชนหนาแน่น  รวมทั้งพื้นที่ที่มีสถานบริการและมั่วสุมต่างๆ  เช่น  ร้านเกมส์  อินเตอร์เน็ต  โต๊ะสนุกเกอร์  ฯลฯ  ประชากรกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา  ตลอดจนผู้ใช้แรงงาน  และผู้ว่างงาน  ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น  ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ  กระบวนการบังคับใช้กฎหมายและบำบัดรักษาในระบบต่าง ๆ  มีข้อจำกัดทำให้เกิดการกระทำผิดซ้ำซาก    เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย  จัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น  

 

วัตถุประสงค์

                                1.  เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด

                                2.  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

     ยาเสพติด

                                3.  เพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยดึงผู้มีส่วน

     เกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่าย

เป้าหมาย

                เชิงปริมาณ           

                                ผู้นำท้องถิ่น ตำบลวังไคร้ ประชาชนและเยาวชน บ้านท่าหัวลบ   หมู่ที่ 5   ตำบลวังไคร้   อำเภอท่ายาง  จำนวน  48  คน

                เชิงคุณภาพ

                                กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก และเกิดตระหนักในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่นของตนเอง

 

วิธีดำเนินการ

                                1.  ประชาคมหมู่บ้านเพื่อทราบความต้องการของประชาชน

                                2.  ประชุมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบกิจกรรม

                                3.  ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายเพื่อจัดทีมวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการ

     ฝึกอบรม

4.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                                5.  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม

                                6.  ดำเนินงานตามโครงการฯ

                                7.  สรุปและรายงานผล

 

ระยะเวลา / สถานที่ดำเนินงาน

                                วันพุธที่  6  สิงหาคม  2551  เวลา  08.30 – 16.30 น.    ศาลากลางหมู่บ้านท่าหัวลบ  หมู่ที่ 5  ตำบลวังไคร้  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

 

งบประมาณ

                                งบประมาณ  แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  งบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จำนวน  3,840  บาท  (สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                -  ค่าวิทยากร 2  คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ  250  บาท                                       เป็นเงิน     1,000  บาท

                                -  ค่าจ้างจัดทำป้าย                                                                                                เป็นเงิน        450  บาท

                                -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 20 บาท จำนวน  48  คน             เป็นเงิน     1,920  บาท                                        -  ค่าจ้างเหมารถยนต์                                                                                                                     470  บาท

 

เครือข่าย

                                -  อำเภอท่ายาง

                                -  สถานีตำรวจภูธรท่ายาง

                                -  สาธารณสุขอำเภอท่ายาง

                                -  โรงพยาบาลท่ายาง

                                -  สถานีอนามัยตำบลวังไคร้

                                -  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังไคร้

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง (นายเถลิงเกียรติ    จิตต์มั่นคง)

 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                                1.  กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด

                                2. ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

                                3.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่ายมีแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นายเถลิงเกียรติ    จิตต์มั่นคง)

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

(นางสาวเกษร  กสินันทสกุล  )

ครูอาสาสมัครฯ / เจ้าหน้าที่งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นางละเอียด     สะอาดเอี่ยม)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง