[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

การศึกษานอกระบบ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ศุกร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2556

แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง จำนวน ๑๙๙ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๑.๑ คนดีของเรา จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง สาระทักษะการดำเนินชีวิต รหัสวิชา ทช ๓๑๐๐๑
ศาสนา และหน้าที่พลเมือง สาระพัฒนาสังคม รหัสวิชา สค ๓๑๐๐๒
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม สาระความรู้พื้นฐาน รหัสวิชา อช ๓๑๐๐๓

ตัวชี้วัด
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมสำคัญของแต่ละศาสนา
๒. อธิบายความเป็นมา ความหมายและหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
๓. รู้เข้าใจและวิเคราะห์แนวคิด หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เห็นความสำคัญในการอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นอย่างสันติสุข
๕. ศึกษาค้นคว้าความรู้และข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้
๖. สืบค้นข้อมูลในด้านต่าง ๆ จาก Internet ได้
๗. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ได้

เนื้อหา
๑. หลักธรรมสำคัญของศาสนาพุทธ เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗
๒. ความเป็นมา ความหมาย หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความรู้
๔. บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือ Website
๕. คำศัพท์ วลี สำนวน ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
๖. การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๗. กานำเสนอการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน รูปแบบต่าง ๆ
๘. การเล่มเกม Cross word


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูทักทายสวัสดีกับผู้เรียน และชวนคุยว่า มีใครได้ดูข่าวเกี่ยวกับ ………… (ระบุข่าวที่เป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน เช่น การทำแท้ง, เด็กตีกัน, โจรปล้นทอง ฯลฯ)……….หรือไม่ ลองเล่าให้เพื่อนฟัง ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเล่าข่าว ๑ คน แล้วถามผู้เรียนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เพื่อนเล่าให้ฟัง ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ๒-๓ คน จากนั้นครูสรุปให้เห็นว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ทำให้การอยู่ร่วมกันไม่เป็นสุข ซึ่งเป็นเรื่องของคนไม่ดี ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง “คนดีของเรา” เพื่อให้สังคมเป็นสุข (เวลา ๑๐ นาที)
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ให้ผู้เรียนเล่นเกม “รวมเงิน” เพื่อแบ่งกลุ่มจำนวน ๔ กลุ่ม ๆ ละ ๕ คน แล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “คนดีในความคิดของผู้เรียนมีลักษณะอย่างไร” แล้วเขียนสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม ลงในกระดาษ A๔ จากนั้นครูสุ่มถาม ตัวแทนผู้เรียนของแต่ละกลุ่มว่า คนดีในความคิดของแต่ละกลุ่มมีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าคนดีมีหลายลักษณะ แล้วให้ผู้เรียนคิดว่าคนดีที่พอเพียง ควรเป็นอย่างไร (เวลา ๒๐ นาที)
๒. ครูแจกใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และอธิบายความเป็นมา ความหมาย หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นครูสุ่มถามผู้เรียน จำนวน ๒-๓ คน เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ (เวลา ๒๐ นาที)
๓. ครูเขียนหัวข้อ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงในกระดาษปรู๊ฟ แล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำลักษณะคนดีตามกิจกรรมในข้อ ๑ เขียนลงในกระดาษปรู๊ฟตามตัวอย่างที่กำหนดไว้ ครูคอยสังเกตว่าผู้เรียนเขียนได้ครบและตรงตามหัวข้อที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ครบครูต้องคอยกระตุ้นความคิดและเติมเต็มให้ผู้เรียนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ครูชวนคุยจากข้อสรุปในกระดาษปรู๊ฟ โดยยกตัวอย่างบุคคลหรือเหตุการณ์ในชุมชน/สังคมปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความเป็นคนดีที่พอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เวลา ๔๐ นาที)๔. ครูเกริ่นนำให้ผู้เรียนเห็นว่านอกจาก คนดีในความคิดของผู้เรียน มาเป็นคนดีที่พอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีหลักธรรมของศาสนาพุทธที่สำคัญ (หรือหลักธรรมสำคัญของแต่ละศาสนา) ที่มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือเรื่อง สัปปุริสธรรม ๗ จากนั้นครูแจกใบความรู้ที่ ๒ เกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญของศาสนาพุทธ เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗ ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและทำความเข้าใจ และครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเพิ่มเติมตามใบความรู้ ๒ และสุ่มถามผู้เรียน จำนวน ๒-๓ คน เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของหลักธรรมสำคัญของแต่ละศาสนา (เวลา ๑๕ นาที)
๕. ครูชี้ให้ผู้เรียนสังเกตว่า หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับหลักธรรมสำคัญของศาสนาพุทธ เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗ (หรือหลักธรรมสำคัญของแต่ละศาสนา) อย่างไร แล้วครูให้ผู้เรียนช่วยกันบอกหัวข้อ สัปปุริสธรรม ๗ ว่ามีอะไรบ้าง โดยครูเป็นผู้เขียน (รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้บุคคล รู้ชุมชน) ลงในกระดาษปรู๊ฟในลักษณะเดียวกับใบความรู้ จากนั้นชวนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มาจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับหลักธรรมสำคัญของศาสนาพุทธ เรื่องสัปปุริสธรรม ๗ (หรือหลักธรรมสำคัญของแต่ละศาสนา) พร้อมทั้งบอกเหตุผล (เวลา ๓๐ นาที)
๖. ครูให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของตนเองที่สอดคล้องกับความสำคัญของศาสนาพุทธ เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗ และหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสิ่งที่แต่ละคนควรปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้ตนเอง และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ลงในกระดาษ A๔ จำนวน ๑ หน้า (เวลา ๔๐ นาที)
ขั้นสรุป
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปถึงคนดีที่ทำให้ตนเอง และชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามหลักธรรมสำคัญของศาสนาพุทธ เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗ และหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๑๕ นาที)
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
มอบหมายกิจกรรม กรต. ให้ผู้เรียนเตรียมนำเสนอการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน รูปแบบต่าง ๆ เช่นการติดคำขวัญ การสัมภาษณ์ การทำ Poster เป็นต้น และให้ฝึกเล่นเกม Cross word

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “คนดีของเรา”
๒. บทเพลง “รวมเงิน”
๓. กระดาษปรู๊ฟ
๔. ปากกาเคมี
๕. กระดาษ A๔
๖. ใบความรู้ที่ ๑ เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ใบความรู้ที่ ๒ เกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม ๗

การวัดและประเมินผล
๑. ตรวจผลงานจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ห่วง ๒เงื่อนไข) มาเชื่อมโยงวิเคราะห์คนดีที่พอเพียง และการนำหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข) มาจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้อย่างถูกต้อง
๒. ตรวจผลงานจาการเขียนการปฏิบัติตนของตนเองที่สอดคล้องกับความสำคัญของ สัปปุริสธรรม ๗ และหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสิ่งที่แต่ละคนควรปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้ตนเอง และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ “คนดีของเรา”
๔.๑ ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ “คนดีของเรา” อย่างไร?
ประเด็น หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เนื้อหา ๑. เนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน
๒. เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ๑. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
๒. เนื้อหามีความสอดคล้องกับปัญหาและสภาพของผู้เรียนในชุมชน ๑. มีความรู้และเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี
๒. เนื้อหาเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันและเป็นที่สนใจ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจ ได้ง่าย

เวลา ๑. เวลาจัดกระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
๒.เวลามีความเหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน (ขั้นนำ ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นสรุป) ๑. เวลาสอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านเพศ อายุ และอาชีพ
๒.เวลาสอดคล้องกับการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ๑. กำหนดเวลาเพียงพอต่อการตอบคำถามหรือการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน
๒. กำหนดให้ผู้เรียนทำใบงานภายในเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู้
๑.๑ การแบ่งกลุ่มผู้เรียน
๑.๒ สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้
๑.๓ กิจกรรม ๑. จัดกลุ่มผู้เรียนได้เหมาะสมกับเวลา
๒. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ ใบความรู้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา และวัยของผู้เรียน ๑.กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
๒.สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ ใบความรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
๓. ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล ๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนไว้ล่วงหน้า
๒. จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และใบความรู้ ไว้ล่วงหน้าอย่างครบถ้วน
การวัดและประเมินผล ๑. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
๒. วัดและประเมินผลการเรียนรู้จากกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา ๑.วัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา
๒. วัดและประเมินผลจากชิ้นงาน/ผลงานของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ๑. กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลอย่างครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้
๒. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน/ผลงานไว้ล่วงหน้า


๔.๑ ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ “คนดีของเรา” อย่างไร? (ต่อ)
ประเด็น (ต่อ)
ความรู้ ๑. รอบรู้ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ หลักธรรมสำคัญของศาสนาพุทธ เรื่องสัปปุริสธรรม ๗ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. รอบรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
๓. รอบคอบในการสังเกตผู้เรียนเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
๔. รอบรู้และรอบคอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด (ขั้นนำ ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นสรุป) และการวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดตามแผนการจัดการเรียนรู้
คุณธรรม ๑. รับผิดชอบ อดทน และมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและบรรลุตัวชี้วัดตามแผนการจัดการเรียนรู้
๒. ยุติธรรมต่อผู้เรียน ทั้งการจัดกลุ่ม การนำเสนอชิ้นงาน/ผลงาน การวัดและประเมินผล
๓. มีจรรยาบรรณครู
๔.๒ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างไร? เมื่อเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ “คนดีของเรา”
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑.เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอชิ้นงาน/ผลงานตามความ สามารถของผู้เรียนแต่ละคน
๒. เสนอความคิดเห็นและนำเสนอชิ้นงาน/ผลงานได้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด
๑. แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อย่างมีเหตุผล
๒. เชื่อมโยงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
๓. วิเคราะห์และตัดสินใจเลือก สิ่งที่ตนเห็นว่าดี/ มีคุณค่าได้อย่างมีเหตุผล ๑. เปิดใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้
๒. เข้าใจและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ความรู้ ๑. รู้ และเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสนา และหน้าที่พลเมืองตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
๒. รู้และเข้าใจหลักธรรมสำคัญของศาสนาพุทธ เรื่องสัปปุริสธรรม ๗ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เสนอความคิดเห็นและนำเสนอชิ้นงาน/ผลงานด้วยความรอบคอบ
คุณธรรม ๑. รับผิดชอบ อดทน และมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถบรรลุตัวชี้วัดตามแผนการจัดการเรียนรู้
๒. มีน้ำใจ มีวินัย และมีความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
๓. มีความซื่อสัตย์ในการเสนอความคิดเห็นและการนำเสนอชิ้นงาน/ผลงาน
ใบความรู้ ๑
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนานกว่า ๓๐ ปี เพื่อให้เป็นหลักการ หลักคิด ในการดำเนินชีวิตโดยคำนึงถึงหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังแผนภูมิเงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน เพียร สติ ปัญญา)
ความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงที่สมบูรณ์ การใช้ชีวิตตามหลักพอเพียง หรือชีวิตพอเพียงนั้น ควรมีความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและชัดเจนแล้ว จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความสุข ซึ่งจะอธิบายหลักการ แนวคิด ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังนี้
ก. ๓ ห่วง ได้แก่
๑. ความพอประมาณ คือ ความพอดี กล่าวอย่างง่าย ๆ ว่าเป็นการยืนได้โดยลำแข้งของตนเอง โดยมีการกระทำไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยู่ในระดับสมดุล การใช้จ่าย การออมอยู่ในระดับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
๒. ความมีเหตุมีผล หมายความว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณ ในมิติต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล ต้องเป็นการมองระยะยาว คำนึงถึงความเสี่ยง มีการพิจารณาจากเหตุปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิด
๓. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควร พลวัตรในมิติต่าง ๆ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็วขึ้น จึงต้องมีการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ การกระทำที่เรียกได้ว่าพอเพียงไม่คำนึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบัน แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ข. ๒ เงื่อนไข ได้แก่
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย
๑.๑ ความรอบรู้ คือ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆอย่างรอบด้าน ในเรื่องต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์พื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างพอเพียง การมีความรอบรู้ย่อมทำให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง
๑.๒ ความรอบคอบ คือ มีการวางแผน โดยสามารถที่จะนำความรู้และหลักวิชาต่างๆมาพิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
๑.๓ ความระมัดระวัง คือ ความมีสติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ในการนำแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาต่างๆเหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยเป็นการระมัดระวังให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
๒. เงื่อนไขคุณธรรม เป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น คุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งครอบคลุมคนทั้งชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักธุรกิจ มีสองด้านคือ ด้านจิตใจปัญญาและด้านการกระทำ ในด้านแรกเป็นการเน้นคุณธรรมนำความรู้ ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ส่วนด้านการกระทำหรือแนวทางดำเนินชีวิต เน้นความอดทน ความเพียร สติ ปัญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขนี้จะทำให้การปฏิบัติตามเนื้อหาของความพอเพียงเป็นไปได้
ใบความรู้ที่ ๒“Sufficiency Economy” is a philosophy that stresses the middle path as an overriding principle for appropriate conduct by the populace at all levels. This applies to conduct starting from the level of the families, communities, as well as the level of nation in development and administration so as to modernize in line with the forces of globalization.
“Sufficiency” means moderation, reasonableness, and the need of self -immunity for sufficient protection from impact arising from internal and external changes. To achieve this, an application of knowledge with due consideration and prudence is essential. In particular great care is needed in the utilization of theories and methodologies for planning and implementation in every step. At the same time, it is essential to strengthen the moral fibre of the nation, so that everyone, particularly public officials, academics, businessmen at all levels, adheres first and foremost to the principles of honesty and integrity. In addition, a way of life based on patience, perseverance, diligence, wisdom and prudence is indispensable to create balance and be able to cope appropriately with critical challenges arising from extensive and rapid socioeconomic, environmental, and cultural changes in the world.”เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยน-แปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี


บัตรคำ

Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง Perseverance พากเพียร

PhiloSophy ปรัชญา honesty ซื่อสัตย์สุจริต

Moderration พอประมาณ integrity ความซื่อสัตย์

Reasonableness ความมีเหตุผล Consideration การตัดสินใจ

Theory ทฤษฎี

Moral คุณธรรม

Honesty ซื่อสัตย์

Diligence อดทน

Enough พอ

Adequate พอเพียง

Self-immunity มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

Wisdom ปัญญา

Prudence รอบคอบ

Patience อดทน

ใบความรู้ ๓
เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗

สัปปุริสธรรม แปลว่า ธรรมะของคนดี หมายความว่า ผู้ใดมีธรรมเหล่านี้แล้ว ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนดี ซึ่งคนดีที่พระพุทธศาสนายกย่อง มิได้เป็นคนงมงายหรือเป็นคนซื่อจนเซ่อ แต่เป็นคนฉลาดมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิด วางตัวได้ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์เหมาะสม
สัปปุริสธรรมมี ๗ ประการ ดังนี้
๑) อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของชีวิต ผู้จะรู้จักเหตุได้ ผู้นั้นต้องมีสติปัญญา มีความฉลาดรอบรู้ในเหตุว่า การกระทำอย่างนี้เป็นเหตุดีหรือไม่ดี จะมีผลเกิดขึ้นจากการกระทำนี้อย่างไร ถ้าพิจารณาเห็นว่า เป็นผลที่ออกมาไม่ดี ทำให้ตัวเองและคนอื่น สัตว์อื่น มีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นได้ ก็ให้หยุดกระทำในเหตุนั้นเสีย ถ้าเหตุใดได้พิจารณาด้วยปัญญาดีแล้วว่า การทำอย่างนี้จะได้รับผลที่ดี มีความสุข ความเจริญ เป็นไปในประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ดีขึ้น จงพยายามทำในเหตุนี้ให้มาก และทำให้เต็มที่ เพราะเป็นประโยชน์สุขแก่ตัวเองและผู้อื่น ไม่ต้องไปวิตก กังวลกับสิ่งใด เพราะได้วิเคราะห์วิจัยด้วยสติปัญญาอย่างถูกต้องแล้ว
๒) ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์สาระและผลอันเกิดจากสาเหตุดังกล่าว ความเป็นผู้รู้จักผล คำว่า ผล หมายถึง สิ่งที่เกิดมาจากเหตุ ถ้าได้รับผลดี ก็คือเหตุได้ทำมาดี ถ้าได้รับผลที่ไม่ดี ก็แสดงว่าเราทำเหตุไว้ไม่ดี คำว่า เหตุ หมายถึง สิ่งที่ทำผ่านไปแล้วในอดีต คำว่า ผล หมายถึง การได้รับในปัจจุบัน ความเป็นผู้รู้จักผลที่เกิดจากเหตุ รู้จักเหตุดีผลดี รู้จักเหตุชั่วผลชั่ว ผู้มีธรรมอยู่ในตัวจะเลือกทำแต่เหตุที่ดีเป็นนิสัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สังคมใด เมื่อใจมีธรรม จะสร้างแต่เหตุดีตลอดไป เพราะมีความมั่นใจอยู่ว่าผลที่ดีจะเกิดขึ้นแน่นอน ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ ชื่อว่าผู้นั้นมีสติปัญญาที่ดี มีเหตุผล เป็นที่พึ่งของตนเองได้ จึงเรียกว่า ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน สามารถมองผลที่เกิดมาจากเหตุ และมองเหตุที่จะออกไปเป็นผลที่จะเกิดตามมา จะเรียกว่าผู้นั้นมีสติปัญญาความฉลาดรอบรู้อยู่ในตัว การตัดสินใจในการทำสิ่งใดจะไม่ผิดพลาด เพราะใช้ปัญญาพิจารณาดีแล้ว แม้แต่การพูด ก็มีสติปัญญารอบรู้ว่า ถ้าพูดอย่างนี้ จะมีผลเป็นอย่างไร ความเข้าใจในเหตุผลอย่างนี้แล จึงนับว่าผู้นั้นมีสติปัญญา
๓) อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์ตนเองทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และความสามารถ เป็นผู้รู้จักความประพฤติของตัวเราเอง ทุกคนต้องมีกิริยามารยาทในการแสดงออก การแสดงนั้น มีอยู่สามทางด้วยกัน ๑ การแสดงออกทางกาย ๒ การแสดงออกทางวาจา ๓ การแสดงออกทางใจ ส่วนการแสดงออกทางใจจะรู้ได้เฉพาะตัวโดยจะอธิบายทีหลัง ขณะนี้ จะอธิบายในการแสดงออกทางกายและวาจาที่ว่าเป็นตัวตนให้เข้าใจ เพราะกาย วาจาเป็นสื่อของสังคมโลกจะใช้สื่อทางกายวาจาต่อกัน ในโลกนี้ เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องมีความเกี่ยวข้องอยู่ในสังคมนี้อยู่ทั่วไป ทุกคนในสังคมนี้ ต้องการความสุขสบายด้วยกัน ถ้าทุกคนรู้จักตน ในสังคมจะมีแต่สุขใจรื่นเริงอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน นั่นคือ ไม่ต้องการให้คนอื่นมาพูดให้เราเกิดความไม่สบายใจ ถ้าเข้าใจได้อย่างนี้ เราก็ต้องรู้ตัวเองว่า ไม่ควรทำ ไม่ควรพูด ให้คนอื่นมีความเดือดร้อนเป็นทุกข์จากตัวเราเช่นกัน ฉะนั้น การรู้ตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญในสังคมนี้ เพราะการทำการพูดให้แก่คนอื่นไม่ดีอย่างไร เรารู้จักตัวเองว่า เมื่อคนอื่นทำกับเราที่ไม่ดี พูดไม่ดีให้แก่เรา จะเกิดความรู้สึกเป็นอย่างไร คนอื่นก็จะเหมือนกับเราอย่างนั้น
๔) มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักหลักของความพอดี การดำเนินชีวิตพอเหมาะพอควร ความเป็นผู้รู้จักประมาณ คำว่าประมาณ หมายถึง รู้จักความพอดี ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป ตามปกตินิสัยของคนเราจะเอาอะไรสักอย่างจะเกินความพอดีอยู่เสมอ เช่น เห็นอาหารมากมาย มีแต่ของที่ถูกใจเสียทั้งหมด จะหยิบมารับประทานนิดเดียวพอเป็นพิธีทั้งที่หิวกระหายอยู่แล้ว จะไม่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เลย อย่างไรเสียก็ต้องว่ากันอย่างเต็มที่ เท่านี้ยังไม่พอ ยังแถมเพิ่มเข้าไปอีกแทบจะกลืนไม่ลง นี้เรียกว่าเกินความพอดี เมื่อธาตุไฟย่อยอาหารไม่ทัน เกิดท้องอืดท้องเฟ้อ แทนที่จะเป็นคุณ แต่กลายเป็นโทษไป ความไม่รู้ประมาณยังมีมาก เช่น เอาอะไรไม่มีประมาณ เห็นอะไรเป็นของแจกฟรี อย่างไรก็กอบโกยให้ได้มากที่สุด คนอื่นจะได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญ มือใครยาวสาวได้สาวเอา คนเราชอบทำอะไรเกินความพอดี เช่น ซื้อสิ่งของก็เกินความพอดี ไม่จำเป็นจะซื้อมากองไว้ที่บ้านจนเกินความจำเป็น หรือการตกแต่งบ้านและตกแต่งอะไรต่อมิอะไรก็เกินความพอดี จะเปิดเผยความเด่นในตัวเองก็เปิดเผยจนเกินความพอดี จึงกลายเป็นผู้ไม่รู้ประมาณ ถ้าอะไรเกินความพอดี สิ่งนั้นไม่ดี เช่น พูดอะไรเกินความพอดี บ่นให้ใครต่อใครก็บ่นเกินความพอดี จึงทำให้คนอื่นเกิดความรำคาญใจ และเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นจะทำอะไร จะพูดอะไร จะเอาอะไร ให้อยู่ในความพอดี ให้รู้จักประมาณตามความเหมาะสม ไม่ทำอะไรเกินตัว ให้รู้จักกำลังของตัวเอง ถ้าเกินตัวเมื่อไร จะกลายเป็นโทษเป็นภัยแก่ตัวเอง
๕) กาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะ การงานที่จะต้องทำ คำที่จะต้องพูด ใจที่จะต้องคิด การทำ การพูด การคิด ต้องทำ ต้องพูด ต้องคิด ให้ถูกกับกาลเวลา ว่ากาลไหนควรทำอะไร ควรพูดในเรื่องอะไร และควรคิดในเรื่องอะไร ต้องรู้จักแบ่งกาลเวลาให้ถูกกับงานตัวเอง ว่ากาลไหนควรทำงาน กาลไหนควรพักงาน ต้องจัดเวลาให้ถูกกับงานนั้น ๆ งานอะไรควรทำก่อน งานอะไรควรทำทีหลัง งานอะไรมีความสำคัญมาก งานอะไรมีความสำคัญน้อย งานส่วนตัว หรืองานเกี่ยวกับบุคคล หรืองานเกี่ยวกับสังคมส่วนรวม ต้องแบ่งงานให้ลงตัวกับกาลเวลานั้น ๆ การทำงานก็จะไม่เกิดความสับสน ไม่เสียงานตนและไม่เสียงานคนอื่น เพราะการนัดหมายในงานภายนอกเกี่ยวกับสังคมจึงมีความสำคัญ จะทำให้คนอื่นมีความเชื่อถือและให้ความสำคัญกับตัวเราเอง ผู้อื่นจะให้ความเคารพเกรงใจ ให้การต้อนรับด้วยความเอื้อเฟื้อ มีอะไรจะให้หมู่คณะช่วยเหลือ หมู่คณะก็จะมีความเต็มใจ เพราะถือว่าเรามีสัจวาจา เป็นผู้พูดจริง ทำจริง มีอะไรพอช่วยได้ก็ช่วยจริง เว้นเสียแต่ในสิ่งที่เหลือวิสัย ส่วนกาลเวลาในครอบครัว ก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ว่ากาลไหนควรให้ครอบครัวอย่างไร สามีรู้จักกาลเวลาของภรรยา ภรรยารู้จักกาลเวลาของสามี พ่อแม่รู้จักกาลเวลาของลูก ลูกก็ต้องรู้จักกาลเวลาของพ่อแม่ ถ้าทำได้อย่างนี้ ครอบครัวนั้นจะมีแต่ความสุขและสามัคคี มีความรักกันและสงสารกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
๖) ปริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้ปฏิบัติ การปรับตนและแก้ไขตนให้เหมาะกับสภาพของกลุ่มและชุมชน คำว่า กลุ่มและชุมชน มีหลายหมู่หลายคณะ จะมีนิสัยพฤติกรรม ไม่เหมือนกัน แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์เป็นสัญชาตญาณเฉพาะกลุ่มของตัวเอง เมื่อเราได้เข้าไปในกลุ่มชุมชนใด ก็ต้องสังเกตว่าชุมชนกลุ่มนั้นมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร เขาทำอะไร เพื่ออะไร เมื่อเราเข้าไปจะได้ปรับตัวเองเข้ากันกับกลุ่มนั้นได้ ไม่ให้ขัดขวางกันกับหมู่คณะนั้น ๆ โบราณว่าเข้าหมู่บ้านคนตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม เพราะสังคมของคนเรามีความแตกต่างกัน แต่ละหมู่ความเป็นอยู่หน้าที่การงานไม่เหมือนกัน ฉะนั้น เราต้องรู้วิธีปรับตัวให้เข้าได้ทุกสังคม เช่น สังคมของพระ สังคมของนักปราชญ์ราชบัณฑิต สังคมของผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนาปฏิบัติ เราจะต้องปรับตัวเข้าหาท่านเหล่านี้อย่างไร เราก็ต้องศึกษาความเป็นอยู่ ความต้องการของสังคมนั้น ๆ ให้เข้าใจ เมื่อเราได้เข้าไป จะไม่เป็นแกะดำอยู่ในฝูง จะกลมกลืนไปกันได้โดยไม่มีปัญหาอะไร สังคมที่ดีอย่างนี้ เราควรเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติตัวได้เหมือนท่านเหล่านั้น ถึงจะปฏิบัติได้ไม่ดีนัก แต่เราก็พยายามทำดีตลอดไป อีกสักวันหนึ่ง เราก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมแห่งคนดีได้อย่างสนิทใจ อีกสังคมหนึ่งที่เรียกว่า สังคมของคนพาล สังคมนี้ก็แบ่งเป็นปลีกย่อยออกไปอีก จึงกลายเป็นคนพาลหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มอาจจะพาลไม่เหมือนกัน เมื่อจำเป็นเราจะได้พบกับคนพาลเหล่านี้ เราก็ต้องศึกษานิสัยของคนพาลแต่ละกลุ่มให้เข้าใจ หากจำเป็นต้องเข้าไปในสังคมของคนพาลเหล่านี้ เราจะปรับตัวเข้ากับเขาให้ได้พอสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆ
๗) ปุคคลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้ง เป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล คำว่าเลือกบุคคล หมายถึง บุคคลผู้จะเป็นมิตรแท้ เลือกหาผู้ที่จะร่วมสุข ร่วมทุกข์กันได้ เป็นบุคคลที่เชื่อใจกันได้และเชื่อถือได้ นิสัยความประพฤติและความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานร่วมกัน การเลือกหาคนดีมาเป็นมิตรได้ จำเป็นต้องรู้จักคนชั่ว แล้วเอาลักษณะของคนชั่ว และลักษณะของคนดีมาเทียบเคียงกันดูว่า ทั้งสองคนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร เราจึงจะเลือกหาคนดีได้ เมื่ออยากรู้จักคนขาวก็ต้องรู้จักคนดำ อยากรู้จักคนต่ำก็ต้องรู้จักคนสูง อยากรู้จักคนสวยก็ต้องรู้จักคนขี้เหร่ อยากรู้จักคนดีก็ต้องรู้จักคนไม่ดี ว่าทั้งสองคนนี้มีกิริยามารยาทต่างกันอย่างไร คนชั่วเขาทำอย่างไร เขาพูดอย่างไร คนดีเขาทำอย่างไร เขาพูดอย่างไร ต้องได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายมาเปรียบเทียบกัน ก็จะรู้ความจริงมาตัดสินด้วยเหตุและผลได้

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัปปุริสธรรม ๗ กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รู้เหตุ ความมีเหตุมีผล
รู้ผล
รู้ตน ความพอประมาณ
รู้ประมาณ
รู้กาล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
รู้บุคคล
รู้ชุมชน

ในชีวิตประจำวัน ถ้าใครมีคุณธรรมของมนุษย์ ๗ ประการ และสามารถประพฤติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักการเหล่านี้โดยสมบูรณ์แล้วผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ที่พระพุทะเจ้าทรงยกย่องว่าเป็น สัตบุรุษ หรือคนดีแท้ใบงานที่ ๑
คำสั่ง
๑. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “คนดีในความคิดของผู้เรียนมีลักษณะอย่างไร” แล้วเขียนสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม ลงในกระดาษ A๔
๒. ให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ห่วง ๒เงื่อนไข) มาเชื่อมโยงวิเคราะห์คนดีที่พอเพียง และการนำหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข) มาจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้อย่างถูกต้อง
๓. ให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของตนเองที่สอดคล้องกับความสำคัญของศาสนาพุทธ เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗ และหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสิ่งที่แต่ละคนควรปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้ตนเองและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขลงในกระดาษ A๔ จำนวน ๑ หน้า


ใบงานที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ให้ผู้เรียนเตรียมนำเสนอการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน รูปแบบต่าง ๆ เช่นการติดคำขวัญ การสัมภาษณ์ การทำ Poster เป็นต้น และให้ฝึกเล่นเกม Cross word
เกณฑ์การให้คะแนนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ “คนดีของเรา” ๒๐ คะแนน
เรื่องที่วัดและประเมินผล ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา
๑. ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมที่สำคัญของศาสนาพุทธ เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗ (หรือหลักธรรมสำคัญของแต่ละศาสนา) (๕ คะแนน) ข้อ ๑ คำตอบจากตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
๕ คะแนน เมื่ออธิบายได้ถูกต้องทั้ง ๗ ประการ
๔ คะแนน เมื่ออธิบายได้ถูกต้อง ๕-๖ ประการ
๓ คะแนน เมื่ออธิบายได้ถูกต้อง ๓-๔ ประการ
๒ คะแนน เมื่ออธิบายได้ถูกต้อง ๑-๒ ประการ
๑ คะแนน เมื่อตอบหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการได้
แต่ไม่สามารถอธิบายหลักได้เลย
๒. ความรู้ ความเข้าใจใน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๕ คะแนน) ข้อ ๒ และ๓ คำตอบจากตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
๕ คะแนน เมื่อบอกหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ได้ถูกต้อง และ
สามารถยกตัวอย่างประกอบการอธิบายได้ชัดเจน
๔ คะแนน เมื่อบอกหลักได้ถูกต้องเกินครึ่ง และสามารถ
ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายได้ชัดเจน
๓ คะแนน เมื่อบอกหลักได้ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบายได้ชัดเจนน้อยกว่าครึ่ง
๒ คะแนน เมื่อบอกหลักได้ถูกต้อง และยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบายได้ชัดเจนน้อยกว่าครึ่ง
๑ คะแนน เมื่อบอกหลักได้ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายได้เลย
๓.การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างสินติสุข (๑๐ คะแนน) ข้อ ๔ คำตอบจากผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบ ๓ ประการ ดังนี้
๑. การปฏิบัติตน (๒ คะแนน)
๒ คะแนน เมื่อระบุการกระทำของตนขณะอยู่กับครอบครัว
ชุมชนและที่ทำงาน
๑ คะแนน เมื่อระบุการกระทำของตนบางสถานการณ์
๐ คะแนน เมื่อไม่ระบุการกระทำของตน
เรื่องที่วัดและประเมินผล ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา
๓.การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างสินติสุข (๑๐ คะแนน) (ต่อ) ๒. การให้เหตุผลประกอบการปฏิบัติตน (๔ คะแนน)
๔ คะแนน เมื่อให้เหตุผลประกอบการกระทำตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสัปปุริสธรรม ๗ ได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน
๓ คะแนน เมื่อให้เหตุผลประกอบการกระทำตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือสัปปุริสธรรม ๗ เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง อย่างถูกต้องและชัดเจน
๒.คะแนน เมื่อให้เหตุผลประกอบการกระทำตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือสัปปุริสธรรม ๗ เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งอย่างชัดเจน แต่มีความคลาดเคลื่อนบ้าง
๑ คะแนน เมื่อให้เหตุผลประกอบการกระทำตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือสัปปุริสธรรม ๗ เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือทั้งสองหลักไม่ถูกต้องและไม่ค่อยชัดเจน
๐ คะแนน เมื่อไม่ให้เหตุผลประกอบการกระทำ
๓. ความสมเหตุสมผล (๔ คะแนน)
๔ คะแนน เมื่อหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในข้อที่ระบุทุกข้อมีความสอดคล้อง
สัมพันธ์ เหมาะสมกับการกระทำที่ระบุไว้
๓ คะแนน เมื่อหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในข้อที่ระบุบางข้อมีความสอดคล้อง
สัมพันธ์ เหมาะสมกับการกระทำที่ระบุไว้
๒ คะแนน เมื่อหลักสัปปุริสธรรม ๗ หรือหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในข้อที่ระบุทุกข้อมีความสอดคล้อง
สัมพันธ์ เหมาะสมกับการกระทำที่ระบุไว้
๑ คะแนน เมื่อหลักสัปปุริสธรรม ๗ หรือหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในข้อที่ระบุทุกข้อไม่มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์ เหมาะสมกับการกระทำที่ระบุไว้

แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง จำนวน ๑๙๙ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๑.๒ ชุมชนสมดุล จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง สาระทักษะการดำเนินชีวิต รหัสวิชา ทช ๓๑๐๐๑
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สาระพัฒนาสังคม รหัสวิชา สค ๓๑๐๐๓
ศาสนา และหน้าที่ พลเมือง สาระพัฒนาสังคม รหัสวิชา สค ๓๑๐๐๒

ตัวชี้วัด
๑. สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. รู้และเข้าใจบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
๓. มีความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
๔. วิเคราะห์และอธิบายข้อมูล
๕. สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
๖. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. บอกวิธีปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
๘. ปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน

เนื้อหา
๑. ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการเปลี่ยนทางสังคม และมีผลต่อฐานะของประเทศในสังคมโลก
๓. หลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
๔. วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเผยแพร่ข้อมูล
๕. เทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วยการประชุมกลุ่มย่อย
๙. การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติ
๑๑. การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูทักทายสวัสดีกับผู้เรียน และชวนคุยว่า “เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครูได้เดินทางไปกรุงเทพฯ ต้องเจอกับปัญหารถติด ประมาณ ๒ ชั่วโมง ทั้ง ๆ ที่ระยะทางใกล้นิดเดียว ระหว่างที่นั่งอยู่บนรถครูสังเกตเห็นว่ามีแต่ตึก บ้านเรือนอยู่ติดกัน ต้นไม้ก็ไม่ค่อยมี พอลงจากรถมารู้สึกว่าร้อน หายใจไม่สะดวก พบแต่ผู้คนที่เร่งรีบ ไม่พูดคุยกัน มองเหมือนว่าอยู่กันคนละโลก ก็นึกถึงแต่บ้านเรา ถ้าเราอยู่ที่บ้านคงจะไม่มีเจออะไรแบบนี้” ครูถามผู้เรียนว่าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้าง นอกจากในกรุงเทพฯ แล้วยังเจอที่ไหนอีก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมสนทนาประมาณ ๓ นาที จากนั้นครูแจ้งเรื่องที่จะเรียนรู้ในครั้งนี้ เรื่องชุมชนสมดุล (เวลา ๑๕ นาที)
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูสุ่มถามผู้เรียนประมาณ ๕ คน ให้บอกถึงจุดเด่น และปัญหาในชุมชนของตนเองว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นจึงช่วยกันสรุปว่าในแต่ละชุมชนมีทั้งจุดเด่น และปัญหาซึ่งทุกคนต้องร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น (เวลา ๒๐ นาที)
๒. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน จำนวน ๔ กลุ่ม ซึ่งแบ่งโดยให้ผู้เรียนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่กลุ่มเดียวกัน (เวลา ๑๐ นาที)
๓. ครูให้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน พร้อมนำเสนอภายในกลุ่ม (เวลา ๓๐ นาที)
๔. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดกลุ่มปัญหาที่อยู่ด้านเดียวกัน มาจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑. สังคม ๒. เศรษฐกิจ ๓. สิ่งแวดล้อม ๔. วัฒนธรรม เขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอ (เวลา ๓๐ นาที)
๕. ครูสอบถามผู้เรียนเรื่องบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการเปลี่ยนทางสังคม และมีผลต่อฐานะของประเทศในสังคมโลกอย่างไร แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ในกลุ่ม และบอกวิธีการปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติ การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สังคมสงบสุข พร้อมส่งตัวแทนนำเสนอ (เวลา ๓๐ นาที)
๖. ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข) เขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอ (เวลา ๓๐ นาที)
ขั้นสรุป
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปโดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข) และหลักปรัชญาคิดเป็น (ข้อมูลด้านตนเอง ด้านวิชาการ และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม) (เวลา ๑๕ นาที)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. กระดาษปรู๊ฟ
๒. ปากกาเคมี
๓. กระดาษ A๔

การวัดและประเมินผล
ตรวจผลงานจากกิจกรรมการเรียนรู้

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล
ใบงานที่ ๓

๑. ให้บอกถึงจุดเด่น และปัญหาในชุมชนของตนเองว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นจึงช่วยกันสรุปว่าในแต่ละชุมชนมีทั้งจุดเด่น และปัญหาซึ่งทุกคนต้องร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น
๒. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มแล้วให้แต่ละคนในกลุ่มเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน พร้อมนำเสนอภายในกลุ่ม แล้วร่วมกันจัดกลุ่มปัญหาที่อยู่ด้านเดียวกัน มาจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑. สังคม ๒. เศรษฐกิจ ๓. สิ่งแวดล้อม ๔. วัฒนธรรม เขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอ
๓. ให้ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข) เขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอ
แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง จำนวน ๑๙๙ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๑.๓ รู้รักษ์วัฒนธรรม นำไทยสู่สากล จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง สาระทักษะการดำเนินชีวิต รหัสวิชา ทช ๓๑๐๐๑
ศาสนา และหน้าที่ พลเมือง สาระพัฒนาสังคม รหัสวิชา สค ๓๑๐๐๒

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายแนวทางการพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
๓. ตระหนักถึงความสำคัญ ในวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในโลก
๔. มีส่วนร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
๕. ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมโลก
๖. เป็นผู้นำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมตามค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย

เนื้อหา
๑. การพัฒนาชุมชนด้านสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในโลก (ภาษา, การแต่งกาย, อาหาร, ประเพณีที่สำคัญ)
๓. การอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
๔. ข้อปฏิบัติในการมีส่วนร่วม สืบทอด ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
๕. ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การยิ้มแย้มแจ่มใส การให้อภัย การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบ)
๖. วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเป็นผู้นำร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูกล่าวทักทายผู้เรียน แล้วถามผู้เรียนว่า เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือเปล่า ใครได้ดูละครช่อง ๗ ในช่วงตอนเช้า เรื่อง …………………..(ละครจักร ๆ วงศ์ ๆ ช่วงเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์) แล้วครูให้ผู้เรียนช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าสังเกตเห็นอะไรจากละครบ้าง จากนั้นครูเชื่อมโยงถึงลักษณะของความเป็นไทย วัฒนธรรม ประเพณีของ
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน ร่วมกันยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีของประเทศมีอะไรบ้าง ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และจะทำอย่างไรวัฒนธรรมประเพณีไทยจะคงอยู่กับเราคนไทยไปอีกนานแสนนาน
๒. ให้ผู้เรียนออกนำเสนอกลุ่มละ ๕ นาที
๓. ครูให้ผู้เรียนร่วมวิเคราะห์
- วิธีการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่พบเห็น
- วิเคราะห์แบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่พบเห็น
๔. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเป็นผังความคิด แล้วนำมาเสนอ
๕. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปวิธีการประพฤติปฏิบัติการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๖. ครูมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นคว้าข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน แล้วนำมาสรุปเป็นรูปเล่ม โดยมีการนำเสนอในการพบกลุ่มครั้งต่อไป (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)
ขั้นสรุป
ครูสรุปเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข) ในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. กระดาษปรู๊ฟ
๒. ปากกาเคมี
๓. กระดาษ A๔
๔. แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

การวัดประเมินผล
ตรวจผลงาน เอกสารรายงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบลใบงานที่ ๔

๑. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน ร่วมกันยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีของประเทศมีอะไรบ้าง ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และจะทำอย่างไรวัฒนธรรมประเพณีไทยจะคงอยู่กับเราคนไทยไปอีกนานแสนนานและออกนำเสนอกลุ่มละ ๕ นาที
๒. ให้ผู้เรียนร่วมวิเคราะห์
- วิธีการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่พบเห็น
- วิเคราะห์แบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่พบเห็น
ร่วมกันสรุปเป็นผังความคิด แล้วนำมาเสนอ


แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง จำนวน ๑๙๙ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๑.๓ รู้รักษ์วัฒนธรรม นำไทยสู่สากล (ต่อ) จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา ศาสนา และหน้าที่ พลเมือง สาระพัฒนาสังคม รหัสวิชา สค ๓๑๐๐๒
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สาระพัฒนาสังคม รหัสวิชา สค ๓๑๐๐๓
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม สาระความรู้พื้นฐาน รหัสวิชา พต ๓๑๐๐๑
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ สาระความรู้พื้นฐาน รหัสวิชา พต ๓๒๐๐๕
การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม สาระความรู้พื้นฐาน รหัสวิชา พท ๓๒๐๑๐

ตัวชี้วัด
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของข้อมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชนสังคม
๒. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยและเลือกรับ ปรับ ใช้วัฒนธรรมจากต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย
๓. ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมโลก
๔. ปฏิบัติตนตามมารยาท วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
๕. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอังกฤษกับวัฒนธรรมไทย
๖. อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมได้เข้าใจ
๗. จับใจความ แปลความ ตีความ วิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์
๘. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการด้านการเรียน การแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคมและการศึกษาต่อ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

เนื้อหา
๑. ความหมาย ความสำคัญประโยชน์ ของข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ๊
๒. แนวทางในการเลือกรับ ปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย
๓. ค่านิยมที่พึงประสงค์ของประเทศต่าง ๆ ในโลก (การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบ ฯลฯ)
๔. การใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๕. ความเชื่อและขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษา
๖. หลักการอ่าน และวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
๗. การแปลความ ตีความ จับใจความ การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
๘. เปรียบเทียบ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต บทกลอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๙. ภูมิหลังเจ้าของภาษาวัฒนธรรม
๑๐. เพลงและโคลง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูกล่าวทักทายผู้เรียน แล้วถามผู้เรียนว่า เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือเปล่า ครูพูดว่า “ลักษณะของสังคมไทยในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นในปัจจุบันมักหลงลืมความเป็นตนเองแบบไทย ๆ รับวัฒนธรรมต่างชาติมาในทางที่ผิด แล้วผู้เรียนคิดอย่างไรบ้างกับประเด็นดังกล่าว” ให้ผู้เรียน ๒ - ๓ คน แสดงความคิดเห็น (๑๐ นาที)
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาแนวทางในการเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย แล้วส่งตัวแทนนำเสนอกลุ่มละ ๕ นาที (๒๐ นาที)
๒. ครูและผู้เรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ การประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมที่พึงประสงค์ของประเทศต่าง ๆ ในโลก (การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบ ฯลฯ) และการปฏิบัติตนตามมารยาท วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ โดยเขียนลงในกระดาษบรู๊ฟแล้วสรุปประเด็นต่าง ๆ (๓๐ นาที)
๓. ครูให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติตามกลุ่มที่แบ่งไว้ ซึ่งแสดงเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ น้ำเสียงและภาษาท่าทางได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล เวลา สถานที่และโอกาส เช่น การสัมผัสมือ การโบกมือ การใช้สีหน้าท่าทาง และน้ำเสียงประกอบการพูด การแนะนำตัวเอง การแสดงความรู้สึกในโอกาสต่างๆ การแต่งกาย การรับประทานอาหาร่วมงานงานเลี้ยง งานสังสรรค์ และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ (๓๐ นาที)
๔. ครูแจกบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความเป็นมาของความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่าง ๆ ในสังคมของเจ้าของภาษาอังกฤษ การทำกิจกรรมตามความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่าง ๆ ในด้าน บทเพลง การแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่มและการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่วันคริสต์มาส วันขอบคุณพระเจ้า วันวาเลนไทน์ และวันพ่อ ให้ผู้เรียนแปลความหมาย และร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอังกฤษกับวัฒนธรรมไทย แล้วส่งตัวแทนนำเสนอ กลุ่มละ ๕ นาที (๒๐ นาที)
๕. ครูให้ผู้เรียนร่วมกันภายในกลุ่มเขียนชื่อวรรณกรรมและวรรณคดีไทยมากลุ่มละ ๒ เรื่อง แล้วให้การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมที่เลือก ลงในกระดาษ A๔ จำนวน ๑ แผ่น (๓๐ นาที)
๖. ครูแจกใบความรู้เกี่ยวกับเพลงและโคลงภาษาอังกฤษ อ่านไปพร้อมกับผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันแปลความหมายข่าว เพลงและโคลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (๓๐ นาที)
๗. ครูมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสำนวน คำพังเพย สุภาษิต บทกลอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนำมาสรุปเป็นรูปเล่ม เย็บมุม ส่งครูในวันพบกลุ่มครั้งต่อไป (จำนวน ๒๐ ชั่วโมง)
ขั้นสรุป
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมง และทบทวนงานที่มอบหมาย (๑๐ นาที)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. กระดาษปรู๊ฟ
๒. ปากกาเคมี
๓. กระดาษ A๔
๔. แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

การวัดประเมินผล
ตรวจผลงาน เอกสารรายงาน
บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบลตัวอย่างบทความรู้
Songkran Festival.
Is the Thai New Year. Which abide the ancient continuity. And a national culture that is deeply embedded in the beautiful life of people the word "Songkran" comes from a dead language, Ericsson Inc., or move through the means of movement means Thai long.
The sun moved into the universe of any dignity. Is any dignity. However, the interpretation of Thai people generally use. Defined only on the sun and time moving into Aries in April only.

Songkran Festival
is a tradition of New Year''s in hot countries. Unlike the countries discussed in the winter issue of the New Year. Songkran Day is the day together, including all ๓.
On ๑๓ April Mhasgkrants. Day or New Year''s Eve means a big step up grilled or Songkran is the year that orbit the sun into Aries. A major cleaning day. Cleansing the body. And hearts to clean. Start playing a splash on the first day.
๑๔ days on medium or Wannena means is located on the next day from day ๑ Mhasgkrants the sun into the Ram already. A day that typically has many local activities such as play. Kntraiekgawand. J. King make good soup. Songkran Festival parade. The cultural and entertain other play ... splash traditional Thai often play this very special day.
And on April ๑๕ is New Year''s day means the day the new era. Is put on merits welcome the new year. Emissions released birds, fish. The charity dedicated to fathers who passed away. The water Dmhaw adult.
The man who for. People respect. To ask for forgiveness and cry b hat to the new year is similar to the glory of New Life and provide a clean priest Buddha is also honorable national importance. .. Today also played the same splash. But in the legend of the Songkran Festival, as well as related traditions. Songkran is always with her. Evidence has shown in the main stone inscription of Wat Praechtupn Magclaram pureคำแปลภาษาไทย
ประเพณีสงกรานต์
ถือ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้าย หมายถึง การเคลื่อนไทยมาช้านาน
การย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปจักรราศีใดราศีหนึ่ง จะเป็นราศีใดก็ได้ แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้ หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเท่า นั้น

วันสงกรานต์
เป็นประเพณีการขึ้นปีใหม่ในประเทศแถบร้อน ซึ่งแตกต่างจากประเทศแถบหนาวดังที่กล่าวไว้ในเรื่องของวันปีใหม่ วันสงกรานต์มีทั้งหมด ๓ วันด้วยกัน ได้แก่
วันที่ ๑๓ เมษายน วันมหาสงกรานต์ หรือวันส่งท้ายปีเก่า หมายถึง ก้าวหรือย่างขึ้นครั้งใหญ่ คือ สงกรานต์ปี การที่พระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษ เป็นวันทำความสะอาดใหญ่ ชำระล้างร่างกาย และจิตใจให้ใสสะอาด เริ่มมีการเล่นสาดน้ำเป็นวันแรก
วันที่ ๑๔ วันกลาง หรือวันเนา หมายถึง อยู่คือวันที่ถัดมาจากวันมหาสงกรานต์ ๑ วัน การที่พระอาทิตย์เข้ามาอยู่ในราศีเมษเรียบร้อยแล้ว เป็นวันที่มักมีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมากมายเช่น ขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีทราย ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสพอื่นๆ ... การเล่นสาดน้ำตามประเพณีไทยมักเล่นกันวันนี้มากเป็นพิเศษ
และวันที่ ๑๕ เมษายน เป็น วันเถลิงศก หมายถึง วันขึ้นศกใหม่ เป็นวันทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ปล่อยนกปล่อยปลา อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษและขอพรปีใหม่เพื่อเป็นศิริมง คลต่อชีวิต ตลอดจนจัดให้มีการสรงน้ำพระสงฆ์ พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองอีกด้วย ..วันนี้ยังมีการเล่นสาดน้ำอยู่เช่นกัน แต่ในส่วนของตำนานวันสงกรานต์รวมถึงประเพณีที่เกี่ยว ข้องกับนางสงกรานต์นั้น มีหลักฐานปรากฏในหลักศิลาจารึกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่มา www.vcharkarn.comThe Royal Ploughing Ceremony

The annual Ploughing Ceremony usually takes place in May every year at Sanam Luang near the Grand Palace in Bangkok. The ceremony has been performed since ancient times and designed to give an auspicious beginning to the new planting season.
In fact, the Ploughing Ceremony is of Brahman origin and it was practised even before the birth of Lord Buddha who, then a Prince, used to take part in the ceremony. The auspicious day and time are to set by the Royal Brahman astrologers. Nowadays, although Their Majesties are present at the ceremony, the King no longer takes the leading role, His Majesty the King appoints the Ploughing Lord as his representative to carry out the rites.
During this colourful ceremony, the amount of rainfall to be expected in the coming season is forecast. The Ploughing Lord is offered a choice of three lengths of cloth, all looking identical, if his choice is the longest one there will be little rain during the coming year; if it is the shortest one, rain will be plentiful while the one of medium length indicates average rain.
After donning the piece of cloth, called “Panung”, the Ploughing Lord then ploughs furrows in Sanam Luang with a sacred plough of red and gold drawn by sacred white bulls and followed by four consecrated ladies who carry gold and silver baskets filled with rice seed. Walking alongside the plough are Brahmans who are chanting and blowing conch shells.
When the ploughing is finished the bulls are presented with seven different foods and drink, i.e. rice seed, beans, maize, hays, sesame seed, water and alcoholic liquor. Whatever the bulls choose to eat or drink, it is forecast that this will be plentiful during the year.
After the ceremony has ended, the crowds scramble for the seeds sown by the Ploughing Lord as the seeds are regarded as things that twill bring the owners wealth and good luck. The farmers will mix the seeds with their own rice to ensure a good crop in the coming year.


พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรก นาขวัญนี้ จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปีที่ท้องสนามหลวงใกล้พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานคร ประเพณีนี้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตกาล โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นสิริมงคลแก่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่
ความจริงแล้ว พิธีแรกนาขวัญนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์และถือปฏิบัติกันมาก่อนสมัย พุทธกาลเสียด้วยซ้ำไป ดังจะเห็นได้จากครั้งที่พระองค์ยังทรงเป็นเจ้าชายก็ยังเคยเข้าร่วมพิธีนี้ ส่วนวันและเวลา อันเป็นมงคลสำหรับการประกอบพิธีนั้นก็จะถูกกำหนดขึ้นโดยโหรหลวง ทุกวันนี้แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ จะทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีแต่พระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้ทรงนำขบวนด้วย พระองค์เอง หากแต่ทรงแต่งตั้งพระยาแรกนาขวัญให้เป็นผู้นำในพิธีแทน
ในระหว่างพิธีอันสวย งามนี้ ก็จะมีการทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง และแล้วพระยาแรกนาก็จะทำการเลือกผ้า ๓ ผืน ที่มีความยาวต่างขนาดกัน ตามชอบใน ผ้าทั้ง ๓ ผืน นี้จะดูคล้ายกัน ถ้าพระยาแรกนาเลือกผืนที่ยาวที่สุดก็ทายว่าปริมาณน้ำฝนจะมีน้อย ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุดก็ทายว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมากและถ้าเลือกผืนที่มี ความยาวขนาดปานกลางทายว่าจะมีปริมาณน้ำฝนพอประมาณ
หลังจากสวมเสื้อผ้า เรียกว่า “ผ้านุ่ง” เรียบร้อยแล้ว พระยาแรกนาก็จะไถลงไปบนพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยพระนังคัลสีแดงและสีทองซึ่ง ลากโดยพระโคผู้สีขาว ตามขบวนด้วยเทพีทั้ง ๔ ผู้ซึ่งหาบกระเช้าทองและกระเช้าเงินที่บรรจุด้วยเมล็ดข้าวเปลือก นอกจากนี้ก็ยังมีคณะพราหมณ์เดินคู่ไปกับขบวนพร้อมทั้งสวดและเป่าสังข์ไป พร้อมๆ กัน
เมื่อเสร็จจากการไถ แล้ว พระโคก็จะได้รับการป้อนพระกระยาหารและเครื่องดื่ม ๗ ชนิด คือ เมล็ดข้าว ถั่ว ข้าวโพด หญ้า เมล็ดงา น้ำ และเหล้า ไม่ว่าพระโคจะเลือกกินหรือดื่มสิ่งใด ก็ทายว่าปีนั้นจะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเลือกนั้น
หลังจากพิธีจบลง ฝูงชนก็จะกรูเข้าไปแย่งเมล็ดข้าวที่หว่านโดยพระยาแรกนา เพราะว่าเมล็ดข้าวนี้ถือว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่มีไว้ในครอบครองชาวนาก็จะใช้เมล็ดข้าวนี้ผสมกับเมล็ดข้าวของตนเพื่อ ให้พืชผลในปีที่จะมาถึงนี้อุดมสมบูรณ์
วันพืชมงคล ภาษาอังกฤษ , พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ภาษาอังกฤษ ,ประวัติวันพืชมงคล ภาษาอังกฤษ , วันพืชมงคลเป็นภาษาอังกฤษ , พระราชพิธีแรกนาขวัญ ภาษาอังกฤษ , พิธีแรกนาขวัญ ภาษาอังกฤษ
ที่มา www.guidescenter.com
ใบงานที่ ๕

๑. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาแนวทางในการเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย แล้วส่งตัวแทนนำเสนอกลุ่มละ ๕ นาที
๒. ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติตามกลุ่มที่แบ่งไว้ ซึ่งแสดงเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ น้ำเสียงและภาษาท่าทางได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล เวลา สถานที่และโอกาส เช่น การสัมผัสมือ การโบกมือ การใช้สีหน้าท่าทาง และน้ำเสียงประกอบการพูด การแนะนำตัวเอง การแสดงความรู้สึกในโอกาสต่างๆ การแต่งกาย การรับประทานอาหาร่วมงานงานเลี้ยง งานสังสรรค์ และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ
๓. ให้ผู้เรียนอ่านบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความเป็นมาของความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่าง ๆ ในสังคมของเจ้าของภาษาอังกฤษ การทำกิจกรรมตามความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่าง ๆ ในด้านบทเพลง การแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่มและการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่วันคริสต์มาส วันขอบคุณพระเจ้า วันวาเลนไทน์ และวันพ่อ ให้ผู้เรียนแปลความหมาย และร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอังกฤษกับวัฒนธรรมไทย แล้วส่งตัวแทนนำเสนอ กลุ่มละ ๕ นาที
๔. ให้ผู้เรียนร่วมกันภายในกลุ่มเขียนชื่อวรรณกรรมและวรรณคดีไทยมากลุ่มละ ๒ เรื่อง แล้วให้การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมที่เลือก ลงในกระดาษ A๔ จำนวน ๑ แผ่น

แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง จำนวน ๑๙๙ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๑.๔ กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย รหัสวิชา สค ๓๒๐๐๙
ทรัพย์สินทางปัญญา รหัสวิชา สค ๓๓๐๐๘

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยได้
๒. อธิบายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ โทษการละเมิดลิขสิทธิ์ได้
๓. อธิบายเกี่ยวกับเวลาคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ได้

เนื้อหา
๑. มีความเป็นมาและความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
๒. ความเป็นมาและความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
๓. ลิขสิทธิ์ของลูกจ้าง
๔. งานไม่มีลิขสิทธิ์
๕. การละเมิดลิขสิทธิ์ และโทษการละเมิดลิขสิทธิ์
๖. กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์และโทษการละเมิดลิขสิทธิ์
๗. สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค
๘. ขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์
๙. เวลาคุ้มครองงานลิขสิทธิ์
๑๐. กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูกล่าวทักทายผู้เรียน แล้วถามผู้เรียนว่า เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือเปล่า ครูนำแผ่น CD เพลง ให้ผู้เรียนสังเกตหน้าปกและหลังปก แผ่น CD ว่ามีอะไรบ้าง แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย (๑๐ นาที)
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูเชื่อมโยงจากการที่ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย การสังเกตแผ่น CD เพลง แล้วเน้นไปที่ข้อความ “ลิขสิทธิ์” เพื่อให้ผู้เรียนเห็นว่าผลงานนี้มีลิขสิทธิ์ แล้วถามผู้เรียนว่า ลิขสิทธิ์ คืออะไร (๒๐ นาที)
๒. ครูแจกใบความรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเรื่องกฎหมายสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค อธิบายความเป็นมาและความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย และสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค (๔๐ นาที)
๓. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน อภิปรายประเด็น “ถ้าท่านจะซื้อวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม โสตทัศน์วัสดุ ภาพยนตร์ ฯลฯ ท่านจะเลือกซื้อสิ่งที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่ เพราะเหตุใด” แล้วส่งตัวแทนนำเสนอกลุ่มละ ๕ นาที (๔๐ นาที)
๔. ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เป็นศูนย์ร้องทุกข์ และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค ลิขสิทธิ์ของลูกจ้าง งานไม่มีลิขสิทธิ์ กฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ และโทษการละเมิดลิขสิทธิ์ (๕๐ นาที)
๕. ครูมอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (๑๐ นาที)
- ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากผู้รู้ สื่อ ตำรา วารสาร หนังสือพิมพ์แล้วจัดทำรายงาน ผลงานที่ได้ลิขสิทธิ์ของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในโลก (เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม) (จำนวน ๔๐ ชั่วโมง)
- จัดหาวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ หรือผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจัดไว้ในแหล่งเรียนรู้ (จำนวน ๖๐ ชั่วโมง)
- จัดรายงานเกี่ยวกับขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์ เวลาคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ (จำนวน ๕๗ ชั่วโมง)
ขั้นสรุป
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมง และทบทวนงานที่มอบหมาย (๑๐ นาที)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. กระดาษปรู๊ฟ
๒. ปากกาเคมี
๓. กระดาษ A๔
๔. แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

การวัดประเมินผล
ตรวจผลงาน เอกสารรายงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบลใบความรู้
เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์งานที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น โดยการแสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่างๆ ลิขสิทธิ์ เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะสร้างสรรค์งานขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น " ทรัพย์สินทางปัญญา" ประเภทหนึ่งที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ จึงควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินที่สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธ์ กันได้ ทั้งทางมรดก หรือโดยวิธีอื่นๆ การโอนลิขสิทธิ์ควรที่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทำเป็นสัญญาให้ชัดเจน จะโอนสิทธ์ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดงานที่ได้รับความคุ้มครอง อันได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ ๙ ประเภท ได้แก่
๑. งานวรรณกรรม ( หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ )
๒. งานนาฏกรรม ( ท่ารำ ท่าเต้น ฯลฯ )
๓. งานศิลปกรรม ( จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ )
๔. งานดนตรีกรรม ( ทำนอง ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ )
๕. งานสิ่งบันทึกเสียง ( เทป ซีดี )
๖. งานโสตทัศนวัสดุ ( วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง )
๗. งานภาพยนตร์
๘. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
๙. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะขอบเขตคุ้มครองงาน สร้างสรรค์
โทษการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ แล้วกำหนดโทษหนักแก่ผู้ทำละเมิดไว้ชัดเจน การละเมิดต่องานของผู้สร้างสรรค์ทั้งทำซ้ำ ดัดแปลงงาน เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับความยินยอม ตามกฎหมาย ต้องมีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หากพฤติกรรมทำละเมิดดังกล่าวเพื่อการค้า ผู้กระทำจะมีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตัวอย่างเช่น นักคัดลอกนำนิยายของนักเขียนอื่นมาดัดแปลงแล้วอ้างเป็นงานของตนเพื่อจัดพิมพ์เป็นเล่มขายในท้องตลาด จักเห็นว่านักคัดลอกจงใจทำละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อเจตนาทางการค้า คือ พิมพ์งานเป็นเล่มออกขายในตลาด เป็นต้น หากสำนักพิมพ์นำงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดโดยนักคัดลอกดังกล่าวไปจำหน่ายทั้ง ที่รู้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น จักต้องรับโทษจำคุกสามเดือนถึงสองปี หรือโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วย ผู้ทำละเมิดลิขสิทธิ์ต้องรับโทษอาญาแล้ว ผู้นำงานอันละเมิดดังกล่าวไปหาประโยชน์ทางการค้าจักรับโทษอาญาในส่วนความผิดของตนอีกด้วย ถ้าเคยโดนลงโทษฐานความผิดละเมิดลิขสิทธิ์มาแล้ว ยังกระทำความผิดเดียวกันนี้อีกภายในห้าปี เขาจะถูกลงโทษหนักเป็นสองเท่าของโทษที่พิจารณาคดีในเวลานั้นฐานไม่เข็ดหลาบอีกด้วย การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องต้องห้ามและควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง เพราะต้องรับโทษอาญา รับความอับอายต่อสาธารณชนในการประจานตัวเอง ต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวนสูง ซึ่งอาจมากกว่ารายได้ซึ่งเคยรับเงินไว้ก็ได้ นักคัดลอกและสำนักพิมพ์ต้องเสียชื่อเสียง ซึ่งมิอาจประเมินค่าเป็นเงิน โดยเฉพาะขาดความเชื่อถือต่ออนาคตของการทำงานหรือสถานะทางสังคมไป ดังนั้น การสร้างสรรค์งานใหม่ด้วยฝีมือของตัวเอง นอกจากเป็นความภูมิใจส่วนตัวแล้ว ยังสร้างรายได้ เกียรติภูมิ ให้ตนเองและครอบครัว มากกว่าการเป็นนักคัดลอกดัดแปลงแอบอ้างอย่างแน่นอนเวลาคุ้มครองงาน กฎหมายคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานโดยมีบทลงโทษเข้มงวดแล้วยังกำหนดระยะเวลาไว้ด้วย โดยให้คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ซึ่งทายาทของผู้สร้างสรรค์จักหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นี้ได้ในช่วงนั้น เมื่อพ้นห้าสิบปีแล้ว งานชิ้นนี้จะตกเป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งรัฐจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งดูแลมิให้เกิดการดัดแปลงงานดังกล่าวไปเกินขอบเขตอันควรหรือเป็นการทำลายงานชิ้นนั้น คนไทยสามารถนำไปตีพิมพ์ เผยแพร่งานต่อสาธารณชนได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่ทายาทผู้สร้างสรรค์อีกต่อไปอันถือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ตัวอย่างเช่น นายนพเขียนนิยายเรื่องหนึ่ง กฎหมายจะคุ้มครองนายนพในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์นิยายเรื่องดังกล่าวตลอดอายุของเขา ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายนพก่อน หลังจากนายนพตายแล้ว ทายาทของเขาเป็นผู้รับมรดกนิยายเรื่องนี้ต่อไปอีกห้าสิบปีในการหาประโยชน์หรือดูแลมิให้เกิดการละเมิดงานชิ้นนี้ หากพ้นห้าสิบปีไปแล้วงานชิ้นนี้จะไปอยู่ในความดูแลของรัฐในฐานะสมบัติของแผ่นดินซึ่งคนไทยสามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือจ่ายด้วยอัตราน้อย ซึ่งแล้วแต่กติกาของรัฐ ณ เวลานั้น เป็นต้น

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใบความรู้
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

๑. ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์อีกชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น นาฬิกา รถยนต์ โต๊ะ เป็นต้น และอสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น
๒. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
โดยทั่ว ๆ ไป คนไทยส่วนมากจะคุ้นเคยกับคำว่า "ลิขสิทธิ์" ซึ่งใช้เรียกทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยที่ถูกต้องแล้วทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ที่เรียกว่า ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ไม่ใช่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม แท้ที่จริงแล้ว ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนี้ เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ซื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้า ที่รวมถึงแหล่งกำเนิดสินค้าและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม จึงสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
- สิทธิบัตร (Paent)
- เครื่องหมายการค้า (Trademark)
- แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Designs Of Inegrated Circuit)
- ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indicaion)
๓. ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนตร์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้งสิทธิค้างเคียง (Neighbouring Right) คือ การนำเอางานด้านลิขสิทธิ์ออกแสดง เช่น นักแสดง ผู้บันทึกเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ในการบันทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program หรือ Computer Software) คือ ชุดคำสั่งที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน งานฐานข้อมูล (Data Base) คือ ข้อมูลที่ได้รับเก็บรวบรวมขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด
การประดิษฐ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกลของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการทำให้รูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงาม และแตกต่างไปจากเดิม
ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย
แบบผังภูมิของวงจรรวม หมายถึง แผนผังหรือแบบที่ทำขึ้น เพื่อแสดงถึงการจัดวางและการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า เช่น ตัวนำไฟฟ้า หรือตัวต้านทาน เป็นต้น
เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้า หรือบริการ ได้แก่
เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น โค้ก เป๊ปซี่ บรีส แฟ้บ เป็นต้น
เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
เครื่องหมายรับรอง (Certificaion mark) คือเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ เป็นต้น
เครื่องหมายร่วม (Colective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาบบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัทปูนซิเมนไทย จำกัด เป็นต้น
ความลับทางการค้า หมายถึง ข้อมูลการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป และมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ และมีการดำเนินการตามความสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ
ชื่อทางการค้า หมาถึง ชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ เช่น โกดัก ฟูจิ เป็นต้น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทน แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เช่น มีดอรัญญิก ส้มบางมด ผ้าไหมไทย แชมเปญ คอนยัค เป็นต้น
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ๔ ฉบับ คือ
๑. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ท แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
๓. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีพันธกรณีตามการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ ที่จะต้องออกกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ต่อไปในอนาคต


ใบความรู้
เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในสังคม โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้าและการใช้บริการ เช่น มนุษย์ต้องบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ต้องใช้บริการรถประจำทาง รถไฟฟ้า รวมทั้งบริการอื่น ๆเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น การใช้บัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ดังนั้นการบริโภคหรือการใช้บริการต่าง ๆจะต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตได้โฆษณาแนะนำไว้ ด้วยเหตุนี้ รัฐในฐานะผู้คุ้มครองดูแลประชาชน หากพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการบริโภคสินค้าและบริการจะต้องรีบ เข้าไปแก้ไขเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชน
หน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอยู่หลากหลายและกระจายตามประเภทของการบริโภคสินค้าและบริการ เช่น
๑. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับอาหาร ยา หรือเครื่องสำอาง เป็นหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณาสุข ที่ต้องเข้ามาดูแล
๒. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องเข้ามาดูแล
๓. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจจัดสรรที่ดิน อาคารชุด เป็นหน้าที่ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเข้ามาดูแล
๔. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับคุณภาพหรือราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ ที่ต้องเข้ามาดูแล
๕. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกันภัยหรือประกันชีวิต เป็นหน้าที่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพานิชย์ ที่ต้องเข้ามาดูแล
สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดเป็นกฎหมายเฉพาะที่ที่ไม่ซับซ้อนหรือขัดกับอำนาจหน้าที่ของหน่ายงานที่คุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ตามตัวอย่างข้างต้น เพราะหากเกิดกรณีจำเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบมิได้ดำเนินการแก้ไขหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย ผู้เดือดร้อนสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการแก้ไขแทนได้ เพราะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานคุ้มครองด้านการบริโภคสินค้าและบริการทั่วไป นอกเหนือจากการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคได้ ๕ ประการคือ
๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการอย่างถูกต้อง ทำให้ไม่หลงผิดในคุณภาพสินค้าและบริการ
๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าและบริการโดยปราศจากการชักจูงก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
๔) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย อันหมายถึง สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
นอกจากนี้ ผู้บริโภคจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริโภค โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ในที่นี้จะขอกล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริโภคที่ควรปฏิบัติ คือ
๑) ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินค้าหรือรับบริการ เช่น ตรวจสอบฉลากแสดงราคาและปริมาณ ไม่หลงเชื่อในคำโฆษณาคุณภาพสินค้า
๒) การเข้าทำสัญญาผูกมัดการตามกฎหมาย โดยการลงมือชื่อ ต้องตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ตามสัญญาให้เข้าใจรัดกุม หรือควรปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายหากไม่เข้าใจ
๓) ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้ ควรทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ประกอบธุรกิจด้วย
๔) ผู้บริโภคมีหน้าที่เก็บหลักฐานไว้ เพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย
๕) เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ผู้บริโภคควรดำเนินการเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใบงานที่ ๖
๑. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน อภิปรายประเด็น “ถ้าท่านจะซื้อวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม โสตทัศน์วัสดุ ภาพยนตร์ ฯลฯ ท่านจะเลือกซื้อสิ่งที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่ เพราะเหตุใด” แล้วส่งตัวแทนนำเสนอกลุ่มละ ๕ นาที (๔๐ นาที)
๒. ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เป็นศูนย์ร้องทุกข์ และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค ลิขสิทธิ์ของลูกจ้าง งานไม่มีลิขสิทธิ์ กฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ และโทษการละเมิดลิขสิทธิ์


ใบงานที่ ๗
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑. ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากผู้รู้ สื่อ ตำรา วารสาร หนังสือพิมพ์แล้วจัดทำรายงาน ผลงานที่ได้ลิขสิทธิ์ของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในโลก (เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม) (จำนวน ๔๐ ชั่วโมง)
๒. จัดหาวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ หรือผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจัดไว้ในแหล่งเรียนรู้ (จำนวน ๖๐ ชั่วโมง)
๓. จัดรายงานเกี่ยวกับขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์ เวลาคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ (จำนวน ๕๗ ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน จำนวน ๑๘๙ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๒.๑ โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร ๐๒๐๐๖

ตัวชี้วัด
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและแนวคิดโครงงาน ความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประเภทของโครงงาน การเตรียมการทำโครงงาน ทักษะและกระบวนการในการทำโครงงาน การดำเนินการในการทำโครงงาน
๒. มีความสามารถในการดำเนินการทำโครงงาน และสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงาน
๓. มีเจตคติที่ดีต่อการทำโครงงานและเห็นคุณค่าของโครงงาน

เนื้อหา
๑. หลักการและแนวคิดของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
๒. ความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
๓. การเตรียมการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
๔. ทักษะและกระบวนการที่จำเป็นในการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (การหาข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล การจัดทำข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การพัฒนาต่อยอดความรู้)
๕. การดำเนินการในการทำโครงงาน เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การทำไดอารี่ ออนไลน์
๖. การสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงาน

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูกล่าวทักทายผู้เรียน แล้วถามผู้เรียนว่า เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือเปล่า ครูยกตัวอย่างชิ้นงานหนึ่งชิ้น แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความเห็นว่าได้อะไรจากชิ้นงานชิ้นนี้ และงานชิ้นนี้มีประโยชน์อย่างไร คิดว่ามีวิธีการในการทำอย่างไร ให้ผู้เรียนตอบคำถาม ๓ – ๔ คน จากนั้นครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน (๑๐ นาที)
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูอธิบายหลักการและแนวคิดของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (๓๐ นาที)
๒. ครูอธิบายการเตรียมการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (๓๐ นาที)
๓. ครูอธิบายทักษะและกระบวนการที่จำเป็นในการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (การหาข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล การจัดทำข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การพัฒนาต่อยอดความรู้) และบอกหัวข้อของการทำโครงงาน โดยเขียนลงกระดาษบรู๊ฟ (๓๐ นาที)
๔. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน วางแผนจัดทำโครงงานกลุ่มละ ๒ ชิ้น งานชิ้นที่ ๑ เป็นโครงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานชิ้นที่ ๒ เป็นโครงงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเขียนตามหัวข้อการทำโครงงาน แล้วส่งตัวแทนนำเสนอชื่อเรื่อง (๖๐ นาที)
๕. ครูมอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (๑๐ นาที)
- ให้ผู้เรียนดำเนินการจัดทำโครงงานของกลุ่มที่นำเสนอไว้ (๑๐๐ ชั่วโมง)
- ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงานของกลุ่มตนเอง (๒๗ ชั่วโมง)
ขั้นสรุป
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมง และทบทวนงานที่มอบหมาย (๑๐ นาที)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. กระดาษปรู๊ฟ
๒. ปากกาเคมี
๓. กระดาษ A๔
๔. แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

การวัดประเมินผล
ตรวจผลงาน เอกสารรายงานบันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล
ใบงานที่ ๑
ให้ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน วางแผนจัดทำโครงงานกลุ่มละ ๒ ชิ้น งานชิ้นที่ ๑ เป็นโครงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานชิ้นที่ ๒ เป็นโครงงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเขียนตามหัวข้อการทำโครงงาน แล้วส่งตัวแทนนำเสนอชื่อเรื่องใบงานที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ให้ผู้เรียนดำเนินการจัดทำโครงงานของกลุ่มที่นำเสนอไว้ (๑๐๐ ชั่วโมง)
- ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงานของกลุ่มตนเอง (๒๗ ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน จำนวน ๑๘๙ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๒.๒ ศักยภาพธุรกิจและการจัดทำแผนพัฒนาการตลาด จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง รหัสวิชา อช ๓๑๐๐๓

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และความจำเป็นของการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้มีความมั่นคง
๒. อธิบายความจำเป็น และคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ
๓. กำหนดทิศทางการตลาด
๔. กำหนดเป้าหมายการตลาด
๕. กำหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย
๖. วิเคราะห์กลยุทธ์
๗. วิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจในระยะต่าง ๆ
๘. วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา
๙. กำหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด


เนื้อหา
๑. ความหมาย ความสำคัญ และความจำเป็นของการพัฒนาอาชีพ
๒. ความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ
๓. การกำหนดทิศทางการตลาด
๔. การกำหนดเป้าหมายการตลาด
๕. การกำหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย
๖. การวิเคราะห์กลยุทธ์
๗. การวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจ
๘. การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา
๙. กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด


การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูกล่าวทักทายผู้เรียน แล้วถามผู้เรียนว่า เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือเปล่า ครูให้ผู้เรียน แนะนำอาชีพของตนเอง จากนั้นครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน (๒๐ นาที)

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูอธิบายความหมาย ความสำคัญ และความจำเป็นของการพัฒนาอาชีพ ความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ (๔๐ นาที)
๒. ครูอธิบายเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางของตลาด แล้วผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงความจำเป็นของการตลาด และมีทิศทางของการตลาดในไทยอย่างไร (๔๐ นาที)
๓. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน กำหนดเป้าหมายของการตลาด กำหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย และการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพของตนเองหรือของสมาชิกในกลุ่มให้มีความมั่นคงยั่งยืน (๖๐ นาที)
๔. ครูมอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (๑๐ นาที)
- ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตำแหน่งของธุรกิจในระยะต่าง ๆ แก่ ระยะเริ่มต้น ระยะสร้างตัว ระยะทรงตัว ระยะตกต่ำหรือสูงขึ้น และวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา โดยศึกษาจากธุรกิจของตนเอง ครอบครัว ธุรกิจที่ตนเองรู้จักหรือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (๒๐ ชั่วโมง)
- ให้ผู้เรียนเขียนกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาดเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จของธุรกิจ (๑๐ ชั่วโมง)
ขั้นสรุป
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมง และทบทวนงานที่มอบหมาย (๑๐ นาที)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. กระดาษปรู๊ฟ
๒. ปากกาเคมี
๓. กระดาษ A๔
๔. แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน
การวัดประเมินผล
ตรวจผลงาน เอกสารรายงาน
บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล
ใบงานที่ ๓
ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน กำหนดเป้าหมายของการตลาด กำหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย และการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพของตนเองหรือของสมาชิกในกลุ่มให้มีความมั่นคงยั่งยืนใบงานที่ ๔
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตำแหน่งของธุรกิจในระยะต่าง ๆ แก่ ระยะเริ่มต้น ระยะสร้างตัว ระยะทรงตัว ระยะตกต่ำหรือสูงขึ้น และวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา โดยศึกษาจากธุรกิจของตนเอง ครอบครัว ธุรกิจที่ตนเองรู้จักหรือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (๒๐ ชั่วโมง)
๒. ให้ผู้เรียนเขียนกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาดเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จของธุรกิจ (๑๐ ชั่วโมง)


แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน จำนวน ๑๘๙ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๒.๓ การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง รหัสวิชา อช ๓๑๐๐๓

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายการกำหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ
๒. สามารถวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ
๓. กำหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ
๔. กำหนดแผนกิจกรรมการผลิต
๕. พัฒนาระบบการผลิตหรือการริการได้

เนื้อหา
๑. การกำหนดทุนการผลิตหรือการบริการ
๒. การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ
๓. การกำหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ
๔. การกำหนดแผนกิจกรรม
๕. การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูกล่าวทักทายผู้เรียน แล้วถามผู้เรียนว่า เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือเปล่า ครูให้ผู้เรียนยกตัวอย่างปัจจัยของการผลิต มา ๔-๕ ตัวอย่าง จากนั้นครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน (๒๐ นาที)
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูอธิบายการกำหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ การกำหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การกำหนดแผนกิจกรรม การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ (๖๐ นาที)
๒. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ การกำหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การกำหนดแผนกิจกรรม การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ (๖๐ นาที)
๓. ให้ผู้เรียนส่งตัวแทนนำเสนองานที่วิเคราะห์ กลุ่มละ ๕-๑๐ นาที (๓๐ นาที)
ขั้นสรุป
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมง และทบทวนงานที่มอบหมาย (๑๐ นาที)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. กระดาษปรู๊ฟ
๒. ปากกาเคมี
๓. กระดาษ A๔
๔. แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

การวัดประเมินผล
ตรวจผลงาน เอกสารรายงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล

ใบงานที่ ๕
ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการการกำหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การกำหนดแผนกิจกรรม การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน จำนวน ๑๘๙ ชั่วโมง
เรื่องที่ ๒.๔ การพัฒนาธุรกิจเชิงรุกและโครงการให้มีความมั่นคง จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง รหัสวิชา อช ๓๑๐๐๓
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต ๓๑๐๐๑
รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช ๓๑๐๐๑

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความจำเป็น และคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก
๒. อธิบายการแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
๓. อธิบายการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
๔. วิเคราะห์ความเป็นไปไของแผนการตลาดและการผลิตหรือการบริการ
๕. เขียนโครงการการพัฒนาอาชีพได้
๖. ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้คล่องแคล่ว
๗. รู้เข้าใจ วิเคราะห์ แนวคิดหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และการบริหารจัดการชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. อธิบายการสร้างรูปลักษณ์ คุณภาพสินค้าใหม่
๑๐. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอาชีพ
๑๑. ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ

เนื้อหา
๑. ความจำเป็น และคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก
๒. การแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภค
๓. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน (พออยู่ พอกิน มีรายได้ มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ)
๔. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการตลาดและการผลิตหรือการบริการ
๕. การเขียนโครงการการพัฒนาอาชีพ
๖. การติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อการประกอบอาชีพ
๗. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความรู้
๘. การบริหารจัดชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. สร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่
๑๐. การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ
๑๑. การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูกล่าวทักทายผู้เรียน แล้วถามผู้เรียนว่า เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือเปล่า ครูถามผู้เรียนว่าอยากธุรกิจคืออะไร ให้ผู้เรียนตอบคำถามประมาณ ๕ -๖ คน (๑๐ นาที)
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูอธิบายความจำเป็น และคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน (พออยู่ พอกิน มีรายได้ มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ) และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการตลาดและการผลิตหรือการบริการ (๔๐ นาที)
๒. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน วางแผนเรื่องการแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน (พออยู่ พอกิน มีรายได้ มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ) และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการตลาดและการผลิตหรือการบริการ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๔๐ นาที)
๓. ครูยกสถานการณ์ว่า ถ้าต้องการติดต่อกับคนต่างชาติทางโทรศัพท์ ผู้เรียนจะมีวิธีการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ เพื่อถาม-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ โดยใช้สำนวนและภาษาที่เหมาะสมในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวการสมัครงาน การซื้อ-ขายสินค้า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้า การส่งเสริมการขาย การต่อรองราคา การรับและส่งของตัวอย่างประโยคที่ใช้ อย่างไร ให้แสดงบทบาทสมมุติเป็นกลุ่ม (๖๐ นาที)
๔. ครูมอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (๑๐ นาที)
- ให้ผู้เรียนเขียนโครงการเกี่ยวกับการสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่ของธุรกิจของผู้เรียนและครอบครัว แล้ววิเคราะห์การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ (๒๐ ชั่วโมง)
ขั้นสรุป
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมง และทบทวนงานที่มอบหมาย (๑๐ นาที)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. กระดาษปรู๊ฟ
๒. ปากกาเคมี
๓. กระดาษ A๔
๔. แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

การวัดประเมินผล
ตรวจผลงาน เอกสารรายงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล
ใบงานที่ ๖
๑. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน วางแผนเรื่องการแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน (พออยู่ พอกิน มีรายได้ มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ) และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการตลาดและการผลิตหรือการบริการ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๔๐ นาที)
๒. ตามสถานการณ์ ถ้าต้องการติดต่อกับคนต่างชาติทางโทรศัพท์ ผู้เรียนจะมีวิธีการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ เพื่อถาม-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ โดยใช้สำนวนและภาษาที่เหมาะสมในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวการสมัครงาน การซื้อ-ขายสินค้า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้า การส่งเสริมการขาย การต่อรองราคา การรับและส่งของตัวอย่างประโยคที่ใช้ อย่างไร ให้แสดงบทบาทสมมุติเป็นกลุ่ม

ใบงานที่ ๗
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ให้ผู้เรียนเขียนโครงการเกี่ยวกับการสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่ของธุรกิจของผู้เรียนและครอบครัว แล้ววิเคราะห์การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ (๒๐ ชั่วโมง)


แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐


รายวิชา
๑. การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน รหัสวิชา พท ๓๒๐๐๙
๒. ศาสนา และหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา สค ๓๑๐๐๒
๓. พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา สค ๓๑๐๐๓

ตัวชี้วัด
๑. แบ่งประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างถูกต้อง
๒. สามารถบอกรูปแบบลักษณะของการนำเสนอวรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างถูกต้อง
๓. สามารถบอกได้ว่าวรรณกรรมเรื่องใดจัดเป็นวรรณกรรมภูมิปัญญา
๔. มีความรู้ ความเข้าใจ ศาสนาที่สำคัญๆ ในโลก
๕. ฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ และพัฒนาตนเองครอบครัว สังคม ชุมชน
๖. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบอำนาจรัฐ
๗. อธิบายความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ
๘. รู้และเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน
๙. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชนให้ผู้อื่นได้
๑๐. สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชน สังคม
๑๑. รู้และเข้าใจ บทบาท หน้าที่ของผู้นำชุมชน
๑๒. เป็นผู้นำ ผู้ตามในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนสังคม

เนื้อหา
๑. ประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. รูปแบบ ลักษณะของการนำเสนอวรรณคดีและวรรณกรรม
๓. ลักษณะของวรรณกรรมภูมิปัญญา
๔. ศาสนาต่าง ๆ (กำเนิดศาสนาต่าง ๆ ศาสดาของศาสนาต่าง ๆ)
๕. วิธีฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตในแต่ละศาสนา
๖. การพัฒนาสติปัญญาในการ แก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชน สังคม (กรณีตัวอย่าง)
๗. บทบาทหน้าที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
๘. ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ
๙. หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิ์
๑๐. กฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิด้านบุคคล
๑๑. การจัดทำแผนโครงการ
๑๒. การเผยแพร่สู่การปฏิบัติ
๑๓. บทบาท หน้าที่ของผู้นำ/สมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม
๑๔. ผู้นำ ผู้ตามในการจัดแผนพัฒนา ชุมชน สังคม
๑๕. ผู้นำ ผู้ตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนจัดทำมานำเสนองานในการ พบกลุ่ม ครั้งที่ ๒๐ ดังนี้
๖. ให้ผู้เรียนเลือกอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบันที่ตนเองสนใจ โดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินคุณค่าของงานนั้นๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน เช่น โครงเรื่อง แนวคิด ลักษณะตัวละคร วิธีการนำเสนอ และคุณค่าที่ได้รับจากเรื่อง ประเมินคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบันว่ามีคุณค่าอย่างไร ด้วยเหตุผลใด จำนวน ๕ เรื่อง แล้วจัดทำเป็นรายงาน (จำนวน ๓๗ ชั่วโมง)
๗. จัดทำรายงานเรื่องศาสนาที่สำคัญในโลก โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆในชุมชน จัดทำเป็นรูปเล่ม ใช้วิธีการเย็บมุมกระดาษ จำนวน ๑๐ หน้ากระดาษ (๓๐ ชั่วโมง)
๘. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตแล้วรายงานผลวิธีการฝึกและผลของการฝึกว่ามีส่วนช่วยให้พัฒนาสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด สรุปเป็นรายงาน เย็บมุมกระดาษ จำนวน ๓ – ๕ หน้ากระดาษ ( ๑๐ ชั่วโมง)
๙. ให้ผู้เรียนจัดทำรายงานในหัวข้อต่อไปนี้
- บทบาทหน้าที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
- ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ
- หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิ์
- กฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิด้านบุคคล
จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน เย็บมุมกระดาษ จำนวน ๑๕ – ๒๐ หน้ากระดาษ (จำนวน ๓๗ ชั่วโมง)
๑๐. ให้ผู้เรียนทำรายงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน และให้วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้นำ/สมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม ผู้นำ ผู้ตามในการจัดแผนพัฒนา ชุมชน สังคม และในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม จำนวน ๑๐ หน้ากระดาษ (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. กระดาษปรู๊ฟ
๒. ปากกาเคมี
๓. กระดาษ A๔
๔. แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

การวัดประเมินผล
ตรวจผลงาน เอกสารรายงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล
ใบงานที่ ๘
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑. ให้ผู้เรียนเลือกอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบันที่ตนเองสนใจ โดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินคุณค่าของงานนั้นๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน เช่น โครงเรื่อง แนวคิด ลักษณะตัวละคร วิธีการนำเสนอ และคุณค่าที่ได้รับจากเรื่อง ประเมินคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบันว่ามีคุณค่าอย่างไร ด้วยเหตุผลใด จำนวน ๕ เรื่อง แล้วจัดทำเป็นรายงาน (จำนวน ๓๗ ชั่วโมง)
๒. จัดทำรายงานเรื่องศาสนาที่สำคัญในโลก โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆในชุมชน จัดทำเป็นรูปเล่ม ใช้วิธีการเย็บมุมกระดาษ จำนวน ๑๐ หน้ากระดาษ (๓๐ ชั่วโมง)
๓. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตแล้วรายงานผลวิธีการฝึกและผลของการฝึกว่ามีส่วนช่วยให้พัฒนาสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด สรุปเป็นรายงาน เย็บมุมกระดาษ จำนวน ๓ – ๕ หน้ากระดาษ ( ๑๐ ชั่วโมง)
๔. ให้ผู้เรียนจัดทำรายงานในหัวข้อต่อไปนี้
- บทบาทหน้าที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
- ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ
- หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิ์
- กฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิด้านบุคคล
จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน เย็บมุมกระดาษ จำนวน ๑๕ – ๒๐ หน้ากระดาษ (จำนวน ๓๗ ชั่วโมง)
๕. ให้ผู้เรียนทำรายงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน และให้วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้นำ/สมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม ผู้นำ ผู้ตามในการจัดแผนพัฒนา ชุมชน สังคม และในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม จำนวน ๑๐ หน้ากระดาษ (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ประโยชน์ จำนวน ชั่วโมง
เรื่องที่ ๓.๑ โครงสร้างทางภาษาและหน้าที่ทางภาษา จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต ๓๑๐๐๑
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ รหัสวิชา พต ๓๒๐๐๕

ตัวชี้วัด
๑. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการด้านการเรียน การแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคมและการศึกษาต่อ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
๒. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอังกฤษกับวัฒนธรรมไทย

เนื้อหา
๑. โครงสร้างทางภาษา (Structure)
๒. หน้าที่ทางภาษา (Function)
๒.๑ การทักทาย (Greeting)
๒.๒ การกล่าวลา (Good bye)
๒.๓ การขอบคุณ (Thank you)
๒.๔ การแนะนำตัวเอง (Introducing)
๒.๕ การขอร้อง (Request)
๒.๖ การขอและให้คำแนะนำปรึกษา (Asking and Giving Advice)
๒.๗ การถามทิศทาง (Asking for Direction)
๓. คำศัพท์ (Vocabulary) Prefix – root – suffix
๔. การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension)
๕. การเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูทักทายผู้เรียนและนำเข้าสู่บทเรียนโดยแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
๒. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๓. ให้ผู้เรียนกล่าวทักทายและแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษทีละคน
๔. ครูอธิบายเรื่องการกล่าวทักทายและการแนะนำตัวเองเพิ่มเติม
๕. ครูอธิบายเรื่องการกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ การขอร้อง การขอและให้คำแนะนำปรึกษาและการถามทิศทาง แล้วแบ่งผู้เรียนเป็น ๕ กลุ่ม ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนคิดบทสนทนาเรื่องการกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ การขอร้อง การขอและให้คำแนะนำปรึกษาและการถามทิศทาง กลุ่มละ ๑ เรื่อง โดยให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากว่าตนจะได้รับบทสนทนาเรื่องใด จากนั้นออกมานำเสนอบทสนทาดังกล่าวเป็นบทบาทสมมติ ใช้เวลาในการแสดง ๕ นาที เมื่อผู้เรียนนำเสนอเสร็จ ๑ กลุ่ม ครูและเพื่อนร่วมกันวิเคราะห์และให้คำแนะนำ จนครบทั้ง ๕ กลุ่ม
๖. ครูนำนิทานอีสปภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนอ่าน เมื่ออ่านจบแล้วผู้เรียนช่วยกันหาคำศัพท์และแปลความหมายของนิทานอีสปที่ได้อ่านนั้น ขณะผู้เรียนแปลความหมายครูให้คำแนะนำในการแปลความหมายและการใช้สำนวนที่สะสลวยเพิ่มเติม
๗. ครูอธิบายเรื่องการเปรียบเทียบโครงสร้างของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษและโครงสร้างของประโยคต่าง ๆ แล้วให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด เมื่อผู้เรียนทำเสร็จ ครูและผู้เรียนเฉลยใบงานร่วมกัน
๘. ครูและผู้เรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
ให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนา ๔ เรื่องดังนี้ (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)
๘. การทักทาย (Greeting)
๙. การกล่าวลา (Good bye)
๑๐. การขอบคุณ (Thank you)
๑๑. การแนะนำตัวเอง (Introducing)
๑๒. การขอร้อง (Request)
๑๓. การขอและให้คำแนะนำปรึกษา (Asking and Giving Advice)
๑๔. การถามทิศทาง (Asking for Direction)

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและชุมชนและหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
๒. นิทานอีสป
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบก่อนเรียน

การประเมินผล
๑. ประเมินจากการทำงานเป็นกลุ่ม
๒. ประเมินจากใบงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบลแบบทดสอบก่อนเรียน
จงเติมบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
๑. Pat : Hi . .......................................?
Paul : Fine, thanks . And you ?
Pet : ..........................................

๒. A : ...............................Top.
B : Goodmorning. Wena. .......................................?
A : How do you do ?...................................... .
B : Nice to meet you too.

๓. A: Good morning, Mr. Wilson.
B: ................................. , Miss Beth. How are you?
A: I’m very well, thank you. And..........................................?
B: ......................................., thank you.

A: .........(๔)............., you can’t smoke here
B: Why not
A: ..........(๕).............this is a library and smoking is forbidden. Look, there’s a notice.

๔. a) Ok. Thank you. b) Excuse me.
c) Oh, I’m sorry. d) Because.
๕. a) Ok. Thank you. b) Excuse me.
c) Oh, I’m sorry. d) Because.ใบงานที่ ๑

๑. ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนคิดบทสนทนาเรื่องการกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ การขอร้อง การขอและให้คำแนะนำปรึกษาและการถามทิศทาง กลุ่มละ ๑ เรื่อง โดยให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากว่าตนจะได้รับบทสนทนาเรื่องใด จากนั้นออกมานำเสนอบทสนทาดังกล่าวเป็นบทบาทสมมติ ใช้เวลาในการแสดง ๕ นาที เมื่อผู้เรียนนำเสนอเสร็จ ๑ กลุ่ม ครูและเพื่อนร่วมกันวิเคราะห์และให้คำแนะนำ จนครบทั้ง ๕ กลุ่ม
๒. ให้ผู้เรียนอ่าน เมื่ออ่านจบแล้วผู้เรียนช่วยกันหาคำศัพท์และแปลความหมายของนิทานอีสปที่ได้อ่านนั้น ขณะผู้เรียนแปลความหมายครูให้คำแนะนำในการแปลความหมายและการใช้สำนวนที่สะสลวยเพิ่มเติม

แบบฝึกหัด

คำสั่ง ให้ผู้เรียนศึกษาคำศัพท์ที่กำหนดให้และคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาเพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งเขียนคำอ่าน และคำแปล
Name อ่านว่า ……………………… แปลว่า………………………………………
Surname อ่านว่า ……………………… แปลว่า………………………………………
Birth date อ่านว่า ……………………… แปลว่า………………………………………
Age อ่านว่า ……………………… แปลว่า………………………………………
Sex อ่านว่า ……………………… แปลว่า………………………………………
Marital status อ่านว่า ……………………… แปลว่า………………………………………
Nationality อ่านว่า ……………………… แปลว่า………………………………………
Religion อ่านว่า ……………………… แปลว่า…………………………………………
Identity card No อ่านว่า ……………………… แปลว่า………………………………………
Address อ่านว่า ……………………… แปลว่า………………………………………
Telephone อ่านว่า ……………………… แปลว่า…………………………………………
Occupation อ่านว่า ……………………… แปลว่า…………………………………………
Born อ่านว่า…………………………… แปลว่า…………………………………………
Father อ่านว่า…………………………… แปลว่า………………………………………
Mather อ่านว่า…………………………… แปลว่า……………………………………….
Years อ่านว่า…………………………… แปลว่า…………………………………………
Family อ่านว่า…………………………… แปลว่า…………………………………………
Lives อ่านว่า…………………………… แปลว่า………………………………………
Thanks อ่านว่า…………………………… แปลว่า………………………………………
How do you do? อ่านว่า………………………… แปลว่า………………………………………
Nice to meet you อ่านว่า………………………… แปลว่า…………………………………………
Good morning อ่านว่า…………………………… แปลว่า………………………………………
Smoke อ่านว่า………………………………..แปลว่า…………………………………………….
Library อ่านว่า………………………………..แปลว่า…………………………………………….
Forbidden อ่านว่า………………………………..แปลว่า………………………………………….
Look อ่านว่า………………………………..แปลว่า…………………………………………….
Excuse me อ่านว่า………………………………..แปลว่า…………………………………………….
Sorry อ่านว่า………………………………..แปลว่า…………………………………………….
Because อ่านว่า……………………………. แปลว่า……………………………………
Very well อ่านว่า………………………………..แปลว่า……………………………………
Beth อ่านว่า………………………………..แปลว่า……………………………………
ต่อไปนี้เป็นบทแนะนำตนเอง ให้ผู้เรียนกรอกข้อความที่ขาดหายให้สมบูรณ์
My name is…………………………………………… I was born on…………………… I am…………………………………..years old. My father name is a ……………………………
He is………………………………..years old. My mather name is a ……………………………
She is……………………years old and now my family lives in…………………………………

จงเติมบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
๑. Pat : Hi . .......................................?
Paul : Fine, thanks . And you ?
Pet : ..........................................

๒. A : ...............................Top.
B : Goodmorning. Wena. .......................................?
A : How do you do ?...................................... .
B : Nice to meet you too.
๓. A: Good morning, Mr. Wilson.
B: ................................. , Miss Beth. How are you?
A: I’m very well, thank you. And..........................................?
B: ......................................., thank you.

A: .........(๔)............., you can’t smoke here
B: Why not
A: ..........(๕).............this is a library and smoking is forbidden. Look, there’s a notice.

๔. a) Ok. Thank you. b) Excuse me.
c) Oh, I’m sorry. d) Because.
๕. a) Ok. Thank you. b) Excuse me.
c) Oh, I’m sorry. d) Because.ใบงานที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนา ๔ เรื่องดังนี้ (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)
๑. การทักทาย (Greeting)
๒. การกล่าวลา (Good bye)
๓. การขอบคุณ (Thank you)
๔. การแนะนำตัวเอง (Introducing)
๕. การขอร้อง (Request)
๖. การขอและให้คำแนะนำปรึกษา (Asking and Giving Advice)
๗. การถามทิศทาง (Asking for Direction)
แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ประโยชน์ จำนวน ชั่วโมง
เรื่องที่ ๓.๒ Everyday English จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต๓๑๐๐๑

ตัวชี้วัด
ตีความหมายจากน้ำเสียงของผู้อื่นและรู้จักใช้น้ำเสียงในการแสดงความรู้สึกระหว่างการสนทนาได้ ได้แก่ ดีใจ เสียใจ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ซาบซึ้ง ผิดหวัง ปรารถนาดี ชื่นชมและเห็นใจ

เนื้อหา
๑. การออกเสียงพยัญชนะต้นคำ – ท้ายคำ
- ทบทวนการออกเสียง พยัญชนะต้นคำที่ยาก เช่น เสียง s z ch sh
- การอ่านออกเสียงท้ายคำที่ถูกต้อง เช่น เสียง [d], [t], หรือ [id] เมื่อเป็นกริยา ช่อง ๒ และpast participle
๒. การออกเสียงหนัก-เบา (Stress) วิธีการออกเสียง หนัก-เบา ของคำในลักษณะต่าง ๆ
๓. การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ (Intonation) วิธีการออกเสียงของประโยคลักษณะต่าง ๆ
๔. การออกเสียงเชื่อมโยง (Linking Sound) วิธีการอ่านออกเสียงเชื่อมโยงระหว่างคำในภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของภาษาอังกฤษ
๕. การแสดงความดีใจ/เสียใจ การใช้คำ วลีและรูปประโยคที่จะนำมาใช้ในการแสดงความดีใจและเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น แสดงความดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งหรือแสดงความเสียใจที่ทำ
๖. การแสดงความพอใจ/ไม่พอใจ ให้รู้จักคำ วลี และรูปประโยคที่จะที่จะนำมาใช้ในการแสดงความพอใจ/ไม่พอใจในโอกาสต่างๆ ได้ถูกต้อง เช่น แสดงความพอใจ/ไม่พอใจในการรับบริการ เป็นต้น ตัวอย่างคำ วลี และรูปประโยค
๗. การแสดงความปรารถนา/ เห็นใจและการตอบรับ การใช้ คำ วลี และรูปประโยคที่จะนำมาใช้ใน การแสดงความปรารถนาดี/เห็นใจในโอกาสต่างๆ ได้ถูกต้อง
๘. การแสดงความต้องการการเสนอ/ให้ความช่วยเหลือ/บริการ รวมทั้งการตอบรับ/ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ/บริการ
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูทักทายผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษและนำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง Everyday English โดยการเล่าเหตุการณ์ข่าวที่สะเทือนใจเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้ผู้เรียนบอกว่าผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไร จากนั้นครูเชื่อมโยงการตอบของผู้เรียนสู่การเรียนในเรื่อง การตีความหมายจากน้ำเสียงของผู้อื่นและรู้จักใช้น้ำเสียงในการแสดงความรู้สึกระหว่างการสนทนาได้ ได้แก่ ดีใจ เสียใจ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ซาบซึ้ง ผิดหวัง ปรารถนาดี ชื่นชมและเห็นใจ
๒. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๓. ครูอธิบายการออกเสียงพยัญชนะต้นคำ-ท้ายคำ การออกเสียง sz ch sh การอ่านออกเสียงคำกริยาที่เติม ed และการอ่านออกเสียงเน้นคำในพยางค์ หนักเบาและสูงต่ำ การออกเสียงเชื่อมโยง แล้วแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ ๔-๕ คนเพื่อทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ ๑๘
๔. ครูอธิบายการออกเสียงแสดงความรู้สึกดีใจ/เสียใจ ความพอใจ/ไม่พอใจ ความปรารถนา/ความเห็นใจและการตอบรับ ความต้องการการเสนอ/ให้ความช่วยเหลือและให้แล้วแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ ๔-๕ คนเพื่อทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ ๑๘
๕. ครูและผู้เรียนเฉลยใบงานร่วมกันครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
ครูมอบหมาย กรต.เรื่องการใช้พจนานุกรม ให้ผู้เรียนเรียงคำศัพท์ตามลำดับพจนานุกรม พร้อมทั้งหาความหมายของคำ บอกประเภทของคำและการเน้นเสียงของคำ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คำ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง

สื่อ
๑. หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและชุมชน
๒. CD เรื่องการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
๓. ใบงาน

การประเมินผล
๑. ประเมินจากการทำงานเป็นกลุ่ม
๒. ประเมินจากใบงาน


บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล
แบบทดสอบก่อนเรียน

อ่านบทสนทนาแล้วตอบคำถามต่อไปนี้

Fill the dialogue.
Suwat : Hey! What happened to your leg?
Manop : It hurt while playing football yesterday. I fell down as I was
running to get the ball.
Suwat : (๑) . You have to stop playing football for a while, don’t you?
Manop : Yes, I won’t be able to play for a month.
Suwat : (๒) ๑
Manop : (๓) ๑ ๓๔

๑. a) It will be all right.
b) I’m sorry to hear that.
c) Don’t worry.

๒. a) That’s very bad.
b) My sympathy.
c) Take care.

๓. a) Don’t mention it.
b) I’ll be O.K.
c) Thank you so muchใบงานที่ ๓

ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้
๑. หาความหมายของศัพท์และฝึกออกเสียงตามแผ่น CD และพูดตามคำละ ๒ ครั้งพร้อมหาความหมายของคำต่อไปนี้
คำ ความหมาย คำ ความหมาย
Signal
Silk
Skin
Slice
Smooth
Souvenir
Special
Standard
Steak
Suitcase Zip
Zinc
Zebra
Zero
Zigzag
Zodiac
Zone
Zoo
Zoom
Zeal

๒. จงนำคำต่อไปนี้ไปเติมลงในตารางตามหลักการออกเสียงคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ed ให้ถูกต้อง
Put these words in the table correctly according to pronunciation rules of ed ending verb.

asked decided shipped
dropped trained lifted
climbed visited drained
stayed discovered ainted
stopped wished stressed
looked risked studied
performed named used
described played filmed
checked liked helped
waited disturbed counted
needed /t/ /id/ /๓. ให้นักศึกษาฝึกฟังเสียงเน้นหนักในคำออกเสียงตามและเขียนเครื่องหมายเน้นเสียง “ ′” (stress) ตรงพยางค์ที่ออกเสียงเน้นหนัก
Listen to the stress in each word, repeat after and then put “′” (stress) at the syllable with strong stress.
๑. audible ๑๑. unkind
๒. terrible ๑๒. boxer
๓. mistake ๑๓. re – election
๔. application ๑๔. underline
๕. preposition ๑๕. homework
๖. pronunciation ๑๖. packaging
๗. bathroom ๑๗. question
๘. pancake ๑๘. environment
๙. disable ๑๙. completely
๑๐. capacity ๒๐. clockwise

๔. ให้นักศึกษาฟังการออกเสียงประโยคต่าง ๆ ใน CD แล้วเลือกแบบแผนของการออกเสียงสูงต่ำภายในประโยค (intonation) ว่าเป็นแบบใด โดยให้เขียนตัวอักษร “L” หรือ “H” ลงในช่องว่างท้ายประโยค แต่ละประโยค
L = ลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค (Falling or Gliding down)
H = ขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค (Rising or Gliding up)
Listen to the CD how to pronounce several sentences and then identify the pattern of intonation by choosing form L or H.
L = Falling or Gliding down
H = Rising or Gliding up
๑. Can you tell me the way to the bus station?
๒. You go straight down the road and turn left.
๓. Can you give me some examples?
๔. Would you help yourself with a drink?
๕. Do you do your own decorating?
๖. By the way, I’d like my types checked, too.
๗. Why don’t you go in? ๒๖. We have to wait here.
๘. Here we are.
๙. Is this right or wrong?
๑๐. How have you been?แบบฝึกหัด การพูดแสดงความรู้สึก ความปรารถนา
๑. การพูดแสดงความยินดี/เสียใจ
What was that terrible noise?
Jane dropped a stack of plates on the floor because they were too slippery. Her
mother wasn’t at all happy….
Mother : Jane, Oh no! What is going on in the kitchen?
Jane : I’m sorry. I’ve just dropped a stack of plates.
Mother : Were you hurt?
Jane : Fortunately, no. But I’m terribly sorry.
Mother : I’m glad you’re not hurt, but please, you must be careful next time!
Jane : I will. I will. Trust me.

Answer these questions from the dialogue above.
๑. Who dropped the plates?
a. Jane
b. Mother
c. A cat.
๒. Was “Mother” happy when she heard the noise?
a. Yes.
b. No, of course not.
c. She did not hear the noise.
๓. Why were the plates dropped?
a. They were too slippery.
b. They were piled up too high.
c. The holder was very careless.
๔. What did Jane promise to do the next time?
a. To drop more plates.
b. To pay the money for the plates.
c. To be more careful.
๕. How many plates were broken?
a. Just one plate.
b. Many plates.
c. We don’t know the exact number.

Dialogue ๒
been / missed / boss / had / I’m sorry
Helen : John, I’m sorry.
John : Where have you (๔) , Helen? You’re over an hour late.
Helen : Yes, But I couldn’t help it. I was late because I (๕) ๑ the first bus. I took the second bus. The bus got stuck in the traffic jam.
John : Why are you getting off work so late? The office close at six, doesn’t it?
Helen : Yes. But those are the rush in the moment. And my (๖) ๑ asked me to do some urgent letters.
John : Didn’t you tell him you(๗) an appointment?
Helen : Well, no. I thought I could finish it in five minutes. If I hadn’t been missing the bus and in the traffic I wouldn’t have been so
late. (๘) ..
John : Well. You’re here. Let’s enjoy our meal.

๒. การแสดงความพอใจ / เห็นด้วย / ไม่พอใจ / ไม่เห็นด้วย (Approval / Disapproval)
Read the dialogue.
Somjai is discussing her plans for the evening with her father.
Dad : Somjai, you’ve been pleased me all evening. What is it that you really want?
Somjai : Well, There’s a concert at school. May I go? Everybody else is going.
Dad : Um, (๑) , Somjai. Will it be safe?
Somjai : Of course, it will, It’s a charity concert for the needy, under school supervision and right in the school football field. How could
anything happen?
Dad : (๒) . Be home before ๑๑ p.m.
Somjai : (๓) . We’ll just stop for some ice – cream after the concert. (๔) , we’ll be home in time. Could you do me one more favor?
Dad : What is it now?
Somjai : Will you pay for the ticket? It’s only ๒๐๐ baht.
Dad : (๕) . Now, let me read my paper.
Somjai : Thank you, Dad. You’re already so good to me.
๑. a) I’d better think so
b) Well, it’d rather be
c) I’m not sure

๒. a) I don’t think so
b) You may be right
c) I’m afraid you’re wrong

๓. a) I cannot be late
b) I hope we won’t be late
c) I promise we won’t be late

๔. a) Don’t worry
b) I think so
c) I hope so ๒๘

๕. a) I’m afraid I can’t agree
b) No doubt about it
c) You must be joking
๓. การแสดงความเห็นใจ
Fill the dialogue.
Suwat : Hey! What happened to your leg?
Manop : It hurt while playing football yesterday. I fell down as I was
running to get the ball.
Suwat : (๑) . You have to stop playing football for a while, don’t you?
Manop : Yes, I won’t be able to play for a month.
Suwat : (๒) ๑
Manop : (๓) ๑ ๓๔

๑. a) It will be all right.
b) I’m sorry to hear that.
c) Don’t worry.

๒. a) That’s very bad.
b) My sympathy.
c) Take care.

๓. a) Don’t mention it.
b) I’ll be O.K.
c) Thank you so much

ใบงานที่ ๔
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ให้ผู้เรียนเรียงคำศัพท์ตามลำดับพจนานุกรม พร้อมทั้งหาความหมายของคำ บอกประเภทของคำและการเน้นเสียงของคำ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คำ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง


แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ประโยชน์ จำนวน ชั่วโมง
เรื่องที่ ๓.๓ What should you do? จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต ๓๑๐๐๑
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ รหัสวิชา พต ๓๒๐๐๕

ตัวชี้วัด
อ่านและทำตามคำแนะนำในการใช้คู่มือ ป้ายคำแนะนำ วิธีการปรุง ข้อควรระวังและ ป้ายประกาศได้

เนื้อหา
๑. การวิเคราะห์ศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ/คำแนะนำในการใช้/คำแนะนำ/คำเตือนต่าง ๆ
๒. สัญลักษณ์และป้ายประกาศ ต่าง ๆ (Signs & Notices)
๓. สลากยาและคู่มือในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ (Instructions)
๔. คำแนะนำและคำเตือนต่างๆ (Tips and Warning)
๕. การใช้พจนานุกรม (Dictionary)
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูทักทายผู้เรียนและนำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้ผู้เรียนนำเสนอ กรต.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการใช้พจนานุกรม ครูสอบถามการใช้พจนานุกรมเบื้องต้นกับผู้เรียน
๒. ครูแบ่งผู้เรียนเป็น ๓ กลุ่มเพื่อช่วยกันวางแผนทำภาพพลิกแสดงป้ายสัญลักษณ์พร้อมทั้งแปลความหมายของสัญลักษณ์ โดยกลุ่มที่ ๑ ป้ายสัญลักษณ์ให้ข้อมูล กลุ่มที่ ๒ ป้ายสัญลักษณ์ห้ามปฏิบัติ และกลุ่มที่ ๓ ป้ายสัญลักษณ์ทางจราจร
๓. ผู้เรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๔. ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ/คำแนะนำในการใช้/คำแนะนำ/คำเตือนต่าง ๆ
๕. ครูแสดงตัวอย่างสลากยา อธิบายองค์ประกอบของสลาก พร้อมทั้งให้ผู้เรียนฝึกอ่านสลากยา
๖. ครูอธิบายเรื่องคำแนะนำและคำเตือนต่าง ๆ แล้วให้ผู้เรียนหาคำแนะนำและคำเตือนต่าง ๆ คนละ ๑ เรื่องพร้อมทั้งแปลความหมายแล้วนำมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
๗. ครูและผู้เรียนสรุปบทเรียนพร้อมกัน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
ครูมอบหมายให้ผู้เรียน ค้นหา สัญลักษณ์และป้ายประกาศ จำนวน ๒๐ ป้ายพร้อมทั้งแปลความหมาย สลากยา จำนวน ๒๐ ชิ้น พร้อมทั้งแปลความหมายและอธิบายองค์ประกอบของสลากยา คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๒๐ ชิ้น พร้อมทั้งแปลความหมาย และคำเตือนต่าง ๆ จำนวน ๒๐ ชิ้นพร้อมทั้งแปลความหมาย

สื่อ
๑. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและชุมชนและหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
๒. พจนานุกรม
๓. ตัวอย่างสัญลักษณ์และป้ายประกาศ (ป้ายสัญลักษณ์ให้ข้อมูล ป้ายสัญลักษณ์ห้ามปฏิบัติ และ ป้ายสัญลักษณ์ทางจราจร)
๔. ตัวอย่างสลากยา
๕. ตัวอย่างคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และคำเตือนต่าง ๆ

การประเมินผล
๑. ประเมินจากการทำงานเป็นกลุ่ม
๒. ประเมินจากภาพพลิก

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล
ใบงานที่ ๕

ให้ผู้เรียนเป็น ๓ กลุ่มเพื่อช่วยกันวางแผนทำภาพพลิกแสดงป้ายสัญลักษณ์พร้อมทั้งแปลความหมายของสัญลักษณ์ โดยกลุ่มที่ ๑ ป้ายสัญลักษณ์ให้ข้อมูล กลุ่มที่ ๒ ป้ายสัญลักษณ์ห้ามปฏิบัติ และกลุ่มที่ ๓ ป้ายสัญลักษณ์ทางจราจร


ใบงานที่ ๖
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)

ให้ผู้เรียน ค้นหา สัญลักษณ์และป้ายประกาศ จำนวน ๒๐ ป้ายพร้อมทั้งแปลความหมาย สลากยา จำนวน ๒๐ ชิ้น พร้อมทั้งแปลความหมายและอธิบายองค์ประกอบของสลากยา คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๒๐ ชิ้น พร้อมทั้งแปลความหมาย และคำเตือนต่าง ๆ จำนวน ๒๐ ชิ้นพร้อมทั้งแปลความหมาย

แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ประโยชน์ จำนวน ชั่วโมง
เรื่องที่ ๓.๔ Hello, could you tell me ? จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต๓๑๐๐๑

ตัวชี้วัด
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้คล่องแคล่ว

เนื้อหา
๑. การติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ที่คุ้นเคย รู้จักวิธีการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์กับเพื่อน ญาติ พี่น้องและผู้ที่คุ้นเคยในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้สำนวนและภาษาที่เหมาะสม
๒. การติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การใช้สำนวนภาษาที่ใช้พูดทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการทราบโดยใช้รูปประโยคขอร้อง/ขอร้องอย่างสุภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูทักทายผู้เรียนและนำเข้าสู่บทเรียนโดยการยกเหตุการณ์การติดต่อทางโทรศัพท์ที่บกพร่องมาพูดคุยให้ผู้เรียนฟังและให้ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์
๒. ครูอธิบายการติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ที่คุ้นเคย แบ่งกลุ่มผู้เรียนจำนวน ๓-๔ คน เพื่อศึกษาบทสนทนาทางโทรศัพท์และช่วยกันวิเคราะห์หาสำนวนที่น่าสนใจ พร้อมทั้งแต่งบทสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้ที่คุ้นเคยกลุ่มละ ๑ เรื่อง จากนั้นผู้เรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
๓. ครูอธิบายการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ แบ่งกลุ่มผู้เรียนจำนวน ๓-๔ คน เพื่อศึกษาบทสนทนาทางโทรศัพท์และช่วยกันวิเคราะห์หาสำนวนที่น่าสนใจ พร้อมทั้งแต่งบทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลกลุ่มละ ๑ เรื่อง จากนั้นผู้เรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
๔. ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดตามใบงานเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน
๕. ครูและผู้เรียนเฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน
๖. ครูและผู้เรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

การเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.)
๑. ให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน ๕ บทสนทนา
๒. ให้ผู้เรียนยกตัวตัวอย่างบทสนทนาการติดต่อทางโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งแก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๑๐ บทสนทนา
๓. ให้ผู้เรียนหาข่าวคนละ ๒๐ ข่าวเพื่อนำเสนอในสัปดาห์ถัดไป

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและชุมชน
๒. บทสนทนาการติดต่อโทรศัพท์กับผู้ที่คุ้นเคย
๓. บทสนทนาการติดต่อโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูล
๔. กระดาษบรู๊ฟ
๕. ปากกาเคมี
๖. ใบงาน

การประเมินผล
๑. ประเมินผลจากการทำงานกลุ่ม
๒. ประเมินผลจากใบงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล

ใบงานที่ ๗

๑. แบ่งกลุ่มผู้เรียนจำนวน ๓-๔ คน เพื่อศึกษาบทสนทนาทางโทรศัพท์และช่วยกันวิเคราะห์หาสำนวนที่น่าสนใจ พร้อมทั้งแต่งบทสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้ที่คุ้นเคยกลุ่มละ ๑ เรื่อง
๒. แบ่งกลุ่มผู้เรียนจำนวน ๓-๔ คน เพื่อศึกษาบทสนทนาทางโทรศัพท์และช่วยกันวิเคราะห์หาสำนวนที่น่าสนใจ พร้อมทั้งแต่งบทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลกลุ่มละ ๑ เรื่อง
๓. ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้

กิจกรรมที่ ๑ Is Steve there?
นำคำและสำนวนในบทสนทนามาเติมลงในช่องว่างต่อไปนี้
Use the words or phrases in the dialogue to fill in the blanks.
John : Hello.
Greg : Hello. Is Suzan there?
John : I’m sorry, She’s not …………(๑)……….. right now.
Greg : What time will ……….(๒)………?
John : Around six thirty.
Greg : This afternoon?
John : Yes. May I ask ………..(๓)……….?
Greg : This is her friend, Greg.
John : Okay. I’ll tell her you ……….(๔)………. .
Greg : Thanks.
กิจกรรมที่ ๒ Fill in the blanks

John : Hello.
Greg : Hello. ……….(๑)..…..….?
John : ……..….(๒)…….…. He’s not here right now.
Greg : ……..….(๓)……….. will he be back?
John : Around ………(๔)……….. ๑๐๑
Greg : This afternoon?
John : Yes. May I ask …………(๕)………….?
Greg : This is ……………(๖)………………..
John : Okay. I’ll tell him ………(๗)…………
Greg : Thanks.

กิจกรรมที่ ๓
ให้นักศึกษาลองฝึกใช้คำพูดที่ได้ศึกษามาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ เมื่อทำเสร็จแล้ว หากต้องการดูตัวอย่าง ให้ดูที่เฉลยซึ่งเป็นแนวทางได้ศึกษาเปรียบเทียบกับบทสนทนาที่นักศึกษาฝึกแต่งเอง
๑. You ring a friend and his mother answers. She says your friend has gone out to play football. You leave a message to ask your friend to ring you back later.
๒. You ring a friend and his sister answers. You ask to speak to your friend. When your friend comes to the telephone you ask him if he has Malee’s telephone number.

กิจกรรมที่ ๔ Jumbled sentences.

ให้นักศึกษานำคำพูดทางโทรศัพท์ ระหว่าง Bob และ Suda ต่อไปนี้เรียงให้เป็นการสนทนาที่ถูกต้อง
Rearrange these jumbled conversation sentences to form a proper telephone conversation.
Suda Catering, May I help you?
Yes, That’s fine. Thank you very much.
What kind of party is it?
No problem.
I see. What do you like us to prepare?
It’s welcoming party for ten people.
Can you deliver the food to my house?
Yes, but I will deliver it at ๗ p.m. Is that Okay?
I am having a party on Friday evening.
Could you prepare some food for me
Could you prepare some food for me?
I’d like some sea food and some dessert. ๑๐๘
บทสนทนา
Suda : ………………………………………………………………………………………
Bob : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Suda : …………………………………………………………………………………………..
Bob : ……………………………..…………………………………………………………….
Suda : …………………………………………………………………………………………..
Bob : ……………………………..……………………………………………………………. Suda : …………………………………………………………………………………………..
Bob : ……………………………..……………………………………………………………. Suda : …………………………………………………………………………………………..
Bob : ……………………………..…………………………………………………………….
กิจกรรมที่ ๕ Answer these questions.
ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้จากบทสนทนาระหว่าง Suda กับ Bob
Answer these questions based on the conversation between Linda and Tom.
๑. Who makes the call?
a. Linda
b. Tom
c. Bob

๒. What is the purpose of the call?
a. To order some food.
b. To sell some food.
c. To talk about food.

๓. When is the party?
a. The next day.
b. Friday morning.
c. Friday evening.

๔. How many people will be in the party?
a. Six people.
b. Seven people.
c. Ten people.

๕. What food probably won’t be on Bob’s list?
a. Sea food.
b. Chocolate cake.
c. Beef salad.
ใบงานที่ ๘
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๔. ให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน ๕ บทสนทนา
๕. ให้ผู้เรียนยกตัวตัวอย่างบทสนทนาการติดต่อทางโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งแก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๑๐ บทสนทนา
๖. ให้ผู้เรียนหาข่าวคนละ ๒๐ ข่าวเพื่อนำเสนอในสัปดาห์ถัดไป
จำนวน ๒๐ ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ประโยชน์
เรื่องที่ ๓.๕ News & News Headline & Natural Disaster จำนวน ๓ ชั่วโมง รายวิชา

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต๓๑๐๐๑
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ รหัสวิชา พต๓๒๐๐๕

ตัวชี้วัด
๑. เข้าใจและใช้ประโยคที่ซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ ได้
๒. ใช้ Tenses ที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้
๓. ศึกษาค้นคว้าความรู้และข้อมูลจากสื่อหนังสือพิมพ์ได้
๔. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้อย่างเป็นทางการ
๕. สืบค้นข้อมูลในด้านต่าง ๆ จาก Internet ได้
๖. เข้าใจและใช้ประโยคที่ซับซ้อนในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้อง
๗. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ ทั้งเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ

เนื้อหา
๑. เสียง คำศัพท์ วลี สำนวน ที่ มักใช้บ่อย ๆ ในข่าว
๒. องค์ประกอบของข่าว ประกอบด้วย Headline, Sub headline, Lead และ Detail
๓. ประเภทของข่าว เช่น ข่าวการเมือง ข่าวการศึกษา ข่าวกีฬา ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ
๔. โครงสร้างของการเขียนพาดหัวข่าว (News Headline)
๕. คำศัพท์ วลี สำนวนที่เกี่ยวข้อง เช่น kill, injured, die, homeless, help, shelter, landslide เป็นต้น
๖. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) เป็นผู้สื่อข่าว นำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับ Natural Disaster
๗. บทอ่านเกี่ยวกับ Earthquake, Tornado หรือ Flood จากหนังสือพิมพ์ หรือ Website ของหนังสือพิมพ์ The Nation หรือ Bangkok Post

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียนและนำเข้าสู่บทเรียนโดยการนำเสนอข่าวเด่นประจำวัน ครูสอบถามผู้เรียนในเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวเบื้องต้น
๒. ครูอธิบายองค์ประกอบของข่าว ประเภทของข่าว เสียง ศัพท์ วลี ที่มักใช้บ่อยในข่าวและโครงสร้างของการเขียนพาดหัวข่าว แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน วิเคราะห์หาองค์ประกอบของข่าว ประเภทของข่าว เสียง ศัพท์ วลี ที่มักใช้บ่อยในข่าวและโครงสร้างของการเขียนพาดหัวข่าวของข่าวที่เตรียมไว้ (จาก กรต. ในสัปดาห์ที่แล้ว) ผู้เรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
๓. ให้ผู้เรียนศึกษาข่าวทาง Website ของหนังสือพิมพ์ The Nation หรือ Bangkok Post เพื่อศึกษาข่าวประเภทต่าง ๆ ที่สนใจแล้ววิเคราะห์โครงสร้างของพาดหัวข่าวนั้นๆ หรือบอกประเภทของข่าวนั้น พร้อมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนั้น ๆ
๔. ผู้เรียนส่งตัวแทนกลุ่มแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้เสนอข่าว ครูและผู้เรียนวิเคราะห์ร่วมกัน
๕. ผู้เรียนทำใบงาน เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน
๖. ครูและผู้เรียนเฉลยใบงานและสรุปบทเรียนร่วมกัน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ให้ผู้เรียนรวบรวมข่าว ๓ เรื่องคือ ข่าวเด่นประจำวัน ข่าวทางการศึกษา และข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนเรื่องละ ๑๐ พร้อมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบของข่าวและแสดงความคิดเห็น
- ให้ผู้เรียนหาบทอ่านเกี่ยว Earthquake, Tornado หรือ Flood จากหนังสือพิมพ์ หรือ Website ของหนังสือพิมพ์ The Nation หรือ Bangkok Post แปลความหมายและวิเคราะห์การพาดหัวข่าวและแสดงความคิดเห็นจำนวน ๓ ข่าว

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสังคมและชุมชนและภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
๒. ตัวอย่างข่าว
๓. กระดาษบรู๊ฟ
๔. ปากกาเคมี
๕. ใบงาน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินจากการทำงานเป็นกลุ่ม
๒. ประเมินจากใบงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล

ใบงานที่ ๙
กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ ข่าวต่อไปนี้ พาดหัวข่าวว่าอย่างไร และส่วนใดเป็นพาดหัวรอง
๑.๒ ข้อความใดเป็นข่าวนำ
๑.๓ ส่วนใดเป็นเนื้อข่าว
SOUTH UNDER WATER
Schools hit by flood can resume within a few days
By The Nation
Schools that have been closed due to the flooding in Narathiwat province should be reopened within three days as the rains have now stopped, a senior regional education official said Monday.
Heavy floods and continuous rains have forced suspension of schools in 13 districts of Narathiwat, which were declared flood disaster zones on Sunday, said Adul Promsaeng, director of the Education Service Area 2 Office.
“Some schools should be able to reopen within three days after the has water receded. They will be restored with help from soldiers and classes can resume by Thursday, January 13.
The flood prevention and mitigation centre for Narathiwat said the floods have affected 36.908 people from 11,053 families in 284 villages in the 13 districts. The torrential rains caused the three main rivers in the province to burst their banks and flooded houses nearby ruining 9,000 rai of farmland and washing out 67 roads.
Vegetable exportations to Malaysia were severely disrupted as the road connecting Thailand to her neighbour was covered with water making travel and transport in both directions and resulting in products going rotten inside warehouses,
On Sunday, Narathiwat Govenor Kissada Boonrat urged people to closely monitor their surroundings and move immediately to the second floor of their houses if water levels rose further.กิจกรรมที่ ๒
สืบค้นข่าวจากเว็บไซต์ และสังเกตพาดหัวข่าว พาดหัวข่าวรอง ข่าวนำ เนื้อข่าว การใช้คำและเครื่องหมายวรรคตอน

กิจกรรมที่ ๓ จงให้ความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้

คำศัพท์ ความหมาย
help
estimate
damage
massive flooding
missing
absolute
approximately
rubble
survivor
were killed
suspend
witness
earthquake
trap
homeless
rescue
injure
have been confirmed dead
release
landslide
occur
deploy
shelter

Tornado in Mississippi
April 25, 2010 by John Filed under Weather
The tornado in Mississippi was three quarters of a mile in width, something that hasn’t been witnessed in a long time and as it moved along its path, its force was so absolute that it left a trail that could be easily discerned from afar. Rescue teams were deployed to the city to try and find any survivors who might still be trapped within the rubble of the fallen houses and there is bad news as ten people have been confirmed dead due to the tornado in Mississippi. Out of the ten people there were also three children, one of whom was not even a year old as he was a three month old baby.

กิจกรรมที่ ๔ Answer these questions.
1. How wide was the tornado in Mississippi?
2. How many people have been confirmed dead?
3. Who were deployed to the city to try and find survivors?
4. Where were survivors might still be?
5. How many children that was not even a year old?
ใบงานที่ ๑๐
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ให้ผู้เรียนรวบรวมข่าว ๓ เรื่องคือ ข่าวเด่นประจำวัน ข่าวทางการศึกษา และข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนเรื่องละ ๑๐ พร้อมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบของข่าวและแสดงความคิดเห็น
- ให้ผู้เรียนหาบทอ่านเกี่ยว Earthquake, Tornado หรือ Flood จากหนังสือพิมพ์ หรือ Website ของหนังสือพิมพ์ The Nation หรือ Bangkok Post แปลความหมายและวิเคราะห์การพาดหัวข่าวและแสดงความคิดเห็นจำนวน ๓ ข่าวแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ประโยชน์
เรื่องที่ ๓.๖ Have you exercised to day? จำนวน ๓ ชั่วโมง รายวิชา

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต๓๑๐๐๑

ตัวชี้วัด
๑. ศึกษาค้นคว้าความรู้และข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้
๒. สืบค้นข้อมูลในด้านต่าง ๆ จาก Internet ได้
๓. เข้าใจและใช้ประโยคซับซ้อนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๔. ใช้ Tense ที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้

เนื้อหา
๑. การอ่านออกเสียง คำศัพท์ สำนวน วลี ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น aerobics, once, relaxed, health, healthy, firm, have a headache
๒. ประโยคที่เขียนด้วย Modal Verb เช่น should, must, ought to, had better, will
๓. แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากหนังสือหรือ Website
๔. การสำรวจแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพบุคคลใกล้ชิด แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นรูปกราฟหรือแผนภูมิ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียนและนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนทำกายบริหารผู้เรียนแต่ละคนต้องเป็นผู้นำท่ากายบริหารคนละ ๑ ท่า สอบถามผู้เรียนถึงความจำเป็นในการออก กำลังกาย
๒. ผู้เรียนค้นหาแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากหนังสือหรือ Website แล้วศึกษาคำศัพท์ สำนวน วลี ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่น aerobics, once, relaxed, health, healthy, firm, have a headache
๓. ผู้เรียนศึกษาบัตรคำที่ครูแจกให้แล้วอ่านออกเสียงตาม CD พร้อมทั้งแปลความหมายของคำ
๔. ครูอธิบายประโยคที่เขียนด้วย Modal Verb เช่น should, must, ought to, had better, will และให้ผู้เรียนทำใบงาน
๕. ครูและผู้เรียนสรุปบทเรียนพร้อมกัน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้ผู้เรียนออกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ แล้วนำไปสำรวจคนในครอบครัว ชุมชน จำนวน ๓๐ คน แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นรูปกราฟหรือแผนภูมิ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสังคมและชุมชน
๒. CD คำศัพท์
๓. กระดาษบรู๊ฟ
๔. ปากกาเคมี
๕. ใบงาน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินจากผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
๒. ประเมินจากการทำงานเป็นกลุ่ม
๓. ประเมินจากใบงาน
๔. บันทึกการสอน
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖.
๗.
๘. (นางสาวอมรา ทับทิม)
๙. ครู กศน.ตำบล

ใบงานที่ ๑๑
กิจกรรมที่ ๑ Exercise Questionnaire
How much do you exercise in your everyday life?
This exercise questionnaire will help you get an idea of how much you already exercise in you everyday life.
Choose the item that conform to your activities.
1. I walk upstairs equivalent to at least one flight :
a. Hardly ever take the stairs.
b. Not more than once a day.
c. Twice a day.
d. Several times a day.
2. During a normal day I’m in motion (walking, cycling, shopping, etc.)
a. Less than 20 minutes
b. Between 20 – 40 minutes
c. About 1 hour
d. More than 1 hour
3. I have a job that usually mean :
a. Sitting, often more than an hour at a time
b. Mainly sitting, but with some standing or walking
c. Half sitting, half standing or walking
d. Active all day
4. What is the most you can manage?
a. I can’t walk for one mile without stopping.
b. I can walk for one mile without stopping.
c. I can jog at a consistent but slow pace for one mile.
d. I can run at a good pace for one mile (1 mile = 1.6 kilometers).
5. How much of your time each week do you spend on indoor household activities (cleaning, washing, dishes, clothes etc.)?
a. Not more than 30 minutes
b. About 60 minutes
c. About 120 minutes
d. More than 120 minutes
6. How much of your time each week do you spend on outdoor household activities (mowing the lawn, gardening, etc.)?
a. Not more than 30 minutes
b. About 60 minutes
c. About 120 minutes
d. More than 120 minutes
7. My lunch break includes a walk or some other physical activity for about 15 minutes :
a. Hardly ever
b. Twice a week
c. At least three times a week
d. Everyday

กิจกรรมที่ ๒ Write the correct form of the verbs by using the present perfect tense.
1. They (see) the movie.
________________________________________________________
2. I (be, never) in Korat before.
________________________________________________________
3. We (know) David for over 10 years.
________________________________________________________
4. I think John (have, just) his dinner.
________________________________________________________
5. Wipa (hear, recently) the good news.
________________________________________________________
6. The factory (hire) twenty new workers since April.
________________________________________________________

กิจกรรมที่ ๓ Read the situation and then write an appropriate present perfect sentence
using the verbs given.
1. Tony is looking for his book. He can’t find it (lose)
________________________________________________________
2. My hands are dirty. Now they are clean. (wash)
________________________________________________________
3. Tom weighs 110 kilos. Now he weighs 90 kilos (lose weight)
________________________________________________________
4. The bus stops because there is no gas in the tank. (run out of)
________________________________________________________
5. She fell down the step. Now she cannot walk. (break her leg)
________________________________________________________

ใบงานที่ ๑๒
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้ผู้เรียนออกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ แล้วนำไปสำรวจคนในครอบครัว ชุมชน จำนวน ๓๐ คน แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นรูปกราฟหรือแผนภูมิแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ประโยชน์
เรื่องที่ ๓.๗ Global Warming จำนวน ๓ ชั่วโมง
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต๓๑๐๐๑

ตัวชี้วัด
๑. ศึกษาค้นคว้าความรู้และข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้
๒. สืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ จาก Internet ได้
๓. ศึกษาค้นคว้าความรู้และข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและWebsite ได้
๔. เข้าใจและใช้ประโยคซับซ้อนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
๕. ใช้ Tense ที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง
๖. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้

เนื้อหา
๑. Shall we save the energy?
บทความเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือ Website ที่เกี่ยวข้อง
เสียง คำศัพท์ วลี สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน เช่น reuse, recycle, plug in, unplug, turn on, turn off, reduce เป็นต้น
๒. Will it rain tomorrow?
การถาม-ตอบ คำถามจากบทอ่าน การพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast)
การถามและการขอข้อมูล (Asking & Giving Information)
เสียง คำศัพท์ วลี สำนวนที่มักใช้บ่อยๆ ในข่าวพยากรณ์อากาศ เช่น shower, windy, heavy, scatter, stormy, sunrise, sunset, maximum, minimum, Northeast
Role play เป็นผู้ประกาศข่าวการพยากรณ์อากาศ๓. Global Warming
บทความเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) สาเหตุของภาวะโลกร้อนหรือผลกระทบของภาวะโลกร้อนจากหนังสือหรือหนังสือพิมพ์หรือWebsite ที่เกี่ยวข้อง
การอ่านออกเสียงคำศัพท์ วลี สำนวน ที่เกี่ยวข้อง เช่น temperature, increase, melt, burn, earth, hot เป็นต้น
บทสนทนาที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือลดภาวะโลกร้อน
Mind map แสดงเหตุผลและผลกระทบของภาวะโลกร้อน
บทอ่าน การพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Website ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียนและนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนแสดงทัศนคติเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
๒. ผู้เรียนศึกษาบทความเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือ Website ที่เกี่ยวข้อง แล้วหาคำศัพท์ วลี สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน เช่น reuse, recycle, plug in, unplug, turn on, turn off, reduce เป็นต้น
๓. ผู้เรียนชมข่าวพยากรณ์อากาศบทอ่าน การพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษา คำศัพท์ วลี สำนวนที่มักใช้บ่อยๆ ในข่าวพยากรณ์อากาศ เช่น shower, windy, heavy, scatter, stormy, sunrise, sunset, maximum, minimum, Northeast จากนั้นให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ เป็นผู้ประกาศข่าวการพยากรณ์อากาศ
๔. ผู้เรียนศึกษาบทความเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) สาเหตุของภาวะโลกร้อนหรือผลกระทบของภาวะโลกร้อนจากหนังสือหรือหนังสือพิมพ์หรือWebsite ที่เกี่ยวข้อง
๕. ผู้เรียนศึกษาคำศัพท์ อ่านออกเสียงคำศัพท์ วลี สำนวน ที่เกี่ยวข้อง เช่น temperature, increase, melt, burn, earth, hot เป็นต้น
๖. ผู้เรียนศึกษาบทสนทนาที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือลดภาวะโลกร้อนแล้วเขียน Mind map แสดงเหตุผลและผลกระทบของภาวะโลกร้อน นำเสนอหน้าชั้นเรียน
๗. ครูและผู้เรียนสรุปบทเรียนพร้อมกัน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
๓. ผู้เรียนหาบทความเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศหนังสือหรือหนังสือพิมพ์หรือWebsite ที่เกี่ยวข้องแล้วแปลความหมายของบทความ
๔. ผู้เรียนศึกษาบทความเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) สาเหตุของภาวะโลกร้อนหรือผลกระทบของภาวะโลกร้อนจากหนังสือหรือหนังสือพิมพ์หรือWebsite ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นศึกษาคำศัพท์ อ่านออกเสียงคำศัพท์ วลี สำนวน ที่เกี่ยวข้อง เช่น temperature, increase, melt, burn, earth, hot เป็นต้น
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสังคมและชุมชนและภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
๒. ตัวอย่างข่าว
๓. กระดาษบรู๊ฟ
๔. ปากกาเคมี
๕. ใบงาน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินจากการทำงานเป็นกลุ่ม
๒. ประเมินจาก Mind map
๓. ประเมินจากใบงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล
ใบงานที่ ๑๓

กิจกรรมที่ ๑ Matching the related phrases according to the passage you’ve read.
________1. Pollution caused by vehicle a. produce more greenhouse gases
than driving cars
________2. Depletion of oxygen b. don’t cause much harm to the Earth
________3. Greenhouse effect c. the transportation increases CO 2
________4. Cattle – rearing d. Sea level rise
________5. Global warming effects on Earth e. result of deforestation
________6. Natural release of methane f. the rise in the temperature of the world
กิจกรรมที่ ๒ Choose the correct forms of verbs.
1. It _______ that he is a millionaire.
a. says b. said
c. is said d. has said
2. America ___________ by Columbus.
a. discovers b. discovered
c. discover d. was discovered
3. The noise outside ______________the patients.
a. annoys b. is annoyed
c. is annoying d. annoy
4. I saw Susan __________ a letter.
a. write b. writing
c. is writing d. wrote
5. You ____________ to smoke in this room.
a. are not allowed b. don’t allow
c. don’t be allowed d. will not allow.
6. She was very upset because she ____________.
a. wasn’t be invited b. didn’t get invited
c. wasn’t invited d. didn’t invited

7. The room must _________ by my room – mate.
a. clean b. have cleaned
c. be cleaned d. cleans
8. You ought to _________ to teacher now.
a. seeing b. see
c. be seen d. sees 328
9. The project _________ by the students.
a. did b. was doing
c. is doing d. was being done
10. That man has _______ her of all her wealth.
a. rob b. robbed
c. been robbed d. being robbed

ใบงานที่ ๑๔
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๑. ผู้เรียนหาบทความเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศหนังสือหรือหนังสือพิมพ์หรือWebsite ที่เกี่ยวข้องแล้วแปลความหมายของบทความ
๒. ผู้เรียนศึกษาบทความเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) สาเหตุของภาวะโลกร้อนหรือผลกระทบของภาวะโลกร้อนจากหนังสือหรือหนังสือพิมพ์หรือWebsite ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นศึกษาคำศัพท์ อ่านออกเสียงคำศัพท์ วลี สำนวน ที่เกี่ยวข้อง เช่น temperature, increase, melt, burn, earth, hot เป็นต้นแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ประโยชน์
เรื่องที่ ๘ Let’s Travel จำนวน ๓ ชั่วโมง
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต๓๑๐๐๑

ตัวชี้วัด
๑. ศึกษาค้นคว้าความรู้และข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้
๒. สืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ จาก Internet และรับส่ง E-mail ได้
๓. เข้าใจและใช้ประโยคที่ซับซ้อนในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้
๔. ใช้ Tense ที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ได้

เนื้อหา
๑. การขอมี e-mail
๒. การเปิด/ปิด e-mail
๓. ภาษา e-mail
๔. บทอ่านแนะนำตนเองที่พิมพ์มาจาก e-mail
๕. การสร้างประโยคคำถามจากคำตอบที่ให้มา
๖. การถามและการตอบข้อมูลการเปรียบเทียบ
๗. การเขียนแนะนำตนเองถึง Pen pal โดยส่งทาง e-mail
๘. Asking & giving Information เช่น
- Could you please tell me....................?
- Please tell me..............................
- Excuse me. Do you know.......................?
๙. การบอกทิศทาง (Direction) เช่น
- Go straight.
- Keep walking to.............
- Walk past................
- It’s at the opposite of...
- Next to.................
๑๐. การเขียนเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ในการท่องเที่ยว
การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว
11. ตารางเวลาของ Bus, Train, Airplane, Boat หรือ Subway จากสื่อต่างๆ เช่แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ หรือ Website ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียนและนำเข้าสู่บทเรียนโดยการถามผู้เรียนว่ามี e-mail กันหรือไม่
๒. ครูอธิบายความสำคัญและประโยชน์ ของ e-mail และการใช้ e-mail เบื้องต้น
๓. ให้ผู้เรียนสมัคร e-mail และฝึกใช้ e-mail
๔. ครูอธิบายตารางเวลาของ Bus, Train, Airplane, Boat หรือ Subway จากสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ หรือ Website ที่เกี่ยวข้อง
๕. ครูอธิบายเกี่ยวกับ Asking & giving Information เช่น
- Could you please tell me....................?
- Please tell me..............................
- Excuse me. Do you know.......................?
ครูอธิบายการบอกทิศทาง (Direction) เช่น
- Go straight.
- Keep walking to.............
- Walk past................
- It’s at the opposite of...
- Next to.................
๖. ครูยกสถานการณ์ชาวต่างชาติหลงทางแล้วให้ผู้เรียนบอกทิศทางกับชาวต่างชาติ
๗. ครูและผู้เรียนสรุปบทเรียนพร้อมกันการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
๓. ให้ผู้เรียนค้นหาตารางเวลาของ Bus, Train, Airplane, Boat และSubway จากสื่อ ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ หรือ Website ที่เกี่ยวข้อง อย่างละ ๑ ชิ้น แล้วนำส่งครูทาง e-mail
๔. ให้ผู้เรียนเขียนเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ๑ ครั้ง และวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ๑ ครั้ง แล้วนำส่งครูทาง e-mail

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและชุมชน
๒. กระดาษบรู๊ฟ
๓. ปากกาเคมี
๔. ใบงาน

การประเมินผล
๑. ประเมินจากการทำงานเป็นกลุ่ม
๒. ประเมินจากใบงาน


บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล
ใบงานที่ ๑๗
กิจกรรมที่ ๑ ให้ผู้เรียนเติมบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ โดยใช้คำที่กำหนดให้ในกรอบสี่เหลี่ยม
Complete the following conversation with provided words below.
A : _____(1)____ I help you?
B : Yes, sir. I’d likes _______(2)_______.
A : _____(3)_____ would you like to go?
B : I want to buy a ticket ___(4)____ Chiang Mai.
____(5)_____ the one – way ticket.
A : 350 baht for the express train.
B : ____(6)_____ does the express to Chiang Mai stop?
A : The platform number 9
B : ____(7)____ will it leave the station?
A : About 2:45 p.m.
B : _____(8)_____ does it take to get to Chiang Mai.
A : About ten hours.
กิจกรรมที่ ๒ Read the passage about the journey by train carefully and then write the
correct forms of the verbs in the brackets (Past Simple Tense, Past Perfect Tense, Past continuous Tense). Also, write about the journey in brief.

A Journey by Train to Bangkok
Early in the morning, the train running between Bangkok and Nakorn Rajsrima, (leave) ____(1)____ Nakarn Rajsrima Station as soon as the bell rang and the station master (blow) ____(2)____ the whistle while the guard was waving his green flag.
Several weeks ago, I (have) ___(3)___ an opportunity to make a journey to Bangkok. I (go) ___(4)___ there with some of my friends. We (take) ___(5)___ a seat in one of carriages of the train. While the train (be glide) ___(6)____ on, we amused ourselves looking out of the carriage windows. Pleasant views are on around us. Rice – fields are on both side of the rail. Here and there are green trees and shrubs of all sizes. Farm – houses are seen at a distance. Groups of farmers are busily working in the hot sun.
We had been seated for some hours when we (feel) ___(7)____ that the train began to move slowly. Looking out of the windows, we (find) ___(8)___ that the train was climbing up the hilly valley of “Phaya Yen Wood – lands.” Here trees grew thicker and thicker and hills were passing us. The train (speed) ____(9)____ merrily along, and we enjoyed ourselves watching the pleasant views all around. The air was by this time delightfully cool. 281
The train (be run) ____(10)____ merrily up and down the hilly lands for one or two hours, when we came once again to an open country.
After one hour (pass) ____(11)____, we arrived at Ban Pachee Junction where the train stopped for half an hour. Having left Ban Pachee behind, we were travelling over the great plains of Thailand. Rice – fields, together with small farm – houses, one more (come) ____(12)____ into view. By now, the sunshine made us tired and sleepy, so we went to sleep for a few minutes, and we (be awake) ____(13)____ by the loud and deafening noises at Ayudhaya station. We got up, walked to one of the windows and found that the plat – form was crowded. Few people got off the train but some got on; therefore, the train (become) ____(14)_____ more crowded. It was late in the afternoon when the train came to stand still at Hua Lumpong Station. We (get) ____(15)____ off the train feeling frightened of the strange crowded station in Bangkok. Later, we took a taxi back to our residence. However, we all enjoyed the pleasant journey by train.
Directions : Complete the short passage with the word or words from the passage.
Several weeks ago, my friends and I took a ___(1)____ from Nakorn Rajsrima to Bangkok by ___(2)____. We felt very ___(3)___ and enjoyed ___(4)___ pleasant views all around while the train ____(5)____ merrily along. After the train had ____(6)____ Ban Pachee Junction behind, we fell asleep because of the ____(7)____ until the train stopped at Ayudhaya Station. We were ____(8)____ by the aloud noises and we found that the train became more crowded. Late in the afternoon, the train arrived at Hua Lumpong Station ____(9)_____ and I got off the train taking a taxi back to the residence. All of us ___(10)___ the pleasant trip we have got a lot.ใบงานที่ ๑๖
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
๑. ให้ผู้เรียนค้นหาตารางเวลาของ Bus, Train, Airplane, Boat และSubway จากสื่อ ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ หรือ Website ที่เกี่ยวข้อง อย่างละ ๑ ชิ้น แล้วนำส่งครูทาง e-mail
๒. ให้ผู้เรียนเขียนเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ๑ ครั้ง และวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ๑ ครั้ง แล้วนำส่งครูทาง e-mail

แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ประโยชน์
เรื่องที่ ๓.๙ Urgently Wanted จำนวน ๓ ชั่วโมง
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต๓๑๐๐๑

ตัวชี้วัด
๑. ศึกษาค้นคว้าความรู้และข้อมูลจากสื่อ ต่าง ๆ ได้
๒. สืบค้นข้อมูลในด้านต่าง ๆ จาก Internet และรับส่ง e-mail ได้
๓. เข้าใจและใช้ประโยคซับซ้อนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๔. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้

เนื้อหา
๑. โฆษณาตำแหน่งงาน (Job Advertisement)จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือ Website เกี่ยวข้อง
๒. คำศัพท์ สำนวน วลี โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น qualification, salary, graduation, age, photo, apple เป็นต้น
๓. การเขียนประวัติ (Resume) เพื่อสมัครงาน
๔. การส่ง e-mail สมัครงาน

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียนและนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการแนะแนวการศึกษาต่อและกล่าวถึงการสมัครงานของผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา
๒. ผู้เรียนหาโฆษณาตำแหน่งงาน (Job Advertisement)จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือ Website เกี่ยวข้อง หาศัพท์ สำนวน วลี โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น qualification, salary, graduation, age, photo, apple เป็นต้น
๓. ครูแนะนำเทคนิคการสมัครงานให้กับผู้เรียน
๔. ครูอธิบายการเขียนประวัติ (Resume) เพื่อสมัครงานและให้ผู้เรียนฝึกเขียนประวัติ(Resume) เพื่อสมัครงาน
๕. ผู้เรียนทำใบงาน เมื่อผู้เรียนทำใบงานเสร็จครูและผู้เรียนเฉลยใบงานพร้อมกัน
๖. ครูและผู้เรียนสรุปบทเรียนพร้อมกัน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
ให้ผู้เรียนเขียนประวัติ (Resume) เพื่อสมัครงานแล้วนำส่งครูทาง e-mail

สื่อและแหล่ง
๑. หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและชุมชน
๒. ใบงาน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินจากการทำงานเป็นกลุ่ม
๒. ประเมินจากใบงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล


ใบงานที่ ๑๗
กิจกรรมที่ 1 Complete each blank with the provided words in the box.

recent well – organized experiences salary attractive
female benefits well – established command well – paid

1. I apply for this job because the company offers __________ salaries and good ____________.
2. Anyone who applies for this job must have good ___________ of written and spoken both English and Chinese.
3. Interested applicants should send resume with one _________ photo as well as present and expected ___________.
4. Our company is both ______________ and _______________.
5. A successful qualified candidate will get ___________ and good medical care.
6. A ________ candidate who has previous _____________ in managing a firm will be preferable.

กิจกรรมที่ ๒ Complete each blank with the words provided in the box.
resume accountant human command urgently
female written advantage salary hard – working

A well – organized and well – established international company in Thailand
______(1)_______ requires
_________(2)_________
- Male or ______(3)______, age not over 35
- Bachelor’s degree in Accounting or above
- Knowledge of PC Lotus, DBASE is ______(4)_______.
- Fairly good _______(5)_______ of spoken and _____(6)______ both English and Chinese
- Highly – motivated, _____(7)______ and good ______(8)______ relationship
- We offer good _____(9)_____ and fringe benefits depending up on qualifications and experience. Interested candidates please send a detailed ______(10)______ with recent photo to:
PERSONEL DEPARTMENT ESPAKA (THAILAND) LTD.
NORTHERN REGION INDUSTRIAL ESTATE

ใบงานที่ ๑๘
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)
ให้ผู้เรียนเขียนประวัติ (Resume) เพื่อสมัครงานแล้วนำส่งครูทาง e-mail

แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๐


รายวิชา
๑. การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน รหัสวิชา พท ๓๒๐๐๙
๒. ศาสนา และหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา สค ๓๑๐๐๒
๓. พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา สค ๓๑๐๐๓

ตัวชี้วัด
๑. แบ่งประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างถูกต้อง
๒. สามารถบอกรูปแบบลักษณะของการนำเสนอวรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างถูกต้อง
๓. สามารถบอกได้ว่าวรรณกรรมเรื่องใดจัดเป็นวรรณกรรมภูมิปัญญา
๔. มีความรู้ ความเข้าใจ ศาสนาที่สำคัญๆ ในโลก
๕. ฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ และพัฒนาตนเองครอบครัว สังคม ชุมชน
๖. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบอำนาจรัฐ
๗. อธิบายความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ
๘. รู้และเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน
๙. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชนให้ผู้อื่นได้
๑๐. สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชน สังคม
๑๑. รู้และเข้าใจ บทบาท หน้าที่ของผู้นำชุมชน
๑๒. เป็นผู้นำ ผู้ตามในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนสังคม

เนื้อหา
๑. ประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. รูปแบบ ลักษณะของการนำเสนอวรรณคดีและวรรณกรรม
๓. ลักษณะของวรรณกรรมภูมิปัญญา
๔. ศาสนาต่าง ๆ (กำเนิดศาสนาต่าง ๆ ศาสดาของศาสนาต่าง ๆ)
๕. วิธีฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตในแต่ละศาสนา
๖. การพัฒนาสติปัญญาในการ แก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชน สังคม (กรณีตัวอย่าง)
๗. บทบาทหน้าที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
๘. ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ
๙. หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิ์
๑๐. กฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิด้านบุคคล
๑๑. การจัดทำแผนโครงการ
๑๒. การเผยแพร่สู่การปฏิบัติ
๑๓. บทบาท หน้าที่ของผู้นำ/สมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม
๑๔. ผู้นำ ผู้ตามในการจัดแผนพัฒนา ชุมชน สังคม
๑๕. ผู้นำ ผู้ตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้
๑. เลือกอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบันที่ตนเองสนใจ โดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินคุณค่าของงานนั้นๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน เช่น โครงเรื่อง แนวคิด ลักษณะตัวละคร วิธีการนำเสนอ และคุณค่าที่ได้รับจากเรื่อง ประเมินคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบันว่ามีคุณค่าอย่างไร ด้วยเหตุผลใด จำนวน ๕ เรื่อง แล้วจัดทำเป็นรายงาน
๒. เรื่องศาสนาที่สำคัญในโลก โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆในชุมชน จัดทำเป็นรูปเล่ม ใช้วิธีการเย็บมุมกระดาษ จำนวน ๑๐ หน้ากระดาษ
๓. ฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตแล้วรายงานผลวิธีการฝึกและผลของการฝึกว่ามีส่วนช่วยให้พัฒนาสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด สรุปเป็นรายงาน เย็บมุมกระดาษ จำนวน ๓ – ๕ หน้ากระดาษ
๔. ให้ผู้เรียนจัดทำรายงานในหัวข้อต่อไปนี้
- บทบาทหน้าที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
- ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ
- หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิ์
- กฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิด้านบุคคล
๕. ทำรายงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน และให้วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้นำ/สมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม ผู้นำ ผู้ตามในการจัดแผนพัฒนา ชุมชน สังคม และในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม จำนวน ๑๐ หน้ากระดาษ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. ผลงาน/ชิ้นงาน
๒. กระดาษปรู๊ฟ
๓. ปากกาเคมี
๔. กระดาษ A๔
๕. แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

การวัดประเมินผล
ตรวจผลงาน เอกสารรายงาน

บันทึกการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(นางสาวอมรา ทับทิม)
ครู กศน.ตำบล

เข้าชม : 92593

การศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 18 / ม.ค. / 2556
      สมุดบันทึกความดี 15 / ม.ค. / 2556
      โครงงานเรื่องผลการเปรียบเทียบน้ำมันมะพร้าวโดยวิธีการสกัดร้อนและสกัดเย็น 15 / ม.ค. / 2556
      แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 14 / ม.ค. / 2556
      แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 29 / ธ.ค. / 2555


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:11:11
Coach purses wholesale canada End user to help you distribute twice web page articles on a single evening if you messages or perhaps you can't is probably disqualified.s} principles a great overseas grade. http://www.traxxcorp.com/cheap/?q=Authentic+coach+handbags+wholesale+prices Daubenton's bats you'll probably require a torch to identify these bats.But Metea Valley defensive specialist Tom Wieland must have been a key component to your Mustangs during their 2521, 2514 sweep of Glenbard East in a regional semifinal match played Tuesday night in Lombard. http://www.traxxcorp.com/cheap/?q=Coach+black+friday+sale+2014 ) These.nostril astigmatism aren undeniably saved just simply through the entire steps involved in ultra violet rays however, you specialist remarkable doing the work! (Ponder over it growing what you are promoting respect although discovering that most powerful pair it will be considerable to check variety, Overall flexibility,. http://www.traxxcorp.com/cheap/?q=Coach+high+heel+boots
โดย : Sabrinamub    ไอพี : 216.244.75.35

ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 03:51:35
Bblythe http://silverdaydeals.tumblr.com/cyber+monday+discount+coach.html The other diagnostic tests will evaluation their particular business.They found capital t. cyber monday coach closeouts This guy turned off treatment just up until following on from the activities as well as really been.Stalin was in fact enjoy, is usually stupid. http://silverdaydeals.tumblr.com/cyber+monday+coach+on+sale.html Scotty Bowman had become the the Canadiens head coach in 1971 and also the Habs promptly lost with the first round that season.Why? Because year after year, Kimora Lee Simmons can put the "show" fashionable. cyber monday coach factory online
โดย : Bblythemub    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 01:26:45
Michael Kors Factory Outlet
Michael Kors Handbags Outlet
Michael Kors Outlet Online


priced range designer handbags brands guide
12. EPS grew 34% over the year ago quarter and margins increased..

Retail picks up in the West ValleyWest Valley strip malls
At the end of the fourth quarter, we have more than $1.1 million in availability on our credit lines, providing us with tremendous financial flexibility.
High level service model is their hallmark, not to mention a gorgeous store environment, she said. Deep selection of high end brands like Balenciaga, Prada and Chanel and destination women departments like Via C and Savvy will keep their customers very loyal. With both malls so close to the airport, both have the opportunity to lure significant dollars from well heeled global travelers.
โดย : Michael Kors Outlet Online cls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 02:02:55
<<<replica michael kors
did coach just say it


It's outdoors in June, 5pm ceremony, on a university campus in a small town and temperatures could be in the mid 80s. There is no official dress code, but I asked the bride and she said to be comfortable, shoot for "dressy casual to cocktail attire". She's not conservative at all, but I know her family is quite religious (protestant, I think), so I'm keeping that in mind..
โดย : macls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 14:32:58
SvgoptquRbnrkftx
christian louboutin for cheap which contains malathion greater than 90

D. Employ Machine Office manager to help you move back again film adaptor new driver with the Your windows program NT Work station A number of.3 motorist.35.

Skip ahead to the 7th, Barteck leads off and again she gets on, Fleck follows with a single up the middle, and Natoli reaches on an error, bases loaded, nobody out. But now Liz Pascetta comes up real big with 2 strikeouts. I talking to JC Baumuller and we are both thinking the same thing huge momentum switch here because if Cresskill gets out of it, they have 2 3 4 up and Borova could win it with a HR maybe the count is 0 1 to Ashley Lombardi, when the pitch gets away, Barteck races home. I not sure what happened next, it almost looked like in trying to get Barteck, the throw got away and now Fleck scores, its chaos and Wood Ridge is going wild. It was 6 3, Lombardi grounded out to end the inning.

The postgame press conference was in an intimate setting.

Emily Procter and her partner, music producer Paul Bryan, are squinting intently at the perfect face of their baby daughter, Philippa Frances.

You can prefer a smaller ankle. I for example, have great ankles. Always considered them one of my assets.

has a midwife this new place icon

Christian Louboutin Daffodile 160mm Platforms Black
Christian Louboutin Geo 80mm Pumps Nude
Christian Louboutin Bollywoody 140mm Peep Toe Pumps Turquoise
Christian Louboutin-Steckel Loafers White
Christian Louboutin Guerriere 120mm Ankle Boots Black

โดย : cheapchristianlouboutinmacz0d3cls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 6
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 18:52:30
SvgoptquRbnrkftx
ompletely thoroughly clean and odor

I think that some serious light needs to be shed on these small town issues. Maybe if the spotlight is on the elected officials of the school board as well as the town itself, this issue will be addressed properly.

My partner and i procured these types of inside silver and gold. Havenrrrt were given all of the components still but nevertheless , sooo deeply in love with the entire platinum! Seriously awesome, valid affirmation by means of Louis Vuitton Outlet to order 1/2 level directly down for those capacities and they'll suitable superb! Using deficiency related with my own diamond ring, I truly prepared most of the Gold rings to fit Personal trainer Jewelry Shimmering Poppy handbag and they Louis Vuitton Outlet would definitely be a considerably more well lit yellow gold so no ideal match to make the wallet. Brand new I personally used My hubby and i have been given comments from all genders and then some time. Maybe complimenting whispers!Worth is awesome. Don't hesitate to purchase and even organization!

Pros: Readily available, cheap enough to stuff stockings with and still own one in every color and you could probably get the price down to $7 if you play your cards right.

On the Net a Porter website, the mid heels section is full of shoes that are 10cm high.

The Billabong XXL awards took place last weekend and its big winners reflected the surfers who have forsworn jet skis over the last few years to catch waves the old fashioned way one hefty stroke at a time. The coveted ride of the year award went to Brazilian paddle surfer Danilo Couto, who rode his fateful wave at Jaws off Maui. Perennial Hawaiian standout Shane Dorioan also nabbed two awards and broke the existing record for "largest wave ridden without a jet ski" by paddling into a 57 foot wave at the same spot..

Online Christmas shoppers warned about buying fake goods

cheap uggs
uggs outlet
ugg sale
uggs on sale
cheap ugg boots

โดย : cheapuggoutletsalesmacz0d3cls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 08:33:57
SvgoptquRbnrkftx
black friday ugg boot outlet
cyber monday ugg outletSwiss Climber Ueli Steck Solos Shisha Pangma in Just 10
In which Can I Uncover Them
Jump to contentmy subreddits
White girl wasted just reached a whole new level
20 Weird Things That Have Been Banned At Schools

"iReport" was the last thing we expected to hear when we watched the Oscars last night, but surely enough, it happened. One of the nominees for Sunday night's Academy Awards was "Burma VJ," which told the story of citizen journalists documenting pro democracy protests in Myanmar in 2007. In the short clip shown during the telecast, CNN's Dan Rivers could be heard talking about the importance of iReports to CNN's coverage of the protest there. The clip was super quick, but as soon as it was over, several members of team iReport excitedly jumped on Twitter to talk about it.
One element of Trek technology that is coming true is the sick bay's tool of choice, the hypospray, essentially a needleless injection (the whirry thing that McCoy would always wave in front of a patient). After 20 years of research we now have the SonoPrep a device that applies ultrasonic waves to a small area of skin, allowing medication to pass into a patient's bloodstream through the pores.
Shoppers are still leery about spending money, so fashion trends will revolve around staple pieces that can be paired with multiple tops. Teens in Los Angeles will continue to keep jeans as a staple in their wardrobe, with this season jeans getting ever skinnier for both boys and girls. Some communities have banned jeggings from campus (high school), but so far none of those communities are in the greater Los Angeles area. A crisp white shirt is likely to replace the ubiquitous T shirt on some young ladies.
And additionally, let us take into account, as with any for in addition trend do you think you're knocking if you are capable youngsters pressuring you pertaining to most helpful footwear boots and shoes onto their commemoration or even seeing that something for the reason that trips. similarly to regarding further more style, it all trickles his or her celebrities while in the well to do, all through the trendy, as well as immediately following throughout the young people.
The standard design of ankle boots for women is simple and yet very elegant. Ankle boots extend till the ankle and can be fastened with Velcro, lace, or a zip. Tight fitting ones need not be fastened. Most of the ankle boots for women are heeled and have a very elegant side edge that is quite instrumental in providing the lady with a reasonable level of comfort. Such boots can be made with a variety of materials, but the ones that are made from artificial leather are preferred due to their elegance. Boots without a heel or those having a minimal heel are also manufactured for ladies who are not very comfortable with heels. Manufacturers have come up with countless designs for such boots.
โดย : uggs outlet camarillocls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 19:07:15
Lionel Texas Longhorns Jersey the thing was to learn clown sneakers in an extensive football abyss, also rob unexpectedly tosses the mans cumulus looking while searching for tennis balls.concentrate separating already been one other serious performance related to men hair-styles inside '80s.anyone resolved web templates directly after which you can Adam would be the actual out concern second. Jacksonville Jaguars Jersey
โดย : Lionelmub    ไอพี : 198.23.210.98

ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:23:08
2015-8-20 xiaozhengm
michael kors
ray ban sunglasses
mulberry sale
soccer shoes
true religion jeans
adidas shoes
timberland boots
coach outlet online
louis vuitton pas cher
soccer jerseys
soccer jerseys wholesale
michael kors outlet online
michael kors uk
christian louboutin sale
air max shoes
ray ban sunglass
adidas gazelle
michael kors handbags
pandora rings
cheap jordans for sale
pandora outlet
adidas superstars
louis vuitton
mcm outlet
basket ball shoes
tory burch handbags
longchamp soldes
air max 90
hollister uk sale
tory burch outlet online
michael kors bag
oakley sunglasses
burberry sale
christian louboutin
kate spade handbags
sac longchamp
gucci
sac longchamp
michael kors handbag
fitflops sale clearance
fitflops outlet
cheap jordans
replica watches
coach outlet store online
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
polo ralph lauren
michael kors
longchamp handbags
tory burch outlet
coach outlet
nike air max
jordan pas cher
nike trainers
borse louis vuitton
mont blanc pens
pandora charms
nike running shoes
nike uk
gucci uk
chaussure louboutin
nike air max
air max 95
ralph lauren outlet
ed hardy clothing
christian louboutin
gucci outlet
running shoes
chaussure louboutin
tory burch shoes
hollister clothing
nike roshe run women
ray ban outlet
pandora jewelry
michael kors handbag
nike free runs
mont blanc pen
timberland uk
oakley sunglasses wholesale
louboutin
michael kors
ralph lauren outlet
cheap soccer shoes
burberry outlet
true religion outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
hollister
kate spade
oakley sunglasses
oakley sunglasses outlet
nike tn pas cher
ray ban glasses
snabacks wholesale
true religion jeans
oakley store
adidas gazelle og
abercrombie
cheap jerseys
nike elite socks
kate spade uk
air jordan
longchamp pas cher
true religion sale
prada outlet
nike elite
cheap oakleys
air force 1
jordan shoes
nike store uk
nike blazer low
oakley sunglasses sale
ralph lauren
louboutin
mulberry
coach outlet
mcm handbags
pandora charms 2015
jordan homme
michael kors outlet online
adidas trainers
replica watches cheap
ed hardy
michael kors outlet
kate spade handbags
michael kors outlet
coach factory outlet
north face uk
polo ralph lauren
longchamp outlet
ed hardy clothing
polo ralph lauren
gucci outlet
kate spade outlet
christian louboutin outlet
nike huarache
michael kors handbags
gucci outlet online
coach factory outlet
adidas superstar
nike basketball shoes
north face jackets
cheap true religion jeans
ray bans
michael kors outlet
hollister clothing store
burberry outlet online
rolex watches
michael kors handbag
ralph lauren
toms shoes
louis vuitton
louboutin pas cher
nike huarache 2015
adidas shoes
adidas trainers
michael kors uk
true religion
toms outlet
ralph lauren
toms shoes outlet
air max 90
snapback hats wholesale
nike blazer
nike uk
michael kors
coach outlet online
coach factory outlet
nike roshe runs
abercrombie outlet
nike free run womens
coach outlet
prada handbags
michael kors bags
nike tn
kate spade outlet online
jordan uk
coach outlet
kate spade bags
pandora jewelry
nike air force
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
burberry scarf
true religion outlet
coach outlet store online
michael kors
ed hardy
coach outlet online
michael kors
burberry handbags
borse gucci
โดย : xiaozhengm    ไอพี : 192.168.1.1

ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:51:32
michael kors outlet
moncler us
oakley sunglasses
michael kors outlet
suspension trainer trx
michael kors outlet
Mizuno Shoes
nike shoes
Mizuno Shop Japan
michael kors outlet
pandora necklace charms
Chanel Tote Bag 2015
MCM Outlet
Chanel bags Outlet
kate spade handbags
burberry outlet
ray ban wayfarer
michael kors black friday
michael kors outlet
yeezy shoes adidas
burberry canada
huaraches
prada glasses
nike huarache
kate spade
pandora rings
michael kors us
Yeezy 350
kate spade black friday
rayban aviator
piumini moncler replica
moncler coats
michael kors outlet
sunglasses outlet
nike australia
salomon shoes
Billat
nike huarache shoes
burberry outlet
nike shoes
burberry outlet
michael kors purses
true religion uk
cheap coach purse
prada bags
polo outlet online
michael kors outlet
Hugo Boss Online
cheap trx
sunglasses hut
burberry australia
coach handbags
pandora charms uk
coach handbags
coach outlet
coach outlet
oakley outlet
ugg boots uk
michael kors uk
nfl shop
longchamp outlet
nike jordan shoes
huarache nike
michael kors totes
kate spade outlet
ugg uk
pandora charms
chanel australia
abercrombie outlet
michael kors tote
ray ban glasses
Pandora Charm
balenciaga us
flash sunglasses
abercrombie fitch
nike outlet
Coach outlet online
burberry canada
michael kors
abercrombie outlet
Burberry Outlet
coach diaper bag
michael kors outlet
coach outlet
timberland uk
michael kors
Jordan Retro
pandora charms
moncler jacket
ralph lauren uk
prada handbags
prada tote
michael kors outlet
abercrombie outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
prada handbags
burberry outlets
moncler jacket mens
Burberry outlet online
coach outlet
Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK
prada sunglasses
coach bag
michael kors bags
true religion uk
michael kors
Ralph Lauren Polo
kate spade outlet
Mizuno Shop
prada bags
kate spade outlet
abercrombie and fitch
Polo Ralph Lauren
coach bags
longchamp sale
ray ban aviator
Prada bags
Nike Air Jordan
trx workouts
pandora charms
hermes bag
coach factory outlet online
Kate Spade Australia
prada bag
TRX Exercises
trx band workouts
sheepskin boots for women
coach sunglasses for women
TRX Training Bands
coach outlet
michael kors outlet
abercrombie & fitch
cheap moncler jacket
huaraches shoes
coach sunglasses
michael kors jet set tote
michael kors outlet online
michael kors italy
Burberry online
Coach Outlet
burberry outlet
Nike Lebron 12
pandora australia
Prada Shopper Tote
longchamp backpack
true religion jeans
asics kayano
ugg boots sale
top sunglasses
veronique billat
mk bags
michael kors outlet store
trx training exercises
nike shoes
ray ban online
kate spade UK
coach
moncler sale
asics gel kayano
michael kors outlet
pandora jewelry
kate spade outlet online
pandora australia
oakley australia
michael kors canada
Longchamp Bags
TRX Workout
mk handbags
Longchamp Outlet
trx suspension training
oakley frogskins sunglasses
abercrombie outlet
burberry australia
nike shox shoes
ralph lauren
coach outlet online
michael kors handbags outlet
hermes purses
major league baseball
Jordan Retro Shoes
burberry outlet
Ralph Lauren
hermes uk
nike air max
sheepskin boots on sale
china factory sale
Michael Kors Watches
Coach Sunglasses Outlet
pirate system
michael kors bags
pandora rings jewelry
lebron james shoes
burberry scarfs
TRX Straps
chanel tote bag
ray ban clubmaster
kate spade
abercrombie and fitch
yeezy boost 350
coach outlet
balenciaga bag
michael kors online
trx suspension
prada bags on sale
Ralph Lauren Polo
Pandora bracelet
nike lebron shoes
Nike Free
coach purse
salomon hiking shoes
moncler outlet
Nike Kobe 9
michael kors outlet
coach online
jimmy choo australia
prada outlet online
ralph lauren shirts
pandora.com
michael kors tote bags
v&#233;ronique Billat
beats headphones
mk outlet
B Derbyshire
Mizuno Wave
nike store
moncler jacket
coach outlet
brand sunglasses
nike air huarache
Ralph Lauren UK
tiffany co
michael kors outlet
polo online
longchamp backpack
prada tote bag
official prada site
TRX Suspension Straps
coach purses
oakley sunglasses
Canada Goose Outlet
cheap ray ban sunglasses
asics Australia
Oakley Holbrook sunglasses
pandora rings
burberry scarf
air jordan shoes
pandora jewelry
ralph lauren
yeezy boost 350
burberry online
kate spade black friday
ray-ban sunglasses
mlb.com
pandora uk
prada outlet online
prada online
coach outlet,coach factory
coach outlet online
nike basketball shoes
prada outlet online
Michael Kors Outlet
yeezy boost 350 shoes
Nike Air Jordan
michael kors outlet online
michael kors outlet
Michael Kors Outlet
coach outlet online
nike shox
pandora australia
nike id
trx canada
Nike Air Max
michael kors outlet
moncler outlet
paul smith uk
exercises for trx
pandora jewelry
ray ban polarized
pandora uk
mlb shop
burberry online
trx workouts
wholesale
trx straps
kate spade outlet
michael kors outlet
Hugo Boss Store
ralph lauren australia
coach outlet
michael kors outlet
burberry outlet online
burberry scarf
ray ban new wayfarer
Nike Hyperdunk 2015
burberry outlet online
hermes birkin price
landing gears
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
Cheap Ray Ban
cheap basketball shoes
beats by dre
louboutin shoes
hermes birkin
beats studio
longchamps
TRX training workouts
michael kors outlet
tiffany co
Burberry Factory Outlet
trx for sale
shoes online sale
uggs outlet
CHanel Factory Outlet
pandora bracelets
moncler uk
RX Resistance Bands
moncler clothing
michael kors outlet
louboutin heels
burberry outlet
michael kors
nike com
nike outlet
balenciaga bags
Ray Ban Outlet
Michael Kors Watches Outlet
moncler down jackets
adidas yeezy boost 350
prada us
coach usa
ray-ban sunglasses
asics shoes
jordan shoes
TRX suspension workouts
Official Ralph Lauren UK Online Store
Prada Outlet
coach outlet online
clk benz
abercrombie outlet us
prada outlet
louboutin shoes
Nike Lebron Shoes
Yeezy Boost 350
TRX Training workouts
coach australia
Nike Jordan Shoes
true religion
trx for sale
landing gear
nike shoes australia
ugg boots outlet
TRX Workouts
kate spade outlet online
michael kors outlet
air yeezy shoes
paul smith sale
michael kors outlet
Jordan retro
michael kors outlet
shoes sale
prada outlet
kate spade bags
cheap trx straps
pandora ring
trx for sale
chanel bag
prada bags
michael kors tote
Coach Outlet Online
michael kors outlet
pandora rings
pandora charms
Mizuno Running Shoes
ugg australia
burberry purse
michael kors purses
pandora necklace
official prada site
michael kors
michael kors purses outlet
michael kors purses on sale
R.B Sunglasses
KD 8 shoes
moncler outlet
abssice 360
ray-ban sunglasses
burberry outlet online
moncler mens jackets
michael kors australia
pandora rings
nike australia
kate spade outlet
yeezy shoes
coach factory outlet
nike jordan
longchamp sac
official michael kors
Polo Ralph Lauren
pandora necklaces
air jordan retro
christian louboutin shoes
sheepskin boots
michael kors outlet bags
coach outlet online
canada goose outlet
mens sunglasses
burberry outlet
sunglasses hut
TRX training exercises
pandora rings sale
burberry outlet canada
asics shoes Australia
trx workouts canada
oakley frogskins
Prada Factory Outlet
Suspension Training TRX
michael kors outlet
burberry us
Lebron 13
canada goose sale
prada official site
TRX Workouts
hermes uk
Oakley Outlet
ray ban prescription glasses
Hugo Boss Outlet
Kobe X Shoes
nike free run
canada goose sale online
Adidas Yeezy Boost 350
trx
prada handbags
trx ab workouts
Abercrombie Fitch
coach outlet online
pandora rings
nike jordan shoes
ugg boots
TRX Bands
landinggear
coach factory
pandora bracelet
Kevin Durant Shoes
prada outlet
canada goose jacket
pandora uk
longchamp outlet
asics gel
abercrombie us
pandora princess ring
coach australia
michael kors outlet online
snow boots
burberry outlet canada
canada goose jacket
chanel tote
sac longchamp
coach outlet
ugg boots uk
Bed and Breakfast in chesterfield
trx suspension trainer
ugg australia
kate spade
michael kors wallet
TRX Training Straps
burberry online
nike jordan shoes
longchamp bag
ray ban eyeglasses
burberry outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
burberry outlet
Coach Outlet Store
polo outlet
coach shoes
abercrombie paris
michael kors outlet
burberry scarf
ray ban prescription sunglasses
coach australia
burberry
nike outlet
michael kors bags
burberry
Basketball shoes
suspension training
trx suspension
abercrombie us
ugg slippers
Michael Kors Watches Online
ugg slippers
coach online
coach outlet store
pandora bracelet
pandora charms sale
Hyperdunk 2016
nfl jerseys
ralph lauren uk
2016 trx
Nike KD 8
Nike Hyperdunk Shoes
christian louboutin online
michael kors factory outlet
timberland boots
coach carter
MIZUNO Shop US
coach factory outlet
burberry outlet
Oakley Holbrook
michael kors handbags
shoes online
china wholesale
paul smith
TRX Training
nike store
Michael Kors Canada
chanel
ugg uk
moncler jacket
prada purses
abercrombie outlet
michael kors handbags
jordan retro shoes
coach outlet
pandora australia
coach bags
bercrombie Nederland
coach factory outlet
nike shoes
change points uk
sunglasses sm
ugg boots
ugg boots
trx exercises
michael kors bags outlet
nike lebron james
coach factory outlet
abercrombie and fitch
Kobe 9 Shoes
Chanel Outlet
Nike Jordans
pandora rings
michael kors australia
Free Run
pandora bracelet
air jordan shoes
Hermes Outlet
jlgg10.31
โดย : jlgg    ไอพี : 211.255.155.179

ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08:40:04
How to name a kitten? Found here sailor moon cat names http://allcatsnames.com/sailor-moon-cat-names full list of names for cats.
โดย : CatsnamesOl    ไอพี : 212.109.201.73

ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09:39:46
Mr. Incledon Uggs Pas Cher Soldes was nearly an hour Nike Shoes Sale Store “talking business” with Mrs. Damerel, during which nike shoes time they Nike Roshe Run Sale sat in the Nike Air Max Sale firelight and Adidas Yeezy Boost 350 For Sale had Jordan Schoenen no candles, being too much nike sneakers interested in their Coach Bags On Sale conversation Nike Air Pas Cher to Ugg boots Sale note how time passed. Mrs. Damerel said Pandora Store nothing about the business when Cheap Louboutin Heels the children came in to tea—the homely Cheap Nike Air Huarache and inexpensive meal which had replaced dinner Air Jordan Retro Sale in the Moncler Jackets Discount Marketplace White House. Her eyes showed nike sportschuhe signs Pandora Store of Timberland Outlet tears, and she Discount TOMS was very quiet, and let the chaussure Nike homme younger ones do Nike Shoes Discount Marketplace and Moncler Outlet Store say almost what they Hugo Boss Sale pleased. Pandora Official Website But ugg clearance if the Nike Air Damen mother was quiescent, Adidas Neo Discount Sale Rose, nike air jordan pas cher too, Air Max Femme had Christian Louboutin Heels changed in nike tn pas cher a different way. Instead Pandora Store Sale of sitting toms shoes outlet passive, canada goose jacket outlet as she usually Nike Air Jordan 11 did, it Nike Store was she who directed Agatha Nike Air Sneakers and ugg factory outlet Patty nike air about nike sb stefan janoski their lessons, and helped chaussure basket homme ***, and Adidas Superstar sent zapatos de futbol nike the little ones Yeezy Boost Sale Online off at their proper hour Discount Christian Louboutin Shoes to christian louboutin outlet bed. There Nike Outlet was a little Zapatillas Air Max glimmer of light Chaussure Nike Air Max Pas Cher in her eyes, Hyperdunk 2014 a little dawn official NHL jerseys of color in air force one pas cher her cheek. The reason was Official Toms Shoes Outlet nothing that Boutique Ugg could have been put into words—a adidas outlet something perfectly baseless, visionary, and newest lebron shoes unreasonable. It was not Michael Kors Handbags Discount the hope Air Max Kopen of womens nike air max being reconciled to Edward Wodehouse, reebok running shoes for she had Jordan Store never Nike Online Store quarrelled with Nike Shox Cheap him; nor Cheap Michael Kors Tote Bag the hope of seeing him again, Canada goose dam for Negozi Pandora he was Ray Ban Sunglasses Online gone for years. It was merely that she Descuentos Nike had Ugg Outlet Online Store recovered her future, Canada Goose Outlet her cheap uggs imagination, her land Nike Huarache Womens Cheap of promise. The nike schuhe g&#252;nstig visionary barrier which had zapatilla adidas shut her out from that country of Ray Ban Sunglasses Cheap dreams Adidas Soccer Cleats Cheap had been Air Nike removed—it would be Cheap Toms Shoes Outlet hard to say how; for good zapatillas running Mrs. Wodehouse Christian Louboutin Shoes Outlet certainly was pandora outlet store not Boty Nike Air the door-keeper of Nike Soccer Cleats Boots Rose’s imagination, nor Discount Air Max had it in her power fitflops sale uk to shut Toms Factory Outlet and nike air max running shoes open Nike Air Max Goedkoop at Michael Kors Clearance her pleasure. New Air Max 2017 But what vans shoe store does Boost Yeezy Sale On Line how Nike Roshe Run and why scarpe hogan outlet matter in that visionary Air Max Pas Cher region? Adidas Originals Superstar It was so, nike jordan shoes which is all that hogan scontate need be Nike Air Women said. Toms Outlet Online She TOMS OUTLET was not Soccer Boots Outlet nike less sorrowful, but she had goedkope nike air max recovered herself. Yeezy Shoes Discount Marketplace She was Jordan Sneakers For Sale not less lonely, nor did she Michael Kors Outlet feel toms sale less the Nike Shoes Online change in her position; but she was Doudoune Moncler Site Officiel once more Rose, an individual creature, converse store feeling the blood Michael Kors run in Canada Goose Womens Coats her veins, adidas store and the light lighten upon Adidas Yeezy Cheap her, and the Jordan Shoes Air world 23 IS BACK Store spread open before her.

If Uggs For Cheap I have freedom Cheap Real Jordans in Cheap Michael Kors my cheap nike air max love,

And in Yeezy Black my soul am free—

“About me?” All the color pandora beads went out of Rose’s face in Air Max Sneakers a Nike Air 90 moment; she recollected the visit Nike Shox discount Sale to Whitton, Nike Tn Requin Pas Cher and nike mercurial soccer cleats the new jordan releases sudden light Cheap Air Max that had flashed upon her as he Nike Factory Store and she looked Nike Zapatos at the picture together. She had Hogan Outlet forgotten all about botas de futbol it months ago, and Doudoune Moncler Pas Cher indeed Nike Air Max Cheap had never Yeezy Men again thought cheap uggs for women of Mr. Incledon. But ugg store now Air Max 90 in Pandora Outlet a moment Cheap True Religion Jeans her Stone Island Outlet nerves Pandora Style Beads began Canada Goose Outlet to thrill and her heart to beat; yet she herself, Nike Air Huarache For Sale in whom the Air max dam nerves abercrombie and fitch store vibrated and the heart throbbed, to turn to stone.

That is chaussures nike pas cher what he wants, Rose. Scarpe Air Max Don’t tremble so, nor look at me canada goose jackets on sale so wildly. ADIDAS NMD SALE ON LINE It is a g&#252;nstige nike schuhe wonderful thing to happen huarache sneakers to so young a girl as you. nfl store He Ugg Pas Cher Femme is moncler jacket sale very Nike Free Run 5.0 Womens good North Face Outlet and scarpe nike very kind, and he would be, new yeezy shoes oh! of so much Air max levn&#283; help TOMS For Sale to Cheap True Religion Jeans all your family; and Cheap Toms Outlet Store he Adidas Shoes Discount Marketplace could UGG BOOTS FOR WOMEN give you everything Cheap Air Max Trainers that longchamp bags on sale heart can Nike Pas Cher Femme desire, Cheap Nike Huarache and restore you to far more Moncler Sale than Louboutin Wedding Shoes you have lost; Ugg Pas Cher En France and Discount Ray Ban Sunglasses he billige nike sko is very retro jordans for cheap fond of Chaussure Air Max you, and louboutin heels would pandora jewelry store make you an excellent Moncler Outlet Online husband. I promised Adidas Originals Stan Smith to Cheap Michael Kors Handbags speak to new pandora charms you, dear. Vans Black Sneakers You must Kobe Shoes Nike think it TOMS SHOES OUTLET over. He Adidas Superstar Sale Online does Original Ugg Boots not Doudoune Moncler Femme Pas Cher wish you prada outlet to give him suivre un envoi an answer zapatillas nike baratas at once.”

coach factory outlet online
โดย : ppst    ไอพี : 139.162.118.38

ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 11:48:52
wh0cd943919 antabuse buy trazodone online
โดย : Michaeladart    ไอพี : 46.161.9.25

ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 00:15:45
essay writing service
โดย : Mikejaive    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 04:37:55
cialis 5mg buy cialis online online cialis prescription
โดย : Alfredthons    ไอพี : 46.161.9.50

ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 20:31:35
buy college essays online payday loans online
โดย : Mikejaive    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 05:22:54
levitra online medication crestor
โดย : BrettLOUBS    ไอพี : 46.161.9.20

ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 14:23:45
cost of celexa citalopram hbr 40mg celebrex citalopram
โดย : Michaeladart    ไอพี : 46.161.9.25

ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 06:20:42
where to buy cialis over the counter cialis from canada buy cialis online
โดย : Alfredthons    ไอพี : 46.161.9.50

ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:30:21
Read This
โดย : Mikejaive    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 21
เสาร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 19:27:43
payday loans
โดย : Jamesskaps    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 22
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:01:19
payday loans online direct lenders
โดย : Jamesskaps    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 04:55:56
payday loans
โดย : Jamesskaps    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:57:43
Green Keflex [url=http://cialtobuy.com ]online pharmacy[/url] Oversea Pharmacy
Keflex Baldder Infection Keflex Recovery
Tiger King <a href=http://cialtobuy.com >cialis</a> isotretinoin can i purchase
โดย : Haroreop    ไอพี : 146.185.223.202

ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 17:54:05
payday loans
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:56:55
loans for bad credit
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:11:03
loans for bad credit
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 01:16:55
payday loans
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 29
ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:48:51
pay day loans
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 30
เสาร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:38:12
write my essay
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 31
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 01:03:39
easy payday loan write my essay online
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 32
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:36:56
online homework easiest payday loan to get
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:19:02
buy essays cheap
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 01:02:01
essay writer online payday loans for bad credit
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 17:27:20
payday loans online
โดย : JohnViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 36
พุธ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:37:00
Home Page <a href=https://writemyessay.us.com>my paper writer</a> write essay online custom essay writing
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 06:06:57
view website <a href=https://essaywritingservices.us.com>does money buy happiness essay</a> essay writing services review essay writing service
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18:44:25
Cialis No Effect Comprar Cialis 20 Generico [url=http://cialtobuy.com ]online pharmacy[/url] Difference Between Amoxicillin And Azithromycin Zithromax Achat Cialis Generique Belgique Cephalexin Dose For Dogs
โดย : Haroreop    ไอพี : 146.185.223.202

ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 22:44:51
sex chat room <a href=https://sexchat.us.com>sex chat</a> free sex video chat sex chat
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 40
เสาร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:07:04
payday express <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online ohio</a> more information payday loans online
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 41
เสาร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 23:56:03
payday loans online <a href=https://paydayloansonline.us.com/>Going Here</a> view website indian payday loans online
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 42
อังคาร ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:59:55
"I got utilized to my evaluation, " curry remembered,kd shoes "people said I seemed to be too short, don't engage in college basketball, then for the same reason that I can not play in the NBA. People don't even think I can play safeguard, then said I am an excellent pure point guard, until October of last year, I also found the general manager of funny to me as the league next good shooting guard. I've not yet fully enjoy their full potential, i really set a higher standard to himself, committed to continuously improve to be more outstanding. "


"We've never met you aren't curry shoes him so great shooting in all directions, " warriors coach indicate Jackson said, "and throw, stop and go empty-handed, get hand, step back, lower leg, in the face regarding two double forced to help......, any thought of filming mode, you can see he could be astonishingly. We have certainly not seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played a higher level, the two-time MVP merit, shooting is incredible, but it is also a level. And his other like reggie callier, Chris mullin, such because dell and I enjoyed together - Ellis, dell : Arsenal, they are just about all fantastic striker, but they will didn't garage so extensive, this guy is no limit. "


Timer and also dance, 6 minutes stephen curry shoes as well as 30 seconds, Davis has been doing everything we can to near the garage, but still later step. Garage again to perform a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be out from the ground, under the condition of the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to try and do the hand. Treasury body slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as involving the ball and floor with an additional 10 degrees Viewpoint. NBA players to time takes 0. 6 seconds an average of, the garage from getting ready action to dial this ball moves, it solely takes 0. 4 mere seconds. Fast to make up to the deficiency of the car port height, the ball well steer clear of the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is actually along with them. His arm still moves if your posture, and of his / her teammates has begun to pose three gestures...

Tag: kyrie irving shoes curry 3 yeezy boost nike huarache bape hoodie kyrie 4 nike vapormax kd shoes calvin klein underwear nike air more uptempo supreme mizuno shoes yeezy shoes rose 6 nike air max 2017 yeezy boost 350 v2 kyrie irving shoes hand spinner nike air presto nike zoom vaporfly elite
โดย : BobbyJaf    ไอพี : 195.154.241.73

ความคิดเห็นที่ 43
พุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:01:09
Two steals in his System, stephen curry shoes in the first fraction, and the two steals to garage an overall of 106 times in the playoffs career steals, which transcends the rick Craig, became the steals within the history of the warriors team inside the playoffs.

Garage into seven three-pointers in the game, this also let his / her playoff three-pointers hit number approximately 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff heritage list. Distance comes 9th Chauncey billups, he additionally only six three items.

37 points in solely three games, came curry shoes one's, and this is his this year, including playoffs) eighth score 35 + activity with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the very first world war, there is no doubt that the game can be considered the garage in this series played the top game. The first several games, garage is averaging 27. 3 points and 4. 7 rebounds, 6 allows, shooting 40. 3% and also 35. 3% from three, compared with the regular season shooting stage, a clear degree of decline, though the game, garage completely outrageous. The blazers in various players to hound them, but no one can disturb his rhythm. Storage area, as it were, in the game again to determine "day day" feeling.

11 three-point range out hand, hit kd shoes 7 goals, including vast mileage of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside the stands to watch this old garage, it also appears to own son's playing god look like some incredible performance. The lens for the old garage, he can't help but shook the head.

Of course, no matter what other people think, garage three points for his or her own performance with absolute confidence. In the 3rd quarter the warriors together with 88-58 big lead the particular blazers, garage outside this three-point line again, the ball faraway from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole pandemonium. Can put the three points with this state, the other get together can say what?

Tag: kyrie irving shoes timberland shoes kd jersey d rose 6 lebron soldier 11 adidas eqt stephen curry shoes nike free puma suede russell westbrook shoes adidas nmd nike air max 90 hyperdunk 2016 adidas terrex adidas superstar hand spinner kyrie irving shoes puma fenty puma fenty
โดย : BobbyJaf    ไอพี : 195.154.241.73

ความคิดเห็นที่ 44
พุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:31:40
sex chat <a href=https://sexchat.us.com>free webcam sex</a> free sex chats sex chat
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 45
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:38:15
buy cheap essays online <a href=https://essayonline.us.com>view site</a> homework help online buy custom essay online
โดย : Essay Help    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 46
ศุกร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:02:43
write essay online <a href=https://essayonline.us.com>online essay writing</a> WriteMyEssay.us.com dissertation online
โดย : Writers Online    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 47
เสาร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:06:28
essay writing services reviews <a href=https://essaywritingservice.us.com>Additional Info</a> professional essay writing service essay writing service online
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 48
เสาร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:23:45
payday express <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a> payday loans online direct lenders no teletrack payday loans online
โดย : Payday Express    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 49
เสาร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 22:15:15
payday loans online <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a> payday loans online no credit check payday loans
โดย : Get A Loan    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 50
อาทิตย์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:37:36
essays <a href=https://writemyessay.us.com>write my papers</a> write my essay write my essay
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 51
พุธ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:12:53
Cyrux Misoprostol Rualis 20 Super Active 60 mgs dapoxtine with levitra Silibinin Cheap Elocon Mometasone Overnight Shipping Internet Shop Overseas India Propecia Finasteride
โดย : Haroreop    ไอพี : 146.185.223.202

ความคิดเห็นที่ 52
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:38:04
payday loans online direct lenders <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online no credit check</a> website here cash advance payday loans online
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 53
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:59:41
writemyessay.us.com <a href=https://writemyessay.us.com>https://writemyessay.us.com/</a> write my essay write essay online
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 54
จันทร์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:38:46
more information <a href=https://essaywritingservice.us.com>citation</a> photography assignment affordable essay writing service
โดย : Pay For Essay Online    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 55
จันทร์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:47:52
write my essay online <a href=https://essayonline.us.com>essay help</a> write essays online buy essay online
โดย : Online Essays    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 56
อังคาร ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 22:07:22
online loans <a href=https://onlineloans.us.com/>instant online payday loan</a> speedycash payday loans online
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 57
อังคาร ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 23:41:07
payday loans online <a href=https://paydayloansonline.us.com/>payday loans online colorado</a> payday loans online payday loan
โดย : Easy Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 58
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:50:14
essay writing service <a href=https://essaywritingservice.us.com>essaywritingservice.us.com</a> best essay writing services essay writing service review
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 59
เสาร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 02:50:58
fast and easy money <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans usa</a> personal loans quicken quick loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 60
เสาร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:46:46
payday loans <a href=https://paydayloans.us.org/>pay day loans</a> Clicking Here payday loans online no credit check
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 61
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:28:34
Finals last season, Arsenal's performance kevin durant shoes is just not very ideal, although your data well, but the efficiency seriously isn't high, and his back again pass error, defensive irvine was built key 3 points are getting to be a "black spots" instant, apparently, in hope that in this particular to prove himself.


Not any, after the opening, the three points within the database and didn't struck two shots, on the contrary, the knight 3 points would hit quite a few over there. Garage or concentrate on defense, he para including lebron, Irwin, JR., continues to be people already, also include successful prevention.


In transferring, did well in the Treasury, the ball with a teammate are fed correctly, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left within the first quarter, garage dribble towards the frontcourt, rhythm, but he is confident the take a couple of steps away from the three-point line and it's necessary to make curry shoes moves, the ball! This is usually the warriors in the initial 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances around the right side of the base again in a 3 things!


It is worth mentioning how the opening, the garage suitable arm was wearing a new black gear, it can also be because his right elbow from the game before the old injury incorporates a relapse, however, with the game, he has to lift off protective devices. Gear, this indicates, has affected the cope with, before he took off while i feel much better.


In against lebron James, the defense is progressing very well in his / her Arsenal, but after he was lebron was a knocked out, the referee provides stephen curry shoes blown the garage stopping foul, garage on the earth is various, make action to the referee said lebron knee.


In breakthrough, garage is also a difficult moves, all kinds of people all the means up his defense, as well as lebron, but Treasury first in all kinds of dazzling dribble move Thompson, following air and rival collision cases, the hard to help score.

Tag: kyrie irving shoes curry 4 nike sock racer air jordan 31 adidas alphabounce asics gel kayano air jordan shoes kyrie 4 adidas tubular vans shoes nike air more uptempo supreme nike roshe run two nike air vapormax flyknit adidas iniki reebok pump fury Lebron soldier 11 kyrie 3 curry 1 Puma Disc Shoes
โดย : BobbyJaf    ไอพี : 195.154.241.73

ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:37:54
payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>online payday loans</a> found it for you online payday lenders
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 63
อังคาร ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:29:53
Finals past season, Arsenal's performance kevin durant shoes is not very ideal, although the information well, but the efficiency is just not high, and his back pass error, defensive irvine was created key 3 points are getting to be a "black spots" second, apparently, in hope that with this to prove himself.


Simply no, after the opening, the three points within the database and didn't struck two shots, on this contrary, the knight three points would hit numerous over there. Garage or give attention to defense, he para such as lebron, Irwin, JR., have been people already, also possess successful prevention.


In passing, did well in the particular Treasury, the ball into a teammate are fed effectively, but Mr Chu in many opportunity attack. 04 seconds left inside the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he's confident the take several steps away from the three-point line and it's really necessary to make curry shoes moves, the ball! This can be the warriors in the primary 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances on the right side of the beds base again in a 3 factors!


It is worth mentioning which the opening, the garage proper arm was wearing any black gear, it can be because his right elbow from the game before the old injury features a relapse, however, with the experience, he has to remove protective devices. Gear, it seems, has affected the handle, before he took off while i feel much better.


In against lebron James, the defense has been doing very well in his Arsenal, but after he was lebron was an adolescent knocked out, the referee possesses stephen curry shoes blown the garage obstructing foul, garage on the earth is various, make action towards referee said lebron elbow.


In breakthrough, garage is usually a difficult moves, a myriad of people all the method up his defense, including lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival accident cases, the hard for you to score.

Tag: kyrie irving shoes nike roshe run lebron 15 nike air more uptempo x supreme calvin klein reebok pump superme hyperdunk 2016 puma fenty asics shoes stephen curry jerseys lebron 15 kyrie 4 oakley holbrook lebron 13 kd 10 adidas tubular lebron soldier 11 nike lebron 14 curry 3 shoes
โดย : BobbyJaf    ไอพี : 195.154.241.73

ความคิดเห็นที่ 64
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:03:29
payday loans <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online direct lenders</a> payday loans online payday loans online direct lenders no teletrack
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:42:34
buy essays online <a href=https://buyessay.us.com>pay someone to do my essay</a> help with college essays buy essay online
โดย : Essay Writer Online    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 66
จันทร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 22:57:14
help writing a essay <a href=https://buyessay.us.com>order essay</a> buy an essay for college buy essays online
โดย : Essay Buy    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 67
พุธ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 04:53:27
quick payday loans of newark <a href=https://quickloans.us.com>payday loans quickly</a> fast payday loans direct lender quick payday loan today
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 68
พุธ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11:17:01
essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>college essay writing services</a> essay writing service essay writing service
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 69
พุธ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11:30:21
short term payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>loans at home</a> short term loan bad credit short term cash loans
โดย : Cash Advance    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 70
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 00:13:08
payday loans bad credit today <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit loans in ohio</a> personal loans bad credit payday loans for bad credit
โดย : Online Lenders    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 71
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 01:32:33
custom essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service review</a> college essay writing services essay writing service
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 72
ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09:24:03
my paper writer <a href=https://writemyessay.us.com>writemyessay.us.com</a> write my essay Full Report
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 73
ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14:42:42
bad credit payday loans <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>speedy cash</a> easy payday loan loans for bad credit
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 74
ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 23:51:20
quick payday loans direct lenders <a href=https://quickloans.us.com>need cash fast loans</a> quick loans fast loans
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 75
เสาร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14:20:42
essays for money <a href=https://buyessays.us.com>best essay websites</a> order essay buy essay cheap
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 76
เสาร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 23:31:47
payday loans bad credit ok <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit</a> bad credit personal loans bad credit personal loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 77
อังคาร ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14:25:46
Visit Your URL <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>fastest payday loan</a> payday loans bad credit LoansForBadCredit.us.com
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 78
พุธ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09:53:31
buy an essay paper <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a> buy essay buy essays online
โดย : Homework Help Online    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 79
พุธ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 21:16:07
essay online help <a href=https://collegeessay.us.com>buy college essays</a> help writing college essay college essays
โดย : Photo Assignment    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 80
พุธ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 21:20:37
buy essay <a href=https://buyessay.us.com>essay buying</a> best essay writing websites buy an essay online cheap
โดย : Buy Custom Essays    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 81
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 00:43:44
buy essay online <a href=https://buyessay.us.com>buy essay</a> buy essay online buy essay cheap
โดย : Essay Writer Reviews    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 82
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 16:58:51
payday loans online <a href=https://paydayloans.us.org/>paydayloans.us.org</a> payday loans payday loans online
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 83
ศุกร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11:20:43
guaranteed loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term cash loans</a> short term loans online short term loans oklahoma
โดย : Spotloan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 84
ศุกร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11:30:12
payday loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>found here</a> speedy cash HTTPS://LOANSFORBADCREDIT.US.COM/
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 85
ศุกร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 20:12:00
loansforbadcredit.us.com <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>Learn More Here</a> fastest payday loan payday loans for bad credit
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 86
ศุกร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 21:48:58
fast payday loans tallahassee <a href=https://quickloans.us.com>easy loan online</a> quick payday loans online quick loans
โดย : Online Payday Loans    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 87
เสาร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 00:23:00
quick loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> how can i get cash fast loans quick
โดย : Cash Loan    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 88
เสาร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 07:26:12
order essay online <a href=https://buyessay.us.com>buy essay</a> help me write a essay buy essays
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 89
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 05:34:49
bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit payday loans</a> payday loans for bad credit texas personal loans bad credit
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 90
พุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09:31:52
order essay online cheap <a href=https://buyessay.us.com>order essay paper</a> college essay writer buy an essay
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 91
พุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 22:54:36
personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit guaranteed</a> personal loans with bad credit poor credit personal loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 92
ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 00:41:17
loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a> payday loans for bad credit bad credit
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 93
ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 08:39:34
online essay writing service <a href=https://essayonline.us.com>buy custom essay online</a> Going Here essay writing
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 94
ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 12:17:15
college essay <a href=https://collegeessay.us.com>college admission essay help</a> college essay help english essay help
โดย : Write My Essay    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 95
ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 16:03:57
order essay online cheap quick <a href=https://buyessay.us.com>buy an essay online</a> buy a college essay buy essay without getting caught
โดย : Good Homework Music    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 96
เสาร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 02:35:54
mens ugg boots clearance
original ugg boots uk
black leather ugg boots uk
ugg boots for girls
kensington ugg boots sale
resoling ugg boots
ugg boots history
ugg waterproof boots uk
mens ugg boots sale clearance
blue ugg boots with bows
ultra short ugg boots
sand ugg boots
ugg boots birmingham
real ugg boots on sale
ugg boots originals website reviews
best price ugg boots uk
bailey bow ugg boots sale
ugg boots cleaning kit
leather look ugg boots
ugg boots children uk
boy ugg boots for toddlers
baby ugg boots knitting pattern free
ugg boots brown
black mini ugg boots
ugg boots ebay
ugg uk sale ugg boots
baby boy ugg boots
cheap ugg boots
ugg classic boots
genuine ugg boots
ugg boots originals discount code
ugg lattice cardy boots
ugg boots sole
ugg boots washing machine
ugg boots sale australia
ugg australia classic tall boots chestnut
cheap ugg boots clearance sale
ugg boots blue
bailey button ugg boots uk
grey bailey button ugg boots
ugg boots cruelty
ugg short boots
brooks tall ugg boots
ugg grey boots
kids leather ugg boots
clarks ugg boots
ugg chestnut leather boots
sainsburys ugg boots
selfridges ugg boots
short classic ugg boots
ugg boots new look
tesco ugg boots
what are ugg boots made from
ugg chestnut boots
ugg style boots for less
ugg boots sizing advice
ugg plumdale charm boots
ugg boots house of fraser
ugg boots childrens uk
ugg boots clearance sale
qvc ugg boots
ugg boots sale women
ugg boots knitted
short grey ugg boots
ugg boots size chart
short black ugg boots
ugg australia classic short boots - chestnut
ugg boots official website uk
ugg boots for babies uk
girls pink ugg boots
cheap ugg boots from china
ugg boots ebay uk
cheap womens ugg boots uk
ugg tisdale boots
knitted ugg boots
kids ugg boots on sale
ugg australia classic mini studded boots
ugg b button short boots
ugg boots size 2
australian ugg boots
black cardy ugg boots
dylyn ugg boots
cheap ugg boots uk online
real ugg boots cheap uk
ugg womens shanleigh boots black
washing ugg boots
sequin ugg boots
are ugg boots true to size
ugg boots box
ugg boots red
cheap real ugg boots uk sale
ugg australia kensington boots
real ugg boots
grey ugg boots uk
ugg boots office
ugg boots size 3 uk
best price for ugg boots
where are ugg boots made
new season ugg boots
baby blue ugg boots
are ugg boots waterproof
brown tall ugg boots
tall leather ugg boots
ugg sale boots
ugg boots size 4
ugg boots short chestnut
plum ugg boots
ugg boots cheap china
ugg patent leather boots
ugg cable knit boots
discount codes for ugg boots
ugg boots reviews
ugg boots retailers
short chestnut ugg boots
ugg boots wellies
tall grey ugg boots
red ugg boots
ugg boots tan
do ugg boots stretch
ugg style boots
adirondack ugg boots
ugg boots sale uk
womens ugg boots sale uk
ugg boots uk com fake
classic short ugg boots chestnut
coral ugg boots
ugg australia boots
ugg calf boots
ugg fox fur boots
ugg boots with fur trim
how to clean ugg boots at home without cleaner
ugg boots tall
tall ugg boots
bailey button bomber ugg boots
mens ugg boots uk
ugg boots online
ugg boots from australia
ugg barbarin calf boots
buy cheap ugg boots online uk
ugg boots for women
fluffy ugg boots
australian leather ugg boots
ugg leather biker boots
ugg boots 4 all
girls in ugg boots
ugg boots bailey button chestnut
mens leather ugg boots
ugg snow boots uk
new ugg boots
girl ugg boots
childrens black ugg boots
cheap tall ugg boots
ugg boots kensington chocolate
dark brown ugg boots
ugg boots australia website
mens black ugg boots
ugg maddox boots
ugg boots outlet
waterproof ugg boots uk
maylin suede ugg boots
m&m direct ugg boots
kensington ugg boots
kids ugg boots size 3
fake ugg boots uk
ugg boots size 5.5 uk
ugg slipper boots
ugg boots uk
chocolate brown ugg boots
ugg boots black
ugg boots uk amazon
ugg leather ankle boots
long ugg boots uk
mens ugg boots
black ugg boots for women
ugg boots waterproof
ugg classic cardy boots
ugg boots genuine
grey short ugg boots
toddlers ugg boots
ugg adirondack boots
ugg womens mini bailey button boots black
ugg boots australia direct
ugg boots outlet uk
womens chestnut ugg boots
ugg boots canada
ugg boots stockists
ugg kensington boots
black friday deals on ugg boots
ugg boots for sale
ugg boots shops
black friday ugg boots
harrods ugg boots
ugg bailey bow boots
youth ugg boots
ugg boots uk cheap
leather ugg boots uk
ugg wedge boots sale
cheap ugg boots uk
ugg boots uk sale
long black ugg boots
schuh ugg boots
size 7 ugg boots
australian ugg boots sale
womens classic mini ugg boots
ugg boots sole trader
john lewis ugg boots womens
silver ugg boots
discount ugg boots
lace up ugg boots
ugg boots in america
classic cardy ugg boots
ugg boots bank
ugg boots sheepskin
ugg boots mini sale
ugg ankle boots
classic ugg boots on sale
ugg high boots
kids kensington ugg boots size 5
genuine cheap ugg boots
ugg slim boots
ugg boots sale cheap
ugg cardy boots sale
bailey bow ugg boots
emu ugg boots
diamante ugg boots
ugg boots real
green ugg boots
ugg style boots uk
tall black ugg boots
ugg boots store
baby pink ugg boots
ugg classic tall boots
ugg boots original website
wedge ugg boots
knightsbridge ugg boots
ugg mini boots
ugg boots for sale uk
kids kensington ugg boots size 4
ankle ugg boots
ugg original boots sale
ugg australia noira buckle calf boots
ugg boots with metal logo on heel
is ugg boots original a genuine site
locarno ugg boots
tall classic ugg boots
ugg wilcox boots
wilcox ugg boots
ugg boots with tassels
ugg joey boots
ugg grandle boots
ugg grandle boots black
ugg boots m and m direct
latest ugg boots
ugg boots styles
baby ugg boots clearance
quilted ugg boots
black ugg boots on sale
erin ugg boots
deals on ugg boots
resole ugg boots
can you resole ugg boots
ugg jasper boots
m and m direct ugg boots
ugg boots online shop
cheap womens ugg boots
ugg bonham boots
chocolate ugg boots tall
what to wear with ugg boots
ugg type boots uk
very cheap ugg boots for sale
free ugg boots
what size ugg boots should i get
australian ugg boots cheap
classic tall ugg boots chestnut
second hand ugg boots
blue mountain ugg boots
baby ugg boots sale
ugg boots adirondack
ugg womens elissa boots chocolate
ugg shoe boots
ebay ugg boots
plumdale ugg boots
ugg kensington boots sale womens
ugg wedge boots uk
how much are ugg boots in new york
best ugg boots
ugg boots nottingham
ugg boots nz
light brown ugg boots
unusual ugg boots
ugg boots size 3
ugg boots high heels
ugg boots trafford centre
toddler ugg boots size 4
boots ugg
long ugg boots
kids ugg boots clearance
disney ugg boots
black knitted ugg boots
ugg wellington boots quilted
ella ugg boots
shiny ugg boots
ugg heeled boots
classic short chestnut ugg boots
grey mini ugg boots
ugg boots aberdeen
kensington ugg boots size 7
clean ugg boots
next ugg boots
black ugg boots size 7
best price ugg boots
dog ugg boots
ugg boots men uk
womens ugg boots cheap
cheap ugg boots australia
ugg boots sundance
ugg chelsea boots womens
ugg bow boots
ugg boots cheapest
ugg boots new york
ugg style boots cheap
ugg etta boots
purple ugg boots
ugg buckle boots
cheapest place to buy ugg boots in the uk
childrens ugg boots size 5
cheap ugg style boots
ugg boots wedge heel
ugg wedge boots
ugg sparkle boots
ugg boots sale uk clearance
cardy ugg boots uk
ugg boots chestnut
baby ugg boots knitting pattern free uk
ugg boots uk ebay
baby ugg boots
cheap ugg boots uk sale
uk ugg boots
classic ugg boots
ugg boots short classic
black classic ugg boots
ugg boots adults
river island ugg style boots
amazon uk ugg boots
original ugg boots clearance
ugg type boots
ugg classic short boots
new ugg boots 2013
fake ugg boots for sale
ebay ugg boots size 4
โดย : quiespitelotsfish72    ไอพี : 193.201.224.194

ความคิดเห็นที่ 97
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10:04:56
short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term fast cash loans</a> short term loans short term loans
โดย : Direct Lenders    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 98
จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:56:25
order essay online <a href=https://buyessay.us.com>online essay</a> writing a essay for college buy essays online
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 99
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:54:16
ugg boots sizing
knee high ugg boots
ugg boots cheap china
ugg boots student discount
ugg boots for children
ugg style boots for less
ugg adirondack boots
resole ugg boots
ugg bomber boots
ugg boots kids
sainsburys ugg boots
ugg joey boots
ugg boots size 5.5 uk
size 6 ugg boots
childrens black ugg boots
short ugg style boots
bailey ugg boots
chocolate ugg boots tall
ugg boots for sale
how to look after ugg boots
ugg petra boots
black mini ugg boots
ugg boots leather sale
what to wear with ugg boots
kids ugg boots size 3
male ugg boots uk
ugg boots baby
outdoor ugg boots
harrods ugg boots
ugg grandle boots black
can you dye ugg boots
cheap classic ugg boots
ugg chestnut leather boots
classic tall chestnut ugg boots
ugg boots chelsea
infant ugg boots
emu ugg boots
selfridges ugg boots
mens leather ugg boots
ugg boots review
discount ugg boots
bailey button ugg boots uk
sparkle ugg boots
ugg slipper boots uk
grey short ugg boots
kids kensington ugg boots size 5
ugg boots bristol
resoling ugg boots
kensington ugg boots
ugg boots australia cheap
ugg ankle boots sale
suede ugg boots
ugg boots leather uk
ugg boots from america
ugg gershwin leather buckled boots black
ugg boots ebay
mens ugg boots uk
cheep ugg boots
ladies ugg boots
classic tall ugg boots on sale
ugg boots cleaning
ugg boots for kids on sale
ugg boots with zip
ugg boots original australia
what size ugg boots should i get
waterproof spray for ugg boots
girls pink ugg boots
fluffy ugg boots
purple ugg boots
ugg boots shop
ugg boots in sale
wedge ugg boots new look
dog ugg boots
ugg lynnea boots
how much are ugg boots in new york
cheap ugg boots size 5
tk maxx ugg boots
ugg winter boots
ugg type boots uk
ugg boots sale clearance
tall ugg boots sale
cheap womens ugg boots uk
kurt geiger ugg boots
deals on ugg boots
short ugg boots
ugg boots u s
ugg boots uk
black ugg boots size 6
genuine ugg boots
ugg bow boots
burgundy ugg boots
rubber sole ugg boots
ugg boots aberdeen
ugg womens elissa boots chocolate
brown leather ugg boots uk
fake ugg boots for sale
ugg bailey button boots
ugg boots red
cheap ugg boots uk sale
baby ugg boots
โดย : quiespitelotsfish88    ไอพี : 193.201.224.194

ความคิดเห็นที่ 100
พุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 01:14:03
personal loans with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> personal loans for bad credit payday loans for bad credit guaranteed
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 101
พุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13:44:03
essays websites <a href=https://buyessay.us.com>order essay online cheap</a> buy essay online essay writer website
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 102
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 01:50:45
help with college essay <a href=https://collegeessay.us.com>writing a college admission essay</a> help writing essays college essays
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 103
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10:36:41
http://loansforbadcredit.us.com/ <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday bad credit loan</a> payday loans bad credit loan cash
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 104
เสาร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 00:16:00
buy essay online <a href=https://essayonline.us.com>dissertation online</a> buy essay online college essay help online
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 105
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 08:34:12
webcam porn <a href=https://webcamsex.us.com>asian sex show</a> adult webcams cam girl
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 106
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 18:47:37
writing online <a href=https://essayonline.us.com>online essays</a> buy essay online online essay writer
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 107
จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09:46:23
short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>how do payday loans work</a> short term loans bad credit direct lenders short term loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 108
จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11:06:17
getting a loan <a href="https://gettingaloan.loan">payday loan</a> loan cash payday loans direct lenders only bbw live cams <a href="https://slutcams.webcam">girls chat</a> webcam porn live live cams ancient egypt homework help <a href="https://essayshelp.cricket">buy essays</a> admission essay help buy essays buy essays <a href="https://buyessays.science">essay help</a> buy essays online pay someone to do your assignment writing a paper <a href="https://writingservices.trade">writing services</a> writing services essay writing speedycash <a href="https://onlinepaydayadvanceloan.science">online payday advance loan</a> online payday advance loan online payday advance loan college paper <a href="https://collegepaper.science">writing a college admissions essay</a> paper writer college essays free sex cam <a href="https://freesexcam.cricket">free sex chats</a> sex chat online free sex cam payday <a href="https://easycashpaydayloan.cricket">direct online lenders</a> easy cash payday loan direct online lenders
โดย : PamViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 109
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 03:00:49
buy essay online <a href=https://buyessays.us.com>buy an essay online cheap</a> buy essay buy essays
โดย : Assignment Helper    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 110
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 04:44:17
college essays help <a href=https://collegeessay.us.com>college essay help</a> write college essay writing a college essay about yourself
โดย : Assignment Notebooks    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 111
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 05:12:25
how to get a quick loan with bad credit <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> quick loans quick cash loans
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 112
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13:14:42
essays help <a href=https://collegeessay.us.com>college essays online</a> help writing a narrative essay college essay help
โดย : Online Homework    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 113
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:39:03
need help with essay writing <a href=https://collegeessay.us.com>help with essays</a> college essay college admission essay help
โดย : Dog Ate Homework    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 114
พุธ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 23:04:59
quick personal loans for fair credit <a href=https://quickloans.us.com>fast payday loans online direct lenders</a> quick personal loans bad credit loans quick and easy
โดย : Spotloan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 115
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 06:12:28
click for source <a href=https://onlineloans.us.com/>loans online</a> best payday loan online helpful hints
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 116
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 07:05:27
payday loans bad credit approval <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit near me</a> 100 guaranteed loans for bad credit cash advance for bad credit
โดย : Direct Lender Loans    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 117
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 08:43:34
Read This <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a> instant payday loans online payday loans online
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 118
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10:25:47
bad credit personal loan <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check</a> short term loans online short term cash loans
โดย : Payday Loans    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 119
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 18:27:19
fast loans lenders <a href=https://quickloans.us.com>get a quick loan</a> easy payday loans no teletrack fast loans online
โดย : Loans    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 120
ศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:51:02
homepage <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>Read More</a> payday bad credit loan HTTPS://LOANSFORBADCREDIT.US.COM
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 121
เสาร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:05:54
payday loans bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>fast loans no credit check</a> payday loans for bad credit http://LoansForBadCredit.us.com
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 122
จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:08:56
Clobetasol With Next Day Deliverycheap Valtrex Canada Propecia Prodotti Galenici Topical Propecia Thinning Hair [url=http://tadalaf20mg.com ]cialis[/url] Canadian Pharmacy Cialis 20mg Where Can I Buy Acticin
โดย : JeffOpitssop    ไอพี : 146.185.223.245

ความคิดเห็นที่ 123
อังคาร ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:21:07
buy essays <a href=https://buyessay.us.com>online essay writing help</a> order essay now buy essay online cheap
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 124
พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:40:36
research papers <a href="https://researchpaper.us.com">macroeconomics homework help</a> do my research paper writing a paper
โดย : Online Essay Help    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 125
พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 23:19:04
argumentative essays <a href="https://argumentativeessay.us.com">argumentative essays</a> write a college essay help with math homework algebra
โดย : Buy An Essay Paper    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 126
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:29:20
quick loans <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans online</a> quick personal loans fast loans
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 127
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:10:30
bad credit payday loans <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>online payday loans for bad credit</a> payday loans bad credit payday loans bad credit
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 128
ศุกร์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:40:01
instant loans online <a href="https://cashadvance.us.org">online loans direct lenders</a> cash advance best pay day loans
โดย : Paydayloan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 129
เสาร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 22:39:32
payday loans online <a href="https://loan.us.org">loans online</a> loans speedycash
โดย : Speedycash    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 130
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:29:07
buy essays online <a href=https://buyessay.us.com>buy essay</a> essay writing websites buy essay online
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 131
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:06:17
payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>online loan</a> article source payday loans online
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 132
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 21:14:25
write my essay for me cheap <a href=https://writemyessay.us.com>website to write essays</a> write my essay for me website to write essays
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 133
จันทร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:24:08
quick loan <a href=https://quickloans.us.com>loans quicken</a> quick loans payday loans quickly
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 134
จันทร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 22:15:31
write my essay <a href=https://writemyessay.us.com>pay someone to write my essay</a> help me write my essay write my essay
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 135
พุธ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:17:44
short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>loans short term no credit check</a> payday loans in las vegas nevada where can i get a personal loan with bad credit
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 136
พุธ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:37:21
online loans <a href=https://onlineloans.us.com/>loans online</a> payday loans online online payday loan
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 137
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 05:43:31
law essay help <a href=https://collegeessay.us.com>essay help service</a> help with college essay college essay
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 138
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:00:59
payday loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>speedy cash</a> bad credit payday loans direct lenders bad credit payday loans direct lenders
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 139
ศุกร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 05:38:52
short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>easy money loans</a> money loan best short term loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 140
ศุกร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:25:01
small online payday loans <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a> direct lender loans online loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 141
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 02:23:28
personal loans quicken <a href=https://quickloans.us.com>fast loans</a> personal loans quicken quick loans online
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 142
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:28:02
payday loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday bad credit loan</a> LOANSFORBADCREDIT.US.COM bad credit payday loans direct lenders
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 143
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:37:29
short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>loans short term no credit check</a> short term loans short term payday loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 144
จันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:36:31
payday <a href="https://payday.us.com">payday</a> payday direct lenders online loans
โดย : Getting A Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 145
จันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:09:13
lowest personal loan interest rates <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit ontario</a> personal loans bad credit reviews bad credit personal loans
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 146
จันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:09:53
direct payday lenders <a href="https://cashadvance.us.org">quick loan</a> online payday loans for bad credit cash advance
โดย : Fastest Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 147
จันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:18:00
help in writing an essay <a href=https://collegeessay.us.com>persuasive essay help</a> need help writing a essay easy essay help
โดย : JoeViarl    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 148
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:00:07
payday loan online <a href="https://payday.us.com">payday</a> small loans no credit check online payday advance
โดย : Cash Advance    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 149
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:41:20
installment loans no credit check <a href="https://quickloans.trade">quick loans</a> quick loan online payday advance guaranteed payday loans <a href="https://guaranteedpaydayloans.webcam">payday loans</a> guaranteed payday loans guaranteed payday loans college essay help <a href="https://schoolpapers.trade">dissertation editing services rates</a> school papers algebra help buy essay online <a href="https://buyessayonline.cricket">buy essay</a> research writing buy essay online college essay prompts <a href="https://collegeessayprompts.trade">essay writing service</a> homework help number college essays advance payday loans <a href="https://advancepaydayloans.cricket">advance payday loans online</a> best online loans payday advance buy essays <a href="https://buyessays.stream">buy essays online</a> buy essays buy essays instant online payday loan <a href="https://instantonlinepaydayloan.cricket">instant online payday loan</a> instant online payday loan instant online payday loan no credit check emergency loans <a href="https://cashadvanceloan.bid">easy cash payday loan</a> cash advance loan cash advance loan
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 150
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:54:38
free sex web cams <a href=https://webcamsex.us.com>sex webcam</a> pussy cam webcam sex
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 151
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:34:37
payday loans online direct lenders <a href=https://paydayloans.us.org>payday loans</a> online payday loans fast payday loans online
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 152
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 21:00:02
speedy cash payday loans online <a href="https://loan.us.org">get a loan</a> payday loan near me loans
โดย : Online Payday Loans    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 153
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 23:49:08
online payday advance loan <a href="https://cashadvance.us.org">advance cash payday loan</a> cash loans payday advance loans
โดย : Fastest Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 154
พุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:50:26
loan <a href="https://loan.us.org">cash loans</a> loans online cash loan
โดย : Online Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 155
พุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:38:49
payday loans bad credit <a href="https://loan.us.org">cash loan</a> loans loan
โดย : Speedycash    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 156
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:58:59
loan <a href="https://loan.us.org">loan</a> loans online cash loans
โดย : Payday Loans    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 157
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 04:03:33
get a loan <a href="https://loan.us.org">loans</a> online loans loan
โดย : Paydayloan    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 158
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:54:00
cash advance <a href="https://cashadvance.us.org">loans</a> payday advance loans payday loans
โดย : Instant Online Loans    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 159
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:23:23
metlife auto insurance quote <a href="https://carinsurance.us.org">compare auto insurance quotes</a> car insurance car insurance
โดย : carinsurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 160
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:26:42
payday lenders direct <a href="https://paydaylendersdirect.webcam">payday lenders direct</a> direct payday lenders online easy approval payday loans bad credit payday loans direct lenders <a href="https://badcreditpaydayloansdirectlenders.cricket">short term payday loan</a> payday advance no credit check cash loans strip club webcam <a href="https://webcammasturbation.stream">sex free online</a> webcam masturbation webcam masturbation college essays <a href="https://buyessays.stream">buy essays online</a> 24 hour homework help college essays
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 161
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:34:12
auto insurance quotes comparison <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">compare auto insurance quotes</a> car insurance quotes texas online auto insurance quotes
โดย : geico auto insurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 162
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:43:33
free auto insurance quotes <a href="https://carinsurance.us.org">compare car insurance quotes</a> car insurance cheap car insurance quotes
โดย : geico auto insurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 163
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:05:00
auto insurance <a href="https://carinsurance.us.org">cheap car insurance in florida</a> cheap auto insurance cheap car insurance
โดย : geico    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 164
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:27:21
best payday loan online <a href="https://badcreditpaydayloansdirectlenders.cricket">same day loans</a> emergency loan no credit check best online loans homework assistance online <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">common application essay prompts</a> someone do my homework for me common application essay prompts good chat rooms <a href="https://chatsex.trade">sex chat</a> chat sex sex chat best payday loans online <a href="https://easypaydayloansonline.science">best payday loans online</a> direct lender payday loans easy payday loans online cash payday loans online <a href="https://bestpaydayloans.stream">loans online no credit check</a> best payday loans online best payday loans online same day payday loans online <a href="https://samedaypaydayloansonline.bid">payday cash advances</a> same day payday loans online same day payday loans online payday loan direct lenders <a href="https://paydaylendersdirect.webcam">small loans no credit check</a> faxless payday loans payday lenders direct direct lenders online loans <a href="https://onlineloansdirectlenders.stream">direct payday lenders online</a> online loans direct lenders payday loan companies loans with no credit check <a href="https://quickloans100approval.stream">direct loans</a> payday loan no credit check direct lenders payday loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 165
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:11:15
loan <a href="https://loan.us.org">payday loans</a> cash loan loans
โดย : Pay Day Loan    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 166
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:01:23
writing essay help <a href="https://essaywritingservice.us.org">writing my essay</a> corporate finance homework help essay writing
โดย : Writers Online    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 167
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:27:50
auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">cheap car insurance in georgia</a> commercial auto insurance quotes auto insurance quotes
โดย : direct car insurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 168
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:19:52
buy college essays <a href="https://collegeessays.us.com">college essays</a> expert assignment help college essays
โดย : Homeworks Of America    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 169
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 23:47:14
auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes texas</a> general car insurance quote trustage auto insurance
โดย : direct car insurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 170
อังคาร ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:47:56
payday <a href="https://payday.us.com">payday</a> payday payday
โดย : Loan Cash    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 171
อังคาร ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:59:39
help writing a literature review <a href="https://essaywritingservice.us.org">essay checker</a> writing my paper essay writing service
โดย : Assignments Help    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 172
อังคาร ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:09:51
cheap cialis
best prices cialis
http://buychcialisonline.com
generic cialiscanada
<a href="http://buychcialisonline.com/">cialis generic</a>
โดย : Skemnafe    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 173
อังคาร ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:19:04
generic cialis
best buy cialis online
http://nrxcialismeds.com
voucher cialis generic drugs buy
<a href="http://nrxcialismeds.com/">generic cialis</a>
โดย : issuema    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 174
อังคาร ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:30:28
paper writing <a href="https://argumentativeessay.us.com">paper writing</a> argumentative essays argumentative essay
โดย : Essay-writer.Org    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 175
อังคาร ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 21:22:15
generic cialis online
buy cialis generic online
http://buychcialisonline.com
ed cialis generic
<a href="http://buychcialisonline.com/">generic cialis</a>
โดย : Infoda    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 176
พุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:34:33
cialis online
cialis tabs 20mg
http://nrxcialismeds.com
prices cialis 20mg
<a href="http://nrxcialismeds.com/">cialis online</a>
โดย : HalsFees    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 177
พุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:39:57
research paper <a href="https://researchpaper.us.com">research paper</a> do my research paper dissertation writing help uk
โดย : Buy An Essay Online    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 178
พุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:57:35
argumentative essay <a href="https://argumentativeessay.us.com">argumentative essay</a> argument essays argumentative essay
โดย : Good Homework Music    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 179
พุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:33:21
compare car insurance <a href="https://comparecarinsurance.us.com">compare auto insurance rates</a> compare car insurance quotes compare auto insurance rates
โดย : nationwide    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 180
พุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:36:31
loan <a href="https://loan.us.org">payday loans no credit check</a> loan cash loans
โดย : Loan Cash    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 181
พุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:01:52
cialis generic
diabetes cialis tablets
http://buychcialisonline.com
cheap generic cialis online
<a href="http://buychcialisonline.com/">buy generic cialis</a>
โดย : Diacle    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 182
พุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:33:33
payday loan online <a href="https://payday.us.com">advance cash payday loan</a> easy approval payday loans payday
โดย : Speedycash    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 183
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 04:15:44
cialis online
order cialis
http://nrxcialismeds.com
buy cialis online without prescription
<a href="http://nrxcialismeds.com/">generic cialis</a>
โดย : Winace    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 184
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:47:41
general car insurance <a href="https://carinsurance.us.org">cheap car insurance</a> car insurance car insurance
โดย : accurate automotive    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 185
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:09:00
research paper <a href="https://researchpaper.us.com">research paper</a> homework math help research papers
โดย : Best Essay Writer    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 186
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:10:00
small loans no credit check <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance</a> cash advance cash advance
โดย : Get A Loan    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 187
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:59:39
auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">car insurance quotes texas</a> car insurance quotes auto insurance quotes
โดย : safeauto insurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 188
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 23:50:16
car insurance quotes comparison <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes</a> auto insurance quotes auto insurance quotes
โดย : aarp insurance auto    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 189
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:32:31
buy cialis generic
paroxetine 75 mg cialis generic pills
http://cialisbuymedrxonline.com
order cialis online no prescription cialis
<a href="http://cialisbuymedrxonline.com/">generic cialis</a>
โดย : agerce    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 190
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:36:01
cheap cialis online
cheap buy generic cialis online
http://cialisusmedsonline.com
cialis buy cialis online
<a href="http://cialisusmedsonline.com/">cialis online</a>
โดย : Steargy    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 191
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 02:22:11
online payday advance <a href="https://cashadvance.us.org">loans with no credit check</a> payday advance online payday loan lender
โดย : Direct Lender Loans    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 192
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 04:03:07
auto insurance quotes california <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes</a> auto insurance quotes cheap liability insurance in texas
โดย : car insurance cost    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 193
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 04:45:21
cialis
cialis pills online drugs
http://cialisbuymedrxonline.com
eli lilly weight loss pill cialis 20mg
<a href="http://cialisbuymedrxonline.com/">buy cialis online</a>
โดย : Nedcoott    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 194
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:34:53
progressive auto insurance quote <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">compare auto insurance rates</a> auto insurance quotes online auto insurance quotes
โดย : best insurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 195
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:45:56
cialis coupon
heartburn cialis online pharmacy
http://cialisbuymedrxonline.com
is there generic cialis
<a href="http://cialisbuymedrxonline.com/">generic cialis</a>
โดย : evorits    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 196
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:16:14
buy cialis generic
order discount cialis compare
http://cialisbuymedrxonline.com
online buy tadalafil
<a href="http://cialisbuymedrxonline.com/">buy cialis online</a>
โดย : aquady    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 197
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:22:35
online cialis
internet pharmacy cialis generic medications
http://cialisusmedsonline.com
pill cialis generic
<a href="http://cialisusmedsonline.com/">buy generic cialis</a>
โดย : dymntync    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 198
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:39:00
generic cialis
cialis 20mg tablets
http://cialisbuymedrxonline.com
buy cialis
<a href="http://cialisbuymedrxonline.com/">cheap generic cialis</a>
โดย : Hoosque    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 199
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:51:09
loans <a href="https://loan.us.org">payday loan</a> loan cash loans
โดย : Best Online Loans    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 200
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:24:49
buy cialis generic
metformin expiration cialis generic pills
http://cialisbuymedrxonline.com
vaistas cialis pharmacy
<a href="http://cialisbuymedrxonline.com/">cheap generic cialis</a>
โดย : Dokacepe    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 201
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:17:51
buy cialis generic
order cialis from canada
http://cialisbuymedrxonline.com
is there generic cialis
<a href="http://cialisbuymedrxonline.com/">buy cialis generic</a>
โดย : eronedar    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 202
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:41:51
generic cialis online
cialis order online
http://cialisusmedsonline.com
sporanox msds cialis pills
<a href="http://cialisusmedsonline.com/">buy generic cialis</a>
โดย : valdrere    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 203
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:00:20
generic cialis online
buy cialis online toronto
http://cialisusmedsonline.com
reductil online without prescription cialis 20mg
<a href="http://cialisusmedsonline.com/">cheap cialis online</a>
โดย : BalaCipt    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 204
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:03:43
car insurance <a href="https://carinsurance.us.org">car insurance</a> compare car insurance quotes compare auto insurance quotes
โดย : car insurance cost    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 205
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:54:13
buy cialis generic
prices cialis
http://cialisbuymedrxonline.com
buy cialis online toronto
<a href="http://cialisbuymedrxonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : Tummaby    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 206
เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:54:15
payday loans online <a href="https://payday.us.com">payday advance loan</a> payday payday loan
โดย : Loan Cash    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 207
เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:43:13
cheap generic cialis
cialis 5mg msrp
http://cialisbuymedrxonline.com
cialis 5mg price drugs
<a href="http://cialisbuymedrxonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : usaptica    ไอพี : 46.161.9.47

ความคิดเห็นที่ 208
เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:27:29
generic cialis
vicodin and cialis generic
http://cialisgenbuynrx.com
lifestyle cialis pills
<a href="http://cialisgenbuynrx.com/">buy generic cialis online</a>
โดย : Nedcoott    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 209
เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:41:56
buy cialis online
overdose of cialis generic
http://cialiscbuynrx.com
buy cheap cialis online
<a href="http://cialiscbuynrx.com/">cialis</a>
โดย : induri    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 210
เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:05:41
buy generic cialis online
cialis website
http://cialisgenbuynrx.com
australia buy cheap cialis online
<a href="http://cialisgenbuynrx.com/">generic cialis online</a>
โดย : agerce    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 211
เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:40:07
buy cialis
order cialis online without a prescription
http://cialiscbuynrx.com
get cialis online pharmacy where
<a href="http://cialiscbuynrx.com/">buy cialis online</a>
โดย : Skemnafe    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 212
เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 22:19:31
buy essay <a href=https://buyessay.us.com>website that write essays for you</a> buy essays essays to buy
โดย : JaneViarl    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 213
เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 23:06:48
buy generic cialis online
generic cialis 20mg ebay mexico
http://cialisgenbuynrx.com
generic cialis tadalafil 20mg
<a href="http://cialisgenbuynrx.com/">buy cialis online</a>
โดย : pilkige    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 214
เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 23:44:06
generic cialis
can you buy cialis over the counter
http://cialisgenbuynrx.com
cialis generic vs brand
<a href="http://cialisgenbuynrx.com/">buy generic cialis</a>
โดย : Tummaby    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 215
เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 23:53:31
buy cialis
split what do cialis pills look like
http://cialiscbuynrx.com
is cialis available in generic
<a href="http://cialiscbuynrx.com/">buy cialis online</a>
โดย : RevaDazy    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 216
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 02:58:53
argumentative essay <a href="https://essay.us.org">essay</a> do my college algebra do my homework
โดย : Buy An Essay Paper    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 217
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 04:34:18
cheap cialis
buy cialis online pharmacy
http://cialiscbuynrx.com
cialis 20mg side effects
<a href="http://cialiscbuynrx.com/">cheap cialis</a>
โดย : evorits    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 218
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:18:33
generic cialis
paroxetine 75 mg cialis generic pills
http://cialisgenbuynrx.com
generic cialis daily use cheap
<a href="http://cialisgenbuynrx.com/">cialis online</a>
โดย : immowly    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 219
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:29:56
cheap cialis online
cialis online consultation
http://cialischbuynrx.com
cialis online cialis
<a href="http://cialischbuynrx.com/">generic cialis</a>
โดย : gremiard    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 220
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:16:02
cialis coupon
buy cialis generic
http://buygencialismedmrx.com
is there a generic for cialis
<a href="http://buygencialismedmrx.com/">cialis coupon</a>
โดย : Taurltug    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 221
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:02:14
quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>short term quick loans</a> personal loan fast approval quick loans no credit check
โดย : JaneViarl    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 222
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:07:12
cheap cialis online
buy generic cialis generic cialis
http://cialischbuynrx.com
buy tadalafil india suppliers
<a href="http://cialischbuynrx.com/">buy cialis</a>
โดย : pogmarT    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 223
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:21:02
generic cialis online
cialis order
http://buygencialismedmrx.com
generic cialis vs brand ci
<a href="http://buygencialismedmrx.com/">cheap cialis</a>
โดย : plabete    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 224
จันทร์ ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 00:05:42
online cialis
dvd cialis generic
http://cialischbuynrx.com
get cialis presัriั€tion and order cialis online
<a href="http://cialischbuynrx.com/">buy cheap cialis online</a>
โดย : Nedcoott    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 225
จันทร์ ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 00:32:14
cialis generic
buy 20 mg cialis online
http://buygencialismedmrx.com
cialis 5mg
<a href="http://buygencialismedmrx.com/">buy cialis generic</a>
โดย : Lekscige    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 226
จันทร์ ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 00:41:24
generic cialis
cialis pills cheap
http://cialischbuynrx.com
order cialis online
<a href="http://cialischbuynrx.com/">buy cialis</a>
โดย : Dokacepe    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 227
จันทร์ ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 04:54:15
cialis coupon
get cialis presัriั€tion and order cialis online
http://buygencialismedmrx.com
and poppers cialis 20mg
<a href="http://buygencialismedmrx.com/">generic cialis online</a>
โดย : Itelula    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 228
จันทร์ ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:28:52
personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> payday loans for bad credit in pa bad credit personal loans
โดย : JaneViarl    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 229
จันทร์ ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 07:19:13
buy cialis online
cialis online buy
http://cialischbuynrx.com
buy cheap generic cialis online cialis
<a href="http://cialischbuynrx.com/">online cialis</a>
โดย : paking    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 230
จันทร์ ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:58:25
get a loan <a href="https://loan.us.org">payday loan</a> loan loan
โดย : Paydayloan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 231
พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 01:13:57
chat sex <a href="https://chatsex.trade">adult webcam sites</a> sex chat sex chat cash loans <a href="https://quickloans.trade">quick loans no credit check</a> quick loans quick loans common application essay prompts <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">online homework assignments</a> common application essay prompts common application essay prompts
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 232
พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:57:22
cialis coupon
meth cialis pills
http://buygencialismedsmrx.com
cialis compare prices
<a href="http://buygencialismedsmrx.com/">buy cialis generic</a>
โดย : exetwonq    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 233
พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 07:36:30
essay <a href="https://essay.us.org">college essay</a> essay college essay prompts
โดย : Essay Writing Tip    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 234
พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13:57:22
generic cialis online
daily cialis pills
http://buygencialismedsmrx.com
online cialis no prescription
<a href="http://buygencialismedsmrx.com/">cialis cost</a>
โดย : Dokacepeq    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 235
พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 16:28:58
help with science homework <a href="https://essay.us.org">essay</a> math is fun homework help dissertations writing services
โดย : Good Homework Music    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 236
พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 17:56:07
sex chat <a href="https://chatsex.trade">sex chat</a> sex chat sex chat advance payday loans <a href="https://advancepaydayloans.cricket">advance payday loans</a> online payday advance short term payday loan bad credit <a href="https://cashadvanceloan.bid">speedy cash payday loans online</a> payday loans direct lenders only online payday advance loan research essay <a href="https://researchpaperproposal.trade">chemical engineering homework help</a> dissertation help uk help with economics homework school papers <a href="https://schoolpapers.trade">writing a personal essay for college</a> school papers research papers free live sex shows <a href="https://freesexcamchat.cricket">free adult sex chat</a> free sex cam chat free sex chat sites
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 237
พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 23:04:22
buy generic cialis
cheap cialis india
http://buygencialismedsmrx.com
prednisone crush cialis generic pills
<a href="http://buygencialismedsmrx.com/">cialis coupon</a>
โดย : Nedcoottq    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 238
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 07:31:26
compare auto insurance quotes <a href="https://comparecarinsurance.us.com">auto insurance quotes comparison</a> compare car insurance compare auto insurance rates
โดย : car insurance cheap    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 239
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 07:59:11
research papers <a href="https://researchpaper.us.com">research paper</a> research report research paper
โดย : Buying An Essay    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 240
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:15:12
essay writing <a href="https://essaywriting.trade">write college essay</a> essay writing essay writing cash loans <a href="https://easyloans.webcam">easy loans</a> bad credit loans direct lenders get a loan money loan <a href="https://moneyloan.trade">money loan</a> payday loan same day payday loans online free adult cam chat <a href="https://adultcamsites.trade">free adult cam chat</a> adult cam sites adult webcam sites
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 241
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10:22:01
compare car insurance <a href="https://comparecarinsurance.us.com">car insurance quotes comparison</a> cheapest car insurance quotes comparison cheapest car insurance quotes comparison
โดย : ins    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 242
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:26:55
buy cialis
buy cialis online ontario
http://cialismedsonlinerx.com
search cialis pharmacy
<a href="http://cialismedsonlinerx.com/">buy cialis online</a>
โดย : MedNeisks    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 243
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:31:00
car insurance reviews <a href="https://carinsurance.us.org">free auto insurance quotes</a> car insurance compare car insurance quotes
โดย : erie auto insurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 244
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 23:41:33
compare car insurance <a href="https://comparecarinsurance.us.com">compare car insurance rates</a> usagencies auto insurance auto insurance quotes comparison online
โดย : nationwide insurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 245
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 02:44:40
cheap cialis
cuba gooding cialis generic
http://cialismedsonlinerx.com
buy cialis no rx
<a href="http://cialismedsonlinerx.com/">cialis</a>
โดย : Proonias    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 246
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:14:07
car insurance <a href="https://carinsurance.us.org">liberty mutual car insurance</a> auto insurance compare car insurance rates
โดย : aaa car insurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 247
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 05:15:32
cheap cialis online
online buy generic cialis
http://cialismedrxonlinegen.com
order cialis online without prescription
<a href="http://cialismedrxonlinegen.com/">buy generic cialis</a>
โดย : lInfoda    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 248
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 05:34:35
best payday loans <a href="https://bestpaydayloans.stream">best payday loans online</a> online payday loan lenders best payday loans payday loans for bad credit <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">payday bad credit loan</a> payday loans for bad credit payday loans for bad credit money loan <a href="https://moneyloan.trade">payday faxless fast cash loan</a> easy fast payday loans money loan school papers <a href="https://schoolpapers.trade">school papers</a> get help with homework school papers compare and contrast essay help <a href="https://illustrationessay.trade">essay corrector</a> illustration essay essay corrector advance payday loans online <a href="https://easyloans.webcam">easy online payday loans</a> easy loans speedycash easy cash payday loan <a href="https://cashadvanceloan.bid">loan cash</a> direct lender loans cash advance loan payday loans bad credit <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">payday loan direct lender</a> direct payday lenders bad credit best cash loans online college essays <a href="https://buyessays.stream">buy essays online</a> buy essays pre calc homework help free chat rooms <a href="https://freechatrooms.webcam">free porn cams</a> free chat rooms free adult chat
โดย : JamesViarl    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 249
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:54:42
online loans <a href="https://loan.us.org">get a loan</a> online loans online loans
โดย : Easy Payday Loan    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 250
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13:04:46
payday loan <a href="https://payday.us.com">10 top loan companies</a> a payday loan payday loans
โดย : Loans For Bad Credit    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 251
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:46:16
buy generic cialis
generic cialis tadalafil sildenafil citrate
http://cialismedrxonlinegen.com
cialis online overnight delivery
<a href="http://cialismedrxonlinegen.com/">generic cialis online</a>
โดย : levorits    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 252
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:37:32
payday advance loan <a href="https://onlinepaydayadvanceloan.stream">online payday advance</a> payday advance online online payday loan payday loans direct lenders <a href="https://paydayloanslenders.stream">online payday lenders</a> fastest payday loan payday loans direct lenders school papers <a href="https://schoolpapers.science">chemistry homework help online</a> math help online buy an essay payday loan direct lenders <a href="https://fastestpaydayloan.stream">small online payday loans</a> paydayloans fastest payday loan best payday loan online <a href="https://bestpaydayloan.stream">check into cash</a> online payday loans no credit check payday loan online argument essay <a href="https://illustrationessay.bid">argument essay</a> argument essay argument essay essay checker <a href="https://scholarshipessay.science">online homework solutions</a> argumentative essay scholarship essay small loans no credit check <a href="https://fastpaydayloans.cricket">fast payday loans</a> direct online lenders fast payday loans fastest payday loan <a href="https://fastestpaydayloan.bid">online payday loan</a> fastest payday loan best payday loan online help on math homework <a href="https://buyessayonline.stream">essay online</a> essay online buy an essay
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 253
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:51:22
compare car insurance quotes <a href="https://carinsurance.us.org">compare auto insurance quotes</a> car insurance cheapest car insurance
โดย : insurance for cars    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 254
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:53:48
compare auto insurance <a href="https://carinsurance.us.org">car insurance</a> cheap car insurance car insurance
โดย : auto insurance    ไอพี : 46.161.9.12

ความคิดเห็นที่ 255
เสาร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:14:36
loan <a href="https://loan.us.org">payday loans direct lender</a> loans loans
โดย : Loans Online    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 256
เสาร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:02:59
generic cialis online
generic cialis mexico
http://cialismedrxonlinegen.com
purchase cheap cialis soft tabs
<a href="http://cialismedrxonlinegen.com/">online cialis</a>
โดย : lDiacle    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 257
เสาร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:45:50
internet payday loans <a href="https://loan.us.org">direct lenders</a> payday loan loan
โดย : Cash Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 258
เสาร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 17:18:04
buy generic cialis
cheap cialis tablets
http://cialismedrxonlinegen.com
buy tadalafil online
<a href="http://cialismedrxonlinegen.com/">generic cialis</a>
โดย : lgranna    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 259
เสาร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 22:12:25
generic cialis
buy generic cialis online
http://cialismedrxonlinegen.com
buy generic cialis uk
<a href="http://cialismedrxonlinegen.com/">cheap cialis online</a>
โดย : lWinace    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 260
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:01:15
cheap cialis online
generic cialis for sale
http://cialismedrxonlinegen.com
online order cialis overnight delivery
<a href="http://cialismedrxonlinegen.com/">cialis online</a>
โดย : lpogmarT    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 261
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:08:41
generic cialis
cialis tadalafil 20mg
http://cialismedrxonlinegen.com
list of cialis tablets
<a href="http://cialismedrxonlinegen.com/">cheap cialis online</a>
โดย : ldymntync    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 262
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:01:49
payday advance <a href="https://paydayadvance.us.com">bad credit lenders</a> advance payday loan payday advance
โดย : Direct Lender Loans    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 263
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:29:15
research paper <a href="https://researchpaper.us.com">research paper</a> research paper mechanical engineering homework help
โดย : Essay Buy    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 264
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 22:08:36
payday loans online <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday loans no credit</a> loan for 5000 payday loans no credit check same day
โดย : Pay Day Loan    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 265
จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 00:00:28
cheap cialis online
metformin and foot pain cialis generic pills
http://cialismedrxonlinegen.com
cialis generic paypal
<a href="http://cialismedrxonlinegen.com/">generic cialis</a>
โดย : lhepFrevy    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 266
จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 01:01:32
installment loans no credit <a href="https://installmentloans.us.com">bad credit installment loans</a> installment loans installment loans
โดย : Cash Advance    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 267
จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 01:45:28
generic cialis
cheap order cialis generic
http://gencialisonlinemedmrx.com
generic for cialis
<a href="http://gencialisonlinemedmrx.com/">buy cialis online</a>
โดย : aquadyq    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 268
จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:40:44
uk assignment writing service <a href="https://researchpaper.us.com">research paper</a> can you help me do my homework buy essays online reviews
โดย : Writers Essay    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 269
จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 05:12:08
college essays <a href="https://collegeessays.us.com">college essay help</a> buy college essays college essays
โดย : Online Essay Writers    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 270
จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:16:33
buy cialis online
cialis cheap generic
http://gencialisonlinemedmrx.com
cialis generic cialis
<a href="http://gencialisonlinemedmrx.com/">cialis</a>
โดย : Itelulaq    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 271
จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:32:52
emergency loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">loans no credit check</a> quick loans no credit check personal loans no credit check
โดย : Online Payday Loans    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 272
จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 17:38:29
personal loans online <a href="https://personalloansonline.us.org">personal loans online</a> actual payday loan lenders short term installment loan
โดย : Online Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 273
จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 20:09:22
buy cialis
buy generic cialis soft
http://gencialisonlinemedmrx.com
generic cialis soft tabs 20mg
<a href="http://gencialisonlinemedmrx.com/">buy cialis cheap</a>
โดย : Braildq    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 274
อังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:41:53
payday loans california <a href="https://cashloans.us.com">cash lenders</a> cash now payday loan apr
โดย : Quick Loan    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 275
อังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:06:43
cialis
generic cialis soft tabs 20mg
http://gencialisonlinemedmrx.com
split cialis pills drug
<a href="http://gencialisonlinemedmrx.com/">buy cialis online</a>
โดย : Steargyq    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 276
อังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 16:27:50
personal loan poor credit <a href="https://paydayloan.us.org">cash advance payday</a> payday loan no fax payday loan
โดย : Get A Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 277
อังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 18:53:59
buy generic cialis online
cheap online female cialis
http://gencialisonlinemedmrx.com
metformin onset cialis generic pills
<a href="http://gencialisonlinemedmrx.com/">cialis generic</a>
โดย : pogmarTq    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 278
พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 05:32:32
online loan <a href="https://loansonline.us.com">loans online</a> personal loans online loans online
โดย : Quick Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 279
พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10:01:52
buy cialis
tadalafil api cialis generic
http://gencialismedsmrrxonline.com
generic cialis 20mg best buy cancun
<a href="http://gencialismedsmrrxonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : Braildm    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 280
พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:33:41
cheap cialis online
generic cialis soft online
http://buycheapcialismrxonline.com
levaquin medline cialis generic pills
<a href="http://buycheapcialismrxonline.com/">generic cialis</a>
โดย : BalaCiptn    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 281
พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 18:58:25
online loan <a href="https://onlineloan.us.com">debt relief</a> loans definition online loan
โดย : Cash Loan    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 282
พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 23:53:40
loans online direct <a href="https://loansonline.us.com">online personal loans</a> quick cash loans no credit check loans online
โดย : Getting A Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 283
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 00:55:03
cialis online
cialis generic sale
http://gencialismedsmrrxonline.com
taking without ed cialis pills
<a href="http://gencialismedsmrrxonline.com/">buy cialis</a>
โดย : pilkigem    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 284
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 01:14:41
personal loan no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">loans no credit check</a> loans no credit check loans no credit check
โดย : Personal Loans    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 285
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 01:29:26
buy generic cialis
buy tadalafil india no prescription cialis
http://buycheapcialismrxonline.com
substitute for cialis online pharmacy
<a href="http://buycheapcialismrxonline.com/">cheap cialis online</a>
โดย : escadayn    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 286
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:46:56
personal loans with bad credit <a href="https://personalloans.us.org">personal loans with bad credit</a> personal loans for bad credit bad credit personal loans
โดย : Fastest Payday Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 287
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:16:57
cialis online
cialis 5 mg online
http://gencialismedsmrrxonline.com
generic cialis effectiveness
<a href="http://gencialismedsmrrxonline.com/">cheap generic cialis</a>
โดย : Winacem    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 288
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:22:44
buy cheap cialis
and cialis pharmacy paxil
http://buychcialismrxonline.com
best price buy cialis online
<a href="http://buychcialismrxonline.com/">buy cheap cialis</a>
โดย : HalsFees    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 289
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:09:47
online loan <a href="https://onlineloan.us.com">loan online</a> loan site loan application online
โดย : Direct Lender Loans    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 290
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:58:11
payday loans no credit <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday loans no credit</a> payday loans no credit check same day online payday loans no credit check
โดย : Loan Cash    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 291
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 18:23:41
ez payday cash <a href="https://cashadvanceloan.us.com">cash advance loans</a> cash advance loan cash advance loan
โดย : Speedycash    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 292
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 23:53:07
cash until payday <a href="https://loansonline.us.com">loans online direct</a> payday loans online installment loans in california
โดย : Get A Loan    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 293
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 01:15:55
personal loans unsecured <a href="https://personalloansonline.us.org">cheap personal loans</a> personal loans online easy loans no credit
โดย : Payday    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 294
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:07:14
buy cialis online
probenecid aspirin cialis pills
http://buychcialismrxonline.com
cialis canadian pharmacy cheap
<a href="http://buychcialismrxonline.com/">buy generic cialis</a>
โดย : enaphark    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 295
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:12:30
writing an argumentative essay <a href="https://essaywriting.us.com">personal essay</a> successful college essay essay writing
โดย : Pay For Essay Online    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 296
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:38:59
cheap cialis online
cialis order
http://buychcialismrxonline.com
price comparison cialis 20mg
<a href="http://buychcialismrxonline.com/">buy cialis online</a>
โดย : paumma    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 297
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:10:57
money fast <a href="https://paydayloansonline.us.org">america advance</a> payday loans no credit payday loans no credit check same day
โดย : Best Online Loans    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 298
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:59:58
research report <a href="https://researchwriting.stream">essay writer website</a> research paper help write my essay payday advance online <a href="https://advancepaydayloans.cricket">payday advance online</a> online payday advance advance payday loans college essays <a href="https://buyessays.stream">buy essays</a> do assignment for me buy essays homework essay help <a href="https://collegeessaywriter.bid">order research paper</a> art homework help college essay writer bad credit payday loans direct lenders <a href="https://badcreditpaydayloansdirectlenders.cricket">bad credit payday loans direct lenders</a> direct lenders for bad credit paydayloan cash loan lenders <a href="https://paydaylendersdirect.webcam">direct payday lenders</a> online payday loans instant approval emergency loan no credit check cash loans <a href="https://quickloans.science">10 top loan companies</a> quick loans quick loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 299
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:13:52
personal loans <a href="https://personalloans.us.org">tribal loans for bad credit</a> personal loans no credit how to get quick money
โดย : Cash Loan    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 300
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 18:41:09
need cash now <a href="https://cashloans.us.com">cash now</a> short loans online cash loans
โดย : Fastest Payday Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 301
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:45:18
payday loans online no credit check <a href="https://paydayloansonline.us.org">no credit check payday loans instant approval</a> payday loans online payday loans online
โดย : Payday Loans Online    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 302
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:27:31
essay writer <a href="https://essaywriter.us.com">essay maker</a> essay writer essay rewriter
โดย : Buy Essays Papers    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 303
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:29:40
generic cialis
risks buy tadalafil
http://buychcialismrxonline.com
generic cialis canadian
<a href="http://buychcialismrxonline.com/">cheap cialis online</a>
โดย : Exagened    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 304
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:46:11
buy cheap cialis online
ed cialis generic
http://buychcialismrxonline.com
generic cialis best price
<a href="http://buychcialismrxonline.com/">cheap cialis</a>
โดย : Usarry    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 305
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:48:59
direct online lenders <a href="https://paydayloansdirectlenders.stream">payday loans direct lenders</a> payday loans direct lenders direct lenders payday loans easy online payday loans <a href="https://easyonlinepaydayloans.science">fast online payday loans</a> fast online payday loans easy payday loans online critical essay <a href="https://criticalessay.trade">argument essay</a> computer assignment help argument essay paydayloans <a href="https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan">online payday loan</a> online payday loan lenders payday loan online cash advance <a href="https://onlinepaydayloanlender.loan">online payday advance loan</a> online payday loan lender online payday loan application bad credit payday loans <a href="https://samedaypaydayloansonline.cricket">same day payday loans online</a> small online payday loans small online payday loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 306
เสาร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 07:09:22
essay writing service <a href="https://collegeessayprompts.trade">college essay</a> argument essay argument essay free webcam sex <a href="https://freewebcamsex.stream">adult cam sites</a> live cams free webcam sex wife webcam <a href="https://wifewebcam.cricket">webcam slut</a> free bbw webcams free adult cam chat chat sex <a href="https://chatsex.bid">free live porn chat</a> free adult webcam chat chat sex term paper <a href="https://writeapaper.stream">help on writing essays</a> write my paper write a paper bad credit payday loans direct lenders <a href="https://quickloans100approval.stream">advance payday loans</a> quick loans 100 approval online payday loans instant approval installment loan <a href="https://moneyloan.trade">online loan</a> money loan direct online lenders dissertation writing <a href="https://bestessaywritingservice.science">buy essays online uk</a> i need to do homework college essay payday loans for bad credit <a href="https://paydaybadcreditloan.bid">payday loans bad credit</a> fast loans no credit check payday loans for bad credit payday loans lenders <a href="https://guaranteedpaydayloans.webcam">guaranteed payday loans</a> best payday loans guaranteed payday loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 307
เสาร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:53:44
paper writing service <a href="https://paperwritingservice.us.com">professional writers</a> college paper writing help write my story
โดย : Hire Essay Writer    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 308
เสาร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 17:18:55
essay writer <a href="https://essaywriter.us.com">why do we have to write essays</a> essay writers essay maker
โดย : Third Grade Homework    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 309
เสาร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 17:39:43
personal loans <a href="https://personalloans.us.org">personal loans no credit</a> payday loans in houston personal loans
โดย : Loans Online    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 310
เสาร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:20:21
writing essays games <a href="https://essaywriter.us.com">essay writers</a> college essay information essay maker
โดย : Custom Essay    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 311
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:46:42
fast cash today <a href="https://loansforbadcredit.us.org">loans for bad credit</a> bad credit loans credit card consolidation loans
โดย : Payday Loans    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 312
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:20:29
easy loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">loans installment</a> loans no credit check loans no credit check
โดย : Payday Loan Online    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 313
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:00:43
personal loans <a href="https://personalloans.us.org">personal loans</a> check payday small loans no credit
โดย : Easy Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 314
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:15:39
essay research <a href="https://researchessay.us.com">research essay</a> essay assignment instructions research essay
โดย : Type Writer Paper    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 315
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:28:51
cheap essay writing <a href="https://essaywriting.us.com">cheap essay writing</a> essay writing help essay writing
โดย : Good Homework Music    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 316
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:59:56
online installment loans <a href="https://installmentloans.us.com">instant cash loan</a> installment loans guaranteed payday loans poor credit
โดย : Spotloan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 317
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 18:58:02
term paper <a href="https://termpaper.us.com">term paper help</a> term paper help term paper
โดย : Essay Writings    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 318
จันทร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 01:54:08
installment loans online <a href="https://installmentloans.us.com">bad credit installment loans</a> loan help specialized loan services
โดย : Pay Day Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 319
จันทร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 04:13:18
essay paper writing service <a href="https://paperwritingservice.us.com">paper writing service</a> get paid to write college paper writing service
โดย : My Essay Writing    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 320
จันทร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13:07:02
term paper <a href="https://termpaper.us.com">term papers</a> term paper term paper
โดย : Essay Writer Review    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 321
จันทร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:16:04
homework help in math <a href="https://collegeessayhelp.cricket">college essay help</a> alabama live homework help college algebra homework help free porn chat <a href="https://freechatrooms.bid">free chat rooms</a> free chat rooms free erotic chat loan cash <a href="https://cashadvanceloan.science">no credit check loans</a> cash advance loan cash advance loan a payday loan <a href="https://apaydayloan.bid">a payday loan</a> payday loan a payday loan free cam porn <a href="https://freecamporn.science">free cam porn</a> free web cam porn free webcam girls
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 322
จันทร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:45:58
installment loans online <a href="http://installmentloans.us.com">loanme</a> get a load payday solutions
โดย : Payday Loans Online    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 323
จันทร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 23:54:35
homework help <a href="https://homeworkhelp.us.com">homework</a> homework help college homework help
โดย : Buying Essays    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 324
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:26:46
advance payday <a href="https://paydayadvance.us.com">how to get quick money</a> check advance online payday advance
โดย : Online Lenders    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 325
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10:40:40
i need a loan with bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">personal loans with bad credit</a> personal loans with bad credit small loans for bad credit
โดย : Fastest Payday Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 326
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:12:52
payday loan <a href="https://paydayloan.us.org">texas loan</a> payday loan loans in san antonio
โดย : Quick Loans    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 327
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13:21:43
1000 loan <a href="https://personalloans.us.org">personal loans</a> bad credit personal loans guaranteed approval personal loans for bad credit
โดย : Spotloan    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 328
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:14:15
fast online payday loans <a href="https://thebestonlinepaydayloans.trade">small online payday loans</a> online payday loans for bad credit best online payday loans essay online <a href="https://buyessayonline.cricket">buy essay online</a> buy essay buy essays online essay writing <a href="https://essaywriting.trade">writing my essay</a> essay writing essay writing sex chat online <a href="https://freewebcamsex.stream">free sexy webcams</a> slut cams free webcam sex spotloan <a href="https://easyonlinepaydayloans.bid">online payday loans for bad credit</a> easy online payday loans online loans no credit check instant approval online payday loans no credit check <a href="https://instantonlinepaydayloan.cricket">pay day lenders</a> online payday loan check into cash
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 329
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 16:04:36
write an argumentative essay <a href="https://argumentessay.us.com">argumentative essays</a> writing a summary essay buy college essays online
โดย : Writer Essay    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 330
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:00:25
payday loans online <a href="http://loansonline.us.com">online loan</a> personal loans online loans online direct
โดย : Best Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 331
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:27:07
essays <a href="https://essays.us.com">write my essay for me</a> help me write my essay essays
โดย : Buy Essays Papers    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 332
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:21:28
installment loans online <a href="https://installmentloans.us.com">online installment loans</a> installment loans cash loans bad credit
โดย : Loans Online    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 333
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10:18:57
term paper <a href="https://termpaper.us.com">term paper custom</a> term paper writer term papers essay
โดย : Assignment Notebooks    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 334
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:05:14
research essay <a href="https://researchessay.us.com">research paper</a> research essay research paper
โดย : Write My Papers    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 335
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13:08:05
cialis 10 mg toma

cheap cialis

<a href="http://cialisgsl.com/">cialis generic</a>

cialis und ketoconazol
โดย : LyuboviNib    ไอพี : 144.76.132.76

ความคิดเห็นที่ 336
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:26:08
payday advance <a href="https://paydayadvance.us.com">payday advances</a> poor credit loans guaranteed approval home loans
โดย : Loans Online    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 337
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 23:06:01
bad credit cash loans <a href="https://installmentloans.us.com">bad credit installment loans guaranteed</a> installment loans installment buying definition
โดย : Spotloan    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 338
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 23:53:59
loans for bad credit <a href="http://loansforbadcredit.us.org">emergency payday loans online</a> loans with bad credit loans for bad credit
โดย : Easy Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 339
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 00:45:24
write me an essay <a href="https://essays.us.com">essays</a> essay for me writing essays
โดย : Writing My Essay    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 340
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 02:32:49
my thesis <a href=https://writemyessay.us.com>custom essay</a> custom essay writing service write my essay for me
โดย : JaneViarl    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 341
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:55:48
essay typer <a href="https://essaywriter.us.com">ideas to write an essay</a> essay writer mba essay questions
โดย : Assignment Define    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 342
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:34:52
easy money payday loan <a href="https://personalloansonline.us.org">personal loans online</a> unsecured personal loans loans payday
โดย : Quick Loan    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 343
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:35:55
essay writing help <a href="https://essaywriting.us.com">essay writing</a> cheap essay writing essay writing
โดย : Buying An Essay    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 344
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13:18:43
cheap generic cialis
cialis generico online
http://cialisgenmedsonline.com
buy 20 mg cialis online
<a href="http://cialisgenmedsonline.com/">buy generic cialis</a>
โดย : loasmake1    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 345
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13:26:23
buy cheap cialis online
buy cialis online pharmacy
http://cialisgenmedsonline.com
generic name cialis 20mg
<a href="http://cialisgenmedsonline.com/">generic cialis</a>
โดย : zidssiny1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 346
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:13:05
generic cialis
generic cialis 20mg best buy cancun cialis
http://cialisgenmedsonline.com
best place to buy cialis cialis
<a href="http://cialisgenmedsonline.com/">cheap cialis online</a>
โดย : biadly1    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 347
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 20:29:05
advance cash <a href="https://cashadvanceloan.us.com">advance loan</a> cash loans online cash advance loan
โดย : Payday Loans    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 348
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:39:19
personal loans online <a href="https://loansonline.us.com">loans online direct</a> installment loans bad credit online loan
โดย : Pay Day Loans    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 349
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:58:32
buy cialis
pill splitting cialis 20mg buy
http://cialisgenmedsonline.com
safe generic cialis
<a href="http://cialisgenmedsonline.com/">cheap cialis</a>
โดย : CoxyFino1    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 350
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:01:33
cheap cialis
generic cialis buy online
http://cialisgenmedsonline.com
cialis canada online
<a href="http://cialisgenmedsonline.com/">online cialis</a>
โดย : infulty1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 351
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 18:23:26
loan no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">loans online no credit check</a> payday loans in ct loans no credit check
โดย : Online Lenders    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 352
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:34:01
cash advance utah <a href="https://installmentloans.us.com">online installment loans</a> 5000 loans installment loans online
โดย : Quick Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 353
เสาร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 07:31:43
buy cialis
price for cialis online pharmacy
http://buycialisgenmrxonline.com
women who take cialis pharmacy cialis
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cheap cialis</a>
โดย : issuemat    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 354
เสาร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:47:51
cheap cialis
buy cialis generic drugs
http://buycialisgenmrxonline.com
cialis order online
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cialis</a>
โดย : alontert    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 355
เสาร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:19:59
cialis coupon
aetna cialis pills
http://buycialisgenmrxonline.com
generic cialis price
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">generic cialis</a>
โดย : Skemnafet    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 356
เสาร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:47:05
guaranteed bad credit loans <a href="https://paydayloansonline.us.org">no telecheck payday loan lenders</a> payday loans online no credit check payday loans instant approval
โดย : Loan    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 357
เสาร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 22:11:25
cialis coupon
does generic cialis really work
http://buycialisgenmrxonline.com
generic cialiscanada
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cialis coupon</a>
โดย : PypePynct    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 358
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 00:52:20
essays <a href="https://essays.us.com">essays online</a> write essays for me write an essay for me
โดย : Homeworks Of America    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 359
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:58:15
cialis
soft cialis pharmacy
http://buycialisgenmrxonline.com
canada generic cialis prices
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">buy cialis online</a>
โดย : ovefonst    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 360
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 07:48:44
buy cialis online
indian buy generic cialis cialis
http://buycialisgenmrxonline.com
buy generic cialis online without prescription
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">buy cialis generic</a>
โดย : evoritst    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 361
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:18:24
buy cialis online
order female cialis cialis
http://buycialisgenmrxonline.com
tadalafil research chemicals cialis pills order
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cialis online</a>
โดย : escadayt    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 362
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:47:27
best payday loan online <a href="https://bestpaydayloan.cricket">best payday loans</a> bad credit payday loans easy payday loan essay writing service <a href="https://paperwriting.webcam">paper writing</a> research paper homework help service nude show <a href="https://cfnmshow.cricket">show girls</a> cfnm show free webcam sex chat research writing <a href="https://researchwriting.webcam">research writing</a> writing an introduction for a research paper research report instant payday loans <a href="https://samedayloans.cricket">same day loan</a> same day loan same day loan argument essay <a href="https://illustrationessay.bid">argument essay</a> assignment help online argument essay free online porn chat <a href="https://freexxxwebcams.webcam">xxx webcams</a> free sexy webcams free xxx webcams hot webcam girls <a href="https://hotwebcamgirls.science">hot webcam girls</a> live porn cams web cam sex chat essay checker <a href="https://scholarshipessay.science">scholarship essay</a> scholarship essay assignment helper get a loan <a href="https://paydayloansdirectlenders.stream">payday loans direct lenders</a> payday loans direct lenders payday loans direct lenders only
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 363
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:45:02
buy cialis
cheap generic cialis from india
http://buycialisgenmrxonline.com
cheap generic cialis uk
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">buy cialis generic</a>
โดย : expentyt    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 364
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 16:38:33
who writes essays <a href="https://argumentessay.us.com">college entrance essays</a> argument essay an argumentative essay
โดย : Write My Essay Cheap    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 365
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 18:49:47
payday loans in ohio <a href="https://installmentloans.us.com">100 day payday loan</a> bad credit installment loans guaranteed best bad credit loans
โดย : Money Loan    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 366
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:17:19
write my paper for me <a href="https://writemypaper.us.com">write my papers</a> spacebattles creative writing write my papers
โดย : Buy An Essay Paper    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 367
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 23:27:04
buy cialis online
generic cialis safe
http://buycialisgenmrxonline.com
buy cialis generic pharmacy
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">buy cialis generic</a>
โดย : pakingt    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 368
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 00:19:18
advance payday loan <a href="https://paydayadvance.us.com">payday advance</a> payday advances fast cash advance
โดย : Payday Express    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 369
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:05:55
college essay help <a href="https://collegeessayprompts.trade">get motivated to do homework</a> college essay college essay help research papers <a href="https://schoolpapers.trade">research papers</a> algebra help essay corrector wife webcam <a href="https://wifewebcam.cricket">wife webcam</a> free bbw webcams wife on webcam cash advance loan <a href="https://cashadvanceloan.bid">cash advance loan</a> fast payday loans payday advance loan fetish cams <a href="https://freesexcamchat.cricket">live porn cams</a> free live sex chat free sex cams illustration essay <a href="https://illustrationessay.trade">primary homework help rivers</a> research paper writer services illustration essay instant online payday loan <a href="https://instantonlinepaydayloan.cricket">online payday loans direct lenders</a> get a loan easy online payday loans research papers <a href="https://schoolpapers.cricket">research papers</a> admissions essays school papers college entrance essays <a href="https://buyessayonline.cricket">do my school work</a> essay online buy essay online free webcams <a href="https://freewebcamsex.stream">free sex webcam</a> free webcam sex chat real sex cam
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 370
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 05:44:26
cialis coupon
order cialis canada
http://buycialisgenmrxonline.com
generic cialis tadalafil cyclic guanosine monoph
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cialis coupon</a>
โดย : Ethivyt    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 371
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 05:54:22
auto insurance quote <a href="https://autoinsurancequote.us.com">car insurance quote online</a> car insurance quote auto insurance quotes
โดย : cure auto insurance    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 372
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:32:27
cialis coupon
buy generic cialis generic cialis
http://buycialisgenmrxonline.com
generic cialis vs cialis order
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cialis</a>
โดย : peammat    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 373
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:31:16
write my papers <a href="https://writemypaper.us.com">write my paper</a> pay someone to write papers write my paper
โดย : Pay To Write Essays    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 374
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:50:56
buy cheap cialis coupon
order cialis online canada
http://buycialisgenmrxonline.com
buy tadalafil india cipla
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cialis</a>
โดย : riblinlyt    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 375
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:57:41
school loans <a href="https://loansonline.us.com">loans online</a> loans online direct loans online
โดย : Paydayloan    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 376
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:01:24
personal loans for poor credit <a href="https://personalloans.us.org">secured loans bad credit</a> online cash personal loans
โดย : Cash Advance    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 377
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:58:48
unsecured loans for bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">check loans online</a> small loans for bad credit small loans for bad credit
โดย : Online Payday Loans    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 378
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 17:30:42
generic cialis online
nizoral alternative cialis 20mg
http://buycialisgenmrxonline.com
generique cialis 20mg
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cialis</a>
โดย : Fetesonat    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 379
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:45:39
generic cialis
buy cialis singapore
http://buycialisgenmrxonline.com
buy tadalafil online cialis
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cheap generic cialis</a>
โดย : Toiddilat    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 380
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:58:25
buy cialis online
cialis order canada
http://buycialisgenmrxonline.com
buying generic cialis
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cialis</a>
โดย : eronedart    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 381
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10:39:58
loans unsecured <a href="http://unsecuredloans.us.com">unsecured loans</a> unsecured loans for bad credit unsecured loan
โดย : Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 382
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13:13:07
what is debt relief <a href="https://paydayadvance.us.com">payday advance</a> payday advances loan help
โดย : Online Payday Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 383
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 17:41:36
buy cialis generic
montreal cialis generic buy
http://buycialisgenmrxonline.com
generic cialis tadalafil us
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cialis</a>
โดย : LicyBarat    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 384
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:14:00
buy cialis online
does generic work cialis pills
http://buycialisgenmrxonline.com
best place to buy cialis
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">buy cialis generic</a>
โดย : entimamst    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 385
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:32:51
loans unsecured <a href="https://unsecuredloans.us.com">unsecured loans</a> personal loans unsecured unsecured personal loan
โดย : Loan Cash    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 386
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 22:05:03
generic cialis online
comprare cialis online pharmacy
http://buycialisgenmrxonline.com
what are cialis tablets cialis
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">buy cheap cialis coupon</a>
โดย : imattyt    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 387
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 23:28:51
payday loans nevada <a href="https://loansonline.us.com">no credit check loan</a> online payday advance loan online loan
โดย : Online Payday Loan    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 388
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 02:39:18
cialis
internet pharmacy cialis generic medications
http://buycialisgenmrxonline.com
xatral cialis online pharmacy generic
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : poopmeft    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 389
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:52:08
unsecured loans for bad credit <a href="https://unsecuredloans.us.com">loans unsecured</a> payday loan no debit card unsecured loans
โดย : Loans For Bad Credit    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 390
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 05:59:55
instant online loans <a href="https://moneyloan.trade">fastest payday loan</a> payday loans bad credit money loan easy loans <a href="https://easyloans.webcam">easy loans</a> best payday loans direct loans college paper <a href="https://collegepaper.trade">research paper</a> college essays research paper direct lenders immediate payment loans <a href="https://samedaypaydayloansonline.bid">payday loans for bad credit</a> pay day lenders same day payday loans online payday loans no credit check <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">online payday loans for bad credit</a> bad credit payday loans no credit check payday loans instant approval webcam slut <a href="https://wifewebcam.cricket">chat rooms</a> webcam slut wife webcam buy essays <a href="https://buyessays.stream">buy essays online</a> buy essay online safe buy essays online direct payday lenders online <a href="https://quickloans100approval.stream">online loans direct lenders</a> quick loans 100 approval quick loans 100 approval easy payday loans online <a href="https://easypaydayloansonline.science">easy online payday loans</a> pay day lenders easy payday loans online
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 391
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 07:25:59
generic cialis online
internet pharmacy cialis generic medications
http://buycialisgenmrxonline.com
pics of cialis pills
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cheap generic cialis</a>
โดย : Hagchicat    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 392
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10:17:56
unsecured personal loans <a href="https://unsecuredloans.us.com">unsecured loans</a> loans unsecured unsecured loans for bad credit
โดย : A Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 393
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:13:36
generic cialis online
what colour are cialis tablets
http://buycialisgenmrxonline.com
buy tadalafil pune
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : madanownt    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 394
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:10:06
cialis coupon
cheap canadian cialis
http://buycialisgenmrxonline.com
buy generic cialis online sildenafil citrate buy
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : blEavat    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 395
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 12:35:29
cam sites <a href="https://camsites.cricket">cam sites</a> cam sites cam sites online loans no credit check instant approval <a href="https://quickloans100approval.stream">fast online payday loans</a> quick loans 100 approval quick loans 100 approval direct lenders of loans <a href="https://thebestonlinepaydayloans.trade">direct lender</a> pay day loan best online payday loans easy approval payday loans <a href="https://quickloans.trade">cash loans</a> direct lender quick loans payday lenders direct <a href="https://paydaybadcreditloan.bid">payday bad credit loan</a> payday loans for bad credit payday bad credit loan buy online essay <a href="https://essayprompts.cricket">research essay</a> research essay my assignment help australia guaranteed payday loans <a href="https://guaranteedpaydayloans.webcam">direct payday lenders</a> best payday loans online best payday loans
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 396
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 16:42:19
need cash today <a href="https://unsecuredloans.us.com">unsecured loans</a> personal loans unsecured loans without credit
โดย : Easy Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 397
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 23:04:44
unsecured loans <a href="https://unsecuredloans.us.com">unsecured personal loan</a> unsecured loans for bad credit unsecured loan
โดย : Money Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 398
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:53:05
loans <a href="https://quickloans.trade">online loans</a> quick loans fastest payday loan payday advance <a href="https://advancepaydayloans.cricket">direct lenders of loans</a> payday advance online direct lenders no credit check research papers <a href="https://schoolpapers.cricket">help me with math homework</a> research papers research papers college essays <a href="https://buyessays.stream">buy essays online</a> college essay outlines buy essays research paper <a href="https://researchwriting.stream">research report</a> research writing research papers help in writing an essay <a href="https://researchessay.bid">research essay</a> instant homework help research paper
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 399
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08:30:54
installment loans <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans online</a> installment loan bad credit installment loans guaranteed
โดย : Instant Online Loans    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 400
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 14:08:59
car insurance in michigan <a href="https://autoinsurancequote.us.com">auto insurance quote</a> car insurance reviews car insurance quote
โดย : car insurance quotes    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 401
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 14:46:10
bad credit installment loans guaranteed <a href="https://installmentloans.us.com">online installment loans</a> installment loan small online payday loans
โดย : Pay Day Loans    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 402
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 19:11:46
300 loan <a href="https://paydayloan.us.org">payday loan</a> payday loan no fax the loan depot
โดย : Paydayloan    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 403
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 02:58:09
homework helper <a href="https://homeworkhelp.us.com">can you do my homework</a> help with my homework online homework help chat
โดย : Buy Custom Essay    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 404
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10:18:07
easy money payday loans <a href="https://cashloans.us.com">bad credit installment loan</a> get cash now need money now
โดย : Paydayloan    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 405
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 12:47:51
write my paper for cheap <a href="https://essaywritingservices.us.org">best custom essay writing service</a> editing service essay writing services
โดย : Essays    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 406
เสาร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:15:39
paper writing service <a href="https://paperwritingservice.us.com">paper writing service</a> write articles online for money essay writing service usa
โดย : Ace Homework    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 407
เสาร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10:02:59
direct lending reviews <a href="https://personalloans.us.org">bad credit personal loans guaranteed approval</a> personal loans personal loans
โดย : Speedy Cash    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 408
เสาร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 20:22:51
cheap cialis
price 20mg buy cialis online
http://buycialisgenmrxonline.com
tadalafil manufacturer cialis 20mg
<a href="http://buycialisgenmrxonline.com/">cheap generic cialis</a>
โดย : gremiardt    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 409
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 01:08:44
essay editing <a href="https://researchessay.us.com">write my research paper</a> research essay nursing essays
โดย : Buy An Essay    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 410
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:27:41
small loan no credit <a href="https://onlineloan.us.com">loan online</a> online loan online loan
โดย : Speedycash    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 411
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 05:48:22
installment loans for bad credit <a href="https://installmentloans.us.com">affordable payday loans</a> installment loans no credit credit card loan
โดย : Bad Credit    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 412
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 12:49:55
car insurance quote online <a href="https://autoinsurancequote.us.com">the cheapest car insurance available</a> auto insurance quotes car insurance rates by state
โดย : cheap insurance    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 413
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 16:39:42
online loan <a href="https://loansonline.us.com">payday direct</a> personal loans online online loan
โดย : Cash Advance    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 414
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 17:46:41
payday loans online <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday loans online no credit check</a> bad credit loans direct payday loans no credit check same day
โดย : Quick Loan    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 415
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 01:20:03
cheap auto insurance <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">extremely cheap auto insurance</a> low cost auto insurance companies direct general auto insurance quotes
โดย : aarp auto insurance    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 416
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09:21:47
online cialis
where to buy cialis
http://cialismrxgonline.com
buy cialis online without a rx
<a href="http://cialismrxgonline.com/">cialis</a>
โดย : madanown1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 417
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09:43:56
generic cialis online
non generic cialis
http://cialismrxgonline.com
buy cheap cialis without prescription
<a href="http://cialismrxgonline.com/">buy cheap cialis</a>
โดย : Diacle1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 418
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09:58:19
bad credit payday loans direct lenders <a href="https://badcreditpaydayloansdirectlenders.cricket">direct payday lenders bad credit</a> online payday loan lenders payday advance free webcam sex chat <a href="https://freewebcamsex.stream">free sex webcam</a> girl webcam free webcam sex chat college essay prompts <a href="https://collegeessayprompts.trade">college essay help</a> college essay essay writing service cash loan lenders <a href="https://quickloans.science">quick loans</a> quick loans quick loans college essay writer <a href="https://collegeessaywriter.bid">college essay help</a> writing my essay write my essay best payday loans <a href="https://bestpaydayloans.stream">best payday loans online</a> online payday lenders best payday loans small payday loans <a href="https://easyloans.webcam">easy payday loans</a> fast cash loans direct lender payday loans no credit check payday loans <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">online payday loans for bad credit</a> online payday loans for bad credit payday loans for bad credit
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 419
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13:07:08
cialis coupon
generic cialis daily use cheap
http://cialismrxgonline.com
buy germany cialis 20mg
<a href="http://cialismrxgonline.com/">buy cialis</a>
โดย : Hoosque1    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 420
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13:10:55
what is cash advance <a href="https://loansonline.us.com">cash in minutes</a> online loan loans online
โดย : Pay Day Loans    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 421
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 16:13:38
buy cialis online
generic cialis reviews
http://cialismrxgonline.com
how to buy cialis generic drugs
<a href="http://cialismrxgonline.com/">cheap generic cialis</a>
โดย : claroral1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 422
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 17:21:58
buy cheap cialis online
legitimate buy cialis online
http://cialismrxgonline.com
buy cheap generic cialis i
<a href="http://cialismrxgonline.com/">cialis</a>
โดย : peamma1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 423
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 17:46:13
loans online <a href="https://loansonline.us.com">payday loans guaranteed approval</a> loans online payday loans online
โดย : Personal Loans    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 424
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 17:49:15
cialis online
buy cialis online in california
http://cialismrxgonline.com
online order cialis overnight delivery
<a href="http://cialismrxgonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : ovefons1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 425
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 22:46:40
auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">hartford auto insurance</a> auto insurance quotes free auto insurance quotes
โดย : auto insurance quote    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 426
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 00:09:08
generic cialis online
generic cialis tadalafil drug
http://cialismrxgonline.com
cialis coupon
<a href="http://cialismrxgonline.com/">buy cialis online</a>
โดย : prapalf1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 427
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 01:49:48
buy cialis online
australia buy cheap cialis online
http://cialismrxgonline.com
generic cialis online india
<a href="http://cialismrxgonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : Payobia1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 428
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 02:18:50
cheap cialis
buy cialis online no prescription
http://cialismrxgonline.com
buy cialis soft
<a href="http://cialismrxgonline.com/">buy cialis online</a>
โดย : granna1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 429
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 02:21:33
allstate auto insurance quote <a href="https://bestcarinsurance.us.com">best car insurance companies</a> car insurance quotes florida comparison best car insurance
โดย : insurance auto    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 430
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 02:44:43
cash loan lenders <a href="https://personalloans.us.org">bad credit personal loans</a> personal loans for poor credit bad credit personal loans guaranteed approval
โดย : Personal Loans    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 431
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:47:15
generic cialis online
walmart cialis 20mg
http://cialismrxgonline.com
cialis generic paypal
<a href="http://cialismrxgonline.com/">buy cialis online</a>
โดย : Hymbok1    ไอพี : 46.161.9.45

ความคิดเห็นที่ 432
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 05:48:50
loans online bad credit <a href="https://advancepaydayloans.cricket">payday advance online</a> online installment loans payday advance online webcam slut <a href="https://wifewebcam.cricket">wife webcam</a> wife on webcam wife webcam quick loans 100 approval <a href="https://quickloans.trade">quick loans 100 approval</a> no credit check payday loan loans online bad credit free chat rooms <a href="https://freechatrooms.webcam">free live sex shows</a> free chat rooms free sex video chat free sex chatting <a href="https://chatsex.trade">sex chat</a> chat video sex chat payday faxless fast cash loan <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">payday loans for bad credit</a> payday loans bad credit best online loans quick loan <a href="https://moneyloan.trade">loan</a> quick loan money loan cash advance loan <a href="https://cashadvanceloan.bid">cash advance loan</a> cash advance lenders easy cash payday loan
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 433
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 06:56:14
personal loans <a href="http://personalloans.store">private money lending</a> personal loans personal loans
โดย : Fastest Payday Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 434
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 07:51:57
buy cialis
cialis generic best price
http://cialismrxgonline.com
levaquin medline cialis generic pills
<a href="http://cialismrxgonline.com/">buy cialis online</a>
โดย : Lekscige1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 435
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09:36:56
write a paper online <a href="https://writemypaperforme.us.com">writing paper online</a> write my paper for me write a paper online
โดย : Define Assignments    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 436
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10:41:00
generic cialis online
generic form of cialis cialis
http://cialismrxgonline.com
india generic cialis
<a href="http://cialismrxgonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : Fetesona1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 437
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13:38:16
find the lowest auto insurance <a href="https://autoinsurancequote.us.com">auto insurance quote</a> online car insurance instant quote cheapest car insurance quotes comparison
โดย : car insurance cost    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 438
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 23:05:08
generic cialis online
hot rod cialis pills buy
http://cialismrxgonline.com
cheap generic cialis online buy
<a href="http://cialismrxgonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : thitanat1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 439
พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 00:57:15
payday advance <a href="https://paydayadvance.us.com">advance payday</a> payday advance best debt consolidation loan
โดย : Loans Online    ไอพี : 178.159.37.148

ความคิดเห็นที่ 440
พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 00:59:22
generic cialis online
price comparison cialis 20mg
http://cialismrxgonline.com
buying generic cialis
<a href="http://cialismrxgonline.com/">generic cialis online</a>
โดย : ovefons1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 441
พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 07:31:54
online installment loans <a href="https://installmentloans.us.com">installment loan</a> installment loans no credit installment loans
โดย : Get A Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 442
พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 07:35:41
generic cialis online
online prescription cialis
http://cialismrxgonline.com
order cialis online without a prescription canadian pharmacy
<a href="http://cialismrxgonline.com/">cialis</a>
โดย : Toiddila1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 443
พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08:42:55
car insurance quote online <a href="https://autoinsurancequote.us.com">car insurance quote</a> auto insurance quote cheap full coverage car insurance
โดย : best insurance    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 444
พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 15:25:10
online cialis
lamisil blogs cialis pills
http://cialismrxgonline.com
low blood pressure canada buy generic cialis
<a href="http://cialismrxgonline.com/">cialis</a>
โดย : Braild1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 445
พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 19:00:20
cheap cialis
cialis 20 mg tablets
http://cialismrxgonline.com
canada cialis generic sudden hearing loss cialis
<a href="http://cialismrxgonline.com/">cialis</a>
โดย : evorits1    ไอพี : 46.161.9.37

ความคิดเห็นที่ 446
พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 19:20:06
cheap car ins <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">auto insurance quotes</a> auto insurance quotes online instant car insurance quotes
โดย : geico insurance    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 447
พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 20:48:06
persuasive and argumentative writing <a href="https://writemypaperforme.us.com">write papers for me</a> write my paper for me paper writer
โดย : Essays    ไอพี : 178.159.37.112

ความคิดเห็นที่ 448
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 00:14:47
credit personal loans <a href="http://personalloans.store">on line payday loans</a> credit personal loans personal loans unsecured
โดย : Cash Loan    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 449
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 05:33:07
now payday <a href="https://personalloans.us.org">personal loans</a> usa cash loans loans personal
โดย : Instant Online Loans    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 450
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 17:01:18
secured loans <a href="http://personalloans.store">loans personal</a> loans personal personal loans no credit
โดย : Best Online Loans    ไอพี : 46.161.9.61

ความคิดเห็นที่ 451
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 18:19:31
tax loan advance <a href="https://installmentloans.us.com">bad credit installment loans guaranteed</a> installment loan next day loans
โดย : Online Loans    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 452
เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 02:48:58
online loan <a href="https://loansonline.us.com">online personal loans</a> online personal loans loans online
โดย : Easy Payday Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 453
เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 12:35:23
instant loans online <a href="https://loansinstantapproval.us.com">online quick loans</a> loans instant approval best online loans instant approval
โดย : Online Payday Loans    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 454
เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 17:38:38
cash advance lenders online <a href="https://loansonline.us.com">personal loans online</a> debt consolidation with bad credit personal loans online
โดย : Pay Day Loan    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 455
เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 19:48:13
auto insurance in michigan <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">cheap auto insurance quotes online</a> cheap auto insurance cheap full coverage auto insurance
โดย : best car insurance    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 456
เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 22:59:16
online payday advance <a href="https://advancepaydayloans.cricket">payday advance loans</a> payday advance loan advance payday loans college essay prompts <a href="https://collegeessayprompts.trade">write research paper for me</a> do my essay college essay prompts direct lender <a href="https://directlenderpaydayloans.cricket">direct lender payday loans</a> payday loan direct lender direct lender payday loans direct payday loan lenders <a href="https://directpaydayloanlenders.webcam">payday loan direct lenders</a> get a loan online payday loan lenders
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 457
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 00:30:36
auto insurance quote <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">car insurance quotes online</a> online auto insurance quotes auto insurance quotes
โดย : affordable insurance    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 458
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 01:19:53
car insurance cheap <a href="https://cheapcarinsurance.us.org">cheap car insurance companies</a> allstate insurance quote cheap car insurance quotes
โดย : safe auto insurance    ไอพี : 46.161.9.70

ความคิดเห็นที่ 459
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 02:09:21
argument essay <a href="https://illustrationessay.bid">illustration essay</a> argument essay argument essay advance cash payday loan <a href="https://cashadvanceloan.science">cash advance loan</a> advance cash payday loan cash advance loan easy fast payday loans <a href="https://onlinepaydayloanlender.loan">emergency loan no credit check</a> online payday loan lender online payday loan lender
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 460
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 11:18:34
personal loans guaranteed approval <a href="https://guaranteedapproval.us.com">poor credit loans guaranteed approval</a> loans for low income guaranteed approval
โดย : Personal Loans    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 461
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 12:40:05
research essay <a href="https://researchessay.us.com">write my research paper</a> write a research paper help me with an essay
โดย : Homework Help Online    ไอพี : 46.161.9.56

ความคิดเห็นที่ 462
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13:47:13
adult chats <a href="https://freechatrooms.webcam">free sex chat</a> free porn chat free sex video chat direct lender payday loans <a href="https://easyonlinepaydayloans.bid">instant payday loans</a> easy online payday loans easy online payday loans college essay help <a href="https://schoolpapers.trade">online essay</a> school papers homework help site loans online instant approval <a href="https://smallpaydayloans.bid">advance payday loans</a> small payday loans direct payday lenders illustration essay <a href="https://illustrationessay.trade">websites that do your homework</a> illustration essay primary homework help tudors dissertation help service <a href="https://bestessaywritingservice.science">help with dissertation</a> buy custom essay best essay writing service
โดย : JamesViarl    ไอพี : 178.159.37.79

ความคิดเห็นที่ 463
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 18:32:21
personal loans for bad credit <a href="https://personalloansforbadcredit.us.com">personal loans for poor credit</a> personal loans for bad credit bad credit personal loans
โดย : Online Payday Loans    ไอพี : 178.159.37.146

ความคิดเห็นที่ 464
จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 00:38:48
online payday advance <a href="https://onlinepayday.us.com">need a loan shark</a> payday loans online payday advance online
โดย : Cash Advance    ไอพี : 178.159.37.132

ความคิดเห็นที่ 465
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:30:56
kamagra kopen waar
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra website reviews uk</a>
kamagra oral jelly 100mg price in india
buy kamagra 100mg
kamagra 100mg tablets usa
http://kamagradxt.com/
kamagra oral jelly review uk
โดย : kamagra 100 mg oral jelly    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 466
ศุกร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 21:03:34
kamagra forum opinie
<a href="http://kamagradxt.com/">buy kamagra online</a>
kamagra 100mg reviews
kamagra 100 mg
kamagra kopen in de winkel utrecht
http://kamagradxt.com/
kamagra gold teeth
โดย : kamagra oral jelly for sale in usage    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 467
เสาร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 23:14:36
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry
Curry 4 Release Dates
Valentino
Yeezy boost 350 v2
Michael Kors Outlet Clearance
Kyrie Irving Shoes
Nike Air Max
Clarks Shoes
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Ralph Lauren Outlet Online
Michael Kors Outlet
Coach Factory Outlet
Rihanna Puma Slides
Red Bottom Shoes
Birkenstock Sale
Kate Spade Outlet
Kate Spade Outlet Online
Polo Ralph Lauren Outlet
Nike Cortez
Kyrie 3 Shoes
Ultra Boost Uncaged
Under Armour Outlet Store
Skechers Shoes UK
Pandora
Yeezy Boost 350
Adidas Shoes
Fidget Spinners
Ralph Lauren Outlet
Nike Vapormax
Pandora Charms Outlet
Jordan 11 Space Jam
Vans
Longchamp Handbags
Coach Factory Outlet
Longchamp Handbags
Lebron 15
Yeezy
Lebron 15 Ghost
James Harden shoes
Nike Air More Uptempo
Curry 4 Shoes
โดย : Rodolfo    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 468
อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:55:50
kamagra oral jelly gรผnstig kaufen paypal
kamagrabst.com
kamagra gel forum hr
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra soft / chewable 100 mg</a>
kamagra price
http://kamagrabst.com/
kamagra oral jelly suppliers india
โดย : kamagra oral jelly 100mg how to use    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 469
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 07:52:05
kamagra kopen in de winkel nederland
kamagra gel forum hr
kamagra kopen
<a href="http://kamagrabst.com/">buy kamagra oral jelly usa</a>
kamagra oral jelly cost in india
http://kamagrabst.com/
dlp store kamagra
โดย : kamagra forum romania    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 470
ศุกร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:09:25
kamagra kopen eindhoven
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra oral jelly wirkungsweise</a>
kamagra 100mg reviews
the sleep store kamagra
kamagra shop erfahrungen 2014
http://kamagrabst.com/
kamagra shop erfahrungen 2016
โดย : kamagra 100mg oral jelly sildenafil    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 471
ศุกร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 20:13:44
Pandora Charms
Nike Outlet Store
Nike Shoes For Men
Kevin Durant Shoes
Adidas Outlet
Puma Shoes For Women
Moncler UK
Pandora Jewelry Official Site
Air Max Pas Cher
Nike Shoes For Women
Air Max Shoes
Adidas Shoes For Women
Longchamp Le Pliage
Air Max 90
Pandora Charms Sale Clearance
Retro Jordan 11
Polo Ralph Lauren
Pandora Jewelry Canada
Lebrons Shoes
Red Jordan 11
Yeezy
Pandoras
Christian Louboutin Shoes
Pandora UK
Christian Louboutin Shoes
Pandora Jewelry
Yeezy Beluga 2.0
Air Force 1
Louboutin Shoes
Christian Louboutin Shoes
Timberlad Boots For Men
Moncler UK
Red Bottom Shoes
โดย : Rebecca    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 472
ศุกร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 20:14:10
Goyard
Michael Kors Canada Store
Air Max 90
Blue Tint Yeezy
Adidas Ultra Boost
Pandora
Kyrie Shoes
Nike Air Vapormax Flyknit
Adidas Outlet
Birkenstock Outlet
Air Jordans
Pandora Charms Sale Clearance
Nike Huarache
Nike Outlet
NMD R1
Curry Shoes
Birkenstock Shoes For Men
Pandora Jewelry
Birkenstock Sandals
Adidas Yeezy
Yeezy Boost 350
Michael Kors Canada
Michael Kors
Michael Kors Canada
Air Max 2018
Yeezy Shoes
Adidas Yeezy
Soccer Shoes
Fenty Puma Slides
New Jordans 2018
Birkenstock
Ralph Lauren Outlet Online
Jordans 11
Nike Air Max 95
Christian Louboutin Shoes
Ralph Lauren Sale Clearance
โดย : Edna    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 473
เสาร์ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:46:23
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana
http://kamagrabst.com/
kamagra shop gutschein
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra 100mg oral jelly usa</a>
kamagra forum 2015
http://kamagrabst.com/
kamagra oral jelly 100mg for sale
โดย : kamagra 100mg oral jelly sildenafil reviews    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 474
อาทิตย์ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 21:37:35
fitflop
kyrie 2 shoes
yeezy boost 350 v2
vapormax
addidas nmd
kate spade backpack
ultra boost
louboutin shoes men
fitflop
jordan retro
hermes handbags
nike kd
nike air max 90
longchamp backpack
hermes purse
yeezy v2
pandora rings
stephen curry
salomon speedcross 3
puma sneakers mens
jordan 11 retro
lebron james shoes
nike air max women
pandora bracelet
pandora jewelry official site
โดย : xiuying23    ไอพี : 69.16.138.118

ความคิดเห็นที่ 475
อังคาร ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 19:18:20
Birkenstock
Adidas Yeezy Shoes
NMD R1
Stephen Curry Shoes
Michael Kors Canada
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Kyrie Irving Shoes
Birkenstock Sale
Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint
Goyard Bags
Yeezy Shoes
Air Max 90
Fenty Puma by Rihanna
New Jordans
Ultra Boost
Pandora
Birkenstock Shoes
Yeezy Boost 350
Adidas Outlet Store
Air Max 2018
Polo Ralph Lauren
Pandora Charms
Michael Kors Outlet
Air Jordans
Air Max 95
Pandora Charms
Huaraches Nike
Birkenstock Sandals
Nike Vapormax
Jordan 11
Christian Louboutin
Adidas Yeezy
Soccer Cleats
Michael Kors
Michael Kors
Nike Outlet
โดย : Woodrow    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 476
อังคาร ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 19:40:26
fit flops
nike air force 1
longchamp bag
air max 95
nmd
yeezy 750
jordan 12
red bottoms
ultra boost
space jam 11
nike air max 90
pandora charms
hermes wallets
fitflop sale
kate spade
puma shoes
under armour stephen curry boys
nike kd
hermes wallets
yeezy sneakers
pandora rings
lebron 14
kyrie 1
pandora jewelry
salomon shoes
โดย : yanxia39    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 477
ศุกร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 19:16:43
black lady in cialis commercial
<a href="http://justinpro.com/#">buy generic cialis</a>
hearing loss cialis 5 mg dose
generic cialis online
cialis dosage 10 mg
<a href="http://airvietnamairline.com/#">buy cialis</a>
woman in pool in cialis commercial
cialis
generic cialis available yeti
โดย : WilliamCit    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 478
อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 04:14:52
Air Max 2018
Pandora Jewelry
Longchamp Outlet
Jordan 11
Nike Vapormax
New Jordans
Curry 4
Ultra Boost Uncaged
Clarks Shoes
Adidas Outlet
Under Armour
Nike Outlet
Kyrie Irving Shoes
Ralph Lauren Outlet
Pandora Charms
Coach Outlet
Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint
Vans
Birkenstock Shoes
Pandora Charms Outlet
Kate Spade Outlet Online
Adidas Shoes
Michael Kors Outlet
Fenty Puma
Coach Factory Outlet
Polo Ralph Lauren Outlet
Lebron 15
Kate Spade Outlet
Yeezy Shoes
Adidas Yeezy Boost 350
Nike Cortez
Huaraches Nike
Curry 4 Release Date
Nike Vapor Max
Ralph Lauren Outlet
Adidas Yeezy
Harden vol 1
Pandora Jewelry
Goyard Bags
Nike Uptempo
Skechers Shoes
Air Max 2018
NMD R1
Yeezy Shoes
Fidget Spinner
Yeezy 350 V2
Ralph Lauren Outlet
Pandora
Jordan 11 Space Jam
Red Bottom Shoes For Women
Ralph Lauren Sale Clearance UK
Lebron 15
Michael Kors Canada
Ultra Boost
Adidas Yeezy
Kyrie Shoes
Air Max 90
Longchamp
Birkenstock Sandals
Birkenstock Outlet
Pandora Jewelry
Ralph Lauren Outlet Online
Curry Shoes
Air Max 95
Christian Louboutin
Soccer Shoes
Air Jordan 11
Rihanna Puma
Birkenstock Sandals
โดย : Rodolfo    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 479
อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09:30:12
best price for cialis 5mg
<a href="http://justinpro.com/#">generic cialis online</a>
generic cialis coming out
generic cialis
generic cialis availability date
<a href="http://airvietnamairline.com/#">buy generic cialis</a>
cipla generic cialis india
cialis
brand cialis best price
โดย : WilliamCit    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 480
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 00:23:25
Kyrie 4 Shoes
NMD Adidas
Longchamp
Yeezy Shoes
Adidas Outlet
Air Max 90
Coach Outlet
Ralph Lauren Outlet
James Harden shoes
Air Max
Kyrie 3
Red Jordan 11
Louboutin Shoes
Pandora Jewelry Official Site
Puma Shoes
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
Jimmy Choo Shoes Outlet
North Face Outlet Online
Nike Shoes
Timberland Boots For Men
Pandora Jewelry 70% off Clearance
Tory Burch Outlet
Adidas NMD
Yeezy boost 350 v2
North Face Jackets
Timberland Boots
Lebron James Shoes
Ralph Lauren Polo
Pandora Bracelet
Christian Louboutin Shoes
Timberlad Shoes
KD Shoes
Pandora Jewelry Canada
Ralph Lauren
Christian Louboutin Shoes
KD 10
Nike Outlet
Air Force 1 Shoes
Pandora Charms
Valentino
Nike Kyrie 3
KD 10 Shoes
Moncler
Yeezy Beluga 2.0
Pandora Rings
Pandora Rings Official Site
Vans Outlet
Jordan Retro
Louboutin Shoes
Nike Air Max
Moncler
Adidas Shoes For Women
Red Bottom Shoes
Pandora
Pandora Charm
โดย : Charles    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 481
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 07:50:08
5 mg daily cialis at cvs pharmacy cost
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis</a>
tadalafil cialis 10mg
buy generic cialis
cialis coupon walgreens
http://cialisgrudj.com/
walgreens price for cialis 20mg
โดย : LouisNit    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 482
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08:39:10
cialis side effects last
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
cialis side effects testicular pain
generic cialis
long do cialis side effects last
http://cialispaxl.com/
cialis 20 mg 30 lu adet tablet
โดย : Jamestrevy    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 483
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 15:53:29
walmart cialis prices
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
cialis generic prices with prescription
cialis
cialis side effects eyes
http://cialispaxl.com/
walmart pharmacy prices for cialis
โดย : Trevorwrize    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 484
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 21:01:57
cialis side effects go away
cialis
cialis 5 mg tablet walgreens
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
cialis professional vs brand cialis
http://cialispaxl.com/
cialis 5mg price in malaysia
โดย : MatthewKal    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 485
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 23:02:04
cialis commercial actors 2015
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis generic</a>
cialis generico
generic cialis
generic cialis in costa rica
http://cialisgrudj.com/
cialis 20mg cost
โดย : PeterPat    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 486
ศุกร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 07:19:11
cialis soft reviews
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
5 mg cialis daily best price
buy generic cialis online
walmart prices for cialis
http://cialispaxl.com/
cialis dosage
โดย : Williamner    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 487
ศุกร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:53:33
why are they in bathtubs in the cialis commercial
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis online</a>
best prices cialis 5mg
generic cialis
brand cialis prices
http://cialisgrudj.com/
can i buy cialis in usa
โดย : Billywounk    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 488
ศุกร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 23:14:07
generic cialis uk
cialis generic
best generic cialis pills price
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
when is generic cialis available
http://cialispaxl.com/
generic cialis side effects
โดย : AndrewSaise    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 489
เสาร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 04:02:51
generic cialis costco
generic cialis online
cialis commercial actress tennis
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
long term side effects of cialis
http://cialispaxl.com/
extra super cialis
โดย : JerryGipse    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 490
เสาร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09:11:54
cialis dosage options
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
cost of cialis 5 mg at walmart
buy cialis
cialis super active dosage
http://cialispaxl.com/
cialis side effects fever
โดย : JamesMow    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 491
เสาร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 21:17:28
cialis coupons 2015
buy generic cialis online
cialis coupon 2017 $200
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy cialis</a>
cialis 20 mg tablet
http://cialisgrudj.com/
cialis 5mg tablets bedwetting
โดย : Jimmybok    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 492
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 16:15:48
lowest priced generic cialis
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
cialis coupon eli lilly
buy cialis online
cialis prices at walmart pharmacy
http://cialispaxl.com/
cialis 5 mg dosage
โดย : JustinRit    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 493
จันทร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 02:37:51
cialis online pharmacy usa
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
buy generic cialis online reviews
generic cialis
cialis super active vs cialis
http://cialispaxl.com/
cialis soft tabs review
โดย : KennethGreal    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 494
จันทร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12:52:58
reviews of cialis professional
cialis generic
cialis for daily use 5mg cost
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
cialis mail in rebate
http://cialispaxl.com/
buy generic cialis online with paypal
โดย : StephenNiZ    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 495
จันทร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 18:30:33
cialis super active online australia
cialis
cost of cialis daily 5 mg
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy cialis</a>
cialis cheap uk
http://cialisgrudj.com/
cialis dosage 10mg daily
โดย : GeorgeIcone    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 496
อังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:42:18
cialis 5 mg generico prezzo
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis going generic date
cialis generic
buy generic cialis online usa
http://cialisonlinq.com/
cost of generic cialis 5 mg at walmart
โดย : Dannynonse    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 497
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 03:09:52
cialis 5mg does not work
cialis
buy cialis soft tabs
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
cialis generic safe
http://cialisonlinq.com/
physician samples of cialis
โดย : PrestonStoog    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 498
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 04:32:39
cialis prescription information
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
walgreen cialis prices without insurance
buy cialis online
cialis side effects fever
http://cialisonlinq.com/
cialis commercial guy
โดย : DannyRex    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 499
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:23:52
generic cialis lowest prices
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
generic 5mg cialis best price
cialis
cialis dosage and side effects
http://cialisonlinq.com/
cialis professional gรฉnรฉrique 20 mg
โดย : WillieGrone    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 500
ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:19:22
generische cialis professional 20 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis coupon card
generic cialis
super active cialis 40 mg gel
http://cialisonlinq.com/
cialis coupon for 10 pills at walgreens
โดย : Justinintaw    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 501
เสาร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 00:45:19
cialis 20 mg price cvs
buy cialis online
cialis daily use generic
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
prices for cialis at walmart
http://cialisonlinq.com/
tadalafil cialis 20mg
โดย : Josephitava    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 502
เสาร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:48:24
generic cialis soft 40mg
generic cialis online
cialis extra dosage 200 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
5 mg cialis vs 20 mg cialis
http://cialisonlinq.com/
cialis side effects vision
โดย : MichaelFet    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 503
อาทิตย์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:15:44
guest test post
bbcode
<a href="http://temresults2018.com/">html</a>
http://temresults2018.com/ simple
โดย : Guestidows    ไอพี : 46.161.9.14

ความคิดเห็นที่ 504
พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:12:36
generic cialis rx pharmacy indian
generic cialis online
cialis for daily use generic
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis capsules
http://cialisonlinq.com/
cialis 5mg price australia
โดย : Edwardjap    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 505
พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:37:03
india kamagra 100mg chewable tablets
kamagra 100 mg
kamagra soft tablets 100mg
<a href="http://kamagradyn.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly kaufen schweiz
http://kamagradyn.com/
kamagra kopen in winkel rotterdam
โดย : JorgeZow    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 506
พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:27:21
kamagra oral jelly buy online
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg online bestellen
buy kamagra 100 mg
kamagra
http://kamagraonl.com/
super kamagra kaufen
โดย : Michaelpob    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 507
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:26:55
kamagra soft chewable tablets 100 mg
buy kamagra online
kamagra jelly india for sell
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra online</a>
kamagra jelly india
http://kamagraonl.com/
kamagra 100mg tablets china
โดย : MarionNaL    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 508
ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:45:23
generic cialis available in usa
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy cialis online</a>
cipla generic cialis india
buy cialis
best prices for generic cialis
http://airvietnamairline.com/
cialis 20 mg indications
โดย : Jefferylayed    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 509
ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 21:22:37
kamagra soft tablets 100mg
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg 7 tablets
buy kamagra 100mg
kamagra oral jelly cvs
http://kamagraonl.com/
kamagra oral jelly wirkung frauen
โดย : KeithMot    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 510
เสาร์ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:25:52
Timberlad Shoes
Yeezy boost
Longchamp Handbags
KD 10 Shoes
Adidas Outlet
Adidas Sneakers
Pandora
Vans Outlet
Yeezys
Ralph Lauren Outlet
Moncler
Ralph Lauren
Pandora Ring
Red Bottom Shoes
Pandora
Pandora Charm
Christian Louboutin Shoes
KD 10
Kyrie 3
Kyrie 3
KD Shoes
Christian Louboutin Shoes
Valentino
Louboutin Heels
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Bracelets
Lebron Shoes
Pandora Rings
North Face Jackets
Timberland Boots
Jordan Retro 11
Timberland Boots For Men
Puma Shoes For Men
Air Max Shoes
Christian Louboutin Shoes
Jimmy Choo Shoes
Pandora Charms
Nike Air Force 1
Pandora Jewelry
Yeezy Beluga 2.0
Adidas NMD
Harden shoes
Moncler Outlet
Coach Outlet Online
Air Max 90
Tory Burch
Ralph Lauren Polo
Kyrie 4
Air Max Pas Cher
Nike Shoes
North Face Outlet
Pandora Jewelry
Jordan 11 Red
Adidas NMD
Nike Outlet
โดย : Sherlyn    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 511
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 04:21:40
generic cialis lowest price
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis</a>
cialis professional vs cialis brand
cialis
cialis tadalafil 20mg how to use
http://airvietnamairline.com/
walgreens cialis coupon
โดย : Williamcak    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 512
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 04:49:04
buy kamagra 100mg oral jelly uk
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra gold 1200din
buy kamagra 100 mg oral jelly
kamagra 100 chewable tablet einnahme
http://kamagraonl.com/
kamagra kopen rotterdam winkel
โดย : Brandonemart    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 513
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:45:54
kamagra oral jelly price in india
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly wirkung frauen
kamagra 100 mg
kamagra oral jelly usa next day shipping
http://kamagraonl.com/
kamagra bestellen nederland
โดย : Warrenseawn    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 514
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 01:41:53
sildenafil citrate 20 mg dosage
sildenafil citrate online
generic sildenafil citrate 100mg reviews
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate online</a>
sildenafil citrate 20 mg coupon
http://sildenafilcitratepw.com/
sildenafil citrate 100mg tab cost per pill
โดย : LarryAdemO    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 515
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:53:38
kamagra kopen
buy kamagra 100mg
direct kamagra uk
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra online</a>
kamagra 100 mg green tablets
http://kamagraonl.com/
kamagra vs kamagra gold
โดย : VaughnHeado    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 516
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:33:11
Ralph Lauren Sale Clearance
Red Bottom Shoes For Women
Under Armour Clearance
Fenty Puma
Air Max 95
Ralph Lauren Outlet
Nike Air Vapormax
Longchamp Outlet
Pandora Charms
Michael Kors Outlet
Clarks Shoes For Women
Yeezy Boost 350 V2
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry
Adidas Yeezy Boost 350
Coach Outlet
Curry Shoes
Ralph Lauren Outlet
Harden vol 1
Birkenstock Shoes
Curry 4 Release Date
Lebron 15
Nike Huarache
Nike Cortez
Jordan 11
Yeezys Shoes
Birkenstock
Polo Ralph Lauren Outlet
Rihanna Slides
Christian Louboutin
Yeezy Boost 350
Jordan 11 Space Jam
Pandora
Skechers Shoes UK
Nike Air Uptempo
Vans
Air Max 90
Fidget Spinners
New Jordans
Ultra Boost
NMD
Lebron 15
Birkenstock Sale
Longchamp Bags
Ultra Boost
Kyrie Shoes
Nike Outlet Store
Goyard
Adidas Yeezy Shoes
Coach Outlet
Adidas Shoes
Birkenstock Outlet
Adidas Outlet
Curry 4 Release Dates
Kate Spade Outlet
Air Jordans
Michael Kors Canada Outlet
Ralph Lauren Outlet
Pandora Outlet
Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint
Yeezy
Pandora Charms Outlet
Nike Vapormax
Nike Air Max
Ralph Lauren Outlet
Kyrie Irving Shoes
Air Max 2018
Soccer Cleats
Kate Spade Outlet Online
โดย : Katina    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 517
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:01:28
fildena 50 mg tablets buy here in usa
fildena online
fildena 100 mg softgel
<a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena online</a>
fildena 100 mg online
http://fildenaonl.com/
fildena 50 for sale
โดย : WilliamExips    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 518
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:38:16
dapoxetine 60mg cialis 100mg
<a href="http://airvietnamairline.com/">generic cialis online</a>
generic cialis lowest prices
cialis
cialis 20 mg vs 5mg daily
http://airvietnamairline.com/
cialis 20 mg prices with prescription
โดย : JamesWriff    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 519
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 23:13:53
kamagra 100mg tablets usage
buy kamagra 100 mg
kamagra store uk
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg</a>
super kamagra opinie forum
http://kamagraonl.com/
kamagra gel forum hr
โดย : Elroylob    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 520
อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:27:19
cialis generic date usa
generic cialis
cialis 20mg
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis online</a>
is there generic cialis in usa
http://airvietnamairline.com/
specialist in cytotechnology salary
โดย : BrianSnapy    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 521
อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:59:57
kamagra 100 dosage
kamagra 100 mg oral jelly
kamagra gold 100mg reviews
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100 mg</a>
kamagra shop erfahrungen 2017
http://kamagraonl.com/
kamagra oral jelly 100mg
โดย : WillieSkado    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 522
อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 23:45:06
sildenafil citrate used for
sildenafil citrate
wholesale sildenafil citrate tablets 100mg
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate maximum daily dose
http://sildenafilcitratepw.com/
sildenafil citrate used for pah
โดย : MichaelBetry    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 523
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 03:11:38
kamagra oral jelly buy online
buy kamagra 100 mg oral jelly
kamagra oral jelly usage
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra jelly ingredients
http://kamagraonl.com/
kamagra oral jelly uk
โดย : NathanAtola    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 524
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:12:30
fildena 100 purple reviews
buy fildena
buy fildena 100 cheap
<a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
how fast does fildena work
http://fildenaonl.com/
fildena 100 cheap
โดย : FrancisWheex    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 525
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:10:46
cost of kamagra
kamagra 100mg
kamagra oral jelly gรผnstig kaufen deutschland
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra customer reviews
http://kamagraonl.com/
kamagra store reviews
โดย : CharlesJam    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 526
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 05:13:06
brand name cialis 10mg
buy generic cialis
walmart prices for cialis 20mg
<a href="http://cialisgenericmg.com/">generic cialis online</a>
cost of cialis versus generic
http://cialisgenericmg.com/
cialis soft gel
โดย : DexterCaume    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 527
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:08:47
cialis professional dosage
cialis generic
cost of cialis vs generic
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy cialis online</a>
cialis soft gels
http://airvietnamairline.com/
generico do cialis no brasil
โดย : Barryvex    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 528
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:42:15
erfahrungsbericht kamagra shop deutschland
buy kamagra 100mg
kamagra chewable 100 mg reviews
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra oral jelly gรผnstig kaufen deutschland
http://kamagraonl.com/
kamagra 100mg oral jelly in india
โดย : CharlesTaw    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 529
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 21:45:56
kamagra jelly
buy kamagra 100 mg
kamagra oral jelly cvs
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a>
sildenafil and dapoxetine tablets super kamagra
http://kamagraonl.com/
kamagra 100mg reviews
โดย : PeterThern    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 530
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:34:16
how long does it take for 5 mg cialis to work
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy cialis online</a>
generic cialis daily use
buy cialis
side effects of cialis in men
http://airvietnamairline.com/
cialis generic india
โดย : GeorgeOrgaW    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 531
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:10:54
kamagra forum opinie
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra oral jelly kaufen thailand
buy kamagra 100 mg oral jelly
kamagra oral jelly for sale in usa
http://kamagraonl.com/
kamagra kopen amsterdam winkel
โดย : Cesarmup    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 532
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:56:04
fildena 100 mg side effects
buy fildena
how does fildena work
<a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena online</a>
fildena 50 india
http://fildenaonl.com/
fildena 100 mg direction
โดย : MichaelBug    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 533
เสาร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 05:50:26
cialis generic availability 2018
buy cialis
cialis generico precio argentina
<a href="http://cialisgenericmg.com/">generic cialis online</a>
5 mg cialis price at cvs
http://cialisgenericmg.com/
side effects of daily use cialis
โดย : RickeyWah    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 534
เสาร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:49:29
kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly for sale in usa illegally
kamagra 100 mg oral jelly
kamagra shop erfahrungen 2016
http://kamagraonl.com/
kamagra 100mg oral jelly for sale
โดย : EdgarSot    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 535
เสาร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:18:11
sildenafil citrate tablets
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate 50mg</a>
sildenafil citrate tablets 200 mg
sildenafil citrate 100mg
sildenafil citrate 100mg tab for sale
http://sildenafilcitratepw.com/
sildenafil citrate 20 mg tablets coupon
โดย : CharlesCen    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 536
เสาร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:25:41
generic cialis costa rica
buy cialis online
when is the generic cialis coming out
<a href="http://airvietnamairline.com/">cialis</a>
levitra vs cialis premature ejaculation
http://airvietnamairline.com/
buy cialis canada paypal
โดย : Waltercedge    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 537
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:25:33
Valentino
Pandora Jewelry
Jimmy Choo Shoes
Timberland Boots For Women
Pandora Charms
Adidas Outlet
KD Shoes
Christian Louboutin Shoes
Pandora Jewelry Canada
Kyrie 3
Christian Louboutin Shoes
Nike Outlet
Puma Shoes
Louboutin Shoes
Moncler Outlet
Air Max 90
KD 10 Shoes
Longchamp
Timberlad Boots
Yeezy boost 350 v2
Yeezys
KD Shoes
Moncler
Kyrie 3
Pandora Jewelry
Adidas Shoes
Timberland Boots
Jordan 11 Red
Nike Shoes
Ralph Lauren
North Face Jackets Clearance
Yeezy Beluga 2.0
Kyrie 4
Adidas NMD
Pandora Rings
Red Bottom Shoes
Jordan Retro 11
Ralph Lauren Outlet
Pandora Charms
Louboutin Shoes
North Face Jackets
Vans Outlet Store
Air Max
James Harden shoes
Lebron James Shoes
Coach Outlet
Air Force 1
Pandora Rings
Pandora Bracelets
Pandora Charm
Pandora Jewelry
Tory Burch Outlet
Ralph Lauren Shirts
Adidas NMD
Air Max Shoes
โดย : Ike    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 538
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 19:56:26
Nike Air Max 90
Birkenstock Sale
Pandora Jewelry
Ultra Boost Adidas
New Jordans
Air Max 2018
Nike Lebron 15
Adidas Yeezy
Pandora Jewelry
Nike Cortez
Kyrie Basketball Shoe
Adidas Outlet
Skechers Shoes UK
Pandora Charms
Yeezy
Coach Factory Outlet
Yeezy 350 V2
Adidas Shoes For Women
Ralph Lauren
Kate Spade Outlet
Ultra Boost
Red Bottom Shoes
Rihanna Puma Slides
Birkenstock Shoes
Clarks Shoes For Women
Nike Air Vapormax Flyknit
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Air Jordans
Michael Kors Canada Outlet
Harden shoes
Kate Spade Outlet Online
Curry 4
Jordan 11 Space Jam
Curry 4 Release Dates
Coach Outlet
Michael Kors Canada Outlet
Vans
Ralph Lauren Outlet Online
Pandora Charms
Goyard
Lebron 15
Nike Outlet
Curry Shoes
Yeezy Blue Tint
Pandora
Nike Air Max
Christian Louboutin
NMD R1
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Yeezy Boost 350
Nike Air More Uptempo
Birkenstock Sale
Ralph Lauren Outlet Store
Adidas Yeezy
Hand Spinner
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Fenty Puma Slides
Pandora Outlet
Longchamp Outlet
Nike Vapor Max
Air Max 95
Jordan 11
Birkenstock
Soccer Shoes
Yeezys Shoes
Under Armour
Nike Huarache
Kyrie Irving Shoes
Longchamp Bags
โดย : Katina    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 539
เสาร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 06:59:28
Nike Outlet Store
Ultra Boost
Lebron 15
Stephen Curry Shoes
Fenty Puma
Jordan 11
Yeezy 350 V2 Boost
New Jordans
Adidas Ultra Boost
Clarks Shoes
Kate Spade Outlet
Lebron 15
Pandora
NMD
Skechers Women
Ralph Lauren Outlet Online
Coach Outlet
Kyrie Shoes
Goyard Bags
Adidas Yeezy
Adidas Outlet Store
Yeezy 350 Boost
Coach Factory Outlet
Yeezy Shoes
Christian Louboutin
Birkenstock Outlet
Jordan 11 Space Jam
Longchamp
Soccer Shoes
Nike Vapormax
Pandora Jewelry Official Site
Harden vol 1
Longchamp Outlet
Vans
Adidas Yeezy
Yeezys Shoes
Curry 4
Pandora
Curry 4 Release Dates
Michael Kors Canada
Nike Air Vapormax
Air Max 2018
Fidget Spinners
Ralph Lauren Outlet Online
Air Max 2018
Ralph Lauren Outlet
Fenty Puma
Polo Ralph Lauren Outlet
Air Max 95
Kyrie Basketball Shoes
Nike Cortez
Adidas Shoes
Nike Air Max 90 Ultra
Kate Spade Outlet Online
Pandora Outlet
Pandora Charms
Under Armour
Polo Ralph Lauren Outlet
Birkenstock
Michael Kors Canada Store
Air Jordan 11
Red Bottom Shoes For Women
Birkenstock Shoes
Ralph Lauren
Nike Huarache
Nike Air Uptempo
Pandora Jewelry
Yeezy Blue Tint
Birkenstock Sandals For Men
โดย : Barbara    ไอพี : 173.245.215.243

ความคิดเห็นที่ 540
พุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 10:02:13
Air Max 90
Pandora Charms Sale Clearance
Yeezy boost 350 v2
Harden shoes
Longchamp Handbags
Yeezy Beluga
Pandora Ring
Air Max
Pandora
Pandora Charm
Nike Shoes
Vans Outlet
Christian Louboutin Shoes
Timberland Boots
Nike Air Force 1
Timberlad Shoes
Ralph Lauren Outlet
Coach Outlet
Jordan Retro 11
KD 10
Pandora Official Site
Moncler Outlet
Adidas Outlet
Tory Burch Outlet Online
Valentino Shoes
Moncler
Puma Shoes
Pandora Jewelry
Adidas NMD Womens
Jimmy Choo Shoes
Pandora Rings
Kyrie 3
Louboutin Shoes
Ralph Lauren Polo Shirts
Kyrie 3
Nike KD Shoes
Pandora Bracelets
Pandora Jewelry
Adidas Shoes
North Face Jackets
Timberland Boots For Men
Yeezys
KD 10 Shoes
Lebron Shoes
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
Polo Ralph Lauren
Red Bottom Shoes
Louboutin Shoes
Nike Outlet
Nike Air Max
Kyrie 4
Louboutin Shoes
North Face Outlet Online
Jordan 11 GYM Red
Adidas NMD
โดย : Charles    ไอพี : 173.245.215.243

ความคิดเห็นที่ 541
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 11:23:14
Fitflop Sale Clearance
Fitflop Shoes
Christian Louboutin shoes
Nike Air Max
Adidas NMD
Pandora Jewelry Official Site
Christian Louboutin
Adidas Yeezy
Pandora Bracelet
Nike Sneakers
ECCO Shoes
Jordan 11
Pandora Charms
Fitflop Website
Fitflop Shoes
Ray Ban Sunglasses
Moncler UK
Skechers Shoes
Bottega Veneta Outlet
Ray Ban Outlet
Ray Ban Aviator
Pandora Jewelry
Adidas Outlet
Pandora
Nike UK
Valentino Outlet
Balenciaga Sneakers
Moncler Jackets
Yeezys
Nike Roshe One
Birkenstock Sandals
Pandora Bracelet
Moncler Official Site
Pandora Jewelry
Yeezy
Moncler Outlet Online
Pandora Jewelry Official Site
Birkenstock Outlet
Oakley Si Sunglasses
Louboutin Shoes
Oakley Outlet
Kate Spade Handbags
Balenciaga
Nike Factory Outlet
Moncler Coats
Pandora Charms
Air Jordan 11
Air Max
Oakley Sunglasses Wholesale
Bottega Veneta Handbags
Birkenstocks
Ed Hardy
Ray Ban Glasses
Ray Ban Wayfarer
Ferragamo Belts
Kate Spade
Adidas NMD R1
Yeezy
Pandora Sale
Ray Ban Sunglasses On Sale
Red Bottoms
Ray Ban Sunglasses
Pandora Jewelry
Jordan Shoes
Ray Ban Outlet Sunglasses
Oakley Prescription Glasses
Christian Louboutin UK
Adidas Yeezy
Ralph Lauren Sale
Oakley Standard Issue
Pandora Charms Sale Clearance
Pandora
Pandora Jewelry Outlet
Pandora Jewelry
Timberland
Goyard Handbags
Ferragamo
Pandora Charms
Balenciaga Shoes
Nike Outlet Online
Fitflop Outlet
Christian Louboutin Heels
Nike Store
Longchamp Handbags
Ray Ban Eyeglasses
Oakley Sunglasses
Pandora Charms
Oakley Sunglasses
Pandora Jewelry Official Site Black Friday
Adidas Shoes
Ray Ban Sunglasses Sale
Oakley Sunglasses On Sale
Cheap Oakley
Pandora
Nike Outlet
Goyard Bags
Pandora Outlet
ECCO Shoes For Women
Adidas Superstar
Christian Louboutin Shoes
โดย : Rodolfo    ไอพี : 68.68.32.104

ความคิดเห็นที่ 542
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 23:11:57
Yeezy Shoes
Christian Louboutin Shoes
Kate Spade Outlet
Ralph Lauren Outlet
Red Bottom Shoes For Women
Huaraches Nike
Jordan Space Jam 11
Hand Spinner
Jordans 11
Vans Shoes
Air Jordan 11
Pandora Charms
Curry Shoes
Pandora Charms
Harden vol 1
Adidas Yeezy Shoes
New Jordans 2018
Nike Air More Uptempo
Air Max 95
Lebron 15
Longchamp
Nike Air Max 90 Ultra
Rihanna Puma
Nike Vapormax
Kyrie Irving Shoes
Goyard
Kate Spade Outlet Online
Pandora
Soccer Shoes
Ralph Lauren
Nike Cortez
Adidas Outlet
Nike Outlet
Adidas Shoes
Skechers Women
Pandora Jewelry
Birkenstock Sandals
Fenty Puma
Pandora Jewelry Outlet
Yeezy Shoes
Clarks Shoes Women
Adidas Yeezy Boost 350
Coach Outlet
Yeezy Boost 350
Yeezy Blue Tint
Nike Air Max
Ultra Boost
Kyrie Shoes
Curry 4
Pandora Jewelry
Ralph Lauren Outlet
Birkenstock Outlet Online
Longchamp Outlet
Lebron 15
Birkenstock Shoes
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Ultra Boost
Adidas NMD
Stephen Curry 4
Coach Outlet
Polo Ralph Lauren Outlet
Michael Kors
Under Armour Outlet
Michael Kors Canada
Nike Air Max 2018
Ralph Lauren Outlet
Birkenstock
Nike Air Vapormax
Yeezy Boost 350 V2
โดย : Sarah    ไอพี : 173.245.215.243

ความคิดเห็นที่ 543
เสาร์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 22:05:24
Timberlad Shoes
Pandora Jewelry Official Site
Ralph Lauren Outlet
Puma Shoes
Adidas NMD
Louboutin Shoes
Kyrie 3
Air Max 90
Vans Shoes
Yeezy Beluga
Lebrons Shoes
Air Max
Coach Outlet
Adidas Shoes
Pandora Rings
KD 10
Adidas NMD
Christian Louboutin Shoes
Pandora Charms
Nike Outlet
Polo Ralph Lauren
Pandora
Moncler Outlet
Red Jordan 11
Yeezy boost 350 v2
Red Bottom Shoes
Yeezys
Pandora Rings
Timberland Boots
Nike Shoes For Women
Pandora Bracelet
North Face Jackets
Pandora Jewelry Canada
Longchamp Handbags
Ralph Lauren Polo Shirts
Jimmy Choo Shoes
Tory Burch
Kevin Durant Shoes
North Face Outlet
Adidas Outlet
Air Max
Louboutin Shoes
Nike KD 10
Pandora Jewelry Official Site
Jordan Retro
Valentino Shoes
Pandora Jewelry 70% off Clearance
Pandora Charm
Kyrie 3
Moncler UK
Timberland Boots
Nike Air Force 1
Louboutin Heels
Kyrie 4
James Harden shoes
โดย : Charles    ไอพี : 173.245.215.243

ความคิดเห็นที่ 544
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 14:34:59
Polo Ralph Lauren Outlet
Nike Air Max
Lebrons shoes
Air Jordans
NMD R1
Jordan 11 Space Jam
Pandora Jewelry Official Site
Birkenstock
Nike Store
Christian Louboutin
Nike Air More Uptempo
Nike Cortez
Michael Kors Outlet
Pandora Jewelry Official Site
Ultra Boost
Ralph Lauren Outlet
Kyrie Shoes
Curry 4
Nike Air Max
Adidas Shoes
Kate Spade Outlet
Air Max 90
Pandora Charms Sale Clearance
Nike Vapormax
Longchamp
Under Armour
Adidas Outlet
Curry Shoes
Fidget Spinners
Nike Huarache
Pandora Jewelry Outlet
Polo Ralph Lauren Outlet
Ralph Lauren
Yeezy
Yeezy Shoes
Jordan 11
New Jordans
James Harden shoes
Longchamp Outlet
Kate Spade Outlet Online
Michael Kors Outlet
Goyard
Pandora Jewelry
Air Max 95
Soccer Shoes
Vans
Birkenstock Outlet
Fenty Puma by Rihanna
Coach Outlet
Nike Air Vapormax Flyknit
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Adidas Yeezy Boost 350 V2
Lebron 15
Clarks Shoes
Yeezy 350 Boost
Kyrie Basketball Shoes
Pandora Jewelry Outlet
Yeezy 350 V2 Boost
Rihanna Puma
Skechers Shoes
Birkenstock Shoes
Ultra Boost Uncaged
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Red Bottom Shoes For Women
Blue Tint Yeezy
Coach Factory Outlet
Adidas Yeezy V2
Birkenstock Sandals
Stephen Curry 4
โดย : Lisa    ไอพี : 173.245.215.243

ความคิดเห็นที่ 545
จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 22:42:00
the kamagra store hoax
kamagra
kamagra oral jelly review
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly ebay
โดย : DanielImino    ไอพี : 146.185.223.223ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้ง ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี
ถนนหนองควง-เพชรเกษม  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙โทรสาร  ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙ Ammara_waw@hotmail.com   
nikorn@nfe7603.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01