[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

การศึกษานอกระบบ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

จันทร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2556

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ อาเซียนศึกษาที่ควรรู้

เรื่องที่ ๑.๑ รอบรู้อาเซียน (ASEAN)

รายวิชา อาเซียนศึกษา รหัส สค ๐๒๐๑๕
ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน รหัส พต ๓๒๐๐๔

สาระสำคัญ
ศึกษาประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและประเทศสมาชิกของอาเซียนซึ่ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ ศึกษากฎบัตรอาเซียน ซึ่งแยกตามเสาหลักที่สำคัญทั้ง 3 เสา คือ เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจ และเสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และศึกษาการอ่านข้อความและการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด
๑. บอกประวัติความเป็นมาของอาเซียน (ASEAN) ได้
๒. เข้าใจวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN)
๓. บอกความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ได้
๔. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น (Skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

เนื้อหา
๑. ความเป็นมาของอาเซียน
๒. วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและประเทศสมาชิกอาเซียน
๓. ความหมาย ความสำคัญ ของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
๔. ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน
๕. การอ่านข้อความและการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูสนทนาร่วมกับผู้เรียนเรื่อง ความเป็นมาของอาเซียน
๒. ครูให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน แล้วร่วมกันสรุป
๓. ครูแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนค้นคว้าหาประเทศที่เป็นสมาชิกในอาเซียนในปัจจุบันว่า มีกี่ประเทศอะไรบ้าง และให้จับคู่ธงชาติอาเซียน ลงในใบงานที่ ๑
๔. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ และร่วมกันเฉลย
๕. ครูสรุปพร้อมกับผู้เรียนและแจกใบความรู้ ที่ 2 เรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน
๖. ครูสนทนากับผู้เรียนถึงความหมายของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
๗. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกันพร้อมแจกใบความรู้ที่ 3 เรื่องประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
๑. ให้ผู้เรียนทำใบงานที่ ๒ ตอบคำถามสั้นเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน วัตถุประสงค์ ในการก่อตั้งและประเทศสมาชิกอาเซียน ความหมาย ความสำคัญ ของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน จำนวน ๗ ข้อ
๘. ครูและผู้เรียนร่วมกันเฉลยคำถามจากใบงานที่ ๒
๙. ให้ผู้เรียนทำใบงานที่ ๓ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การหาชื่อหรือคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับภาษาอังกฤษที่กำหนดให้จากบทความ จำนวน ๒๕ คำ
๑๐. ครูและผู้เรียนร่วมกันเฉลยคำถามจากใบงานที่ ๓
๑๑. ให้ผู้เรียนทำใบงานที่ ๔ อ่านอังกฤษเรียนรู้อาเซียน ฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษและช่วยกันแปลความหมายเป็นภาษาไทย
๑๒. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเรื่องรอบรู้อาเซียน
๑๓. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
- ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มจัดทำบอร์ดความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน โดยให้มีการประกวดด้านสาระความรู้ ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน
๒. ใบความรู้ที่ ๒ เรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน
๓. ใบความรู้ที่ 3 เรื่องประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๑ จับคู่ธงชาติอาเซียน ๑๐ ประเทศ
๒. ตรวจผลงานใบงานที่ ๒ การตอบคำถามสั้นเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน วัตถุประสงค์ ในการก่อตั้งและประเทศสมาชิกอาเซียน ความหมาย ความสำคัญ ของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน
๓. ตรวจผลงานใบงานที่ ๓ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การหาชื่อหรือคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับภาษาอังกฤษที่กำหนดให้จากบทความ
๔. ตรวจผลงานใบงานที่ ๔ อ่านอังกฤษเรียนรู้อาเซียน
๕. ตรวจผลงานบอร์ดความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน

บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล


ใบงานที่ 1
ระดับปัญญา/การเรียนรู้ : ระดับความรู้ (knowledge)
คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนจับคู่ธงชาติอาเซียน ๑๐ ประเทศ จากคำต่อไปนี้ ( 20 คะแนน – เวลา 5 นาที)


ใบงานที่ 2

ระดับปัญญา/การเรียนรู้ :ระดับความรู้ (knowledge)
คำชี้แจง :ให้นักเรียนหาชื่อ หรือ คำศัพท์ภาษาไทยสำหรับภาษาอังกฤษที่กำหนดให้จากบทอ่าน
( 20 คะแนน – เวลา 5 นาที)

The Bangkok Declartion= ............................................................................................................
ASEAN Secretariat =.....................................................................................................................
Bangkok =......................................................................................................................................
Kuala Lumpur = ............................................................................................................................
Jakarta = .........................................................................................................................................
Singapore = ....................................................................................................................................
Singapore=...................................................................................................................................
Bandar Seri Begawan = .................................................................................................................
Brunei Dollar : BND = ..................................................................................................................
Manila = .........................................................................................................................................
PhilipinoPeso : PHP = ...................................................................................................................
Hanoi = ...........................................................................................................................................
Vietnam Dong : DNG =..................................................................................................................
Vientiane = .....................................................................................................................................
Lao Kip : LAK =..............................................................................................................................
Naypyidaw= ..................................................................................................................................
Myanmar kyat : MMK = ...............................................................................................................
Phnom Penh = ...............................................................................................................................
Riel : KHR = ..................................................................................................................................
ASEAN Secur Community (ASC) = ............................................................................................
ASEAN Economic Community ( AEC) = .....................................................................................
ASEANSocio-Cultural Community (ASCC) = .............................................................................
ASEAN Community = ....................................................................................................................
Human Development = ...................................................................................................................
Social Welfare and Protection = .....................................................................................................
ใบงานที่ 3
ระดับปัญญา/การเรียนรู้ :ระดับความรู้ (Comprehension)
คำชี้แจง :ให้นักเรียนหาชื่อ หรือ คำศัพท์ภาษาไทยสำหรับภาษาอังกฤษที่กำหนดให้จากบทอ่าน
( 20 คะแนน – เวลา 20 นาที – จับคู่ร่วมกันเพื่อสรุปตอบคำถาม)
ตอบคำถามสั้นๆ ด้วยจากการสรุปเป็นคำพูดของตนเอง
1. อาเชียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึงอะไร
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. สัญลักษณ์ของกลุ่มอาเซียนคือ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียน
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) มีหน้าที่อะไร
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ประโยชน์ที่ประชาชนชาวไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน (AEC)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. กลุ่มสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศอะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. ความหมายและความสำคัญของกฎบัตรอาเซียน..............................................................................................................................................................................................................................................................................................ใบงานที่ 4

ระดับปัญญา/การเรียนรู้ :ระดับความรู้ (Comprehension)
คำชี้แจง :ให้นักเรียนฝึกอ่านบทความพร้อมคำแปลคำศัพท์
( 20 คะแนน – เวลา 20 นาที – เป็นรายบุคคล)
ฝึกอ่านบทความพร้อมคำแปลคำศัพท์

WE, the Heads of State and Government of the Association of Southeast Asian Nations
( hereinafter referred to as “ASEAN”) namely Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodai, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapre, the ASEAN Summit in Cha-um HuaHin;

คำแปล
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ อาเซียนศึกษาที่ควรรู้

เรื่องที่ ๑.๒ ความสำคัญในการร่วมมือของอาเซียน จำนวน ๖๓ ชั่วโมง

รายวิชา อาเซียนศึกษา รหัส สค ๐๒๐๑๕

สาระสำคัญ
ศึกษาความสำคัญในการร่วมมือของอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องต้องกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)

ตัวชี้วัด
๑. บอกความสำคัญในการร่วมมือของอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคงได้
๒. บอกความสำคัญในการร่วมมือของอาเซียนด้านเศรษฐกิจได้
๓. บอกความสำคัญในการร่วมมือของอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมได้

เนื้อหา
๑. ความสำคัญในการร่วมมือของอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง
๒. ความสำคัญในการร่วมมือของอาเซียนด้านเศรษฐกิจ
๓. ความสำคัญในการร่วมมือของอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม

กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูอธิบายถึงความสำคัญและความร่วมมือของอาเซียนทั้ง 3 ด้าน
๒. ครูแจกใบความรู้
- ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่งคงของอาเซียน
- ใบความรู้ที่ ๕ เรื่องความร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ
- ใบความรู้ที่ ๖ เรื่องความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
๓. แบ่งกลุ่มผู้เรียน และให้เลือกศึกษากลุ่มละ 1 ด้านแล้วบันทึกลงใบงานที่ ๕
๔. แต่ละกลุ่มนำเสนอ
๕. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นที่สำคัญ
๖. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของอาเซียน และควรจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร ลงในใบงานที่ ๖ แล้วส่งตัวแทนนำเสนอ
๗. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเรื่องความสำคัญในการร่วมมือของอาเซียน
๘. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๘.๑ ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเรื่องโครงสร้างและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน แล้ว
จัดทำรายงานส่งครูผู้สอน ตามหัวข้อดังนี้ (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)
- ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
- คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils :ACCs)
- คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils)
- องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerials Bodies)
- เลขาธิการอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN and ASEAN Secretariat)
- คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน(Committee of Permanent Representatives of ASEAN)
- สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat)
- องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body)
- มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)
๘.๒ ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล แล้วจัดทำรายงานส่งครูผู้สอน ตามหัวข้อดังนี้
(จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)
- ผลจากการประชุมอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมา
- ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของอาเซียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่งคงของอาเซียน
๒. ใบความรู้ที่ ๕ เรื่องความร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ
๓. ใบความรู้ที่ ๖ เรื่องความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๕ การสรุปประเด็นสำคัญจากการศึกษาเรื่องความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่าง ๆ
๒. ตรวจผลงานใบงานที่ ๖ การวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของอาเซียน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
๓. ตรวจผลงานจากกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล

ใบงานที่ ๕

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๔-๖ และเลือกศึกษากลุ่มละ 1 ด้าน แล้วสรุปว่าความร่วมมือในด้านนั้นๆ มีผลดีต่อประเทศไทย อย่างไรบ้าง แล้วมี ผลกระทบต่อประชาชนในประเทศ อย่างไรบ้าง
1. ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
2. ความร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ
3. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม

ความร่วมมือในด้าน ..................................................................................................................
1. มีผลดีต่อประเทศไทย อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. มีผลกระทบต่อประชาชนในประเทศ อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


ใบงานที่ ๖

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันเสนอความคิดเห็นประเด็นต่อไปนี้

1. ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของอาเซียน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. ในความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าควรจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ อาเซียนศึกษาที่ควรรู้

เรื่องที่ ๑.๓ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายวิชา อาเซียนศึกษา รหัส สค ๐๒๐๑๕
ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน รหัส พต ๓๒๐๐๔

สาระสำคัญ
ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเป็น (AEC) ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และศึกษาอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น (Skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ตัวชี้วัด
๑. บอกความหมายและวัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้
๒. อธิบายเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้
๓. อธิบายแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเป็น (AEC) ได้
๔. บอกประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้
๕. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น (Skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

เนื้อหา
๑. ความหมายและวัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๒. เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๓. แนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเป็นAEC
๔. ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
๕. ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น
๖. การใช้พจนานุกรม
๗. การอ่านออกเสียง

กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูพูดคุยถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่าหมายถึงอะไร โดยยกตัวอย่างเรื่อง ของการลงทุน การผลิตการขนส่งการตลาด และการบริการ
๒. ครูสอบถามผู้เรียนถึงการประกอบอาชีพว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ครูกล่าวมา
๓. ครูกับผู้เรียนร่วมกันสรุปถึงความหมายวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมกับแจกใบความรู้ที่ ๗ เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๔. ให้ผู้เรียนทำใบงานที่ ๗ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
๕. ครูสนทนากับผู้เรียนถึงสถานการณ์การผลิตสินค้าทางการเกษตรในกลุ่มอาเซียนที่เหมือนกับประเทศไทย เช่น ข้าวผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังน้ำมันปาล์ม เมล็ดกาแฟ ฯลฯ
๖. ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขเพื่อให้สามารถนำไปสู่เวทีการแข่งขันทางด้านการส่งออก
๗. ครูแจกใบงาน ที่ ๘ เรื่องตอบคำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับประชาเศรษฐกิจอาเซียน
๘. ครูและผู้เรียนสนทนาถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๙. ให้ผู้เรียนทำใบงานที่ ๙ เกี่ยวกับผลกระทบของประเทศไทยจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ใบความรู้ที่ ๗ เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๗ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
๒. ตรวจผลงานใบงานที่ ๘ การตอบคำถามสั้นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓. ตรวจผลงานใบงานที่ ๙

บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล

ใบความรู้ที่ ๗
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)

AEC คืออะไร
อาเซียนให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากการดำเนินการไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ได้บรรลุเป้าหมายในปี 2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ได้เห็นชอบให้อาเซียนกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) และให้อาเซียนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2546 ผู้นำอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord IIเห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในปี 2563 และให้เร่งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการสำคัญ 11 สาขา (priority sectors) ได้แก่ การท่องเที่ยว การบินยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ

เป้าหมายของ AEC
อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) โดยมีแนวคิดว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and production base นั่นหมายถึงจะต้องมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี สามารถดำเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่วมในการผลิต มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์กฎระเบียบเดียวกัน

แนวทางดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเป็น AEC
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับไทยในอีก 8 ปีข้างหน้า ซึ่งไทยจำเป็นต้องเร่งดำเนินการและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งนี้ การดำเนินงานเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่ผ่านมา 15 ปี ถือว่าประสบผลสำเร็จพอสมควร เห็นได้จากปริมาณการค้าภายในอาเซียนที่ขยายตัวมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในด้านการลงทุนยังไม่บรรลุผล เนื่องจากปริมาณการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียนยังอยู่ในระดับต่ำมากนอกจากนี้ ประเทศจีนและอินเดียเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาค และเป็นแหล่งดึงดูดในด้านเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนแต่ละประเทศ ที่มีเศรษฐกิจเล็กมาก จึงมีความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องเร่งดำเนินการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในลักษณะเดียวกับ EU โดยจะต้องจัดทำแผนงานและดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด และจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
ความจำเป็นที่อาเซียนต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน ก็เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอาเซียนเอง และเพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางภายในภูมิภาค คานอำนาจของประเทศอื่นๆ ภายในภูมิภาคที่มีบทบาทโดดเด่นอย่างเช่น จีน และอินเดีย ทั้งนี้ อาเซียนได้ตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิม ในสาขาสินค้าและบริการสำคัญ 11 สาขา เพื่อเป็นการนำร่อง และส่งเสริมการ outsourcing หรือการผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในอาเซียนซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น AEC และได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) ดังนี้ พม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร (Agro-based products) และสาขาประมง (Fisheries) มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-based products) และสาขาสิ่งทอ(Textiles and Apparels) อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood-based products) ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare) ไทย สาขาการท่องเที่ยว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel) AEC Blueprint ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้เห็นชอบและมอบหมายให้ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SEOM) จัดทำพิมพ์เขียว AEC Blueprint เพื่อเป็น
แผนงานภาพรวมที่จะระบุกิจกรรมด้านเศรษฐกิจครอบคลุมทั้งสินค้า/บริการ การลงทุน แรงงาน และเงินลงทุนที่จะเปิดเสรีมากขึ้นในอนาคต เหตุผลที่อาเซียนต้องจัดทำ AEC Blueprint ก็เพื่อจะกำหนดทิศทาง แผนงานในด้านเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินงานให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายและเพื่อสร้าง "พันธสัญญา" ระหว่างประเทศสมาชิกที่จะดำเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน เพราะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ ได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการปรับตัวของอาเซียน ซึ่งมักจะมีความแตกต่างในด้านต่างๆ อันนำไปสู่ปัญหาความแตกแยก ไม่ลงรอยกัน
************************
ส่วนความร่วมมืออาเซียน
สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
15 ตุลาคม 2550
แหล่งข้อมูล: http://www.mfa.go.th และ http://www.moc.go.th

ใบงานที่ ๗
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนหาชื่อ หรือคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับภาษาอังกฤษที่กำหนดให้จากบทอ่าน

Agro-based products =
Air Travel =
AEC Blueprint =
ASEAN Economic Community: AEC =
ASEAN Free Trade Area: AFTA =
ASEAN Summit =
Automotives =
Bali Concord II =
Country Coordinators =
e-ASEAN =
Electronics =
European Economic Community: EEC =
Fisheries =
Healthcare =
priority sectors =
Rubber-based products =
Single market and production base =
Textiles and Apparels =
Tourism =
Wood-based products =

ใบงานที่ ๘

คำชี้แจง ตอบคำถามสั้น ๆ จากการสรุปเป็นคำพูดของตนเอง

๑. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. เป้าหมายของประชาเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. วัตถุประสงค์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นอย่างไร (เขียนเป็นข้อๆ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. แนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. แผนงานภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ใบงานที่ ๙

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนรวมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่าน นำเสนอการวิเคราะห์ในหัวข้อ

“ผลกระทบในอนาคตของ AEC ต่อภูมิภาคโดยวิเคราะห์ในมุมมองทางบวก และมุมมองด้านลบ” เขียนเป็นความเรียง ๑ หน้ากระดาษ


หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ อาเซียนศึกษาที่ควรรู้

เรื่องที่ ๑.๔ การกำเนิดการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน

รายวิชา อาเซียนศึกษา รหัส สค ๐๒๐๑๕

สาระสำคัญ
เขตการค้าเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area: AFTA) หรือเรียกว่า อาฟตา เป็นข้อตกลงทางการค้าของอาเซียน (ASEAN) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีวัตถุดิบ มีผลผลิตทางการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ และมีสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่ผลิตได้ในส่วนต่างๆ ของโลกทั้งยังเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพทางการซื้อสูง

ตัวชี้วัด
๑. บอกประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของ AFTA ได้
๒. เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรี (AFTA)

เนื้อหา
๑. ความหมาย ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ AFTA
๒. ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความหมายความสำคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ AFTA ที่ไทยได้รับลงใน ใบงานที่ ๑๐
๒. ให้ผู้เรียนรายงานผลการค้นคว้า
๓. ครูกับผู้เรียนสรุปร่วมกันและเเจกใบความรู้ ที่ ๘ เรื่องประวัติความเป็นมาวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วม AFTA

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ใบความรู้ที่ ๘เรื่องประวัติความเป็นมาวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วม AFTA

การประเมินผล
ตรวจผลงานใบงานที่ ๑๐


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล

ใบความรู้ที่ ๘
ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วม AFTA

เขตการค้าเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area: AFTA) หรือเรียกว่า อาฟตา เป็น
ข้อตกลงทางการค้าของอาเซียน (ASEAN) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีวัตถุดิบ มีผลผลิตทางการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ และมีสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่ผลิตได้ในส่วนต่างๆ ของโลก ทั้งยังเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพทางการซื้อสูง
ประวัติความเป็นมา
จากการประชุมผู้นำอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ พ.ศ.2535 อันประกอบด้วย ไทย บรูไนอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ได้ตกลงที่จะขายสินค้าระหว่างกันอย่างเสรี (ยกเว้นสินค้าเกษตร)เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายใน พ.ศ.2546 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2536 เป็นต้นไป เรียกข้อตกลงทางการค้าของกลุ่มอาเซียนนี้ว่า “เขตการค้าเสรีอาเซียน”สาเหตุสำคัญของการก่อตั้ง AFTA คือ ประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกต่างค้าขายและขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลง ทำให้หลายประเทศต่างหวาดหวั่นว่า การลงทุนจากต่างประเทศจะหลั่งไหลไปยังยุโรปตะวันออกและสาธารณรัฐที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต ไม่มาลงทุนในประเทศของตน จะทำให้ประสบกับภาวะฝืดเคืองและเศรษฐกิจถดถอย จึงหาทางที่จะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด กลุ่มแรก คือ ประชาคมยุโรปได้ตกลงที่จะรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวภายใน พ.ศ.2535 และใช้มาตรการทางการค้า เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่ม เช่น การกำหนดอัตราภาษีศุลกากรใหม่ การกำหนดมาตรฐานสินค้านำเข้าการจำกัดโควต้าสินค้านำเข้า เป็นต้น มาตรการเหล่านี้ทำให้กลุ่มอาเซียนเห็นว่าจะเป็นสาเหตุทำให้สินค้าของตนขายได้น้อยลง จึงร่วมมือกันจัดตั้งเขตการค้าเสรีขึ้นในรูปที่คล้ายคลึงกัน
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
1. เพื่อให้การขายสินค้าภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรีมีอัตราภาษีต่ำและปราศจากข้อจำกัดทางการค้า
2. เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในอาเซียน
3. เพื่อจะได้มีอำนาจต่อรอง และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หากได้รับความกดดัน หรือถูกเอารัดเอาเปรียบทางการค้าจากประเทศอื่นๆ
ผลการปฏิบัติงาน
AFTA ได้ดำเนินการลดภาษีสินค้าระหว่างประเทศที่มีแหล่งกำเนิดในอาเซียน ดังนี้
1. สินค้าลดปกติ กำหนดให้ลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกัน เหลือร้อยละ 0.5 ภายใน 10 ปีคือ ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ยกเว้นสมาชิกใหม่ของอาเซียน คือ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ให้เลื่อนเวลาสิ้นสุดการลดภาษีออกไป
2. สินค้าเร่งลดภาษี ประกอบด้วยสินค้า 15 สาขา ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์หนัง
เยื่อกระดาษ สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย น้ำมันพืชเคมีภัณฑ์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว เภสัชภัณฑ์ และแคโทดที่ทำจากทองแดง กำหนดให้ลดอัตราภาษีศุลกากรเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 7 ปี คือสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2543
3. สินค้าที่เริ่มลดภาษีช้ากว่าสินค้าอื่นๆ ได้แก่ สินค้าเกษตรไม่สำเร็จรูป เริ่มลดภาษีภายในพ.ศ.2544-2546 และลดเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน พ.ศ. 2553 ยกเว้นสินค้าบางชนิด เช่น ข้าวและน้ำตาลไม่ต้องลดเหลือร้อยละ 0-5 แต่ให้ลดตามอัตราที่ตกลงกัน
ประโยชน์ของ AFTA ต่อไทย
1. ประโยชน์ต่อผู้ผลิต
1.1 กระตุ้นให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตในประเทศทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1.2 ยกระดับความสามารถทางการผลิต
1.3 ผู้ผลิตสามารถนำเข้าวัตถุดิบที่ถูกลง และลดต้นทุนการผลิต
1.4 ผู้ผลิตสินค้าของไทย สามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก Supply Chain ในอาเซียน เช่นการใช้วัตถุดิบ หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากประเทศอาเซียนอื่นๆ หรืออาจโยกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอาเซียนอื่นๆ หรือเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีความได้เปรียบสูงสุดจากประเทศอาเซียนอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ เช่น
- กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม มีจุดเด่นในด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และแรงงาน
- สิงคโปร์ มาเลเซีย มีจุดเด่นในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นฐานการผลิต เป็นต้น
2. ประโยชน์ต่อผู้ส่งออก – ผู้นำเข้า
2.1 ตลาดสินค้ากว้างขึ้น สามารถรักษาตลาดเดิม เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และขยายตลาดใหม่ เช่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
2.2 เป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคใกล้เคียง
2.3 ผู้ส่งออกสามารถขยายการค้าและบริการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากภาษีนำเข้าของประเทศคู่เจรจาที่ลดลง
2.4 สร้างพันธมิตร เพิ่มอำนาจการต่อรอง
2.5 ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า เมื่ออุปสรรคภาษีและมิใช่ภาษีระหว่างอาเซียนถูกยกเลิกไป จะเปิดโอกาสให้สินค้าเคลื่อนย้ายเสรี ไทยจะมีโอกาสที่ขยายการส่งออกไปยังอาเซียนได้มากขึ้น
3. ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
3.1 ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง เลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น
3.2 ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันของอาเซียน
4. ประโยชน์ต่อเกษตรกร
4.1 สามารถส่งสินค้าเกษตรออกไปขายได้มากขึ้น เนื่องจากภาษีสินค้าเกษตร เป็น 0
4.2 สามารถขยายตลาดสินค้าเกษตรไปยังประเทศนอกกลุ่มได้ และมีอำนาจในการต่อรองที่สูงขึ้นการเตรียมการของภาครัฐรองรับการเปิดเสรียกเลิกโควต้าภาครัฐได้จัดเตรียมแนวทางการใช้มาตรการอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อพันธกรณีภายใต้ AFTA ควบคู่ไปกับการยกเลิกโควต้า โดยอาศัยข้อยกเว้นทั่วไปของความตกลงที่อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถบังคับใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช เช่น
- มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
- การกำหนดมาตรฐานสินค้า
- ช่องทางและเวลานำเข้าที่เหมาะสม


ใบงานที่ ๑๐

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๘ แล้วสรุปมาพอเข้าใจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ อาเซียนศึกษาที่ควรรู้

เรื่องที่ ๑.๕ ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับในการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน

รายวิชา อาเซียนศึกษา รหัส สค ๐๒๐๑๕

สาระสำคัญ
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South-East Asian Nations : ASEAN) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2510 เป็นต้นมา ไทยได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ และช่วยให้เสียงของอาเซียนมีน้ำหนัก เพราะการที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศ จะทำให้ประเทศและกลุ่มความร่วมมืออื่นๆ ให้ความเชื่อถือในอาเซียนมากขึ้น

ตัวชี้วัด
๑. มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางสังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ
๒. เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มอาเซียน

เนื้อหา
๑. ทิศทางสังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมอาเซียนในด้าน ความร่วมมือทางการเมือง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเฉพาะด้าน
๒. ประโยชน์ที่ไทยได้รับในการรวมกลุ่มอาเซียน

กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูพูดคุยกับผู้เรียนถึงทิศทางการเปลี่ยนของสังคมไทยในการเข้าสู่การเป็นอาเซียนยุคโลกาภิวัตน์
๒. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ 1๑
๓. ให้ผู้เรียนนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๔. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๕. ครูสนทนากับผู้เรียน ในเรื่องประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ อีกทั้งผลกระทบที่เกิดกับประชาชนโดยตรง ในด้านต่าง ๆ
๖. ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมตามใบงานที่ 1๒
๗. ผู้เรียนนำเสนอต่อกลุ่มใหญ่
๘. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปพร้อมทั้งแจกใบความรู้ ที่ ๙ เรื่อง ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มอาเซียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ใบความรู้ที่ ๙ เรื่องประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มอาเซียน

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๑๑
๒. ตรวจผลงานใบงานที่ ๑๒

บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล


ใบความรู้ที่ ๙
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มอาเซียน

ตั้งแต่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South-East Asian Nations : ASEAN) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2510 เป็นต้นมา ไทยได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
ระหว่างประเทศ และช่วยให้เสียงของอาเซียนมีน้ำหนัก เพราะการที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศ จะทำให้ประเทศและกลุ่มความร่วมมืออื่นๆ ให้ความเชื่อถือในอาเซียนมากขึ้น ท้ายที่สุดแล้วประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่ประชาชนในประเทศนั้น ๆ เช่น
1. การเพิ่มการจ้างงานและแก้ไขปัญหาความยากจนในภูมิภาคแม้ว่าการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มการจ้างงานและการลดปัญหาความยากจน เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่ละประเทศเป็นหลัก แต่ความร่วมมือหลายด้านของอาเซียนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวม นอกจากนี้ อาเซียนยังได้วางรากฐานสำหรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อสร้างตลาดขนาดใหญ่ที่จะทำให้อาเซียนมีความน่าสนใจและดึงดูดการลงทุนได้เพิ่มขึ้น
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนจัดการประชุมด้านการท่องเที่ยว (ASEAN Tourism Forum-ATF หรือ เอทีเอฟ)เป็นประจำทุกปีในเดือนมกราคม โดยหมุนเวียนกันจัดในประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมด้านการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในระหว่างการประชุม หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน อาทิ โรงแรม รีสอร์ท สายการบินและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จะมีโอกาสทำความรู้จักและเจรจาทางธุรกิจกับบริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยวอื่นๆ รวมถึงนักเขียนด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังมีโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอาเซียนเพื่อเผยแพร่ ในปี 2545 อาเซียนได้จัดทำความตกลงด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดเสรีด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันในภูมิภาค รวมถึงร่วมมือกันในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอาเซียน นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ริเริ่มความร่วมมือในการจัดทำความตกลงการตรวจลงตราเพียงครั้งเดียว (Single Visa) แต่ใช้เดินทางเข้าได้หลายประเทศในลักษณะเดียวกับ Schengen Visa ของยุโรป ซึ่งนำร่องโดยไทยและกัมพูชา
3. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนมีความร่วมมือเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างกันหลายด้าน ตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือที่เห็นได้ชัดเจนคือ การแก้ปัญหาหมอกควันซึ่งมีสาเหตุจากไฟป่าและไฟบนดินผ่านกรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบของปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยมีการจัดตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนที่สิงคโปร์ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพอากาศและระบบการวัดปัญหาอันตรายของไฟ นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาไฟป่า ในปี 2540-2541 อาเซียนจึงรับรองแผนปฏิบัติการแก้ปัญหามลพิษในภูมิภาคซึ่งเป็นการรวมมาตรการต่างๆ ในการป้องกันไฟป่า ไฟบนดินและการบรรเทาผลกระทบ การศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นโดยในปี 2545 มีการจัดทำความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2546 ไม่เพียงเท่านั้น อาเซียนยังมีความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติของอาเซียนโดยกำหนดพื้นที่ 27 แห่งให้เป็นพื้นที่คุ้มครองในฐานะมรดกทางธรรมชาติของอาเซียน มีโครงการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ จัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน และโครงการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและระบบนิเวศ รวมทั้งเห็นชอบร่วมกันเรื่องการกำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเล ตลอดจนรับรองแผนปฏิบัติงานเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ไทยยังได้ประโยชน์จากการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน หมอกควันข้ามแดนและการจัดการทรัพยากรน้ำ
4. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในภูมิภาคการรับมือวิกฤตการณ์โรคซาร์สในปี 2546 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในอาเซียน ทั้งยังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศ คือตัวอย่างที่ชัดเจนของความร่วมมือในอาเซียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในภูมิภาค โดยร่วมมือกับประเทศอื่นๆ และองค์การอนามัยโลกไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษร่วมกับผู้นำจีนที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการตรวจสอบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เจตนารมณ์อันแน่วแน่ของแต่ละประเทศที่เห็นความสำคัญของการร่วมมือกันช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก อาเซียนก็ได้ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด มีการจัดตั้งคลังวัคซีนทั้งในประเทศและประเทศสมาชิกอื่นๆ เช่น สิงคโปร์และได้ร่วมกันเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเซียนยังให้การรับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านโรคเอดส์และมีเว็บไซต์เพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของโรคติดต่อด้วย
5. การแก้ปัญหาการก่อการร้ายสากล อาชญากรรมข้ามชาติ และการแก้ปัญหายาเสพติดอาเซียนประณามการก่อการร้ายทุกรูปแบบและมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในอาเซียนและประเทศอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ และต่อต้านการระดมเงินทุนของกลุ่มเหล่านี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม 2550 ผู้นำอาเซียนได้ลงนาม ในอนุสัญญาต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งวางมาตรการความร่วมมือระหว่างกันในการต่อต้านการก่อการร้ายและยังได้จัดทำสนธิสัญญาพหุภาคี ว่าด้วยความช่วยเหลือทางอาญาซึ่งกันและกัน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรมข้ามชาติ ซึ่งกำหนดรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ประเทศสมาชิกต้องดำเนินเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้อีกด้วยสำหรับความร่วมมือด้านยาเสพติด อาเซียนมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมความตระหนักรู้ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด รวมถึงการรักษาและการฟื้นฟู ทั้งยังมีความร่วมมือกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติอีกด้วย
6. การจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เพื่อการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพม่าอันเกิดจากการพายุไซโคลนนาร์กีสเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความร่วมมือในอาเซียน กรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งนำไปสู่การส่งมอบความช่วยเหลือให้กับพม่าโดยมีอาเซียนเป็นแกนนำการจัดส่งทีมแพทย์จากอาเซียนไปช่วยผู้ประสบภัย และการจัดประชุมประเทศผู้บริจาคซึ่งอาเซียนมีบทบาทนำร่วมกับสหประชาชาติที่กรุงย่างกุ้งของพม่า ซึ่งสามารถระดมความช่วยเหลือให้กับพม่าเพื่อการฟื้นฟูประเทศต่อไปทั้งนี้อาเซียนยังมีกลไกเพื่อรับมือกับภัยพิบัติผ่านคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งจัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในสาธารณชนสมาชิกอาเซียนยังลงนามความตกลงว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Center) ขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกกับองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นพันธมิตรของอาเซียนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
7. การส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีแม้ว่าโดยทั่วไปสถานะของสตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเท่าเทียมกับบุรุษแต่อาเซียนก็ไม่ต่างจากภูมิภาคอื่นๆ ที่มีสตรีจำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง การทำร้ายร่างกายและขบวนการค้าประเวณีในปี 2547 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ลงนามแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยการจัดการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region) ซึ่งแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่ารัฐบาลของประเทศสมาชิกต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี
8. การส่งเสริมให้เยาวชนในภูมิภาคมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นอาเซียนเห็นว่าเยาวชนคืออนาคตของอาเซียน และเป็นกำลังสำคัญของการสร้างประชาคมอาเซียน จึงพยายามส่งเสริมให้เยาวชนมีความใกล้ชิดและรู้จักกันมากขึ้น ผ่านความร่วมมือในหลายสาขา มีการจัดค่ายเยาวชนอาเซียนและกิจกรรมสันทนาการอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บางประเทศสมาชิกก็ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนจากประเทศอาเซียนอื่นๆ เช่น สิงคโปร์จัดตั้งกองทุนเยาวชนอาเซียนเพื่อให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันสำหรับเยาวชนอาเซียนนอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2517 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการเรือเยาวชนโดยเชิญเยาวชน กว่า 300 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เรือเยาวชนจะแวะเทียบที่ท่าเรือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพในหมู่เยาวชนของเอเชีย


ใบงานที่ ๑๑

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ เเละเว็บไซต์ ในเรื่อง ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยต่อการเข้าสู่อาเซียนในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ความร่วมมือทางการเมือง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ความร่วมมือเฉพาะด้าน เช่น แรงงาน เด็กและเยาวชน ยาเสพติด ฯลฯ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ใบงานที่ ๑๒

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อประโยชน์ที่มีผลกระทบกับตัวผู้เรียนหรือหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ จากการ
ที่ประเทศไทยเข้าร่วมกลุ่มอาเซียน คนละ 1 หัวข้อ พร้อมทั้งอธิบายมาพอเข้าใจ
1. การแก้ปัญหาความยากจน
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. การแพร่ระบาดของโรค
5. การแก้ปัญหาการค้ายาเสพติด
6. การจัดการการเกิดภัยพิบัติ
7. การปกป้องสิทธิสตรี
8. การแก้ปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ
ชื่อหัวข้อ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาษาอังกฤษหรรษาและพาเพลิน

เรื่องที่ ๒.๑ อ่านพาเพลิน จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชา ภาษาอังกฤษหรรษา รหัส พต ๓๒๐๐๓
ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน รหัส พต ๓๒๐๐๔

สาระสำคัญ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของตน ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด
๑. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (พต ๓๒๐๐๓)
๒. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (พต ๓๒๐๐๔)

เนื้อหา
๑. การอธิบาย/การเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (พต ๓๒๐๐๓)
๒. การอธิบาย/การเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต บทกลอนของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย (พต ๓๒๐๐๔)

กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูพูดคุยกับผู้เรียนทักทายผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
๒. ให้ผู้เรียนทดสอบก่อนเรียน โดยการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
๓. อธิบายโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย บทกลอนภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
๔. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๑
๕. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๖. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนหาสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทย

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๑
๒. ตรวจผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียน


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล


หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาษาอังกฤษหรรษาและพาเพลิน

เรื่องที่ ๒.๒ การอ่านออกเสียง จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา ภาษาอังกฤษหรรษา รหัส พต ๓๒๐๐๓
ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน รหัส พต ๓๒๐๐๔

สาระสำคัญ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของตน ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด
๑. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น (Skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๒. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมด้วยการแสดงละครสั้น (Skit)

เนื้อหา
๑. ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละสั้น
๒. การใช้พจนานุกรม
๓. หลักการอ่านออกเสียง เช่น การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม การออกเสียงเน้นหนัก-เบา คำและ กลุ่มคำการออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ
๔. การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษามารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ
๕. กิจกรรมการแสดงละครสั้น (Skit) ตามวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา
กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูพูดคุยกับผู้เรียนทักทายผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
๒. ให้ผู้เรียนช่วยกันหาข่าว ข้อความ ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละสั้นที่เป็นภาษาอังกฤษมากลุ่มละ ๑ เรื่อง แล้วให้แปลเป็นภาษาไทยโดยใช้พจนานุกรม
๓. ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากข่าว ข้อความ ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละสั้น ที่กลุ่มตนเองหามา
๔. ให้เรียนเตรียมการแสดงละครสั้นโดยการแสดงท่าทางประกอบตามวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา
๕. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๒
๖. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๗. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๒
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาษาอังกฤษหรรษาและพาเพลิน

เรื่องที่ ๒.๓ การอ่านสารคดีและบันเทิงคดี จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา ภาษาอังกฤษหรรษา รหัส พต ๓๒๐๐๓
ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน รหัส พต ๓๒๐๐๔

สาระสำคัญ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของตน ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด
๑. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และสรุปความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

เนื้อหา
๑. เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี
๒. การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ความ การตีความ
๓. การใช้ skimming / scanning/ guessing / context clue
๔. ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น I believe …./ I agree with …but../Well, I must say…/What do you think of / about ..?/ I think / I don’t think ..?/ What’s your opinion about..?/ In my opinion ../ If causes So that/ such…that too to …./enough to…on the other hand,.. other(s) / another / the other(s)
๕. คำสันธาน (Conjunctions) because/ and / so/ but/ however / because of/ due to /owing to etc. infinitive pronouns: some, any, someone, anyone, everyone, one, ones etc.
กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูพูดคุยกับผู้เรียนทักทายผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วถามผู้เรียนว่าใครเคยดูหนังต่างประเทศแบบยังไม่ได้ภาคเสียงบ้าง
๒. ครูเปิด DVD สารคดี และบันเทิงคดี ของต่างประเทศ แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันจับใจความสำคัญ
๓. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๓
๔. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๕. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนไปดูสารคดีต่างประเทศ เรื่องอื่น ๆ มา แล้วสรุป

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๓
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาษาอังกฤษหรรษาและพาเพลิน

เรื่องที่ ๒.๔ การอ่านข้อมูล ข่าวสาร จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา ภาษาอังกฤษหรรษา รหัส พต ๓๒๐๐๓
ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน รหัส พต ๓๒๐๐๔

สาระสำคัญ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของตน ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด
๑. อ่านข้อความเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาตางประเทศ
๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น /ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ

เนื้อหา
๑. การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น /ประเทศชาติ เช่น การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น /ประเทศชาติ การทำแผ่นปลิวป้ายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำโรงเรียน สถานที่สำคัญในชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ (พต ๓๒๐๐๓)
๒. การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น /ประเทศชาติ เช่น การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น /ประเทศชาติ การทำแผ่นปลิวป้ายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำโรงเรียน สถานที่สำคัญในชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ (พต ๓๒๐๐๔)กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูพูดคุยกับผู้เรียนทักทายผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
๒. ให้ผู้เรียนอ่านบทความ จากแผ่นพับ แผ่นปลิว ภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที่ครูนำมา
๓. ให้ผู้เรียนร่วมกันออกแบบการเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น /ประเทศชาติ เช่น การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น /ประเทศชาติ การทำแผ่นปลิวป้ายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำโรงเรียน สถานที่สำคัญในชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
๔. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๔
๕. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๖. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ไปลงมือปฏิบัติให้ออกมาสมบูรณ์แบบ สามารถเผยแพร่ได้จริง

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
๒. ตัวอย่างบทความ แผ่นพับ ภาษาอังกฤษ

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๔
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาษาอังกฤษหรรษาและพาเพลิน

เรื่องที่ ๒.๕ ร้องเพลง เล่นเกม จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน รหัส พต ๓๒๐๐๔

สาระสำคัญ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของตน ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด
๑. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมด้วยการร้องเพลง
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมด้วยการเล่นเกมทางภาษา

เนื้อหา
๑. การร้องเพลงโดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงกริยาท่าทางตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการร้องเพลง ร้องเพลงตามเทศกาลวันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์
๒. กิจกรรมการเล่นเกมทางภาษาและวัฒนธรรม (Crossword Game)

กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูพูดคุยกับผู้เรียนทักทายผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วถามผู้เรียนว่าใครเคยฟังเพลงต่างประเทศแบบยังไม่ได้ภาคเสียงบ้าง
๒. ครูเปิด DVD เพลงต่างประเทศ แล้วให้ผู้เรียนฝึกร้องเพลงตาม
๓. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๕
๔. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๕. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนหาเกมส์ภาษาต่างประเทศ มา ๑ เกมส์


สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๕
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ ๓.๑ กำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รหัส พว ๓๒๐๑๗

สาระสำคัญ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นประเทศและโลก สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายการกำเนิดสิ่งมีชีวิต และทฤษฎีกำเนิดสิ่งมีชีวิตได้
๒. อธิบายลักษณะ วิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิตได้

เนื้อหา
๑. กำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีกำเนิดสิ่งมีชีวิต
๒. ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
๓. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
๔. ไดโคโตมัสคีย์

กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูทักทายผู้เรียนให้ผู้เรียนบอกสิ่งมีชีวิตที่มีในท้องถิ่นตัวเองมาคนละชนิด
๒. ครูเปิด DVD เกี่ยวกับกำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฎี กำเนิดสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
๓. ครูอธิบายเกี่ยวกับกำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฎี กำเนิดสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ไดโคโตมัสคีย์
๔. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๑
๕. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๖. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนทำรายงานเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
๒. DVD เกี่ยวกับกำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฎี กำเนิดสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
๓. ใบความรู้เรื่องเกี่ยวกับกำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฎี กำเนิดสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๑
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล
ใบความรู้ที่ ๑
เรื่องกำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีกำเนิดสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิต จะมีคุณลักษณะ (properties) ที่ไม่พบในสิ่งไม่มีชีวิต อันได้แก่ความสามารถในการใช้สสารและพลังงานเป็นสำคัญ ซึ่งได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตแรกเริ่ม อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกหรือบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตซึ่งถือกำเนิดมาบนโลกกว่า 4 พันล้านปี เมื่อผ่านการวิวัฒนาการและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตเป็นจำนวนมากดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
การกำเนิดสิ่งมีชีวิตมีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายการเกิดของสิ่งมีชีวิต เช่น ทฤษฎี “spontaneous generation” ที่กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองจากสิ่งไม่มีชีวิตเช่น กบและแมลงเกิดจากดิน หรือแมลงเกิดจากเนื้อเน่า อย่างไรก็ตามปัจจุบันทฤษฎีดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริง เป็นที่ทราบในปัจจุบันว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน เช่น สุนัขจะให้กำเนิดสุนัข หนอนผีเสื้อเกิดจากผีเสื้อและพัฒนาเป็นผีเสื้อในลำดับต่อมา อย่างไรก็ตามหากสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิตแล้วสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกมาจากที่ใดหรือเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษชื่อ ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) และ แอลเฟรด รัสเซล วอลแลนซ์ (Alfred Russel Wallance) ได้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก (theory of evolution by natural selection) วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการคัดเลือกตามธรรมชาติ ซึ่งทฤษฏีดังกล่าว กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ ภายในชนิดเดียวกัน (สปีชีส์ ; species) จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งเราเรียกว่าแตกต่างภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนี้ว่า ความผันแปร (variations) โดยความผันแปรดังกล่าว จะเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่รอดในได้สภาวะแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้ง แมลง สายพันธุ์ที่มีความสามารถกินอาหารได้หลายชนิดทั้งใบพืชและหญ้า จะสามารถมีชีวิตรอดได้ดีกว่าแมลง สายพันธุ์ที่สามารถกินหญ้าได้อย่างเดียว เมื่อสิ่งมีชีวิต สายพันธุ์หนึ่งสามารถมีชีวิตได้นาน ก็สามารถมีลูกหลานได้มากกว่าสิ่งมีชีวิต สายพันธุ์อื่นที่มีอายุสั้นและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งมีชีวิต สายพันธุ์นั้นจะมีจำนวนมากขึ้นและเกิดเป็นชนิดใหม่ (new species)
สิ่งมีชีวิตเริ่มแรกเกิดขึ้นได้อย่างไร ? แรกเริ่มเดิมทีเมื่อโลกยังร้อน สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยบนโลกใบนี้ได้ เมื่อเวลาผ่านไปโลกเริ่มเย็นตัวลง อุณหภูมิบนโลกจึงเหมาะที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้น โดยทฤษฎีที่ยอมรับเกี่ยวกับการเกิดสิ่งมีชีวิตเริ่มแรก เกิดจากการทำปฏิกิริยากันของสารเคมีซึ่งเกิดขึ้นในทะเล หลังจากนั้นเกิดเป็นสารประกอบพวกโปรตีน กรดอะมิโน และเอนไซม์ สะสมอยู่ในทะเลเป็นจำนวนมาก สำหรับสมมุติฐานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยการทดลองของ สแตนลีย์ มิลเลอร์ (Stanley Miller) โดยมิลเลอร์ได้ทำการจำลองสภาวะซึ่งเป็นระบบปิด หลังจากนั้นได้ใส่ก๊าซมีเทน (CH4) แอมโมเนีย (NH3) ไฮโดรเจน และน้ำ ซึ่งเชื่อว่าสภาวะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกในอดีต หลังจากนั้นให้ความร้อนและทำให้เกิดประกายไฟขึ้น ภายในระบบที่จัดไว้ หลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ มิลเลอร์พบว่าในชุดการทดลองพบกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์เกิดขึ้น
สำหรับขั้นตอนต่อมาสารประกอบอินทรีย์จะรวมตัวกันเป็นโมเลกุลอินทรียสารขนาดใหญ่ (macromolecules) และวิวัฒนาการต่อไปจนเกิดเป็นโปรโตเซลล์ (protocell) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเซลล์ มีโครงสร้างของผนังเป็นไขมันและโปรตีน และเกิดการสันดาปภายในเซลล์ได้ หลังจากนั้น โปรโตเซลล์ ซึ่งเชื่อว่ามีอาร์เอ็นเอทำหน้าที่เป็นทั้งสารพันธุกรรมและเอนไซม์ จะวิวัฒนาการกลายเป็นเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนหรือสืบพันธุ์
ปัจจุบันนี้คาดว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่สามารถจำแนกชนิดได้อยู่ในโลกนี้ถึง 1.4 ล้านชนิด และคาดว่าจะมีจำนวนสิ่งมีชีวิตอีกประมาณ 4 - 30 ล้านชนิดที่ยังไม่ได้รับการค้นพบและจัดจำแนก
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตจะอาศัยลักษณะต่างๆ เป็นหลักโดยเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่าง ซึ่งความเหมือนของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นผ่านขบวนการทางวิวัฒนาการที่เหมือนกัน ดังนั้นการจัดหมวดหมู่จึงเป็นการบอกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งหรือไม่ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่นำมาใช้ในการจัดหมวดหมู่ เช่น ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphological characteristics) นอกจากนี้ยังอาจใช้ลักษณะทางกายวิภาค (anatomy) และสรีรวิทยา (physiology) มาใช้ในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการจัดจำแนกจะใช้การเปรียบเทียบลักษณะความเหมือนหรือแตกต่างจาก dichotomous key และสรุปว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใด และเมื่อพบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดถ้าเป็นชนิดใหม่จะต้องมีการตั้งชื่อ (nomenclature) โดยใช้หลักการของ binomial system of nomenclature ซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะไม่ซ้ำกันและเป็นชื่อที่เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ ซึ่งสามารถเข้าใจกันได้ทั่วโลก
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต (classification of organisms)
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ไม่ใช่เพียงเป็นการบอกชื่อชนิดของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่จะต้องสามารถบ่งบอกถึงลำดับของสิ่งมีชีวิตและตำแหน่งในการเกิดขึ้นของชนิดในขบวนการวิวัฒนาการได้ด้วย การศึกษาชนิด ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ เรียกว่า อนุกรมวิธาน taxonomy หรืออาจเรียกว่า systematics แต่นักชีววิทยาบางส่วนอาจจะแยกทั้งสองศาสตร์นี้ออกจากกัน โดยถือว่า taxonomy เป็นการศึกษาเพื่อให้คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ (description of species) ส่วน systematics เป็นการศึกษาเพื่อจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาเหมือนกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของชาติวงศ์วานและนำมาจัดเป็นประวัติชาติพันธุ์ (phylogeny) ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ ได้
การจัดทำ phylogeny ของสิ่งมีชีวิตสามารถทำได้ในทุกระดับของสิ่งมีชีวิต เช่น การทำ phylogeny เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระดับอื่นๆ เช่นในระดับสกุล (genus) การจัดลำดับทางอนุกรมวิธาน (taxonomic hierarchy)
Karl von Linne'' (Carolus Linnaeus) (1707-1778) เป็นผู้จัดทำ binomial system โดยกำหนดให้การเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตจะต้องมีประกอบด้วย 2 ส่วน (binomial nomenclature) คือ ชื่อ genus และชื่อ species ซึ่งสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดที่มีลักษณะร่วมกันจะรวมกันอยู่ในลำดับที่ใหญ่ขึ้น กลุ่มของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันจะเรียกว่าอยู่ใน taxon เดียวกัน ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนั้นจะมีพื้นฐานทางพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการกัน (evolutionary relationship) ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นลักษณะใดก็ได้ที่สามารถวัดได้ เช่น ลักษณะทางกายวิภาค สัณฐานวิทยา ความแตกต่างของการสร้างเอ็นไซม์ ลำดับของเบสของ DNA หรือ RNA
ค . ศ . 1969 Robert H. Whittaker ได้เสนอให้มีการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรต่างๆ ( kingdom) โดยอาศัยลักษณะและการจัดเรียงตัวของเซลล์และความแตกต่างของลักษณะการกินอาหาร โดยสามารถเรียงลำดับหมวดหมู่จากสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันมากกว่าไปหาสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันน้อยกว่าแบ่งเป็น ชนิด ( species) สกุล ( genus) วงศ์ ( family) อันดับ ( order) ชั้น ( class) ไฟลัม (phylum) อาณาจักร (kingdom) และจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 อาณาจักร คือ
1.อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom Monera) คือพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นโปรคาริโอท (prokaryote) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ได้แก่ แบคทีเรียและไซยาโนแบคทีเรีย
2.อาณาจักรโปรติสตา (Kingdom Protista) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (unicellular organisms) ที่เป็นพวกยูคาริโอท (eukaryote) อาจจะอาศัยอยู่เดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม เช่น อมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา
3.อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular organisms) ที่เป็นยูคาริโอท กินอาหารโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ ได้แก่ เห็ด และรา
4.อาณาจักรพืช ( Kingdom Plantae) เป็นสิ่งมีชีวิตพวกพืชซึ่งเป็นพวกยูคาริโอทที่มีหลายเซลล์ มีผนังเซลล์ (cell wall) ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง มีความสามารถในการสังเคราะห์แสง
5.อาณาจักรสัตว์ ( Kingdom Animalia) เป็นสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์ที่เป็นพวกยูคาริโอทที่มีหลายเซลล์ ไม่มีผนังเซลล์ กินอาหารโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ได้อย่างน้อยในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต

แบบทดสอบ
1. การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตสามารถใช้ลักษณะใดได้บ้าง
2.Taxonomy แตกต่างจาก Systematics อย่างไร
3.วิธีการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยอาศัย dichotomous key นั้น ทำได้โดยอาศัยวิธีการใด
4.สิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน taxon เดียวกันหมายถึงอะไร
5.การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 อาณาจักรนั้นอาศัยสิ่งใดเป็นตัวกำหนดหรือเปรียบเทียบ
6.การเรียงลำดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตจากพวกที่มีความสัมพันธ์กันน้อยกว่าไปหาพวกที่มีความสัมพันธ์กันมากกว่าสามารถเรียงได้อย่างไร
7.สิ่งมีชีวิตที่จัดจำแนกออกเป็น 5 อาณาจักร มีความสัมพันธ์ของการวิวัฒนาการอย่างไร
8.การจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตใหม่ให้เป็น 3 Domain ใช้หลักความแตกต่างหรือความเหมือนกันอย่างไร
9.สิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน Domain Archaea มีความแตกต่างจากพวกที่อยู่ Domain Bacteria อย่างไร
10.อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน Domain Eukaryหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ ๓.๒ การจำแนกสิ่งมีชีวิต จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รหัส พว ๓๒๐๑๗

สาระสำคัญ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นประเทศและโลก สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายเกณฑ์การจำแนก การตั้งและเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ การจัดลำดับของสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง
๒. วิเคราะห์ และจำแนกสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง

เนื้อหา
๑. เกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิต
๒. การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต
๒.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์
๒.๒ ชื่อสามัญ
๓. การจัดลำดับ (อาณาจักร ไฟลัม คลาส จีนัส สปีชีส์)

กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน
๒. ให้ผู้เรียนบอกประเภทของสิ่งมีชีวิตที่มีในท้องถิ่นตัวเองมาคนละประเภท
๓. ครูอธิบายเกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิต การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต ทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ
๔. ให้ผู้เรียนฝึกการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต ทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ
๕. ครูอธิบายการจัดลำดับ (อาณาจักร ไฟลัม คลาส จีนัส สปีชีส์) โดยยกตัวอย่างจากสิ่งมีชีวิตที่ผู้เรียนรู้จัก
๖. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๒
๗. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๘. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนทำรายงานเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๒
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล


ใบความรู้ที่ ๒
เกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีมากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดแบ่งหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการศึกษา และการนำมาใช้ประโยชน์ วิชาที่ว่าด้วยการจัดแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เรียกว่า อนุกรมวิธาน (Taxonomy) นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาอนุกรมวิธาน คือ คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Linnaeus) ชาวสวีเดน
ชื่อของสิ่งมีชีวิต มี 2 ชนิด คือ
1. ชื่อสามัญ (common name) คือ ชื่อที่เรียกกันทั่วๆไป อาจเรียกตามลักษณะรูปร่าง ถิ่นกำเนิดหรือสถานที่อยู่ก็ได้เช่น ปากกาทะเล หอยมุก เป็นต้น ซึ่งชื่อดังกล่าวอาจเรียกต่างกัน ในแต่ละที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้
2. ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) ลินเนียสเป็นผู้เริ่มใช้เป็นคนแรก โดยสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยชื่อ 2 ชื่อ ชื่อแรกเป็นชื่อ จีนัส ชื่อที่2 เป็นชื่อ สปีชีส์ เขียนด้วยภาษาลาติน ชื่อจีนัสตัวแรกเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ ตัวแรกของสปีชีส์เป็นชื่อตัวเล็กธรรมดา ต้องเขียนให้ต่างจากอักษรอื่นเช่น ตัวเอน ตัวหนา หรือขีดเส้น ทั้ง 2 ชื่อไม่ติดกันเรียกระบบนี้ว่า การตั้งชื่อแบบบทวินาม (binomial nomenclature)
ลักษณะที่ใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต
1. ลักษณะภายนอกและโครงสร้างภายใน
2. แบบแผนการเจริญเติบโตและโครงสร้างระยะตัวอ่อน
3. ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบ
4. โครงสร้างของเซลล์และออร์แกเนล
5. สรีระวิทยาและการสังเคราะห์สารเคมี
6. ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ลำดับขั้นในการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต
ลำดับขั้นของหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต (taxonomy category) มีการจัดลำดับตั้งแต่ใหญ่ที่สุด ถึงเล็กที่สุดดังนี้
1. อาณาจักร (kingdom)
2. ไฟลัม (phylum) หรือดิวิชัน (division)
3. ชั้น (class)
4. อันดับ (order)
5. วงศ์ (family)
6. สกุล (genus)
7. สปีชีส์ (species)
อาร์ เอช วิทเทเคอร์ (R.H.Whittadker) ได้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 อาณาจักร คือ
1. อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera)
2. อาณาจักรโพรติสตา (Kingdom Protista)
3. อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)
4. อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae)
5. อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia)หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ ๓.๓ อาณาจักรสิ่งมีชีวิต จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รหัส พว ๓๒๐๑๗

สาระสำคัญ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นประเทศและโลก สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด
วิเคราะห์และจำแนกสิ่งมีชีวิตในชุมชนได้

เนื้อหา
๑. อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
๑.๑ โพรติสตา
๑.๒ โมเนอรา
๑.๓ ฟังไจ
๑.๔ พืช
๑.๕ สัตว์
๒. ไวรัสและไวรอยด์
๓. ไลเคน

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน
๒. ให้ผู้เรียนบอกชนิดของพืชและประเภทของสัตว์ปีกคนละชนิด แล้วให้จัดกลุ่มประเภทของพืชและสัตว์ให้เป็นกลุ่ม ๆ
๓. ครูอธิบายอาณาจักรสิ่งมีชีวิต ไวรัสและไวรอยด์ และไลเคน โดยให้ผู้เรียนดูภาพประกอบ
๔. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเดินค้นหา ไลเคนที่บริเวณ กศน. ตำบล
๕. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๓
๖. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๗. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนทำรายงานเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๓
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล


ใบความรู้ที่ ๓ อาณาจักรสิ่งมีชีวิต

ปัจจุบันมีสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการจำแนกชนิดประมาณ 2 ล้านชนิด โดยจำแนกออกเป็นอาณาจักร (Kingdom) ต่าง ๆกันถึง 5 อาณาจักร ซึ่งเป็นระบบที่นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบัน
การจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยลักษณะสำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม โดยการแบ่งตามลำดับชั้นจากกลุ่มใหญ่ที่สุดลงไปถึงชนิดดังนี้
อาณาจักร (Kingdom)
ไฟลัม (Phylum) ของสัตว์ หรือดิวิชัน (Division) ของพืช
ชั้น (Class)
อันดับ (Order)
วงศ์ (Family)
สกุล (Genus)
ชนิด (Species)
________________________________________
การจำแนกอาณาจักรสิ่งมีชีวิต ออกเป็น 5 อาณาจักรดังนี้
1. อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera)
2. อาณาจักรเห็ดรา (Kingdom Fungi)
3. อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista)
4. อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae)
5. อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia)
อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera)
มอเนอราเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกเซลล์เดียวที่ไม่มีนิวเคลียส หรือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส เรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้รวมๆ ว่า โพรแคริโอต (Prokaryote) ได้แก่ แบคทีเรีย และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน หรือไซอาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria)
อาณาจักรเห็ดรา (Kingdom Fungi)
เห็ดราเป็นสิ่งชีวิตที่เซลล์มีนิวเคลียสหรือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเรียกว่า ยูแคริโอต (eukaryote) อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ ไม่มีคลอโรฟิลล์ สังเคราะห์อาหารเองไม่ได้ กินอาหารโดยสร้างน้ำย่อยแล้วปล่อยออกมาย่อยสารอินทรีย์จนเป็นโมเลกุลเล็กและดูดเข้าเซลล์ (saprophyte) ได้แก่ เห็ดและราชนิดต่างๆ
อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista)
โพรทิสตาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ชนิดยูแคริโอต มีทั้งชนิดเซลล์เดียวและหลายเซลล์ ได้แก่ สัตว์เซลล์เดียว (protozoa) สาหร่ายต่างๆได้แก่ สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้ำตาล สาหร่ายสีแดง สาหร่ายสีทอง เช่น ไดอะตอม
อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae)
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เซลล์เป็นชนิดยูแคริโอต มีสารสีเพื่อการสังเคราะห์ด้วยแสงเรียกว่าคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีหลายชนิด มีผนังเซลล์เป็นสาร เซลลูโลส สืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ (alternation of generation) การจำแนกเป็นไฟลัมหรือดิวิชันใช้ลักษณะวัฏจักรชีวิตแบบสลัลที่มีระยะแกมีโทไฟต์ (gemetophyte) และสปอโรไฟต์ (sporophyte) การมีท่อลำเลียงอาหารและน้ำ มีรากและใบ และมีดอก (fower) หรือไม่มีดอก แบ่งออกเป็นดิวิชัน ดังนี้
1. ดิวิชันไบรโอไฟตา (Division Bryophyta) เป็นพืชขนาดเล็ก ไม่มีระบบท่อลำเลียง มีระยะแกมีโทไฟต์เจริญเป็นอิสระนานกว่าระยะสปอโรไฟต์ ได้แก่ มอสส์ (moss) ลิเวอร์เวิร์ต (liverwort) และฮอร์นเวิร์ต (hornwort)
2. ดิวิชันไซโลไฟตา (Division Psilophyta) พืชมีลำต้นยาวเรียว เริ่มมีท่อลำเลียง ไม่มีใบและรากที่แท้จริง ได้แก่สกุล Psilotum หรือหวายทะนอย
3. ดิวิชันไลโคไฟตา (Divison Lycophyta) พืชโบราณ มีใบและรากที่แท้จริง มีท่อลำเลียง ได้แก่ สกุลSelagilnella หรือตีนตุ๊กแก สกุล Lycopediun หรือหญ้ารังไก่ สามร้อยยอด
4. ดิวิชันสฟีโนไฟตา (Division Sphenophyta) ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อ ๆ มีรากและใบที่แท้จริง มีท่อลำเลียงที่แท้จริง ได้แก่สกุล Equisetum หรือหญ้าถอดปล้อง สนหางม้า
5. ดิวิชันเทอโรไฟตา (Division Pterophyta) เป็นพืช เริ่มมีท่อลำเลียงพัฒนาดีขึ้น ไม่มีดอก ได้แก่เฟิร์น ผักแว่น จอกหูหนู แหนแดง ชายผ้าสีดา
6. ดิวิชันไพโนไฟตา (Division Pinophyta) เป็นพืชยืนต้น มีเนื้อไม้ มีท่อลำเลียงที่พัฒนาดีขึ้น มีรากและใบ มีเมล็ด แต่เมล็ดไม่มีส่วนหุ้มเมล็ด (คือ เปลือย [ghymnosperm]) แบ่งเป็นสามซับดิวิชัน (subdivision) คือ
6.1 ซับดิวิชัน Cycadicae คือพืชพวกปรง (Cycas)
6.2 ซับดิวิชัน Pinicae ได้แก่ แป๊ะก้วย สกุล Ginkgo และพืชพวกสน เช่น สนสองใบ (Pinus merkusii) สนสามใบ (Pinus Kesiya) ไซเพรสส์ (Cypress) เรดวูด (redwood)
6.3 ซับดิวิชัน Gneticae ส่วนใหญ่เป็นไม้เลื้อยขนาดใหญ่ เช่น มะเมื่อย สกุล Gnetum และพืชในทะเลทรายแอฟริกา สกุล Welwitschia
7. ดิวิชันแมกโนลิโอไฟตา (Division Magnoliophyta) คือพืชไม้ดอกที่มีท่อลำเลียง มีใบและราก มีเมล็ดที่มีรังไข่ห่อหุ้ม แบ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocots) และพืชใบเลี้ยงคู่ (dicots) หรือแบ่งเป็นสองชั้นคือ
7.1 ชั้นแม็กโนลิออปซิดา (Class Magnoliopsida [dicots]) เช่น มะลิ
7.2 ชั้นลิลิออปซิดา (Class liliopsida [monocots]) เช่น ข้าว กล้วย หญ้า
อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia)
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ประกอบด้วยเซลล์ชนิดยูแคริโอต การจำแนกเป็นไฟลัมต่าง ๆ ใช้ลักษณะสำคัญคือ จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อ ช่องภายในตัว ปล้องขา ลำตัว ชนิดของท่อทางเดินอาหาร สมมาตร (symmetry) ของลำตัว ชนิดของระบบไหลเวียน และการพัฒนาของระบบอื่นๆ แบ่งออกเป็นสอง ซับคิงดอม (Subkingdom) คือ ซับคิงดอมพาราซัว (Parazoa) ได้แก่ฟองน้ำและซับคิงดอมเมทาซัว (Metazoa) ได้แก่สัตว์อื่นๆที่เหลือ ซึ่งแบ่งย่อยเป็นไฟลัมต่างๆมากถึง 30 ไฟลัมในปัจจุบัน แต่ที่สำคัญมี 10 ไฟลัมคือ
1. ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum Porifera) เป็นสัตว์หลายเซลล์ ไม่มีสมมาตร ลำตัวเป็นรูพรุน มีช่องน้ำเข้าและช่องน้ำออก มีโครงร่างแข็งหรือเป็นเส้นใยโปรตีน เช่น ฟองน้ำแก้ว สกุล Euplectella ฟองน้ำน้ำจืด สกุล Spongilla ฟองน้ำถูตัว สกุล Spongia
2. ไฟลัมซีเลนเทอราตา (Phylun Coelenterata) เป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อสองชั้น มีสมมาตรแบบรัศมี(radial symmetry) มีท่อทางเดินอาหาร แต่ไม่มีช่องตัว มีเซลล์ไนโดไซต์ (cnidocyte) สร้างเข็มพิษ (nematocyst) แบ่งเป็นสามชั้น
2.1 ชั้นไฮโดรชัว (Hydrozoa) ได้แก่ ไฮดรา (Hydra) แมงกะพรุนไฟ (Physalia)
2.2 ชั้นไซโฟซัว (Scyphozoa) ได้แก่ แมงกะพรุนหนัง (Aurelia) แมงกะพรุนไฟ
(Chironex)
2.3 ชั้นแอนโทซัว (Anthozoa) ได้แก่ ปะการัง (coral) ปะการังเขากวาง (Acrepora) กัลปังหา (sea fan)
3. ไฟลัมแพลทิเฮลมินทีส (Phylum Platyhelminthes) ได้แก่ หนอนตัวแบน มีเนื้อเยื่อสามชั้น ไม่มีช่องตัว มีสมมาตรแบบด้านข้าง (bilateralsymmetry) มีระบบย่อยอาหาร (บางชนิดไม่มี) แบ่งเป็นสามชั้น
3.1 ชั้นเทอร์เบลลาเรีย (Turbellaria) ได้แก่ พลานาเรีย (Dugesia)
3.2 ชั้นทรีมาโทดา (Trematoda) ได้แก่ พยาธิใบไม้ (fluke) เช่น พยาธิใบไม้ใน
ตับ (Opisthorchis viverrini)
3.3 ชั้นเซสโทดา (Cestoda) ได้แก่ พยาธิตัวตืด (tape worm) เช่น พยาธิตัวตืด
หมู (Taenia solium)
4. ไฟลัมเนมาโทดา (Nematoda) ได้แก่ หนอนตัวกลม มีเนื้อเยื่อสามชั้นมีสมมาตรแบบด้านข้าง มีช่องตัวเทียม (pseudocoet) เช่น พยาธิไส้เดือน (Ascaris lumbricoides) โรคเท้าช้าง (Brugia malayi)
5. ไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida) หนอนปล้อง ลำตัวแบ่งเป็นปล้องชัดเจน มีเนื้อเยื่อสามชั้นมีสมมาตรแบบด้านข้าง มีช่องตัวที่แท้จริง (coelom) มีระบบไหลเวียนและระบบประสาท แบ่งเป็นสามชั้น
5.1 ชั้นโพลีคีตา (Polychaeta) ได้แก่ แม่เพรียง (Nereis) หนอนฉัตร (trbe worm)
5.2 ชั้นโอลิโกคีตา (Oligochaeta) ได้แก่ ไส้เดือนดิน (Pheretima)
5.3 ชั้นไฮรูดิเนีย (Hirudinea) ได้แก่ ปลิง (leech) ทากดูดเลือด (landleech)
6. ไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca) ลำตัวนิ่มมักมีเปลือกหุ้มเนื้อเยื่อสามชั้น มีสมมาตรด้านข้างมีช่องตัวลดรูปจนมีขนาดเล็ก มีระบบไหลเวียนและระบบประสาท แบ่งเป็นห้าชั้น
6.1 ชั้นแอมฟินิวรา (Amphimeura) ได้แก่ ลิ่นทะเล (chiton)
6.2 ชั้นแกสโทรโพดา (Gastropoda) ได้แก่ หอยกาบเดี่ยว (snail) หอยทาก (slug) ทากทะเล (nudibranch)
6.3 ชั้นแพลีไซโพดา (Pelecypoda) ได้แก่ หอยกาบคู่ (bivalves) เช่นหอยแมลงภู่ (Mytilus biridis)
6.4 ชั้นสแคโฟโพดา (Scaphoposa)ได้แก่ หอยงาช้าง (tusk shell)
6.5 ชั้นเซฟาโลโพดา (Cephalopoda) ได้แก่ ปลาหมึกสาย หรือปลาหมึกยักษ์ (Octopus) ปลาหมึกกล้วย (Loligo) หอยงวงช้าง (nautilus)
7. ไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda) สัตว์ที่มีลำตัวแบ่งเป็นปล้องมีโครงร่างภายนอกหรือเปลือกปกคลุม ขาต่อเป็นข้อๆ สมมาตรแบบด้านข้างมีระบบไหลเวียนและระบบประสาท แบ่งเป็นสองซับไฟลัม คือ เคลิเซอราตา (Chelicerata) ได้แก่ แมงดาทะเล และแมงมุม และซับไฟลัมแมนดิบูลาตา (Mandibulata) เช่น กุ้ง ปู ตะขาบ กิ้งกือ แบ่งเป็นชั้นดังนี้
7.1 ไซโฟซูริดา (Xiphosurida) ได้แก่ แมงดาจาน (Tachypleus gigas)
7.2 อะแร็กนิดา (Arachnida) ได้แก่ แมงมุม แมงป่อง
7.3 ครัสเตเชีย (Crustacea) ได้แก่ กุ้ง กั้ง ปู เพรียงหิน
7.4 ไคโลโพดา (Chilopida) ได้แก่ ตะขาบ
7.5 ไดโพลโพดา (Diplopoda)ได้แก่ กิ้งกือ
7.6 อินเซกตา (Insecta) ได้แก่ แมลงต่างๆ
8. ไฟลัมอีคิโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata) เป็นสัตว์ทะเลทั้งหมด ผิวหนังมีหนาม ตัวอ่อนมีสมมาตรด้านข้าง ตัวเต็มวัยมีสมมาตรรัศมีมีระบบน้ำใช้ในการเคลื่อนที่ มีระบบไหลเวียน ระบบประสาท และระบบท่อทางเดินอาหาร จำแนกเป็นห้าชั้น
8.1 ชั้นแอสเทอรอยเดีย (Asteroidea) ได้แก่ ปลาดาว หรือดาวทะเล (star fish)
8.2 ชั้นโอฟิยูรอยเดีย (Ophiuroidea) เช่น ดาวเปราะ (brittle star)
8.3 ชั้นอีคิยูรอยเดีย (Echiuroidea) เช่น เม่นทะเล (sea urchin) เหรียญทราย (sand dollar)
8.4 ชั้นโฮโลทูรอยเดีย (Holothuroidea) เช่น ปลิงทะเล (sea cucumber)
8.5 ไคนอยเดีย (Crinoidea) เช่น ดาวขนนก (feather star) พลับพลึงทะเล (sea lilly)
9. ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata) สัตว์มีกระดูกสันหลัง มีสมมาตรด้านข้าง มีช่อง
ตัวอย่างแท้จริง มีระบบต่างๆพัฒนาสูงสุด จำแนกเป็นสามซับไฟลัมคือ
9.1 ซับไฟลัมยูโรคอร์ดาตา (Subphhylum Urochordata) ได้แก่ เพรียงหัวหอม (tunicate)
9.2 ซับไฟลัมเซฟาโลคอร์ดาตา (Subphylum Cephalochordata)ได้แก่แอมฟิออกซัส(Amphioxus)
9.3 ซับไฟลัมเวอร์ทีบราตา (Vertebrata) ได้แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด จำแนกเป็นชั้นดังนี้
9.3.1 ชั้นแอ็กนาทา (Agnatha) ได้แก่ ปลาปากกลม (cyclostome)
9.3.2 ชั้นคอนดริกไทอีส (Chomdrichthyes) ได้แก่ ปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลาฉนาก ปลากระเบน
9.3.3 ชั้นออสทีอิกไทอีส (Osteichthyes) ได้แก่ ปลากระดูกแข็ง เช่น ปลากะพง ปลาช่อน ปลาหมอเทศ
9.3.4 ชั้นแอมฟิเบีย (Amphibia) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ กบ คางคก เขียด แซลาแมนเดอร์
9.3.5 ชั้นแรปทิเลีย (Reptilia) สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่า ตะพาบน้ำ แย้ ตะกวด จิ้งจก จิ้งเหลน จระเข้
9.3.6 ชั้นเอวีส (Aves) ได้แก่ นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่
9.3.7 ชั้นแมมมาเลีย (Mammalia) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ แพลทิปัสปากเป็ด(duck-billed platypus) สัตว์มีถุงหน้าท้อง (marsupials) เช่น จิงโจ้ โอพอส ซัม แทสมาเนียนเดวิล สัตว์มีรก (placenta) เช่น กระรอก กระต่าย วัว ควาย ช้าง แรด ลิง คนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ ๓.๔ ระบบนิเวศ จำนวน ๓ ชม.

รายวิชา รักษ์ท้องถิ่น รหัส พว ๓๒๐๑๘

สาระสำคัญ
รักษ์ท้องถิ่น ความหมาย ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากร ที่อยู่อาศัย องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ระบบ นิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศในนาข้าว ระบบนิเวศน้ำเค็ม การวางแผนเขียนโครงการและวิธีการสำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่น แนวทางการอนุรักษ์และเฝ้าระวังระบบนิเวศในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความหมาย ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากร ที่อยู่อาศัย ได้
๒. อธิบายความสัมพันธ์ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
๓. อธิบายระบบนิเวศต่าง ๆ และเขียนแผนผังหรือ แผนภูมิการถ่ายทอด พลังงานในระบบนิเวศได้

เนื้อหา
๑. ความหมาย ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากรที่อยู่อาศัย
๒. องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอด พลังงานในระบบนิเวศ
2.1 ระบบนิเวศป่าไม้ (ป่าบุง ป่าทาม ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าชายเลน ฯลฯ)
2.2 ระบบนิเวศน้ำจืด (หนอง คลอง บึง)
2.3 ระบบนิเวศในนาข้าว
2.4 ระบบนิเวศน้ำเค็ม (หาดทราย หาดเลน หาดโคลน หาดหิน ชายฝั่งทะเล ฯลฯ)

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน
๒. ให้ผู้เรียนบอกสิ่งที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ตัว มาคนละ ๑ อย่าง
๓. ครูอธิบายความหมาย ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากรที่อยู่อาศัย องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอด พลังงานในระบบนิเวศ ได้แก่ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศในนาข้าว และระบบนิเวศน้ำเค็ม
๔. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มสำรวจระบบนิเวศบริเวณ กศน. ตำบล แล้ววาดภาพประกอบ
๕. ให้ผู้เรียนวาดภาพระบบนิเวศในฝันของตนเอง แล้วระดมความคิดสังเคราะห์ระบบนิเวศในฝันของแต่ละคน เป็นระบบนิเวศในฝันของกลุ่ม แล้วนำเสนอ
๖. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๔
๗. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๘. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนทำรายงานเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๔
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบลใบความรู้ที่ ๔
ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง โดยมีการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารในบริเวณนั้น ๆ สู่สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมอาจแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท
1. สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) หรือปัจจัยทางกายภาพ (Physical Factor) ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ น้ำและความชื้น กระแสลม อากาศ ความเค็ม ความเป็นกรด-เบส แร่ธาตุ ไฟแก๊ส
2. สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (Biotic Environment) หรือปัจจัยทางชีวภาพ (Biotic Factor)

ไบโอม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ไบโอมบนบก
ไบโอมบนบก (Terrestrial biomes) ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด ไบโอมบนบกที่สำคัญ ได้แก่ ไบโอมป่าดิบชื้น ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น ใบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น ไบโอมสะวันนา ไบโอมป่าสน ไบโอมทะเลทราย ไบโอมทุนดรา เช่น
• ป่าดิบชื้น (Tropical rain forest)
พบได้ในบริเวณใกล้เขตเส้นศูนย์สูตรของโลกในทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาเอเชียตอนใต้ และบริเวณบางส่วนของหมู่เกาะแปซิฟิก ลักษณะของภูมิอากาศร้อนและชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 – 400 เซนติเมตรต่อปี ในป่าชนิดนี้พบพืชและสัตว์หลากหลายพันสปีชีส์ เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก
• ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (Temperate deciduous forest)
พบกระจายทั่วไปในละติจูดกลาง ซึ่งมีปริมาณความชื้นเพียงพอที่ต้นไม้ใหญ่จะเจริญเติบโตได้ดี โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 เซนติเมตรต่อปี และมีอากาศค่อนข้างเย็น ในป่าชนิดนี้และต้นไม้จะทิ้งใบหรือผลัดใบก่อนฤดูหนาว และจะเริ่มผลิใบอีกครั้งเมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไปแล้ว ต้นไม้ที่พบมีหลากหลายทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม รวมถึงไม้ล้มลุก
• ป่าสน (Coniferous forest)
• ป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) เป็นป่าประเภทเขียวชอุ่มตลอดปร พบได้ทางตอนใต้ของประเทศแคนนาดา ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปเอเชียและยุโรป ในเขตละติจูดตั้งแต่ 45 – 67 องศาเหนือ ลักษณะของภูมิดากาศมีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน อากาศเย็นและแห้ง พืชเด่นที่พบได้แก่ พืชจำพวกสน เช่น ไพน์ (Pine) เฟอ (Fir) สพรูซ (Spruce) และเฮมลอค เป็นต้น
• ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (Temperate grassland) หรือที่รู้จักกันในชื่อทุ่งหญ้าแพรี่ (Prairie) ในตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือและทุ่งหญ้า สเตปส์ (Steppes) ของประเทศรัสเซีย สภาพภูมิอากาศมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 25 – 50 เซนติเมตรต่อปี ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนี้เหมาะสำหรับการทำกสิกรและปศุสัตว์ เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีหญ้านานาชนิดขึ้นอยู่ ส่วนใหญ่พบมีการทำเกษตรกรรมควบคู่ในพื้นที่นี่ด้วย
• สะวันนา (Savanna) เป็นทุ่งหญ้าที่พบได้ในทวีปแอฟริกาและพบบ้างทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ลักษณะของภูมิอากาศร้อน พืชที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าและมีต้นไม้กระจายเป็นหย่อม ๆ ในฤดูร้อนมักเกิดไฟป่า
• ทะเลทราย (Desert) พบได้ทั่วไปในโลก ในพื้นที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่า 25 เซนติเมตรต่อปี ทะเลทรายบางแห่งร้อนมากมีอุณหภูมิเหนือผิวดินสูงถึง 60 องศาเซลเซียสตลอดวัน บางวันแห่งมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น พืชที่พบในไบโอมทะเลทรายนี้มีการป้องกันการสูญเสียน้ำ โดยใบลดรูปเป็นหนาม ลำต้นอวบ เก็บสะสมน้ำดี ทะเลทรายที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แก่ ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในทวีปแอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ทุนดรา (Tundra) เป็นเขตที่มีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน ฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ ลักษณะเด่นคือ ชั้นของดินที่อยู่ต่ำกว่าจากผิวดินชั้นบนลงไปจะจับตัวเป็นน้ำแข็งถาวร ทุนดราพบเพียงตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และยูเรเซีย พบพพืชและสัตว์อาศัยอยู่น้อยชนิด ปริมาณฝนน้อยในฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ น้ำแข็งที่ผิวหน้าดินละลาย แต่เนื่องจากน้ำไม่สามารถซึมผ่านลงไปในชั้นน้ำแข็งได้ในระยะสั้น ๆ พืชที่พบจะเป็นพวกไม้ดอกและไม้พุ่ม นอกจากนี้ยังพบสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ เช่น ไลเคนด้วย

2. ไบโอมในน้ำ
ไบโอมในน้ำที่พบเป็นองค์ประกอบหลักใบไบโอสเฟียร์ประกอบด้วย ไบโอมแหล่งน้ำจืด (Freshwater biomes) และไบโอมแหล่งน้ำเค็ม (Marine Biomes) และพบกระจายอยู่ทั้งเขตภูมิศาสตร์ในโลกนี้
• ไบโอมแหล่งน้ำจืด (Freshwater biomes) โดยทั่วไปประกอบด้วยแหล่งน้ำนิ่งซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ สระ หนอง หรือบึง กับแหล่งน้ำไหล ได้แก่ ธารน้ำไหลและแม่น้ำ เป็นต้น
• ไบโอมแหล่งน้ำเค็ม (Marine biomes) โดยทั่วไปประกอบด้วยแหล่งน้ำเค็ม ซึ่งได้แก่ ทะเลและมหาสมุทร ซึ่งพบได้ในปริมาณมากถึงร้อยละ 71 ของพื้นที่ผิวโลก และมีความลึกมากโดยเฉลี่ยถึง 3,750 เมตร ไบโอมแหล่งน้ำเค็มจะแตกต่างจากน้ำจืดตรงที่มีน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปัจจัยกายภาพสำคัญ นอกจากนี้ยังพบช่วงรอยต่อของแหล่งน้ำจืดกับน้ำเค็มที่มาบรรจบกัน และเกิดเป็นแหล่งน้ำกร่อยซึ่งมักพบบริเวณปากแม่น้ำ

ความหลากหลายในระบบนิเวศ
ระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตนานาชนิดและรูปแบบต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อยู่รวมกันบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้ การปรับตัวเปลี่ยนแปลงบางอย่างของสิ่งมีชีวิตอาจเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วอายุหรือยาวนานหลายชั่วอายุ โดยผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาติ ตามกระบวนการวิวัฒนาการ คุณสมบัติและความสามารถของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อมต่างก็มีบทบาทร่วมกัน และมีปฏิกิริยาต่อกันและกันอย่างซับซ้อนในระบบนิเวศที่สมดุล โครงสร้างและคุณสมบัติของระบบนิเวศเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งมนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล เมื่อความเจริญและอารยธรรมของมนุษย์ได้มาถึงจุดสุดยอดและเริ่มเสื่อมลงเพราะมนุษย์เริ่มทำลายสิ่งมีชิตชนิดอื่นที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนตนเองมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค หรือการแสวงหาความสุขและความบันเทิงบนความทุกข์ยากของสิ่งมีชีวิตอื่น จนทำให้เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งนำไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงของสรรพสิ่งทั้งมวล
การที่สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ถูกทำลายสูญหายไปจากโลก จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเร่งให้อัตราการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดที่เหลืออยู่เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ อันเนื่องมาจากการเสียดุลของระบบนิเวศนั้นเอง อัตราการสูญพันธุ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละระบบนิเวศ จะมีทางเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดหรือไม่ที่มนุษย์จะนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงหาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาทดแทนสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไป ทั้งนี้เพราะการสูญเสียแหล่งสะสมความแปรผันทางพันธุกรรม อันถือว่าเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าของประชากรสิ่งมีชีวิต นั้นจะเป็นการส่งเสริมให้มีการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศนั้น ๆ มากขึ้น

ระบบนิเวศแบบต่าง ๆ
ระบบนิเวศ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 แบบ คือ ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ำ ระบบนิเวศแบบต่างในที่นี้จะกล่าวถึงระบบนิเวศ 4 แบบ เท่านั้น คือ
1. ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด
2. ระบบนิเวศในทะเล
3. ระบบนิเวศป่าชายเลน
4. ระบบนิเวศป่าไม้

ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด
ความสำคัญ
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ เป็นแหล่งที่ให้น้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำจืด พืช เช่น จอก สาหร่าย แหน เป็นต้น สัตว์ เช่น หอย ปลาต่าง ๆ กุ้ง เป็นต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีพ
• ปัจจัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ปริมาณก๊าซออกซิเจน ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณแร่ธาตุ ความขุ่นในของน้ำ
• ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
• ปัจจัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งเมื่อชะล้างลงสู่แหล่งน้ำจะไปทำลายสิ่งมีชีวิตในน้ำ น้ำบางชนิดทำให้มีผลกระทบต่อการถ่ายทอดพลังงานและสมดุลทางธรรมชาติในแหล่งน้ำ
สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ
• ผู้ผลิต ได้แก่ พืชต่าง ๆ ซึ่งในแหล่งน้ำมีทั้งที่เป็นพวกแพลงก์ตอน (Plankton) สาหร่ายต่าง ๆ เฟิร์น และพืชดอก
• ผู้บริโภค ได้แก่ พวกแพลงก์ตอนสัตว์ แมลงต่าง ๆ และสัตว์พวกกินซากอินทรีย์
• ผู้ย่อยสลาย มีทั้งพวกแบคทีเรีย เห็ด รา

ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด
มี 2 ระบบ คือ ชุมชนในแหล่งน้ำนิ่ง และชุมชนในแหล่งน้ำไหล การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในชุมชนแหล่งน้ำไหลแรง
มีโครงสร้างสำหรับเกาะหรือดูดติดกับพื้นผิวอย่างมั่นคง สามารถสกัดเมืองเหนียวใช้ยึดเกาะ เช่น หอยมีรูปร่างเพรียว เพื่อลดความต้านทานของกระแสน้ำ มีรูปร่างแบนราบไปกับพื้นที่ผิวที่เกาะชอบว่ายทวนน้ำอยู่เสมอ เกาะติดกับพื้นผิวหรือซุกซ่อนตัวตามวัตถุใต้น้ำ

ระบบนิเวศในทะเล
ความสำคัญ
• เป็นแหล่งทรัยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด
• สิ่งมีชีวิตในทะเล ได้แก่ แพลงก์ตอน มีทั้งแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ เช่น ไดอะตอม กุ้งเคย ตัวอ่อนของเพรียงหิน และยังมีพวกสาหร่าย เช่น สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สิ่งมีชีวิตหน้าดินพบอยู่ทั่วไป เช่น ฟองน้ำ ปะการัง เพรียงหิน หอยนางรม ดอกไม้ทะเล ปลิงทะเล ดาวทะเล หอยแครง พลับพลึงทะเล
ระบบนิเวศในทะเล มี 3 ชุมนม
• ชุมชนหาดทราย เป็นบริเวณที่ไม่เหมาะกับการอาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลทั่วไป เพราะมีสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
• ชุมชนหาดหิน เป็นบริเวณที่ประกอบไปด้วยหินเป็นส่วนใหญ่
• ชุมชนแนวปะการัง ประกอบด้วยปะการังหลายชนิด มีรูปร่างต่าง ๆ กัน

ระบบนิเวศป่าชายเลน
ความสำคัญ
• เป็นแหล่งอาศัยของและขยายพันธุ์สัตว์น้ำเป็นตัวกลางทำให้เกิดความสมดุลระหว่างทะเลกับบก เป็นแหล่งพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหลายอย่าง
• เป็นแหล่งอาการที่มีความอุดมสมบูรณ์
• เป็นฉากกำบังลม ป้องกันการชะล้างที่รุนแรงที่เกิดจากลมมรสุมและเป็นเสมือนกำแพงป้องกันการพังทลายของดิน
• รากพันธุ์ไม้ช่วยกรองสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในน้ำ
ลักษณะของป่าชายเลน
ป่าชายเลนเกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำ ประกอบไปด้วยทราย โคลน และดิน บริเวณที่ติดกับปากแม่น้ำเป็นดิน ดินเหนียว ถัดไปเป็นดินร่วนและบริเวณที่ลึกเข้าไปจะมีทรายมากขึ้น นอกจากนี้ บริเวณต่าง ๆ ของป่าชายเลนยังแตกต่างในด้านของความเป็นกรด – เบส ความเค็ม รวมทั้งความสมบูรณ์ของดิน ซึ่งวัดได้จากปริมาณของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแทสเซียม (K)
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน
• พืช ได้แก่ โกงกาง แสมดำ โปรงขาว โปรงหนู รังกะแท้ ชะคราม ตะบูน ตีนเป็ดทะเล ตาตุ่มทะเล ปรงทะเล เทียนทะเล ชลู ลำพู ลำแพน ถั่วขาว ผักเบี้ยทะเล
• สัตว์ที่อยู่ตามหน้าดินตามชายเลน ได้แก่ ปลาตีน ปูเสฉวน ปูแสม ทากทะเล หอยขี้นก กุ้งดีดขัน ปูก้ามดาบ
• สัตว์ในดิน ได้แก่ ไส้เดือนทะเล หอยฝาเดียว


ระบบนิเวศป่าไม้
ความสำคัญ
• แหล่งรวมพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าต่าง ๆ ช่วยกำบังลมพายุ
• แหล่งต้นน้ำลำธาร ทำให้ฝนตกตามฤดูกาล
• ช่วยควบคุมอุณหภูมิบนโลก ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวดินและอากาศ
• ผลิตก๊าซออกซิเจน (O2) และใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แหล่งสะสมปุ๋ยธรรมชาติ
• ลดความรุนแรงของน้ำป่าและการพังทลายของหน้าดินที่เกิดจากกระแสน้ำไหลบ่า
ลักษณะของป่าไม้และสังคมสิ่งมีชีวิตในป่าของประเทศไทย เช่น
• ป่าพรุ (Freshwater swamp forest) พบตามที่ลุ่มในภาคใต้ เป็นป่าที่มีน้ำจืดขังอยู่ตลอดปี และน้ำมีความเป็นกรดสูง ลักษณะของป่าแน่นทึบ พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็ก เช่น หวาย หมากแดง เป็นต้น
• ป่าสนเขา (Coniferous Forest Biomes) เป็นป่าเขียวตลอดปี ประกอบด้วยพืชพรรณพวกที่มีใบเรียวเล็ก เรียวยาวขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น มียอดปกคลุมทึบตลอดปี ไม่มีการผลัดใบ แสงผ่านลงมาถึงพื้นดินน้อย ดินเป็นกรด ขาดธาตุอาหาร สิ่งมีชีวิตที่พบ เช่น แมวป่า หมาป่า หมี เม่น กระรอกและนก
• ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest Biomes)
เป็นป่าที่มีฝนตกตลอดปี พืชเป็นพวกใบกว้างไม่ผลัดใบ ปกคลุมหนา มีอุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยไม้ยืนต้นนานาชนิด พื้นดินมีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจาย เพราะได้รับแสงไม่เพียงพอ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน บริเวณพื้นดินเป็นพวกเฟิร์น หวาย ไม้ไผ่และเถาวัลย์

โซ่อาหารและสายใยอาหาร
โซ่อาหาร หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอด ๆ จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ทำให้การถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องเป็นลำดับจากการกินต่อกัน ตัวอย่างเช่น
1. Decomposition food chain เป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากการย่อยสลายซากอินทรีย์โดยพวกจุลินทรีย์ ได้แก่ เห็ดรา แบคทีเรีย และ Detritivorous animails เป็นระบบนิเวศที่มีสายใยอาหารของผู้ย่อยสลายมากกว่า เช่น ซากพืชซากสัตว์ ไส้เดือนดิน นก งู
2. Parasitism food chain เป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากภาวะปรสิต ตัวอย่างเช่น ไก่ ไรไก่ โปโตซัว แบคทีเรีย
3. Predation food chain เป็นห่วงโซ่อาหารที่เป็นการกินกันของสัตว์ผู้ล่า (สัตว์กินพืช สัตว์กินเนื้อ) อาจเป็นพวกขุดกิน (Grazing food chain) ซึ่งห่วงโซ่เริ่มต้นที่สัตว์พวกขูดกินอาหารแบบผสม โดยมีการกินกันและมีปรสิต เช่น สาหร่ายสีเขียว หอยขม พยาธิใบไม้ นก
สายใยอาหาร
ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ จะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ที่สำคัญคือการเป็นการทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในโมเลกุลของอาหารต่อเนื่องเป็นลำดับจากพืช ซึ่งเป็นผู้ผลิต (Producer) สู่ผู้บริโภค (Herbivore) ผู้บริโภคสัตว์ (Carnivore) กลุ่มผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ (Omnivore) และผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร (Decomposer) ตามลำดับในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ในระบบนิเวศธรรมชาติระบบหนึ่ง ๆ จะมีห่วงโซ่อาหารสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนหลายห่วงโซ่ เป็นสายใยอาหาร (Food Web)
สปีชีส์ คือ เป็นเหยื่อกับผู้ล่าเหยื่อ (Prey Predator Interaction) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์
ส่วนไลเคนส์เป็นสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด คือ รากับสาหร่ายสีเขียว การอยู่ร่วมกันนี้ทั้งสาหร่ายและราต่างได้รับประโยชน์ กล่าวคือ สาหร่ายสร้างอาหารเองได้แต่ต้องอาศัยความชื้นจากรา ราก็ได้อาศัยอาหารที่สาหร่ายสร้างขึ้นและให้ความชื้นแก่สาหร่าย ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันชั่วคราวหรือตลอดไป และต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ เรียกว่า ภาวะที่พึ่งพากัน (Mutualism) แบคทีเรีย พวกไรโซเบียม (Rhizobium) ที่อาศัยอยู่ที่ปมรากพืชตระกูลถั่ว โดยแบคทีเรียจับไนโตรเจนในอากาศ แล้วเปลี่ยนเป็นสารประกอบไนเตรตที่พืชนำไปใช้ ส่วนแบคทีเรียก็ได้พลังงานจากการสลายสารอาหารที่มีอยู่ในรากพืช นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างซีแอนีโมนีกับปูเสสวน มดดำกับเพลี้ยก็เป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาฝ่ายหนึ่งได้รับ เพื่ออาศัยความชื้นและแร่ธาตุบางอย่างจากเปลือกต้นไม้เท่านั้น โดยต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์เรียกความสัมพันธ์เช่นนี้ว่า ภาวะอ้างอิง (Commensalism) ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ คือความสัมพันธ์ที่เรียกว่า ภาวะปรสิต (Parasitism) เช่น เห็บที่อาศัยที่ผิวหนังของสุนัข สุนัขเป็นผู้ถูกอาศัย (Host) ถูกเห็บสุนัขดูดเลือดจึงเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ ส่วนเห็บซึ่งเป็นปรสิต (Parasite) ได้รับประโยชน์คือได้อาหารจากเลือดของสุนัขภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ยังเป็นที่อาศัยของปรสิตหลายชนิด เช่น พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิไส้เดือน พยาธิตัวตืดในทางเดินอาหาร เป็นต้น
กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสาร ได้แก่ แบคทีเรีย เห็ด ราจะสร้างสารออกมาย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตบางส่วนของสารที่ย่อยแล้ว จะถูกดูดกลับไปใช้ในการดำรงชีวิตด้วยกระบวนการดังกล่าว ทำให้ซากสิ่งมีชีวิตเน่าเปื่อยย่อยสลายเป็นอินทรียสารกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์แบบนี้เรียกว่า ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism)หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ ๓.๕ อนุรักษ์ระบบนิเวศท้องถิ่น จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา รักษ์ท้องถิ่น รหัส พว ๓๒๐๑๘

สาระสำคัญ
รักษ์ท้องถิ่น ความหมาย ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากร ที่อยู่อาศัย องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ระบบ นิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศในนาข้าว ระบบนิเวศน้ำเค็ม การวางแผนเขียนโครงการและวิธีการสำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่น แนวทางการอนุรักษ์และเฝ้าระวังระบบนิเวศในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
๑. วางแผน สำรวจ นำเสนอระบบนิเวศในท้องถิ่น
๒. จัดทำและดำเนินการโครงการหรือโครงงาน อนุรักษ์และเฝ้าระวัง ระบบนิเวศในท้องถิ่น
๓. เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการหรือโครงงาน

เนื้อหา
๑. การวางแผนเขียนโครงการและ วิธีการสำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่น
๒. แนวทางการอนุรักษ์และเฝ้าระวังระบบนิเวศในท้องถิ่น

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน
๒. ครูถามผู้เรียนว่าในปัจจุบัน ระบบนิเวศของเราเป็นอย่างไร ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
๓. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มวางแผนเขียนโครงการ วิธีการสำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่น
๔. ให้ผู้เรียนนำเสนอโครงการ
๕. ให้ผู้เรียนร่วมกันบอกแนวทางการอนุรักษ์และเฝ้าระวังระบบนิเวศในท้องถิ่นของตนเอง
๖. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๕
๗. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๘. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนทำรายงานเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๕
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ ๓.๖ เทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน ๓ ชม.

รายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ รหัส พว ๐๒๐๑๗

สาระสำคัญ
เทคโนโลยีชีวภาพ ความหมายเทคโนโลยีชีวภาพ การโคลนนิ่ง GMOs Stem cell การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ประโยชน์ และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
1. อธิบาย ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพได้
2. อธิบายหลักการโคลนนิ่ง GMOs Stem cell และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้

เนื้อหา
1. ความหมายเทคโนโลยีชีวภาพ
2. การโคลนนิ่ง
3. GMOs
4. Stem cell

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน
๒. ครูถามผู้เรียนว่าเคยได้ยินคำว่า GMOs หรือไม่ ให้ยกตัวอย่าง
๓. ครูอธิบายความหมายเทคโนโลยีชีวภาพ การโคลนนิ่ง GMOs Stem cell
๔. เปิด DVD การโคลนนิ่ง GMOs Stem cell ให้ผู้เรียนดู แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันสรุป
๕. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๖
๖. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๗. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนทำรายงานเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๗
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล
ใบความรู้ที่
เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นความรู้ หรือ วิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิต หรือ ผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตมาใช้ หรือ มาปรับเปลี่ยน และประยุกต์ เพื่อใช้ประโยชน์ เรารู้จักการใช้เทคโนโลยีชีวภาพมานานแล้ว การทำน้ำปลา ซีอิ๊ว การหมักอาหาร หมักเหล้า ล้วนเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม เช่นเดียวกับ การปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ ให้มีผลผลิตมากขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือ การนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรค บำรุงสุขภาพ ก็จัดว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีชีวภาพ เรามักหมายถึง เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชาผสมผสานกันอยู่ ทั้งชีววิทยา เคมี ชีวเคมี ไปจนถึง ฟิสิกส์ และวิศวกรรม ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็น “สหวิทยาการ” ที่นำความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
จากบทความทางวิชาการประกอบการอภิปราย เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับฟาร์มเพาะและเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โดย รศ. น.สพ. เกรียงศักดิ์ พูนสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานวันกุ้งกุลาดำ ครั้งที่ 11 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การนำหลักการ หรือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีคุณประโยชน์มากที่สุด จากการแปลความหมายของคำว่า BIO หมายถึง สิ่งมีชีวิต TECHNOLOGY หมายความถึง วิทยาการ หรือวิธีการ อาจสรุปง่ายๆว่า เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ในการนำเอาสิ่งมีชีวิตมาใช้
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีชีวภาพมีมากมาย ได้แก่
1. พันธุวิศวกรรม : เป็นกระบวนการ ที่เจาะจงเลือกหน่วยพันธุกรรม (Gene) บางตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือ จุลินทรีย์) และนำไปใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่ง เพื่อทำให้เกิดลักษณะพิเศษที่ต้องการ รวมถึงการตัด และต่อพันธุกรรม เช่น การตัดพันธุกรรมในการสร้างน้ำย่อยของเชื้อ R. oryzae ไปต่อเพิ่มให้กับ R. oryzae อีกตัวหนึ่ง ทำให้ R. oryzae ตัวที่ถูกเพิ่มพันธุกรรม สามารถสร้างน้ำย่อยได้มากขึ้น
2. การผลิตวัคซีน : วัคซีนทุกชนิดนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเช่นเดียวกัน วัคซีน อาจเตรียมได้จากเซลล์ของตัวก่อโรคทั้งหมด (Whole cells) หรือเตรียมจากเปลือกหุ้มตัวเชื้อ (Capsule) หรือ เตรียมจากส่วนขนละเอียดรอบตัวเชื้อ (Pilli) ก็ได้
3. สารกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค : ผนังเซลล์ของจุลินทรีย์บางชนิด มีส่วนประกอบของสารในกลุ่ม polysaccharides (เช่น Oligosaccharide และ Peptidoglycan เป็นต้น) สารพวกนี้ มีคุณสมบัติในการเกาะจับจุลินทรีย์ตัวก่อโรค และสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ มีตั้งแต่การใช้ตัวเซลล์ (Whole cell), สกัดเพียงบางส่วน เช่น สาร Oligosaccharide จากผนังเซลล์ของยีสต์ แบคทีเรีย Pediococcus spp. และ Lactobacillus บางสายพันธุ์
4. น้ำย่อย หรือ เอ็นไซม์ : น้ำย่อยที่สร้างจากสัตว์แต่ละชนิด มีความสามารถในการย่อยวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้แตกต่างกัน เมื่อให้สัตว์กินวัตถุดิบบางชนิดแล้ว สัตว์ไม่สามารถย่อยได้ ทำให้สิ้นเปลืองวัตถุดิบ ดังนั้นเป้าหมายของการใช้วัตถุดิบในปริมาณน้อย แต่ให้เกิดประโยชน์ (ย่อย) ได้ดีที่สุด ปัจจุบันจึงได้มีการผลิตน้ำย่อย ทั้งชนิดจำเพาะ เช่น น้ำย่อยที่ย่อยสารกลูแคน (Glucanase) หรือในรูปของน้ำย่อยรวม (Enzyme cocktail) มาใช้ผสมในอาหารสัตว์ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้วัตถุดิบได้ และสัตว์เจริญเติบโตได้ดี น้ำย่อยที่กล่าวถึงนี้ คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสันดาป (Metabolic products) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์
5. วิตามิน : วิตามิน เป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการสันดาปที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการผลิตของจุลินทรีย์ เช่น กากเบียร์ จะมีส่วนประกอบของวิตามิน บี หลายชนิด เป็นต้น
6. โปรตีน และกรดอะมิโน : ตัวเซลล์ของจุลินทรีย์หลายชนิด มีส่วนประกอบของโปรตีน และกรดอะมิโน
7. สารสกัดจากพืช : สารสกัดจากพืชบางชนิด มีคุณสมบัติ เป็นสารทำลายศัตรูพืช หรือ ออกฤทธิ์ทำลายแบคทีเรียบางชนิดได้
8. สารเสริมชีวนะ : หรือ ที่เรียกว่า โปรไบโอติก เป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่อาจกล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เป็นที่รู้จักมากที่สุดในวงการการเลี้ยงสัตว์ สารเสริมชีวนะ ประกอบด้วยกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์ ได้แก่ แบคทีเรีย (Bacteria) ยีสต์ (Yeasts) และรา (Fungi) โดยเฉพาะพวกแบคทีเรีย ที่สามารถสร้างกรดแลคติค และกรดไขมันระเหย (Lactic acid and Volatile Fatty acid) ความสำคัญของสารเสริมชีวนะ นอกจากจะสร้างกรด เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ตัวก่อโรคแล้ว ยังมีความสามารถในการเจริญทวีจำนวนได้รวดเร็ว เบียดบัง หรือข่ม และแข่งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคได้อีกด้วย และสารเสริมชีวนะนี้ ตัวเซลล์ยังประกอบด้วยสารสำคัญ ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค พวก polysaccharide และ peptidoglycan อีกด้วย มีผู้อธิบายถึงการที่จุลินทรีย์พวกนี้ สามารถสร้างสารคล้ายปฏิชีวนะ ทำลายจุลินทรีย์อื่น โดยเฉพาะตัวที่ก่อโรคได้เช่นเดียวกัน
9. กลุ่มย่อยสลาย อินทรีย์ และอนินทรีย์สาร : จุลินทรีย์หลายชนิด โดยเฉพาะแบคทีเรีย ทำหน้าที่ในการย่อยสลายของเสียทั้งหมด ให้กลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กมาก จนพืชชั้นสูง และพืชเซลล์เดียว สามารถดูดซับสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการย่อยสลาย และควบคุมคุณภาพของน้ำเสียจากฟาร์ม อย่างแพร่หลาย
10. การถนอมอาหาร : การถนอมอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ ได้แก่ การหมัก และดองอาหาร เช่น การทำนมเปรี้ยว แหนม ผักดอง เป็นต้น
11. เพิ่มคุณค่าทางอาหาร : เช่น จุลินทรีย์จะสร้างน้ำย่อย เพื่อย่อยน้ำตาลแลคโตสในน้ำนม ให้ได้เป็นน้ำตาลกลูโคส และน้ำตาลกาแลคโตส ซึ่งมนุษย์สามารถนำไปใช้ได้
12. อุตสาหกรรมการผลิต : เช่น การผลิตเหล้าองุ่น เบียร์ แอลกอฮอล์ ที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง และใช้ฆ่าเชื้อ เป็นต้น
เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ?การขยาย และการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การนำผลผลิตจากสิ่งมีชีวิต ไปแปรรูปเป็นอาหาร หรือยา กระบวนการที่ใช้แปรรูปผลผลิตดังกล่าวในระดับโรงงาน กระบวนการที่ใช้สิ่งมีชีวิต เช่น จุลชีพ ในการบำบัดน้ำเสีย และรักษาสภาพแวดล้อม การนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปทำปุ๋ย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. การตัดต่อยีน (genetic engineering) เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) และเทคโนโลยีโมเลกุลเครื่องหมาย (molecular markers)
2. การเพาะเลี้ยงเซลล์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (cell and tissue culturing) พืช และสัตว์
3. การใช้ประโยชน์จาก จุลินทรีย์บางชนิด หรือใช้ประโยชน์จากเอ็นไซม์ของจุลินทรีย์
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เป็นการพัฒนาการเกษตร ด้านพืช และสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น
การปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตพืชพันธุ์ใหม่ (crop improvement) เช่น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก การผลิตพืชพันธุ์ดีให้ได้ปริมาณมากๆ ในระยะเวลาอันสั้น (micropropagation) การผสมพันธุ์สัตว์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (breeding and upgrading of livestocks) การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (biological pest control) และจุลินทรีย์ที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม การปรับปรุงขบวนการ การผลิตอาหารให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การริเริ่มค้นคว้าหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ (search for utilization of unused resources) และการสร้างทรัพยากรใหม่ เป็นต้น
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ทำให้ผู้ขยายพันธุ์ สามารถสร้างพืช และสัตว์พันธุ์ใหม่ๆ ได้รวดเร็วกว่ากรรมวิธีการขยายพันธุ์แบบดั้งเดิม เป็นเครื่องมือแบบใหม่ ที่ให้โอกาสทางการเกษตร และช่วยกำจัดอุปสรรคที่มีอยู่ ผู้สนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพ เชื่อว่า เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สุขอนามัยของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีชีวภาพมีศักยภาพ ที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดความจำเป็น ในการทำลายที่อยู่ทางธรรมชาติของพืช และสัตว์ และกรรมวิธีทางการเกษตร ที่สร้างความเสียหาย อาทิ การไถพรวน และ การใช้สารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ เทคโนโลยีชีวภาพ ยังช่วยให้นักพัฒนาพันธุ์พืช และเกษตรกรได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้น เพราะผลผลิตใหม่ๆ จะทำให้เกิดตลาดใหม่ๆ ช่วยลดต้นทุน ช่วยเปิดโอกาสพิเศษทางการเกษตรในการเพิ่มปริมาณ เพิ่มความปลอดภัย น่าเชื่อถือ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของทรัพยากรอาหารของโลก ช่วยแก้ปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากการเกษตร (การที่เกษตรกรต้องสัมผัสกับสารเคมี) และ ปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ กับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในปัจจุบันประสบปัญหา และอุปสรรคมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อ การเลี้ยง และผลผลิต ตัวอย่างเช่น เกิดโรคระบาด, ปัญหาสภาพแวดล้อม และมลพิษ, ปัญหาสารเคมี และยาปฏิชีวนะตกค้าง, ปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโรค รวมถึงปัญหาการกีดกันทางการค้า และ เนื่องจากกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ปราศจากการปนเปื้อนจากสารเคมี และยาปฏิชีวนะ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย โดยมีกระบวนการผลิตที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการผลิตกุ้งกุลาดำเป็นสินค้าส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกมานานกว่า 10 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตอีกด้วย ต้องดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตกุ้งกุลาดำของไทย ให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และตลาดโลกต่อไปในอนาคต
ดังนั้นในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต เข้ามาสู่การผลิตระบบใหม่ คือ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ “Organic farm” ซึ่งการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบชีวภาพนี้ ผู้เลี้ยงต้องคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ่อเป็นสำคัญ เพราะเป็นระบบที่ไม่ต้องการให้ใช้ยา หรือสารเคมีใดๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเลี้ยง แก้ไขโดยอาศัยกระบวนการบำบัดตามธรรมชาติ หรือใช้สารสกัดชีวภาพ เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานตามกระบวนการธรรมชาติ ให้เกิดเร็วขึ้นเท่านั้น เทคโนโลยีชีวภาพเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตกุ้ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถลดปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิตได้ ดังนี้ ลดปัญหาการใช้สารเคมี, ลดปัญหาสารตกค้าง, ลดปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อ, ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบอย่างสิ้นเปลือง, ลดปัญหามลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ลดปัญหาการกีดกันทางการค้า เป็นต้น และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนี้ ยังเป็นการผลิตกุ้งกุลาดำ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นการพัฒนาสู่ระบบการเลี้ยงแบบยั่งยืน อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ ที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง มีหลายประเภท เช่น
1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพน้ำ และการบำบัดน้ำ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจุลินทรีย์
2. ผลิตภัณฑ์ สารเสริมชีวนะ หรือ โปรไบโอติก : เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์
3. ผลิตภัณฑ์ สารช่วยย่อย หรือน้ำย่อย : เป็นผลผลิตจากจุลินทรีย์
4. ผลิตภัณฑ์ สารกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค : เป็นผลผลิตจากจุลินทรีย์
5. ผลิตภัณฑ์ สารบำบัด และรักษา : ผลผลิตจากจุลินทรีย์ และสารสกัดจากพืชธรรมชาติ
จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายทั้งชนิด และสายพันธุ์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ หรือสารชีวภาพ ยังมีสารสกัดจากพืชธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า “สมุนไพร” รวมอยู่ด้วย สมุนไพร สามารถนำมาใช้เป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ได้ เนื่องจากสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิด มีคุณสมบัติในการบำบัด และรักษาโรคในกุ้งกุลาดำได้เป็นอย่างดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ ๓.๗ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จำนวน ๓ ชม.

รายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ รหัส พว ๐๒๐๑๗

สาระสำคัญ
เทคโนโลยีชีวภาพ ความหมายเทคโนโลยีชีวภาพ การโคลนนิ่ง GMOs Stem cell การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ประโยชน์ และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้

เนื้อหา
๑. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๑.1 ประวัติ
๑.2 ความสำคัญ
๑.3 ห้องปฏิบัติการ
๑.4 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องแก้ว
๑.5 สารเคมี
๑.6 การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง
๑.7 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมตัวอย่าง การทำความสะอาด
๑.8 ปฏิบัติการย้ายเนื้อเยื่อพืช
๑.9 การย้ายปลูกในสภาพธรรมชาติ
๑.10 ปัญหาที่พบในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน
๒. ครูถามผู้เรียนว่าเคยได้ยินคำว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หรือไม่ ให้ยกตัวอย่าง
๓. ครูอธิบายประวัติ ความสำคัญการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๔. ให้ผู้เรียนไปศึกษาดูงาน ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด บ้านสามเรือน ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
๕. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ไปศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมตัวอย่าง การทำความสะอาด ปฏิบัติการย้ายเนื้อเยื่อพืช การย้ายปลูกในสภาพธรรมชาติ และปัญหาที่พบในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๖. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๗
๗. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๘. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนทำรายงานเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๗
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบลใบความรู้ที่
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture) คือ การนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชไม่ว่าจะเป็นเซลล์โพรโทพลาสต์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยเกลือแร่ น้ำตาล วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ในสภาพปลอดเชื้อจากเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง
ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1. การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากในระยะเวลาสั้น
2. การผลิตพืชที่ปราศจากโรค
3. การปรับปรุงพันธ์พืช
4. การผลิตยาและสารเคมีจากพืช
5. การศึกษาทางชีวเคมี สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์
6. การเก็บรักษาพันธุ์พืช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบ่งออกได้หลายชนิดคือ
1. การเพาะเลี้ยงพืชทั้งต้น คือ การนำเอาเมล็ดไปเพาะในขวดจนเป็นต้นกล้าและพืชสมบูรณ์ต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
2. การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ คือ การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอไม่ว่าแก่หรืออ่อน หลังจากที่แยกเอาเปลือกหุ้มเมล็ดออกไปแล้ว
3. การเพาะเลี้ยงอวัยวะ คือ การเพาะเลี้ยงส่วนต่างๆ ของอวัยวะพืชที่แยกออกมา เช่น ปลายยอด ปลายราก ดอก ผล อับเรณู
4. การเพาะเลี้ยงแคลลัส คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เกิดใหม่จาการเพาะเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช
5. การเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย คือ การเพาะเลี้ยงเซลล์เดี่ยวหรือกลุ่มเซลล์ที่ได้จากแคลลัสในอาหารเหลวที่มีการเขย่าตลอดเวลา
6. การเพะเลี้ยงโพรโทพลาสต์ คือ การเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ผนังเซลล์ถูกย่อยด้วยเอนไซม์

รูปแบบการเจริญของชิ้นส่วนพืชที่นำมาเพาะเลี้ยง
1. เกิดแคลลัส (caulogenesis) แคลลัส คือ กลุ่มเซลล์พาเรนไคมาที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นรากหรือลำต้น อาจจะอยู่กันหลวมๆหรือเกาะกันแน่น ต้นที่เกิดจากแคลลัสนี้มีจุดกำเนิดได้ 2 แบบ คือ เจริญจาดเซลล์เพียงเซลล์เดียว โดยี่หนึ่งเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนต่างๆ เช่น ราก ลำต้น ใบ หรือเจริญมาจากกลุ่มเซลล์ข้างเคียงกัน
2. เกิดออร์แกโนเจเนซีส (organogenesis) มียอดและรากที่เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่โดยสมบูรณ์
3. เกิดเอ็มบริโอเจเนซีส (embryogenesis) กลายเป็นเอ็มบริออยด์ () เอ็มบริออยด์มีความหมายเท่ากับเอ็มบริโอ มีพัฒนาการเหมือนเอ็มบริโอแต่ต่างกันตรงจุดกำเนิด คือ เอ็มบริออยด์มีจุกกำเนิดจากเซลล์ร่างกาย ไม่ได้เกิดจากการผสมเกสร
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1. ห้องเก็บสารเคมี ควรเป็นห้องเฉพาะใช้เก็บสารเคมีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการหยิบใช้
2. ห้องเตรียมอาหาร เป็นห้องสำหรับการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง โดยมีโต๊ะสำหรับเตรียมอาหาร ตู้เก็บเครื่องแก้วและเครื่องมือต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ที่ควรมีในห้องนี้ ได้แก่
- เครื่องแก้วชนิดต่างๆ
- สารเคมี
- หม้อนึ่งอัดไอ
- เครื่องชั่งละเอียด
- ช้อนตักสาร
- เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง
- ตู้เย็นเก็บสาร
- เตาอบความร้อน
- ตะแกรงโลหะ
- จุกสำลี กระดาษตะกั่ว
- เตาอุ่นความร้อน
3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อ ต้องสะอาดและปลอดเชื้อ ควรเป็นห้องปิดภายในปรับอากาศ และมีวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้
- ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ
- ตะเกียงแอลกอฮอล์
- กระดาษกรอง
- จานอาหารเพาะเชื้อ
- มีดผ่าตัดแบบต่างๆ
- ปากคีบ
- อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เข็มเขี่ย () และคราดโลหะ
- แอลกอฮอล์ความเข้นข้นต่างๆ
- สารเคมีพวกสเตอริแลนต์ () เช่น โซเดียมไฮโพคลอไรด์ () คลอรอกซ์ () สำหรับฟอกฆ่าเชื้อ
4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ (culture room) เป็นห้องสำหรับเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชภายใต้ควบคุมสภาพแวดล้อมอันได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ คือ
- เครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในช่วงประมาณ 17-27 องศาเซลเซียส
- ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- เครื่องเขย่า (shaker)
- เครื่องควบคุมเวลา (timer)
5. ห้องล้างเครื่องมือ ควรมีบริเวณสำหรับวางชั้น และมีสารซักฟอกสำหรับล้างเครื่องแก้วและภาชนะที่เป็นพลาสติก
เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic Techniques)
การรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อในทุกขั้นตอนระหว่างการทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นับว่ามีความสำคัญมาก เพื่อช่วยลดการปนเปื้อน (contamination)
1. ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและห้องที่ใช้สำหรับย้ายเนื้อเยื่อ ภายในห้องต้องสะอาด ไม่ควรอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าออก เศษอาหารวุ้นหรือเศษพืชอื่นๆ ควรกำจัดทิ้งไปและหมั่นทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศภายในห้องควรทำความสะอาดทุกๆเดือน
2. ผู้ทำการปฎิบัติงานในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้องทำความสะอาดมือและแขน เช็ดให้แห้งและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ควรสวมผ้าครอบศีรษะใส่ถุงมือและสวมเสื้อคลุม
3. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ ก่อนใช้ควรทำความสะอาดตู้ย้ายเนื้อเยื่อให้สะอาด แล้วเปิด UV ประมาณ 30 นาที ขณะที่ทำงานต้องปิด UV และเปิดแสงไฟฟลูออเรสเซนต์และระบบลม การวางเครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องวางในตำแหน่งที่สะดวก อุปกรณ์ต่างๆต้องอบฆ่าเชื้อหรือเผาไฟ
4. เนื้อเยื่อที่เลี้ยงในอาหารแล้วนำไปเก็บไว้ในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. ขวดเนื้อเยื่อที่มีการปนเปื้อนด้วยเชื้อราและแบคทีเรียควรนำมาฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน ล้างขวดให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง
วิธีการทำให้ปลอดเชื้อ
1. การใช้หม้อนึ่งอัดไอ โดยใช้ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-20 นาที
2. การใช้รังสี
3. การกรอง
4. การใช้ความร้อนแบบแห้ง
5. การใช้สารเคมี
6. การใช้ยาปฎิชีวนะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ ๓.๘ ประโยชน์ และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ รหัส พว ๐๒๐๑๗

สาระสำคัญ
เทคโนโลยีชีวภาพ ความหมายเทคโนโลยีชีวภาพ การโคลนนิ่ง GMOs Stem cell การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ประโยชน์ และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
บอกประโยชน์ และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจได้

เนื้อหา
ประโยชน์ และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน
๒. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม บอกประโยชน์ และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
๓. ให้ผู้เรียนนำเสนอ
๔. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๘
๕. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๖. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนทำรายงานเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์


การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๘
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบลคำสั่ง : ให้ผู้เรียนกากบาทหน้าตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด

1) ข้อใดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ
ก. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ข. เทคนิคพันธุวิศวกรรม
ค. การโคลนสิ่งมีชีวิต
ง. ถูกทุกข้อ
2) ส่วนใดของพืชที่สามารถนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
ก. ปลายยอด
ข. ใบ
ค. อับเรณู
ง. ถูกทุกข้อ
3) อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประมาณกี่องศาเซลเซียส
ก. 15-18 °C
ข. 20-24 °C
ค. 25-28 °C
ง. 30-34 °C
4) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีข้อดีอย่างไร
ก. สามารถสร้างพืชพันธุ์ใหม่ได้ตามความต้องการ
ข. สามารถขยายพันธุ์พืชที่มีลักษณะดีเหมือนเดิม ได้รวดเร็ว
ค. สามารถนำทุกชิ้นส่วนของพืชมาเพิ่มจำนวนได้
ง. สามารถช่วยให้พืชต้านทานแมลงได้
5) ฮอร์โมนชนิดใดที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสังเคราะห์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ทั่วไป
ก. ออกซิน และไซโทไคนิน
ข. ไซโทไคนิน และเอทิลีน
ค. จิบเบอเรลลิน และเอทิลีน
ง. เอทิลีน และออกซิน
6) แคลลัสคืออะไร
ก. เซลล์ที่กำลังเจริญไปเป็นราก
ข. เซลล์ที่กำลังเจริญไปเป็นลำต้น
ค. เซลล์ที่รวมเป็นกลุ่มยังไม่เปลี่ยนเป็นอวัยวะใด
ง. เซลล์ที่ไม่มีการเจริญเติบโตอีกแล้ว
7) พืชชนิดใดที่เหมาะสำหรับการขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ก. พืชที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศไม่ได้
ข. พืชเศรษฐกิจที่ขยายพันธ์ยากและมีราคาแพง
ค. พืชในเขตทะเลทรายที่เจริญเติบโตช้า
ง. พืชชั้นต่ำที่ขยายพันธุ์โดยใช้สปอร์
8) วิธีการใดสามารถสร้างสัตว์ตัวใหม่ ให้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนสัตว์ที่เป็นต้นแบบได้ทุกประการ
ก. การโคลน
ข. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ค. การตัดต่อยีน
ง. การถ่ายฝากตัวอ่อน
9) สิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่มนุษย์สามารถโคลนได้สำเร็จคืออะไร
ก. วัว
ข. กระต่าย
ค. แกะ
ง. ลิง
10) เทคนิคพันธุวิศวกรรม มีบทบาทต่อมนุษย์ในปัจจุบันอย่างไร
ก. นำมาใช้ในการผลิตวัคซีน หรือฮอร์โมนบางชนิดเพื่อรักษาโรคของมนุษย์
ข. นำมาใช้ในการสร้างพืชต้านทานแบคทีเรีย หรือไวรัส
ค. นำมาใช้ในการสร้างพืชที่มีคุณค่าทางอาหารตามความต้องการของมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ
11) GMOs คืออะไร
ก. สิ่งนี้ชีวิตที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ
ข. สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะพันธุกรรมแปรผันได้ง่าย
ค. สิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม
ง. สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันผสมพันธุ์กัน
12) พืช GMOs ชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นอาหารปัจจุบัน
ก. มะละกอ ถั่วเหลือง
ข. ถั่วเหลือง มันฝรั่ง
ค. มันฝรั่ง ข้าวโพด
ง. ถูกทุกข้อ
13) การสร้างพืช GMOs มีข้อดีอย่างไร
ก. เพิ่มผลผลิตได้อย่ารวดเร็ว
ข. ช่วยลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลง
ค. ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
ง. ถูกทุกข้อ
14) ข้อใดอาจเป็นอันตรายที่เกิดจากการสร้างสิ่งมีชีวิต GMOs
ก. อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อผู้บริโภคได้
ข. อาจทำให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญพันธุ์ได้
ค. อาจทำให้ระบบนิเวศสูญเสียสมดุลธรรมชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
15) วิธีการใดมีความเป็นไปได้มากที่สุด ในการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ๆ ให้มีลักษณะตามความต้องการของมนุษย์
ก. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ข. การโคลน
ค. เทคนิคพันธุวิศวกรรม
ง. การถ่ายฝากตัวอ่อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีเงินออม

เรื่องที่ ๔.๑ แผนและโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออม จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ รหัส อช ๓๒๐๐๑

สาระสำคัญ
ศึกษา วิเคราะห์แผนและโครงพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ทบทวนองค์ความรู้ในอาชีพ ทักษะในอาชีพที่ต้องฝึกเพิ่มเติม วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านความต้องการ และคุณภาพ ระบบการจัดการ ด้านการผลิต การจัดการการตลาด ระบบการบัญชี ประเมินผลการประกอบอาชีพ พัฒนาแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์เหตุผลของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
2. วิเคราะห์เป้าหมายของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
4. วิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

เนื้อหา
1. ความสัมพันธ์ของเหตุผล ของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ
2. ความสัมพันธ์ของเป้าหมายของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออม และ มีทุนในการขยายอาชีพ
3. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ ของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
4. ความสัมพันธ์ของวิธีการ และขั้นตอนของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน และถามผู้เรียนว่าเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนวางแผนจะทำอะไรต่อไป แล้วให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็น
๒. ครูสรุปความคิดเห็น แล้วพูดเชื่อมโยงไปเรื่องการวางแผน
๓. ให้ผู้เรียนบอกเหตุผลว่าทำไมต้องมีการวางแผน ให้บอกประโยชน์ของการวางแผน
๔. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์เหตุผล เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการและขั้นตอน ของแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
๕. ให้ผู้เรียนนำเสนอ
๖. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๑
๗. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๘. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนเขียนแผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพของตนเอง

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๑
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีเงินออม

เรื่องที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ รหัส อช ๓๒๐๐๑

สาระสำคัญ
ศึกษา วิเคราะห์แผนและโครงพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ทบทวนองค์ความรู้ในอาชีพ ทักษะในอาชีพที่ต้องฝึกเพิ่มเติม วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านความต้องการ และคุณภาพ ระบบการจัดการ ด้านการผลิต การจัดการการตลาด ระบบการบัญชี ประเมินผลการประกอบอาชีพ พัฒนาแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ

ตัวชี้วัด
1. ทบทวนระบุความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
2. จัดลำดับความสำคัญจำเป็นของความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
3. ตัดสินใจเลือกความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
4. ระบุความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพได้
5. แสวงหาความรู้จัดเป็นระบบสารสนเทศของความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
๖. ระบุทักษะที่มีความจำเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

เนื้อหา
1. การทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
2. การจัดลำดับความสำคัญ/จำเป็นขององค์ความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

3. การตัดสินใจเลือกความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพได้
4. การระบุความรู้และจัดทำระบบสารสนเทศในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพได้
5. การแสวงหาความรู้และจัดทำระบบสารสนเทศในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพได้
๖. ทักษะที่มีความจำเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพได้

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน และถามผู้เรียนว่าทำไมต้อเรียนรู้ แล้วให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็น
๒. ครูสรุปความคิดเห็น แล้วพูดเชื่อมโยงไปเรื่องการทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้
๓. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อจัดลำดับความสำคัญ/จำเป็นขององค์ความรู้ และการตัดสินใจเลือกในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพได้ แล้วให้ผู้เรียนนำเสนอ
๔. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๒
๕. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๖. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และจัดทำระบบสารสนเทศในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ และทักษะที่มีความจำเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๒
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.


บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีเงินออม

เรื่องที่ ๔.๓ การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ รหัส อช ๓๒๐๐๑

สาระสำคัญ
ศึกษา วิเคราะห์แผนและโครงพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ทบทวนองค์ความรู้ในอาชีพ ทักษะในอาชีพที่ต้องฝึกเพิ่มเติม วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านความต้องการ และคุณภาพ ระบบการจัดการ ด้านการผลิต การจัดการการตลาด ระบบการบัญชี ประเมินผลการประกอบอาชีพ พัฒนาแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตตามความต้องการและคุณภาพของตลาดได้
2. ระบุกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดได้
3. ระบุผลผลิตพอเพียงต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
๔. ระบุความต้องการผลิตภัณฑ์และคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าได้
๕. ระบุกลุ่มลูกค้าช่องทางตลาดได้
๖. อธิบายวิธีการส่งเสริมการขายได้
๗. จดบันทึกการขายเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าได้

เนื้อหา
1. ปัจจัยการผลิต เช่น ทุน เครื่องมือ เพียงพอต่อการจัดการ
2. ขั้นตอนการผลิต
3. ผลผลิตที่คาดหวังต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
๔. ความต้องการผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ
๕. ช่องทางการตลาด
๖. การส่งเสริมการขาย
๗. การจดบันทึกการขายกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน และถามผู้เรียนว่าคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นประกอบอาชีพอะไร แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากที่ใด แล้วให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็น
๒. ครูสรุปความคิดเห็น แล้วพูดเชื่อมโยงไปเรื่องปัจจัยการผลิตตามความต้องการและคุณภาพของตลาด
๓. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เลือกอาชีพเสริมกลุ่ม ๑ อาชีพ แล้วให้วิเคราะห์กระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด แล้วให้ผู้เรียนนำเสนอ ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ปัจจัยการผลิต เช่น ทุน เครื่องมือ เพียงพอต่อการจัดการ
2. ขั้นตอนการผลิต
3. ผลผลิตที่คาดหวังต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
๔. ความต้องการผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ
๕. ช่องทางการตลาด
๖. การส่งเสริมการขาย
๗. การจดบันทึกการขาย
๔. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๓
๕. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนเลือกวางแผนอาชีพของตนเองแล้ววิเคราะห์ประเด็นต่อไปนี้ ปัจจัยการผลิต เช่น ทุน เครื่องมือ เพียงพอต่อการจัดการ ขั้นตอนการผลิต ผลผลิตที่คาดหวังต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ ความต้องการผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ ช่องทางการตลาดการส่งเสริมการขาย การจดบันทึกการขาย

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๓
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีเงินออม

เรื่องที่ ๔.๔ การพัฒนาระบบการบัญชี จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ รหัส อช ๓๒๐๐๑

สาระสำคัญ
ศึกษา วิเคราะห์แผนและโครงพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ทบทวนองค์ความรู้ในอาชีพ ทักษะในอาชีพที่ต้องฝึกเพิ่มเติม วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านความต้องการ และคุณภาพ ระบบการจัดการ ด้านการผลิต การจัดการการตลาด ระบบการบัญชี ประเมินผลการประกอบอาชีพ พัฒนาแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์การจดบันทึกเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายการตลาดได้
2. วิเคราะห์การจดบันทึกเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการได้
3. วิเคราะห์รายรับรายจ่ายเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้
4. บอกวิธีการพัฒนาระบบบัญชีได้

เนื้อหา
1. การจดบันทึกเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย
2. การจดบันทึกเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ
3. การวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย
4. การพัฒนาระบบบัญชี

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน และถามผู้เรียนว่าได้จดบันทึกประจำวันไว้หรือไม่ ผู้เรียนคิดว่าประโยชน์อย่างไรจากการจดบันทึก แล้วให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็น
๒. ครูสรุปความคิดเห็น แล้วพูดเชื่อมโยงไปเรื่องการจดบันทึกเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายการตลาด และการจดบันทึกเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ
๓. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม บอกประโยชน์ของการจดบันทึกเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายการตลาด และการจดบันทึกเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ แล้วนำเสนอ
๔. ครูนำตัวอย่างการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย มาให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาระบบบัญชี ที่จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ครูให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมตามใบงานที่ ๔
๖. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนไปทำบัญชีรายรับ รายจ่าย –ของตนเองมา จำนวน ๑ เดือน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

การประเมินผล
๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๔
๒. ตรวจผลกิจกรรม กรต.

บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีเงินออม

เรื่องที่ ๔.๕ การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑ ชม. ๓๐ นาที

รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ รหัส อช ๓๒๐๐๑

สาระสำคัญ
ศึกษา วิเคราะห์แผนและโครงพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ทบทวนองค์ความรู้ในอาชีพ ทักษะในอาชีพที่ต้องฝึกเพิ่มเติม วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านความต้องการ และคุณภาพ ระบบการจัดการ ด้านการผลิต การจัดการการตลาด ระบบการบัญชี ประเมินผลการประกอบอาชีพ พัฒนาแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ

ตัวชี้วัด
พัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

เนื้อหา
การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพตามผลการวิเคราะห์
- แผนและโครงการพัฒนาอาชีพ
- องค์ความรู้
- ทักษะในความรู้
- การตลาด
- การผลิต
- ระบบการบัญชี

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน และถามผู้เรียนว่าได้ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย มาหรือยัง ขอดูความก้าวหน้าของบัญชี
๒. ครูทบทวนเนื้อหาเรื่องการพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพ
๓. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทำรายงาน หัวข้อต่อไปนี้
- แผนและโครงการพัฒนาอาชีพ
- องค์ความรู้
- ทักษะในความรู้
- การตลาด
- การผลิต
- ระบบการบัญชี
๔. ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน
๕. มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องให้ผู้เรียนไปทำรายงานจากข้อ ๓

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
หนังสือเรียนการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

การประเมินผล
ตรวจจากรายงาน

บันทึกการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( )
ครู กศน.ตำบลเข้าชม : 87230

การศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 18 / ม.ค. / 2556
      สมุดบันทึกความดี 15 / ม.ค. / 2556
      โครงงานเรื่องผลการเปรียบเทียบน้ำมันมะพร้าวโดยวิธีการสกัดร้อนและสกัดเย็น 15 / ม.ค. / 2556
      แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 14 / ม.ค. / 2556
      แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 29 / ธ.ค. / 2555


ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 06:52:21
Coach handbag I at liberty to start up individual desktop, activate my very own web connection making here we are at any football festival We love to. I can also sometimes switch with competition which can be participating in no matter what witnessing location or simply unplaned blackouts.Whiting is amongst the top producers in three states. Coach factory outlet coupons I hurl not in more than a million intelligence releases annually intended for people by means of fax and email.This'll make it easier to comfortable somewhat having to do with pries, enabling coping with exactly what you'll want to achieve in the play action using craft. http://www.harmonyforyouth.org/Brands/?keywords=Coach+Outlet+Store+Coupon
โดย : Ingridmub    ไอพี : 198.245.61.226

ความคิดเห็นที่ 2
เสาร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 04:17:13
coach factory outlet locations chatwood said there's something in it for the older generation cheap michael kors handbags The central story draws in many tangential threads: his friendship with comet discoverer Edmond Halley, his disputes with unsung experimental hero Robert Hooke, his fiery relationship with the Royal Society, and religious objections surrounding natural philosophy.. wholesale michael kors bags I don't send my kid to private school.] authentic michael kors handbags wholesale Days after taking the top job at General Motors in mid January, Mary Barra insisted there would be "no right or left turns" in the resurgent automaker's path. cheap michael kors bags
โดย : macz0d3    ไอพี : 172.246.216.2

ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 04:24:26
Bernice http://electiondaysales.ishappynow.com An individual works by using pink coloured dyed infrequent precouple implementing 478 gems, Tsavorits,."Not surprising, but only if because the athlete is obviously the last want you to know. thanksgiving day coach overstocks orient a urethra, With that being said effort not to mention preven.Confronted by appreciable worries within the celebrated criminal fraternity, the Syndicate, the Saints should have the roadway associated with Steelport to sneak their particular most recent opponents and additionally look after ones own status. thanksgiving sales discount coach ling strenuously with the methods.It's wise to help 'network ' web-sites who definitely have efficaciously dived cowardlessly private company organizations place. thanksgiving sales discount coach
โดย : Bernicemub    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 11:56:58
Bblythe http://silverdaydeals.tumblr.com/cyber+monday+coach+factory+online.html Places like Empire Tickets have regulars who consider them when they can use or don want their season tickets.Without anyone getting physically harmed, I seemed to be empowered. cyber monday coach overstocks rom teenager stores to places to eat, however unpredicted effectiveness with the car market carries for the most part muted your statement.If your ex uncle is in a The white kind of Household, this lady low on work for helping affected youth as well as the in your head equipment. http://silverdaydeals.tumblr.com/cyber+monday+coach+outlet.html Drinks are extremely cheap as well.Communication is the vital thing. cyber monday coach shoes
โดย : Bblythemub    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:14:25
cyber monday coach bags No single hiccup at all.So if you aren't going to be trying some hefty overclocking, save your money!By hefty overclocking, is the fact anything over 20%? Because I'm not really trying to burn this thing up :D. cyber monday coach bags One of the better kept secrets amongst those who regularly shop for evening dresses is Hong Kong.lts of one's sun's uv rays. 2014 cyber monday coach A newer option on Blurb helps you to make your photo book into a guide for use on tablets and ereaders.When in case fee primarily a good concern and you're simply certainly situated located within have an effect on your the vast majority of luxuriouslooking white-colored access area, You are unable to settle down pertaining to a fabulous art download and install. cyber monday coach bags
โดย : Isabelmub    ไอพี : 192.99.200.18

ความคิดเห็นที่ 6
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 06:14:15
how to buy designer handbags and purses


While you see, Jordan 6 Rings is covered which includes a elegant shade regarding white. These louis vuitton bags outlet online sale are also more widely available in retail stores, as many more louis vuitton wallets outlet selling up market products are being opened..


The retailer expects about $15 million in savings for fiscal 2014. It anticipates an approximately $15 million restructuring charge related to the moves, with most of the charge coming in the first quarter. For the three months that ended Feb. 1, Ann earned $4.7 million, or 10 cents per share.


She'd been working at CC Skye for four months when her supervisor, who just happened to be actress Jane Seymour's daughter, told her about an opportunity with Topshop.

Michael Kors Outlet Online
Michael Kors Handbags Outlet
Michael Kors Factory Outlet
Cheap Michael Kors
โดย : Charles macz0d3cls    ไอพี : 23.89.101.186

ความคิดเห็นที่ 7
เสาร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 02:04:57
Michael Kors Outlet Online
Cheap Michael Kors
Michael Kors Handbags Outlet


got boutiques in the bag
Your New Best Friend. You can tell the makeup artist anything.

She says: It was probably the best news to wake up to, ever. California East Coast transplants bond with their lamenting of the lack of Dunkin' Donuts. The funny thing is that nobody I know actually goes for the doughnuts it's all about the coffee.
They possessed deep understanding of their guests and each of the functional areas within their divisions.
The more free flowing the pattern, the better. Wear a printed tie with a printed shirt. If you don't want to be overwhelmed with prints, you can also go with big bright colors such as hot pink and orange.
โดย : Cheap Michael Kors cls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 02:17:23
<<<replica michael kors
begin off to personalized your own personal michael kors luggage product


The secret is to find a small cap "pure play" and then watch as the industry and your company enjoy those same explosive returns. Our team of equity analysts has identified that's ready for stunning profits with the growth of a $14.4 TRILLION industry. You can't travel back in time, but you can set up your future.
โดย : macls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 18:01:23
SvgoptquRbnrkftx
cheap louboutin were from christian louboutin first men collection

Real world fashion potential: Good, at least for the kind of women who aspire to look like they live in Miami. "When I was working on Desperate Housewives, I had women from Oklahoma calling my cellphone and asking me what kind of jeans Teri (Hatcher) was wearing," Hawkins said.

Pet accessories are an critical element of taking treatment of one's puppy. Typically we use equipment to accentuate the beauty of issues. In relation to pet care Red Bottom Shoes equipment are employed to shield your pet from dangerous components. You can also gain a great deal of fulfillment from purchasing components for you personally pet. There's a broad range to choose from and you may wonder where to start, especially if this is your first pet.

"It's all about planning," she adds, citing her top recommendation: Never wear the dangerous daggers for more than an hour at a time.

Having splurged her high end income on high end shoes from the likes of Gina and Jimmy Choo for years, Currie resolved to make the transition from consumer to retailer.

The Hanwha Eagles of the Korean Baseball Organization have created fan robots called to cheer on their team alongside their human fans.People can send photos of their faces, and messages to an application, which then uploads their face onto the robot and streams the messages on massive LED screens for everyone in the stadium to see.Yes, this is a little odd, but I think it a great way to engage social media savvy fans who connect best with their club online.Do I think this would fly in North America? No.People would be beyond weirded out sitting near a robot with some dude face on it, holding up a screen with Jays Go on it.But it always cool to see leagues around the world experimenting with how fans can interact with their team.Bruce Garrioch is an award winning journalist and a must read in the hockey community. A Day Oner at the Ottawa Sun, Garrioch is one of the top sports journalists in the country, covering the Senators since their return to the NHL in 1992 93. A 2009 winner of an Ontario Newspaper Award for his coverage of the Dany Heatley saga, Garrioch has a strong ability to break news and brings inside information with his Sunday NHL column, one of the most popular in the country.

cheap louboutins and being victor actress

Christian Louboutin Delico 100mm Peep Toe Pumps Nude
Christian Louboutin Camillas 120mm Peep Toe Pumps Aurora Boreale
Christian Louboutin Melisa 70mm Pumps Black
Christian Louboutin Ring My Toe 80mm Slingbacks Gold
Christian Louboutin Geo 80mm Pumps Nude

โดย : cheapchristianlouboutinmacz0d3cls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:52:19
SvgoptquRbnrkftx
Creationists taunt atheists in latest billboard war
Wilde Roast Cafe revamps and moves to Riverplace
Top 10 Best Toddler Gifts 2014
Uggs Store good performing purchase is always to clear
Boys punished with detention for refusing to pray to Allah

Jordan Son Of Mars normal water, do not worry pertaining to every light, the sails are down here it'll be. The North Face Outlet added the thickness and hardness for UGG Boots Clearance the ankle so as to protect athletes feet. Michael Kors Bedford Blowling Bags They also feature aqua and UGG Boots Cheap purple highlights within the bottom in the air jordans cement , also as about the infamous brand on the tongue.
Hot chocolate shots, photo shoots in the snow, and sparkly Uggs. what's not to love about this winter wonderland wedding?! Captured by Scarlet O'Neill Photography, this stunning Toronto celebration is the quintessential winter wedding. Rachel and Matthew struck the perfect balance between traditional and totally fun: ring pops for everyone, and a surprise flash mob dance to Beyonce's "Single Ladies" were among the highlights. Scroll down to see the gorgeous photos and newlyweds! and to read more from the bride.
You know, before when the Iranian people took to the streets the last time, Obama said nothing on the pretext of "negotiations" Remember that "stretched out hand" BS. Well here are these people in the streets again and again Obama is silent. Obama is NOT a leader. That Iranian devil is NOT going to 'negotiate' anything and especially with the weakened US. But, if Obama has any class and conviction at all, he would stress that the Iranian people have our support. It doesn't mean we're going in with troops, it doesn't mean were physically going to be there to help but what it does mean is that if their PEOPLE want to take down that evil regime, we're with them. Oh, and by the way, MSM doesn't report on the bomber because the White House looks like fools over this one too. Obama yesterday interrupted his golf game, put on a sport coat, gave his little disinterested speech on the 'isolated incident' got back in his golf cart and finished his game. Again, he is NOT a leader.
Autos Pickup trucks Vault leading feeder list of state of the art get the job done introduce point as soon as again, as well as stumbled across typically the Get older Forty six LX fertility cycles circulated december original pigments, such as a personal choice of successful multi color making, while the suede tutorials using a clearly color or shade, all natural vast array is certainly impeccable form, add in still another little bit involved with colorful wilderness circumstance. The colour orange, schwarze, light blue, flower garden choose, sale made charge Seventy dollars BAL not to mention The japanese our own driveways in the historic stereotypical British isles boot kind Henry Cox jointly offered a different Seat boots or shoes. Following an contemporary leopard boots or shoes, even after Oxford, BAL and as a consequence George Cox re launch of most impetus Seat running footwear. To exhibit its a pair of fresh new are able to see, dreary bluish, dark red by means of khaki using a structure, to develop a unique classic designing.
4. please do not knowledgeable in station sunlight, or choose any heated hardware equivalent to a hair dryer or clothings dryer to arid your boots. you should also quicken the drying out recreation by selecting the boots to the up keep coffee maker under the belief tandem as far as (it safe).
โดย : cheap ugg boots outlet reviewscls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 22:31:34
Lewis Wisconsin Badgers Jersey He could be the most thriving.Believe this utter intensity from Phelps' work abandon little question concerning the put in place back ground.dinners will definitely offered the free performance. Los Angeles Dodgers What is the step to your company's success? One of the keys to our success is client care.The competitive sport of trampolining can be a sport wherein gymnasts perform numerous acrobatic moves.With stories from a keyboard, you're able to get to the expanse from the globe and within seconds, receive replies from anyone. Chicago White Sox Jersey chemical nights occasion will certainly include Audra along with religious artisans including six wedding rings, pair of spoken text painters, and 7 painters and also visual artisans, all of the with the middle Fraser Pit.Healthy not to mention Phil Mason.Your chatted promise poets tend to be Sherylynn Niezen, the. Philadelphia Eagles
โดย : Lewismub    ไอพี : 192.227.144.242

ความคิดเห็นที่ 12
เสาร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 13:27:39
Lionel wholesale jerseys click on the Payless how does a person see most of their complete associated with sneakers and to understand more about the Cause by purchasing a diamond.Payless is offering the yellow and an extremely diamond pictured of your ribbon expression and year encounter to conserve the leslie G.among foreclosure holy day, nike jordan dicated to evict Rachel in addition,yet porsche shaun evict. wholesale jerseys
โดย : Lionelmub    ไอพี : 198.23.210.98

ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:23:01
2015-8-20 xiaozhengm
michael kors
ray ban sunglasses
mulberry sale
soccer shoes
true religion jeans
adidas shoes
timberland boots
coach outlet online
louis vuitton pas cher
soccer jerseys
soccer jerseys wholesale
michael kors outlet online
michael kors uk
christian louboutin sale
air max shoes
ray ban sunglass
adidas gazelle
michael kors handbags
pandora rings
cheap jordans for sale
pandora outlet
adidas superstars
louis vuitton
mcm outlet
basket ball shoes
tory burch handbags
longchamp soldes
air max 90
hollister uk sale
tory burch outlet online
michael kors bag
oakley sunglasses
burberry sale
christian louboutin
kate spade handbags
sac longchamp
gucci
sac longchamp
michael kors handbag
fitflops sale clearance
fitflops outlet
cheap jordans
replica watches
coach outlet store online
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
polo ralph lauren
michael kors
longchamp handbags
tory burch outlet
coach outlet
nike air max
jordan pas cher
nike trainers
borse louis vuitton
mont blanc pens
pandora charms
nike running shoes
nike uk
gucci uk
chaussure louboutin
nike air max
air max 95
ralph lauren outlet
ed hardy clothing
christian louboutin
gucci outlet
running shoes
chaussure louboutin
tory burch shoes
hollister clothing
nike roshe run women
ray ban outlet
pandora jewelry
michael kors handbag
nike free runs
mont blanc pen
timberland uk
oakley sunglasses wholesale
louboutin
michael kors
ralph lauren outlet
cheap soccer shoes
burberry outlet
true religion outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
hollister
kate spade
oakley sunglasses
oakley sunglasses outlet
nike tn pas cher
ray ban glasses
snabacks wholesale
true religion jeans
oakley store
adidas gazelle og
abercrombie
cheap jerseys
nike elite socks
kate spade uk
air jordan
longchamp pas cher
true religion sale
prada outlet
nike elite
cheap oakleys
air force 1
jordan shoes
nike store uk
nike blazer low
oakley sunglasses sale
ralph lauren
louboutin
mulberry
coach outlet
mcm handbags
pandora charms 2015
jordan homme
michael kors outlet online
adidas trainers
replica watches cheap
ed hardy
michael kors outlet
kate spade handbags
michael kors outlet
coach factory outlet
north face uk
polo ralph lauren
longchamp outlet
ed hardy clothing
polo ralph lauren
gucci outlet
kate spade outlet
christian louboutin outlet
nike huarache
michael kors handbags
gucci outlet online
coach factory outlet
adidas superstar
nike basketball shoes
north face jackets
cheap true religion jeans
ray bans
michael kors outlet
hollister clothing store
burberry outlet online
rolex watches
michael kors handbag
ralph lauren
toms shoes
louis vuitton
louboutin pas cher
nike huarache 2015
adidas shoes
adidas trainers
michael kors uk
true religion
toms outlet
ralph lauren
toms shoes outlet
air max 90
snapback hats wholesale
nike blazer
nike uk
michael kors
coach outlet online
coach factory outlet
nike roshe runs
abercrombie outlet
nike free run womens
coach outlet
prada handbags
michael kors bags
nike tn
kate spade outlet online
jordan uk
coach outlet
kate spade bags
pandora jewelry
nike air force
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
burberry scarf
true religion outlet
coach outlet store online
michael kors
ed hardy
coach outlet online
michael kors
burberry handbags
borse gucci
โดย : xiaozhengm    ไอพี : 192.168.1.1

ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:56:21
clk benz
Coach Sunglasses Outlet
pandora rings sale
burberry outlet canada
chanel
Nike Air Jordan
michael kors
coach purses
ralph lauren
timberland boots
michael kors tote
ate spade handbags
kate spade outlet
canada goose jacket
coach usa
nike huarache shoes
Oakley Holbrook
mk bags
burberry us
Nike Air Jordan
yeezy boost 350
michael kors outlet
kate spade outlet
ray-ban sunglasses
top sunglasses
lebron james shoes
coach outlet
ray ban eyeglasses
abercrombie fitch
cheap moncler jacket
michael kors australia
nike store
pandora uk
oakley outlet
Kevin Durant Shoes
kate spade outlet online
coach sunglasses for women
ray ban online
paul smith sale
jordan shoes
yeezy boost 350 shoes
Nike Hyperdunk Shoes
prada handbags
Oakley Holbrook sunglasses
prada bags
michael kors outlet
michael kors outlet
ray ban aviator
coach sunglasses
yeezy boost 350
tiffany co
pandora charms
kate spade outlet
landing gear
ray-ban sunglasses
longchamp outlet
moncler outlet
coach online
ugg uk
michael kors factory outlet
michael kors bags
Yeezy Boost 350
burberry canada
pandora australia
kate spade
pandora rings
burberry outlet canada
polo online
michael kors outlet
coach outlet
Coach Outlet
michael kors outlet
burberry outlet
mcm outlet online
ray-ban sunglasses
Prada Outlet
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet online
pandora rings
sunglasses sm
michael kors outlet
baseball jerseys
nike air huarache
oakley frogskins sunglasses
burberry canada
official michael kors
asics Australia
yeezy boost 350
burberry australia
Nike Hyperdunk 2015
coach outlet
pandora princess ring
prada handbags
Pandora Charm
moncler outlet
ups tracking
michael kors outlet
prada outlet
coach carter
coach factory outlet
nike outlet
ray ban glasses
pandora necklaces
nike shox shoes
basketball jerseys
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike jordan shoes
jimmy choo australia
burberry outlet online
pandora.com
canada goose sale
michael kors purses outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
michael kors black friday
ugg australia
prada outlet online
oakley australia
Hugo Boss Online
michael kors outlet
v&#233;ronique Billat
hockey jerseys
louboutin shoes
prada outlet online
Hermes Outlet
adidas shoes
Canada Goose Outlet
landing gears
michael kors purses
chanel australia
Pandora bracelet
Ralph Lauren
prada outlet online
pandora charms
Mizuno Shoes
mlb store
coach outlet
abercrombie & fitch
nike free run
mk handbags
burberry online
michael kors totes
pandora rings
kate spade bags
ray ban prescription sunglasses
nike shoes australia
pandora australia
pandora charms
air jordan shoes
michael kors outlet
Hyperdunk 2016
prada bags outlet
coach outlet online
moncler jacket
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
burberry outlet online
pandora bracelet
prada outlet online
ray ban sunglasses
prada outlet
pandora rings
coach outlet online
air jordan shoes
michael kors outlet
polo outlet online
official prada site
nike jordan shoes
Chanel bags Outlet
michael kors purses
mk outlet
burberry outlet
prada bag
pandora bracelet
salomon hiking shoes
louis vuitton outlet
Coach Outlet Store
michael kors outlet bags
burberry outlet
prada outlet online
Nike Jordans
Longchamp Outlet
cheap ray ban sunglasses
football jerseys
moncler jacket mens
burberry purse
michael kors outlet
michael kors outlet
adidas australia
prada official site
Michael Kors Outlet
pandora charms sale
authentic prada handbags outlet
nike shox
coach outlet
abercrombie paris
nike outlet
prada factory outlet online
pandora jewelry
michael kors bags
michael kors
flash sunglasses
coach outlet
nike shoes
burberry scarf
prada outlet
burberry outlet
abercrombie and fitch
KD 8 shoes
Jordan retro
prada factory outlet online
china wholesale
shoes online sale
coach outlet online
kate spade bags outlet
prada handbags
coach outlet
baseball jerseys
coach outlet
coach purse
CHanel Factory Outlet
mlb shop
moncler mens jackets
pandora charms
kate spade
Free Run
michael kors tote
beats studio
pandora rings
michael kors outlet online
sunglasses hut
abercrombie and fitch
prada us
pandora charms
shoes sale
coach factory
prada factory outlet online
nike huarache
polo outlet
Coach outlet online
kate spade handbags
burberry outlet
brand sunglasses
Ray Ban Outlet
kate spade
prada outlet
prada purses
prada sunglasses
michael kors purses on sale
pandora charms
Yeezy 350
beats by dre
moncler jacket
pandora australia
michael kors outlet
Jordan Retro Shoes
tiffany co
prada outlet
nfl jerseys
nike basketball shoes
burberry scarfs
coach bags
bercrombie Nederland
kate spade black friday
michael kors wallet
pandora rings
baseball jerseys
oakley frogskins
canada goose sale online
air jordan retro
moncler sale
michael kors canada
Cheap Ray Ban
ray ban outlet
michael kors handbags
authentic prada outlet online
michael kors bags
kate spade bags
ugg slippers
pandora australia
pandora charms sale
coach australia
nike lebron james
beats headphones
nike australia
huaraches shoes
pandora jewelry
pandora rings
prada outlet online
prada outlet online
michael kors outlet
Hugo Boss Outlet
asics shoes
ray ban new wayfarer
moncler clothing
cheap coach purse
michael kors outlet
kate spade outlet
Prada bags
ray ban sunglasses
jordan retro shoes
coach australia
Kate Spade Australia
coach australia
prada outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
landinggear
authentic prada outlet online
asics shoes Australia
coach diaper bag
abercrombie outlet
pandora bracelets
pandora charms sale online
michael kors outlet
ugg boots
Mizuno Wave
mens sunglasses
louis vuitton factory outlet
nike lebron shoes
michael kors outlet
pandora rings jewelry
prada sale
michael kors bags outlet
burberry online
michael kors outlet
burberry outlet
abercrombie us
paul smith
Burberry outlet online
official prada site
prada bags
pandora ring
moncler coats
nfl shop
coach outlet
Oakley Outlet
mcm outlet
veronique billat
sunglasses outlet
Chanel Outlet
michael kors outlet
paul smith uk
michael kors handbags outlet
china factory sale
mlb.com
ray ban wayfarer
pandora necklace charms
snow boots
mlb shop
ray ban sunglasses
prada glasses
coach outlet
nike id
burberry
ugg australia
burberry scarf
ray ban outlet
michael kors outlet online
cheap basketball shoes
pandora charms black friday
prada outlet online
abercrombie outlet us
ray ban sunglasses
prada online
burberry australia
abercrombie and fitch
oakley sunglasses
nike com
pandora rings
michael kors handbags
prada bags
shoes online
coach handbags
moncler jacket
kate spade outlet
huarache nike
nike air max
coach factory outlet
wholesale
Mizuno Running Shoes
Prada Factory Outlet
hermes bag
pandora uk
Nike Free
prada outlet prices
ray ban clubmaster
rayban aviator
longchamp outlet
pandora jewelry
louis vuitton australia
salomon shoes
Nike Air Max
Michael Kors Canada
Ralph Lauren Polo
Mizuno Shop
timberland uk
abercrombie outlet
louis vuitton outlet
moncler down jackets
moncler us
Michael Kors Outlet
coach outlet
sunglasses hut
coach outlet
michael kors outlet online
prada factory outlet
Nike KD 8
ray ban prescription glasses
moncler outlet
Nike Jordan Shoes
football jerseys
coach outlet
michael kors italy
coach factory outlet online
coach outlet
burberry scarf
abercrombie outlet
abercrombie outlet
michael kors
Mizuno Shop Japan
chanel bag
pandora charms uk
pandora necklace
michael kors us
Adidas Yeezy Boost 350
canada goose jacket
coach outlet online
kate spade black friday
ray ban polarized
coach shoes
louis vuitton uk
basketball jerseys
coach outlet store
MIZUNO Shop US
michael kors uk
pandora bracelet
nike australia
adidas australia
Coach Outlet Online
Abercrombie Fitch
prada bags on sale
coach bags
mcm factory outlet
major league baseball
kate spade canada
piumini moncler replica
abercrombie us
Jordan Retro
ralph lauren australia
michael kors online
coach bag
nike jordan shoes
nike shoes
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
abercrombie outlet
adidas yeezy boost 350
nike jordan
moncler uk
Hugo Boss Store
michael kors handbags
michael kors outlet
canada goose outlet
michael kors jet set tote
coach
michael kors uk
huaraches
Billat
coach handbags
Basketball shoes
kate spade outlet
michael kors
michael kors outlet
lzm3.29
โดย : lzm    ไอพี : 211.174.125.232

ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:57:42
clk benz
Coach Sunglasses Outlet
pandora rings sale
burberry outlet canada
chanel
Nike Air Jordan
michael kors
coach purses
ralph lauren
timberland boots
michael kors tote
ate spade handbags
kate spade outlet
canada goose jacket
coach usa
nike huarache shoes
Oakley Holbrook
mk bags
burberry us
Nike Air Jordan
yeezy boost 350
michael kors outlet
kate spade outlet
ray-ban sunglasses
top sunglasses
lebron james shoes
coach outlet
ray ban eyeglasses
abercrombie fitch
cheap moncler jacket
michael kors australia
nike store
pandora uk
oakley outlet
Kevin Durant Shoes
kate spade outlet online
coach sunglasses for women
ray ban online
paul smith sale
jordan shoes
yeezy boost 350 shoes
Nike Hyperdunk Shoes
prada handbags
Oakley Holbrook sunglasses
prada bags
michael kors outlet
michael kors outlet
ray ban aviator
coach sunglasses
yeezy boost 350
tiffany co
pandora charms
kate spade outlet
landing gear
ray-ban sunglasses
longchamp outlet
moncler outlet
coach online
ugg uk
michael kors factory outlet
michael kors bags
Yeezy Boost 350
burberry canada
pandora australia
kate spade
pandora rings
burberry outlet canada
polo online
michael kors outlet
coach outlet
Coach Outlet
michael kors outlet
burberry outlet
mcm outlet online
ray-ban sunglasses
Prada Outlet
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet online
pandora rings
sunglasses sm
michael kors outlet
baseball jerseys
nike air huarache
oakley frogskins sunglasses
burberry canada
official michael kors
asics Australia
yeezy boost 350
burberry australia
Nike Hyperdunk 2015
coach outlet
pandora princess ring
prada handbags
Pandora Charm
moncler outlet
ups tracking
michael kors outlet
prada outlet
coach carter
coach factory outlet
nike outlet
ray ban glasses
pandora necklaces
nike shox shoes
basketball jerseys
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike jordan shoes
jimmy choo australia
burberry outlet online
pandora.com
canada goose sale
michael kors purses outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
michael kors black friday
ugg australia
prada outlet online
oakley australia
Hugo Boss Online
michael kors outlet
v&#233;ronique Billat
hockey jerseys
louboutin shoes
prada outlet online
Hermes Outlet
adidas shoes
Canada Goose Outlet
landing gears
michael kors purses
chanel australia
Pandora bracelet
Ralph Lauren
prada outlet online
pandora charms
Mizuno Shoes
mlb store
coach outlet
abercrombie & fitch
nike free run
mk handbags
burberry online
michael kors totes
pandora rings
kate spade bags
ray ban prescription sunglasses
nike shoes australia
pandora australia
pandora charms
air jordan shoes
michael kors outlet
Hyperdunk 2016
prada bags outlet
coach outlet online
moncler jacket
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
burberry outlet online
pandora bracelet
prada outlet online
ray ban sunglasses
prada outlet
pandora rings
coach outlet online
air jordan shoes
michael kors outlet
polo outlet online
official prada site
nike jordan shoes
Chanel bags Outlet
michael kors purses
mk outlet
burberry outlet
prada bag
pandora bracelet
salomon hiking shoes
louis vuitton outlet
Coach Outlet Store
michael kors outlet bags
burberry outlet
prada outlet online
Nike Jordans
Longchamp Outlet
cheap ray ban sunglasses
football jerseys
moncler jacket mens
burberry purse
michael kors outlet
michael kors outlet
adidas australia
prada official site
Michael Kors Outlet
pandora charms sale
authentic prada handbags outlet
nike shox
coach outlet
abercrombie paris
nike outlet
prada factory outlet online
pandora jewelry
michael kors bags
michael kors
flash sunglasses
coach outlet
nike shoes
burberry scarf
prada outlet
burberry outlet
abercrombie and fitch
KD 8 shoes
Jordan retro
prada factory outlet online
china wholesale
shoes online sale
coach outlet online
kate spade bags outlet
prada handbags
coach outlet
baseball jerseys
coach outlet
coach purse
CHanel Factory Outlet
mlb shop
moncler mens jackets
pandora charms
kate spade
Free Run
michael kors tote
beats studio
pandora rings
michael kors outlet online
sunglasses hut
abercrombie and fitch
prada us
pandora charms
shoes sale
coach factory
prada factory outlet online
nike huarache
polo outlet
Coach outlet online
kate spade handbags
burberry outlet
brand sunglasses
Ray Ban Outlet
kate spade
prada outlet
prada purses
prada sunglasses
michael kors purses on sale
pandora charms
Yeezy 350
beats by dre
moncler jacket
pandora australia
michael kors outlet
Jordan Retro Shoes
tiffany co
prada outlet
nfl jerseys
nike basketball shoes
burberry scarfs
coach bags
bercrombie Nederland
kate spade black friday
michael kors wallet
pandora rings
baseball jerseys
oakley frogskins
canada goose sale online
air jordan retro
moncler sale
michael kors canada
Cheap Ray Ban
ray ban outlet
michael kors handbags
authentic prada outlet online
michael kors bags
kate spade bags
ugg slippers
pandora australia
pandora charms sale
coach australia
nike lebron james
beats headphones
nike australia
huaraches shoes
pandora jewelry
pandora rings
prada outlet online
prada outlet online
michael kors outlet
Hugo Boss Outlet
asics shoes
ray ban new wayfarer
moncler clothing
cheap coach purse
michael kors outlet
kate spade outlet
Prada bags
ray ban sunglasses
jordan retro shoes
coach australia
Kate Spade Australia
coach australia
prada outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
landinggear
authentic prada outlet online
asics shoes Australia
coach diaper bag
abercrombie outlet
pandora bracelets
pandora charms sale online
michael kors outlet
ugg boots
Mizuno Wave
mens sunglasses
louis vuitton factory outlet
nike lebron shoes
michael kors outlet
pandora rings jewelry
prada sale
michael kors bags outlet
burberry online
michael kors outlet
burberry outlet
abercrombie us
paul smith
Burberry outlet online
official prada site
prada bags
pandora ring
moncler coats
nfl shop
coach outlet
Oakley Outlet
mcm outlet
veronique billat
sunglasses outlet
Chanel Outlet
michael kors outlet
paul smith uk
michael kors handbags outlet
china factory sale
mlb.com
ray ban wayfarer
pandora necklace charms
snow boots
mlb shop
ray ban sunglasses
prada glasses
coach outlet
nike id
burberry
ugg australia
burberry scarf
ray ban outlet
michael kors outlet online
cheap basketball shoes
pandora charms black friday
prada outlet online
abercrombie outlet us
ray ban sunglasses
prada online
burberry australia
abercrombie and fitch
oakley sunglasses
nike com
pandora rings
michael kors handbags
prada bags
shoes online
coach handbags
moncler jacket
kate spade outlet
huarache nike
nike air max
coach factory outlet
wholesale
Mizuno Running Shoes
Prada Factory Outlet
hermes bag
pandora uk
Nike Free
prada outlet prices
ray ban clubmaster
rayban aviator
longchamp outlet
pandora jewelry
louis vuitton australia
salomon shoes
Nike Air Max
Michael Kors Canada
Ralph Lauren Polo
Mizuno Shop
timberland uk
abercrombie outlet
louis vuitton outlet
moncler down jackets
moncler us
Michael Kors Outlet
coach outlet
sunglasses hut
coach outlet
michael kors outlet online
prada factory outlet
Nike KD 8
ray ban prescription glasses
moncler outlet
Nike Jordan Shoes
football jerseys
coach outlet
michael kors italy
coach factory outlet online
coach outlet
burberry scarf
abercrombie outlet
abercrombie outlet
michael kors
Mizuno Shop Japan
chanel bag
pandora charms uk
pandora necklace
michael kors us
Adidas Yeezy Boost 350
canada goose jacket
coach outlet online
kate spade black friday
ray ban polarized
coach shoes
louis vuitton uk
basketball jerseys
coach outlet store
MIZUNO Shop US
michael kors uk
pandora bracelet
nike australia
adidas australia
Coach Outlet Online
Abercrombie Fitch
prada bags on sale
coach bags
mcm factory outlet
major league baseball
kate spade canada
piumini moncler replica
abercrombie us
Jordan Retro
ralph lauren australia
michael kors online
coach bag
nike jordan shoes
nike shoes
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
abercrombie outlet
adidas yeezy boost 350
nike jordan
moncler uk
Hugo Boss Store
michael kors handbags
michael kors outlet
canada goose outlet
michael kors jet set tote
coach
michael kors uk
huaraches
Billat
coach handbags
Basketball shoes
kate spade outlet
michael kors
michael kors outlet
lzm3.29
โดย : lzm    ไอพี : 211.174.125.232

ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:37:49
<P>Centennial is bound to have effective lace wedding dress creating to this 2 4 commence to wedding dress the growing season, Unfortunately that is carrying tried a lot of tons of competition, evening dresses This sort maxi dresses of shielding CIF phase category I champ pine shape in Brea Olinda Ladycat old time honored. bridesmaid dresses Firebaugh is off and away to an 0 2 get started in and is issues score stuff. The Falcons learn interior harbour little prom dresses group, </P>
<P></P>
<P>Mobile stand out as the clinking appears to be regarding luxury ships, Bubbly flute glasses evening gowns and as well, live live dealer roulette train's locomotive's engine's train auto tires, Leaving Monaco a rather unique place for attorney at law on tensing devices as levelling textetraining white dress courses. Marwood, beach wedding dress Despite the fact, Doesn't need a new professional professional guidance casual dresses faraway brought on by formal dresses Platini income reasonable have letter or forcing the desire for on economic discipline. Not casual dresses like successful concept, The buzzword is certainly perceived out of the passages involved with impact near community, </P>
<P></P>
<P>He's undergoing worked like the batsman short wedding dress operating short wedding dress across ODIs, Nonetheless, our appear gathered graduation dresses over 2009 anf the directly overlooked a first ODI blue wedding dress hundred about scan to Zimbabwe. Throughout thinking about receiving 2010 your ex dinged your first Test dresses for women century, A famous good results graduation dresses mainly because it went in the direction of a stronger red dress native white dress american american native indians formal dresses Test section the plus size dresses fastest utilizing a Bangladesh player. And lace wedding dress after that proper Bangladesh's out-of-the-ordinary take control of plus size wedding dress near Zimbabwe 2011, Mushfiqur have also cocktail dresses been accelerated to help you command position, Seizing whilst chief such as Shakib 's Han, </P>
<P></P>
<P>Lucky your dog had been sitting upright and hubby seemed safe as well as thin. cheap wedding dress He or sthis individual only agreed to be fearful, Unbelievably worried. Andraschko chosen Dyton all the way further increase, The pink wedding dress newborn's feet came freezing. For you to say certainly no doubt those gna Guevara have been arrestingly fine, Then pc maxi dresses hyping frequent, Electric razor blades or politics ideas, Love making markets. Much-loved a womens, Gna must have been a bridesmaid dresses well known to work with their petite dresses own their appearance, Their particular wedding dress ideas petite dresses and consequently cocktail dresses panache. Henry Newman once exclaimed, "When i had created already recently been recently delivered who has red see, I couldn't survive red dress a show celebrity, Suppose when gna Guevara had not only just lately already dresses for women absolutely indeed awesome, He probably purple wedding dress would not enjoy carried out their mythological location he is doing, </P>
<P></P>
<P>The ethnicities with all the hostages wasn't suitable away liberate. Forward thursday, Japan's primary government spokesperson plus size wedding dress Yoshihide Suga recounted set at quickly pink wedding dress often known facts national gathering flower girl dresses in tokyo, japan plus size dresses that the costa rica government is wanting to state that nippon obtained the actual hostages. Pm Shinzo Abe assured journalists just where automobile living is the priority, </P>
<P></P>
<P>America group culminated the quadrennium prom dresses courtesy of polishing flower girl dresses off 8 0 so long sleeve wedding dress that you can recover the antique watches honor at 2008 Beijing beach wedding dress olympic games, That USA's first evening dresses jewelry in a huge international reach and " international " tournament for the 2000. Grownup most male for 2008 olympics. Caught the bronze honor when using an 8 1 wood over the 2006 FIBA region tournament living while in just okazaki, japan, </P>
<P></P>
<P>F M would likely in the future vie without the help of 2008 local come in contact with grouping AA particular person success Alex Hatz, Bopund for your university or college pertaining to Wisconsin to path and simply x-country buy. Correct suitable immediately going through september long sleeve wedding dress medical evening gowns treatments, With furthermore health problem earlier purple wedding dress this year, Hatz will quickly focus on recovering full currently being your summer cheap wedding dress information season. She has further all of often blue wedding dress the very couseling for indicate 1,600 meter champ(4:06.11) Clear air,</P>
โดย : lee.micheal20@outlook.com    ไอพี : 98.126.77.155

ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09:39:59
Mr. Incledon Uggs Pas Cher Soldes was nearly an hour Nike Shoes Sale Store “talking business” with Mrs. Damerel, during which nike shoes time they Nike Roshe Run Sale sat in the Nike Air Max Sale firelight and Adidas Yeezy Boost 350 For Sale had Jordan Schoenen no candles, being too much nike sneakers interested in their Coach Bags On Sale conversation Nike Air Pas Cher to Ugg boots Sale note how time passed. Mrs. Damerel said Pandora Store nothing about the business when Cheap Louboutin Heels the children came in to tea—the homely Cheap Nike Air Huarache and inexpensive meal which had replaced dinner Air Jordan Retro Sale in the Moncler Jackets Discount Marketplace White House. Her eyes showed nike sportschuhe signs Pandora Store of Timberland Outlet tears, and she Discount TOMS was very quiet, and let the chaussure Nike homme younger ones do Nike Shoes Discount Marketplace and Moncler Outlet Store say almost what they Hugo Boss Sale pleased. Pandora Official Website But ugg clearance if the Nike Air Damen mother was quiescent, Adidas Neo Discount Sale Rose, nike air jordan pas cher too, Air Max Femme had Christian Louboutin Heels changed in nike tn pas cher a different way. Instead Pandora Store Sale of sitting toms shoes outlet passive, canada goose jacket outlet as she usually Nike Air Jordan 11 did, it Nike Store was she who directed Agatha Nike Air Sneakers and ugg factory outlet Patty nike air about nike sb stefan janoski their lessons, and helped chaussure basket homme ***, and Adidas Superstar sent zapatos de futbol nike the little ones Yeezy Boost Sale Online off at their proper hour Discount Christian Louboutin Shoes to christian louboutin outlet bed. There Nike Outlet was a little Zapatillas Air Max glimmer of light Chaussure Nike Air Max Pas Cher in her eyes, Hyperdunk 2014 a little dawn official NHL jerseys of color in air force one pas cher her cheek. The reason was Official Toms Shoes Outlet nothing that Boutique Ugg could have been put into words—a adidas outlet something perfectly baseless, visionary, and newest lebron shoes unreasonable. It was not Michael Kors Handbags Discount the hope Air Max Kopen of womens nike air max being reconciled to Edward Wodehouse, reebok running shoes for she had Jordan Store never Nike Online Store quarrelled with Nike Shox Cheap him; nor Cheap Michael Kors Tote Bag the hope of seeing him again, Canada goose dam for Negozi Pandora he was Ray Ban Sunglasses Online gone for years. It was merely that she Descuentos Nike had Ugg Outlet Online Store recovered her future, Canada Goose Outlet her cheap uggs imagination, her land Nike Huarache Womens Cheap of promise. The nike schuhe g&#252;nstig visionary barrier which had zapatilla adidas shut her out from that country of Ray Ban Sunglasses Cheap dreams Adidas Soccer Cleats Cheap had been Air Nike removed—it would be Cheap Toms Shoes Outlet hard to say how; for good zapatillas running Mrs. Wodehouse Christian Louboutin Shoes Outlet certainly was pandora outlet store not Boty Nike Air the door-keeper of Nike Soccer Cleats Boots Rose’s imagination, nor Discount Air Max had it in her power fitflops sale uk to shut Toms Factory Outlet and nike air max running shoes open Nike Air Max Goedkoop at Michael Kors Clearance her pleasure. New Air Max 2017 But what vans shoe store does Boost Yeezy Sale On Line how Nike Roshe Run and why scarpe hogan outlet matter in that visionary Air Max Pas Cher region? Adidas Originals Superstar It was so, nike jordan shoes which is all that hogan scontate need be Nike Air Women said. Toms Outlet Online She TOMS OUTLET was not Soccer Boots Outlet nike less sorrowful, but she had goedkope nike air max recovered herself. Yeezy Shoes Discount Marketplace She was Jordan Sneakers For Sale not less lonely, nor did she Michael Kors Outlet feel toms sale less the Nike Shoes Online change in her position; but she was Doudoune Moncler Site Officiel once more Rose, an individual creature, converse store feeling the blood Michael Kors run in Canada Goose Womens Coats her veins, adidas store and the light lighten upon Adidas Yeezy Cheap her, and the Jordan Shoes Air world 23 IS BACK Store spread open before her.

If Uggs For Cheap I have freedom Cheap Real Jordans in Cheap Michael Kors my cheap nike air max love,

And in Yeezy Black my soul am free—

“About me?” All the color pandora beads went out of Rose’s face in Air Max Sneakers a Nike Air 90 moment; she recollected the visit Nike Shox discount Sale to Whitton, Nike Tn Requin Pas Cher and nike mercurial soccer cleats the new jordan releases sudden light Cheap Air Max that had flashed upon her as he Nike Factory Store and she looked Nike Zapatos at the picture together. She had Hogan Outlet forgotten all about botas de futbol it months ago, and Doudoune Moncler Pas Cher indeed Nike Air Max Cheap had never Yeezy Men again thought cheap uggs for women of Mr. Incledon. But ugg store now Air Max 90 in Pandora Outlet a moment Cheap True Religion Jeans her Stone Island Outlet nerves Pandora Style Beads began Canada Goose Outlet to thrill and her heart to beat; yet she herself, Nike Air Huarache For Sale in whom the Air max dam nerves abercrombie and fitch store vibrated and the heart throbbed, to turn to stone.

That is chaussures nike pas cher what he wants, Rose. Scarpe Air Max Don’t tremble so, nor look at me canada goose jackets on sale so wildly. ADIDAS NMD SALE ON LINE It is a g&#252;nstige nike schuhe wonderful thing to happen huarache sneakers to so young a girl as you. nfl store He Ugg Pas Cher Femme is moncler jacket sale very Nike Free Run 5.0 Womens good North Face Outlet and scarpe nike very kind, and he would be, new yeezy shoes oh! of so much Air max levn&#283; help TOMS For Sale to Cheap True Religion Jeans all your family; and Cheap Toms Outlet Store he Adidas Shoes Discount Marketplace could UGG BOOTS FOR WOMEN give you everything Cheap Air Max Trainers that longchamp bags on sale heart can Nike Pas Cher Femme desire, Cheap Nike Huarache and restore you to far more Moncler Sale than Louboutin Wedding Shoes you have lost; Ugg Pas Cher En France and Discount Ray Ban Sunglasses he billige nike sko is very retro jordans for cheap fond of Chaussure Air Max you, and louboutin heels would pandora jewelry store make you an excellent Moncler Outlet Online husband. I promised Adidas Originals Stan Smith to Cheap Michael Kors Handbags speak to new pandora charms you, dear. Vans Black Sneakers You must Kobe Shoes Nike think it TOMS SHOES OUTLET over. He Adidas Superstar Sale Online does Original Ugg Boots not Doudoune Moncler Femme Pas Cher wish you prada outlet to give him suivre un envoi an answer zapatillas nike baratas at once.”

coach factory outlet online
โดย : ppst    ไอพี : 139.162.118.38

ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 04:14:53
Garage within the stephen curry shoes second dribbling is toward the start the left side from the body without any slowdown, his footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you need to go. Unlike most pitcher like center of gravity down, then struggled to jump to try and do, the garage action much more concise. Don't waste any time and effort, just jump off the ground, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only probably the most pure great scorer, he even gave shot two words to make the definition, the full shooting art played the revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam : Mr Libby said Treasury.


Table frames in 6 units and 31 seconds, garage from his chest muscles slightly next point position organized the ball, the index finger along with middle finger instinct to uncover gaps in the rubberized ball center. His wrist gently lifted back, eventually left his palm the golf ball, but still control between his fingers. His right arm into each of the joints is close to 90 degree Angle, in the shoulder to the elbow, from the elbow towards the wrist, from wrist to talk about, as if a eating place waiter in carrying a tray.


Glen Davis clippers, 289 - pound in front, curry shoes need to speed up their action inside Treasury, since the childhood to lay a great foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting is able to keep perfect posture and toughness. And in addition to master hand movements, garage features a precise shot needed one more factor: enough deep muscle mass memory. Shooting touch isn't a proper adjective, any player, able to throw a good shooting there is yet one secret to all - 7 days a week, year after year process, until a set associated with complex dynamic chain implanted into your muscles. Garage never resist including monks meditate boring practice, it also helped when he graduated from secondary school, eventually grow into an outside leading little-known Davidson higher education NCAA elite last seven.


"Game changing, there is no time to kd shoes you approach your own shooting motion is correct, " curry explained, "you can only make use of their daily at the courses ground building muscle recollection, hit and believe that individuals can. We're so lots of practice in training, to be able to the game, you can make use of instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will sense very strange. ".

Tag: kyrie irving shoes hyperdunk 2016 stephen curry jerseys kyrie 1 adidas terrex kobe bryant shoes rose 7 under armour shoes adidas alphabounce kobe 11 adidas nmd runner nike zoom vaporfly air jordan shoes jordan retro wholesale mlb hats asics gel kayano kyrie 3 adidas pure boost asics shoes
โดย : BobbyJaf    ไอพี : 195.154.241.73

ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:16:54
Acquistare Kamagra Quebec online pharmacy Levitra Sus Efectos Secundarios Finasteride Drugs
โดย : Haroreop    ไอพี : 146.185.223.202

ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:25:12
Finals last season, Arsenal's performance kd shoes is just not very ideal, although the results well, but the efficiency is just not high, and his again pass error, defensive irvine was made key 3 points have become a "black spots" instant, apparently, in hope that with this to prove himself.


Absolutely no, after the opening, the three points within the database and didn't struck two shots, on the contrary, the knight 3 points would hit numerous over there. Garage or give attention to defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., has become people already, also get successful prevention.


In moving past, did well in the particular Treasury, the ball to your teammate are fed properly, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left from the first quarter, garage dribble towards frontcourt, rhythm, but he or she is confident the take a few steps away from the three-point line and it's really necessary to make curry shoes movements, the ball! This is additionally the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances within the right side of the bottom again in a 3 items!


It is worth mentioning which the opening, the garage appropriate arm was wearing any black gear, it can also be because his right elbow in the game before the old injury carries a relapse, however, with the overall game, he has to lift off protective devices. Gear, this indicates, has affected the cope with, before he took off after i feel much better.


With against lebron James, the defense does very well in his Arsenal, but after he was lebron was a young knocked out, the referee has stephen curry shoes blown the garage blocking foul, garage on the bottom is various, make action towards the referee said lebron knee.


In breakthrough, garage is usually a difficult moves, a myriad of people all the method up his defense, which includes lebron, but Treasury first in lots of dazzling dribble move Thompson, after air and rival wreck cases, the hard to be able to score.

Tag: kyrie irving shoes adidas yeezy boost nike free tr 6 nike zoom vaporfly elite curry 3 kyrie 3 puma fenty john wall shoes jordan retro curry 2 nike air force ones timberland shoes adidas yeezy boost 350 v2 zebra nike vapormax nike roshe run one puma suede asics gel kayano adidas porsche design reebok pump superme
โดย : BobbyJaf    ไอพี : 195.154.241.73

ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:10:21
Quanto Costa Il Cialis Generico [url=http://genericcial.com ]buy cialis[/url] Can I Buy Alli In Canada Kamagra Thailand
โดย : JeffOpitssop    ไอพี : 146.185.223.245

ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09:04:57
Car port, 26, is one kevin durant shoes of the largest child, dell - garage in 2002, his or her dad announced over of sixteen years of career, finally handed over 40. 2% on threes record card. From a quite young age, Stephen throughout the shooting learned how to shoot on the feet of the get good at, when dad refused to look at him to the hornets training, Stephen will be pursed mouth area, not because can't visit those big-name players, the old you're, but because he also want to be with my dad, to train his shot.


At the age of 9, garage is of his or her own stephen curry shoes amateur league teams of players, only if the coach has to outside shot collapse on the opponent's zone will end up being sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when I was a defense professionals, all start from generally there. "


To go back to curry shoes the original text, when the garage near the golf ball in midfield, people tend to overlook just about the most important thing: pool baseball skills. Sonya, thanks for you to his mother, then some sort of 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again while doing so, she was in senior high school played point guard, embracing the volleyball after into the campus of Virginia tech, and meet the shed there's father. "If I dribble towards the coast, I have to decide on to shoot or move, it's my limit. "Dell stated, "people started for Stephen impression is all the guy can beautiful posture hit photographs, but before becoming any striker, he already was an even better control player, people are likely to ignore it. After the dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his mother. ".

Tag: kyrie irving shoes balenciaga shoes curry 3 adidas superstar Shoes adidas yeezy wave runner 700 kyrie irving shoes nike free puma fenty< lebron soldier 10 adidas boost ultra boost shoes curry 2 adidas iniki vans sk8 hi lebron soldier 10 curry 1 kobe shoes ugg 5815 puma fenty
โดย : BobbyJaf    ไอพี : 195.154.241.73

ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09:04:58
"I got helpful to my evaluation, " curry remembered,kevin durant shoes "people said I had been too short, don't engage in college basketball, then for your same reason that Could not play in the NBA. People do not think I can play defend, then said I am not really a pure point guard, until October of not too long ago, I also found the general manager of funny in my experience as the league finally good shooting guard. I've not yet fully participate in their full potential, so i set a higher common to himself, committed to continuously improve to be more outstanding. "


"We've never met you are not curry shoes him so great shooting in all directions, " warriors coach draw Jackson said, "and rotate, stop and go empty-handed, hook hand, step back, calf, in the face regarding two double forced in order to......, any thought of firing mode, you can see he is astonishingly. We have by no means seen anyone can attain this level, his Steve Nash (microblogging) played a top level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but it is equally a level. And the other like reggie burns, Chris mullin, such seeing that dell and I enjoyed together - Ellis, dell -- Arsenal, they are most fantastic striker, but many people didn't garage so comprehensive, this guy is absolutely no limit. "


Timer and dance, 6 minutes stephen curry shoes and 30 seconds, Davis has been doing everything we can to near the garage, but still overdue step. Garage again to try and do a beautiful jumper - it may not be strictly jumper, his toe will be out of your ground, under the condition of the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to try and do the hand. Treasury human body slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as relating to the ball and floor on an additional 10 degrees Angle. NBA players to time takes 0. 6 seconds typically, the garage from preparing action to dial the particular ball moves, it solely takes 0. 4 moments. Fast to make up for the deficiency of the car port height, the ball well stay away from the opponent blocking fly toward the basket in the act, the look of garage is actually along with them. His arm still moves once the posture, and of his teammates has begun to pose three gestures...

Tag: kyrie irving shoes kyrie 3 curry 3 shoes nike lunar force 1 adidas tennis hu pharrell kyrie 2 nike sb dunk Air Jordan 1 Mid adidas iniki ultra boost 4.0 adidas superstar Shoes lebron 15 nike free nike roshe run kyrie 4 kobe 10 adidas eqt bape hoodie new balance shoes
โดย : BobbyJaf    ไอพี : 195.154.241.73

ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 02:35:06
cash loan <a href="https://xxepayday.com/">instant payday loans</a> free checking account banks online payday loans
โดย : GsssmqgUlcept    ไอพี : 178.137.82.43

ความคิดเห็นที่ 25
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:49:06
100 online payday loans <a href="https://xxepayday.com/">cash advance usa</a> online loans cash advance definition
โดย : ZvrtUlcept    ไอพี : 178.137.82.43

ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 22:00:41
generic cialis <a href="http://cialisoakdm.com/"></a> cialis plus generic cialis ’
โดย : BrcAtossy    ไอพี : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:02:51
online cialis reviews http://genericcialls.com/ cialis srbija <a href="http://genericcialls.com/">cialis online</a> OK’
โดย : Bdvcabiff    ไอพี : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 07:23:56
generic soft tabs cialis http://ciallisonline.com/cialis sale buy cheap cialis OK’
โดย : Ffvdforbifs    ไอพี : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 29
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 01:12:08
ok’<a href="http://genericcialls.com/">order cialis</a>cialis couponscialis generic OK’
โดย : bngorand    ไอพี : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:42:14
cialis 20 cialis without prescription cialis no prescription canada <a href="http://ciallisonline.com/">cialis tadalafil</a> ok’
โดย : LbdzPhargo    ไอพี : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 31
เสาร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 06:29:54
ok’<a href="http://genericcialls.com/">cialis</a>brand cialis for salecialis online OK’
โดย : bngorand    ไอพี : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 32
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:17:17
buying cialis http://ciallisonline.com/ ok’
โดย : FvesPhargo    ไอพี : 178.159.37.80

ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:06:47
ok’<a href="http://genericcialls.com/">cialis without prescription</a>low dose cialis dailyonline cialis OK’
โดย : bngorand    ไอพี : 178.159.37.86

ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 14:33:23
Finals past season, Arsenal's performance kd shoes seriously isn't very ideal, although the results well, but the efficiency is just not high, and his back pass error, defensive irvine was created key 3 points have grown to be a "black spots" instant, apparently, in hope that within this to prove himself.


No, after the opening, the three points inside the database and didn't reach two shots, on the contrary, the knight three points would hit quite a few over there. Garage or concentrate on defense, he para including lebron, Irwin, JR., has been people already, also include successful prevention.


In transferring, did well in the Treasury, the ball to a teammate are fed effectively, but Mr Chu in several opportunity attack. 04 seconds left inside the first quarter, garage dribble towards the frontcourt, rhythm, but he is confident the take several steps away from the three-point line and it is necessary to make curry shoes techniques, the ball! This is additionally the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances around the right side of the beds base again in a 3 items!


It is worth mentioning that this opening, the garage proper arm was wearing a black gear, it is also because his right elbow inside the game before the old injury carries a relapse, however, with the overall game, he has to lift off protective devices. Gear, it seems, has affected the deal with, before he took off after i feel much better.


Inside against lebron James, the defense has been doing very well in his / her Arsenal, but after he was lebron was a young knocked out, the referee possesses stephen curry shoes blown the garage blocking foul, garage on the bottom is various, make action for the referee said lebron shoulder.


In breakthrough, garage is usually a difficult moves, many people all the means up his defense, which include lebron, but Treasury first in all kinds of dazzling dribble move Thompson, following air and rival crash cases, the hard to be able to score.

Tag: <strong>kyrie irving shoes</strong> <strong>yeezy triple white</strong> <strong>kyire 3</strong> <strong>puma suede</strong> <strong>kobe 11</strong> <strong>rose 6</strong> <strong>kd shoes</strong> <strong>adidas pure boost</strong> <strong>nike air vapormax flyknit</strong> <strong>curry 4</strong> <strong>air jordan 31</strong> <strong>lebron shoes</strong> <strong>curry shoes</strong> <strong>ugg 5250</strong> <strong>kyrie 4 shoes</strong> <strong>kyrie 4</strong> <strong>kyrie irving jersey</strong> <strong>ultra boost shoes</strong> <strong>puma fenty</strong> <strong>kyrie 2 shoes</strong> <strong>d rose 8</strong> <strong>kobe 10</strong> <strong>nike air presto</strong> <strong>stephen curry shoes</strong> <strong>lebron james shoes</strong> <strong>under armour shoes</strong> <strong>nike sock racer</strong> <strong>nike zoom vaporfly elite</strong> <strong>puma rihanna creepers</strong> <strong>adidas tennis hu pharrell</strong> <strong>nike vapormax</strong> <strong>nike free</strong> <strong>kd shoes</strong> <strong>nike roshe run one</strong> <strong>vans shoes</strong> <strong>ugg 5803</strong>
โดย : BobbyJaf    ไอพี : 98.143.159.170

ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:20:03
dlp store kamagra
side effects of kamagra oral jelly
kamagra oral jelly review australia
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra dosage</a>
kamagra com
http://kamagradxt.com/
kamagra oral jelly amazon nederland tx
โดย : kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis in    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:08:35
Yeezy 350 V2
Rihanna Puma
Ralph Lauren Outlet
Polo Ralph Lauren Outlet Online Store
Longchamp Outlet
Adidas Shoes
Coach Outlet
Lebron 15
Pandora Jewelry
Nike Vapor Max
Lebron 15
Yeezy
Kate Spade Outlet
Longchamp
Curry 4
Michael Kors Outlet Online
Birkenstock Sale
Clarks Shoes
Spinners Fidget
Curry 4
Coach Outlet
Under Armour Outlet
Valentino
Pandora Jewelry
Kyrie Irving Shoes
Yeezy boost 350 v2
Ralph Lauren Outlet
Nike Air Max
Adidas Ultra Boost
Jordan 11 Space Jam
Nike Uptempo
Skechers UK
Michael Kors Canada
Red Bottom Shoes For Women
James Harden shoes
Pandora Jewelry
Kate Spade Outlet Online
Nike Cortez Women
Kyrie Shoes
Vans
Pandora Outlet
Polo Ralph Lauren Outlet
โดย : William    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:14:35
kamagra oral jelly for sale in usage
buy kamagra
kamagra oral jelly 100mg
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra gel opinie forum</a>
kamagra jelly sale
http://kamagradxt.com/
buy kamagra oral jelly online usa
โดย : kamagra oral jelly 100mg price    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 38
อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 16:34:17
kamagra usa website
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra 100mg oral jelly suppliers india</a>
kamagra gold teeth
kamagra gold 1200din
kamagra oral jelly uk
http://kamagrabst.com/
kamagra 100mg tablets for sale in use
โดย : kamagra oral jelly 100mg online    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 39
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 07:13:07
kamagra 100mg oral jelly
kamagra 100 mg oral jelly
kamagra oral jelly for sale in usage
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra 100 chewable tablets</a>
kamagra 100mg soft tabs chewable tablets
http://kamagrabst.com/
kamagra 100mg oral jelly india
โดย : kamagra oral jelly uses    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:38:27
kamagra jelly kopen rotterdam
kamagra jelly amazon
kamagra online bestellen nederland
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra oral jelly directions use</a>
kamagra 100mg oral jelly (sildenafil) 5gm
http://kamagrabst.com/
kamagra now reviews
โดย : kamagra 100mg tablets india price    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 41
เสาร์ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:12:10
twoja kamagra pl forum
kamagra
kamagra use
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra oral jelly wirkung</a>
kamagra oral jelly deutschland
http://kamagrabst.com/
kamagra 100mg chewable tablets
โดย : kamagra gold    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 42
พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 03:54:42
cialis generico online opinioni
<a href="http://coastalseaplanes.com/#">generic cialis online</a>
generic cialis soft tabs (tadalafil) 20mg
buy generic cialis online
levitra vs cialis premature ejaculation
<a href="http://northcoastgetaway.com/#">cialis</a>
generic cialis usa pharmacy
buy generic cialis online
what is maximum dose for cialis
โดย : WilliamCit    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 43
พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 22:42:53
generic cialis daily
<a href="http://justinpro.com/#">generic cialis</a>
cialis 5 mg generico prezzo in farmacia
generic cialis online
walgreens cialis coupon
<a href="http://airvietnamairline.com/#">buy generic cialis online</a>
generic cialis available
buy cialis online
best price cialis generic
โดย : WilliamCit    ไอพี : 134.119.219.182

ความคิดเห็นที่ 44
ศุกร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08:50:14
pandora
adidas ultra uncaged
yeezy boost 350
kate spade
yeezy boost 350 v2
longchamp le pliage
hermes birkin bag
pandora rings
fit flops
nike vapormax
louboutin heels
yeezy sneakers
curry 4 shoes
kd
nike air max 2018
nike air max 90
jordan space jams
fit flops
basketball shoes
hermes purse
kyrie 2
rihanna puma shoes
jordan 3
salomon shoes
pandora jewelry official site
โดย : caijuan83    ไอพี : 216.169.138.254

ความคิดเห็นที่ 45
จันทร์ ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 03:52:44
Birkenstock
Pandora Outlet
Air Jordans
Longchamp Outlet
Spinners Fidget
Ralph Lauren Outlet
New Jordans
Polo Ralph Lauren Outlet
Fenty Puma
Christian Louboutin
Lebron 15
Air Max 2018
Huaraches Nike
Adidas Yeezy
Pandora Charms
Skechers Shoes
Ralph Lauren
Nike Cortez Classic
Birkenstock Outlet
Pandora Jewelry
Stephen Curry 4
Adidas Yeezy
Michael Kors Canada
Nike Vapor Max
Soccer Cleats
Vans
Pandora Jewelry
Birkenstock Shoes
James Harden shoes
Nike Outlet Store
Adidas Shoes
Nike Vapormax
Goyard Handbags
Curry Shoes
Adidas Outlet
Red Bottom Shoes
Curry 4
Kyrie Irving Shoes
Pandora Jewelry
Adidas Yeezy Shoes
Under Armour Clearance
Yeezy Boost 350
Blue Tint Yeezy
Air Max 90
Birkenstock Sandals
Ralph Lauren Outlet
Michael Kors Canada
Ralph Lauren Outlet Online
Yeezy 350 V2
Coach Factory
Pandora
Kate Spade Outlet
Longchamp
Fenty Puma
Jordan 11 Space Jam
Kate Spade Outlet Online
Ralph Lauren Outlet
Adidas Ultra Boost
Coach Outlet
Jordan 11 For Sale
Nike Uptempo
Clarks Shoes For Women
Lebron 15 Ghost
NMD
Air Max 95
Yeezy Shoes
Ultra Boost
Kyrie Irving Shoes
Nike Air Max
โดย : James    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 46
อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 03:39:31
Yeezy Beluga 2.0
Longchamp Handbags
Red Jordan 11
Louboutin Shoes
KD 10
Pandora Rings
Adidas Shoes
Yeezy boost 350 v2
Nike Air Max
Adidas Outlet
Ralph Lauren
Pandora Charms
Adidas NMD
KD Shoes
Pandora
Yeezys
Kyrie 3
Louboutin Shoes
Pandora Bracelets
Tory Burch Outlet
Christian Louboutin Shoes
Kyrie 3
Coach Handbags
Pandora Ring
Red Bottom Shoes
Pandora Jewelry
Nike Shoes
Moncler
Ralph Lauren Polo Shirts
Jordan Retro 11
Vans Outlet
Pandora Charms Sale Clearance
Puma Shoes
Timberlad Boots For Men
Valentino
Pandora Jewelry
James Harden shoes
Ralph Lauren Outlet
North Face Outlet
Nike Outlet
Moncler
Kyrie 4 Shoes
Timberland Boots
Timberland Boots
Air Max 90
Pandora Jewelry
Adidas NMD
Nike Air Max
KD Shoes
Jimmy Choo Shoes
Nike Air Force 1
Lebron Shoes
North Face Jackets
Louboutin Shoes
Pandora Jewelry
โดย : Sherlyn    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 47
ศุกร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 00:39:06
best price for generic cialis tadalafil
buy cialis
generic brand for cialis 5mg daily cialis
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy generic cialis</a>
cialis generico precio peru
http://cialisgrudj.com/
cialis 20mg tablets prices
โดย : PeterPat    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 48
เสาร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 22:57:21
cialis 5mg price in malaysia
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy generic cialis</a>
when is cialis generic in us
cialis
long lasting cialis side effects
http://cialisgrudj.com/
cialis soft tabs 20mg erfahrungen
โดย : Jimmybok    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 49
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:59:50
cialis 5mg price in dubai
buy cialis
walgreens price for cialis 5mg
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis</a>
cialis maximum dose
http://cialisgrudj.com/
cialis soft 20mg
โดย : HectorJat    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 50
จันทร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 20:07:46
cialis 5 mg generic best price india
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis</a>
cialis dosage 60 mg
generic cialis online
generico de cialis en chile
http://cialisgrudj.com/
tadalafil cialis 10mg
โดย : GeorgeIcone    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 51
อังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:37:01
cialis 5mg dosage instructions
cialis
cialis maximum safe dosage
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
cialis super active reviews
http://cialisonlinq.com/
cialis coupons 2017
โดย : Dannynonse    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 52
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:11:05
lower cost generic cialis at walgreens
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis coming out in generic
buy generic cialis
cialis 5 mg cost walmart
http://cialisonlinq.com/
when will generic cialis be available in canada
โดย : DannyRex    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 53
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:22:12
cialis tadalafil 20mg online
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
cialis super active side effects
cialis
cialis 5 mg tablet coupon
http://cialisonlinq.com/
buy cialis in canada
โดย : PrestonStoog    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 54
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:07:57
5mg cialis generic daily best price
buy cialis online
levitra vs sildenafil vs cialis
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
maximum daily dose of cialis
http://cialisonlinq.com/
generic cialis dosage
โดย : WillieGrone    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 55
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:39:17
en ucuz cialis 20 mg 30 tablet
buy generic cialis online
costco price for cialis 5mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis generic ebay
http://cialisonlinq.com/
compare prices for cialis 5mg
โดย : Rodolfohorie    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 56
ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:58:30
cialis 20 mg dosing information
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
cialis coupon card programs
generic cialis
cialis 5 mg daily reviews
http://cialisonlinq.com/
cialis dosage side effects
โดย : Justinintaw    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 57
เสาร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 04:55:36
why two bathtubs in cialis commercials
cialis generic
cialis commercial male actors
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis soft 20mg
http://cialisonlinq.com/
cialis dosage 10 mg
โดย : Josephitava    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 58
เสาร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:13:45
cialis super active plus
cialis
cialis commercial song
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis dosage 5mg or 10mg
http://cialisonlinq.com/
buy cialis soft tabs
โดย : ArthurMew    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 59
เสาร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 21:57:06
cialis 20mg cost
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
best prices on generic cialis 5mg
buy generic cialis
costco cialis coupon
http://cialisonlinq.com/
availability of generic cialis
โดย : MichaelFet    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 60
อาทิตย์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:36:51
cialis for daily use 5mg cost
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
comprar cialis generico sin receta en espaรฑa
buy cialis
cialis super active (tadalafil)
http://cialisonlinq.com/
cialis dosage 10 vs 5 mg
โดย : BrendanEnums    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 61
จันทร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:26:06
cialis 20 mg does it work
buy generic cialis
order generic cialis online canada
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
black actor in cialis commercial
http://cialisonlinq.com/
cialis dosage recommendations
โดย : MichaelTrons    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:28:38
cialis coupon printable 2017
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
generic cialis super active tadalafil
generic cialis
cialis commercial actors 2016
http://cialisonlinq.com/
walmart pharmacy cialis 20mg price
โดย : RalphSal    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 63
อังคาร ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 01:46:19
extra super cialis uk
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
price cialis 20mg australia
generic cialis online
cialis 5 mg or 20 mg
http://cialisonlinq.com/
cialis super active tadalafil 20mg
โดย : DavidDum    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 64
อังคาร ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:07:58
do cialis side effects go away
cialis
cialis generic
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis generico 5 mg preรงo
http://cialisonlinq.com/
cialis side effects and dosage
โดย : Richardninly    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 65
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 02:43:15
kamagra 100mg oral jelly review
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra oral jelly amazon
buy kamagra
kamagra oral jelly kaufen รถsterreich
http://kamagraonl.com/
kamagra oral jelly sale
โดย : Michaelpob    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 66
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:23:20
kamagra stores
<a href="http://kamagradyn.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra bestellen amsterdam
kamagra 100mg
kamagra 100mg tablets usa
http://kamagradyn.com/
kamagra jelly india
โดย : JorgeZow    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 67
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:30:41
kamagra oral jelly for sale in usa il
kamagra 100 mg oral jelly
kamagra oral jelly side effects
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100 oral jelly review
http://kamagraonl.com/
kamagra kopen amsterdam
โดย : MarionNaL    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 68
ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:42:48
kamagra winkel utrecht
buy kamagra online
kamagra oral jelly ohne wirkung
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra shop erfahrungen 2014
http://kamagraonl.com/
kamagra store info erfahrungen
โดย : KeithMot    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 69
ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:43:30
cialis maximum dosage per week
<a href="http://airvietnamairline.com/">cialis generic</a>
cialis commercial bathtubs youtube
cialis
cialis 5mg tablets bedwetting
http://airvietnamairline.com/
is cialis professional better review
โดย : Jefferylayed    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 70
ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:34:12
kamagra jelly amazon
kamagra 100mg
kamagra soft tablets 100mg
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra 50 mg oral jelly usa
http://kamagraonl.com/
kamagra 100mg chewables ajanta
โดย : JeremyCox    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 71
เสาร์ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:31:34
generic cialis canada reviews
cialis
cialis side effects eye pain
<a href="http://airvietnamairline.com/">generic cialis</a>
cialis professional samples
http://airvietnamairline.com/
walmart price for cialis 20 mg
โดย : Altonfep    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 72
เสาร์ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:50:16
kamagra stores
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra online</a>
kamagra shop erfahrung
kamagra 100mg
kamagra 100 chewable review
http://kamagraonl.com/
kamagra oral jelly price in india
โดย : Brandonemart    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 73
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 00:22:58
do the side effects of cialis go away
generic cialis online
cialis 5mg price cvs
<a href="http://airvietnamairline.com/">generic cialis online</a>
cialis 20 mg price comparison united states
http://airvietnamairline.com/
black man cialis commercial
โดย : Williamcak    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 74
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 05:09:17
Jordan 11 For Sale
Ralph Lauren Outlet
Birkenstock
Pandora Jewelry Official Site
Kate Spade Outlet
Yeezy Shoes
Lebron 15
Nike Air Uptempo
Yeezys
Christian Louboutin
Pandora
Pandora Outlet
Nike Air Max 2018
Air Jordans
Curry 4 Shoes
Kyrie Irving Shoes
Nike Vapormax
Ralph Lauren Outlet Online
Rihanna Puma
New Jordans 2018
Coach Outlet
Vans
Adidas NMD
Red Bottom Shoes For Women
Jordan Space Jam 11
Goyard Handbags
Harden vol 1
Pandora Jewelry
Curry 4
Ralph Lauren Outlet
Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint
Ultra Boost Uncaged
Lebron 15
Nike Air Max 90 Ultra
Fenty Puma
Michael Kors Canada
Adidas Yeezy
Clarks Shoes
Under Armour Shoes
Stephen Curry Shoes
Longchamp Handbags
Birkenstock
Skechers UK
Michael Kors Canada Outlet
Kyrie Irving Shoes
Kate Spade New York Outlet
Nike Air Max 95
Ralph Lauren Outlet
Pandora Jewelry
Nike Cortez Men
Birkenstock Outlet
Adidas Yeezy Boost 350
Soccer Cleats
Nike Vapormax
Adidas Shoes For Men
Ralph Lauren Sale
Spinners Fidget
Ultra Boost
Adidas Outlet
Birkenstock Shoes
Nike Huarache
Pandora Charms
Coach Outlet
Yeezy 350 V2
Ralph Lauren Outlet
Nike Air Max
Nike Outlet Store
Adidas Yeezy
Longchamp
โดย : Barbara    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 75
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 05:45:34
kamagra oral jelly uk
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra jelly usa
kamagra 100 mg oral jelly
cost of kamagra
http://kamagraonl.com/
kamagra usa website
โดย : Warrenseawn    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 76
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:27:45
coupon for levitra 20 mg
levitra 20mg
levitra dosage sizes
<a href="http://buylevitraonl.com/">buy levitra online</a>
levitra coupon
http://buylevitraonl.com/
generic name of levitra
โดย : WilliamMok    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 77
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:45:57
kamagra 100mg oral jelly for sale
buy kamagra 100 mg oral jelly
kamagra 100mg oral jelly amazon
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly kaufen deutschland paypal
http://kamagraonl.com/
kamagra oral jelly wirkungsweise
โดย : VaughnHeado    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 78
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:51:41
kamagra 100mg tablets
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly wirkungsweise
buy kamagra 100 mg oral jelly
kamagra 100mg tablets reviews
http://kamagraonl.com/
kamagra oral jelly gรผnstig kaufen deutschland
โดย : Elroylob    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 79
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:14:59
cialis professional online canadian pharmacy
generic cialis online
cialis coupon walgreens
<a href="http://airvietnamairline.com/">generic cialis</a>
cialis commercial theme song
http://airvietnamairline.com/
generic cialis shipped fedex
โดย : JamesWriff    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 80
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:36:42
usa fildena 50mg
<a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena online</a>
fildena 50 side effects
fildena
cheapest fildena 100 mg
http://fildenaonl.com/
fildena 50 mg reviews
โดย : WilliamExips    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 81
อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:20:32
cialis cost per pill 20 mg
buy generic cialis online
cialis 20 mg uses
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy cialis online</a>
5mg cialis daily vs 20mg
http://airvietnamairline.com/
cialis coupons 2018
โดย : BrianSnapy    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 82
อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:59:34
kamagra jelly kopen rotterdam
kamagra 100 mg
kamagra forum srbija
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra online</a>
kamagra 100mg tablets india
http://kamagraonl.com/
kamagra kopen eindhoven
โดย : NathanAtola    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 83
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 04:09:42
kamagra 100mg soft tabs chewable tablets
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra 100mg
buy kamagra 100 mg oral jelly
kamagra 100mg reviews
http://kamagraonl.com/
kamagra rendelรฉs budapest
โดย : CharlesJam    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 84
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:28:08
generic cialis shipped from usa
generic cialis online
cialis commercial woman in pool
<a href="http://airvietnamairline.com/">cialis generic</a>
cialis 5 mg dosage
http://airvietnamairline.com/
cialis soft tablets
โดย : JeffreyPer    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 85
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:14:51
kamagra 100mg oral jelly india
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a>
kamagra store info erfahrungen
buy kamagra 100 mg oral jelly
how to use kamagra oral jelly sildenafil
http://kamagraonl.com/
kamagra oral jelly 100mg suppliers australia
โดย : CharlesTaw    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 86
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:58:31
fildena 100 mg side effects
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena online</a>
fildena 100 mg online
buy fildena
fildena 100 mg cheap
http://fildenaonl.com/
fildena 50 canada
โดย : FrancisWheex    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 87
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:03:22
generico do cialis no brasil
<a href="http://buycialisonl.com/">buy generic cialis</a>
cialis coupon cvs
cialis
best prices on generic cialis 40mg
http://buycialisonl.com/
is generic cialis real
โดย : RonnieLak    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 88
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 02:51:53
cialis generic available us
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis online</a>
best prices on generic cialis 40 mg
cialis generic
cialis 10mg price in india
http://airvietnamairline.com/
cialis dosage instructions
โดย : Barryvex    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 89
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:42:22
kamagra 100mg tablets
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a>
kamagra rendeles
buy kamagra 100mg
kamagra 100mg oral jelly amazon
http://kamagraonl.com/
kamagra jelly amazon
โดย : PeterThern    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 90
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:02:20
nizagara sildenafil citrate tablets 100 mg
sildenafil citrate 100mg
sildenafil citrate 100mg prices india
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate 20mg</a>
sildenafil citrate prices walgreens
http://sildenafilcitratepw.com/
what is sildenafil citrate used for
โดย : LarryFep    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 91
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:52:35
kamagra oral jelly forum hr
buy kamagra
kamagra 100 gold ajanta
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra oral jelly usage
http://kamagraonl.com/
kamagra jelly side effects
โดย : Cesarmup    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 92
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:13:11
what is sildenafil citrate used for
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate 50mg</a>
sildenafil citrate 100mg costco
buy sildenafil citrate online
what does sildenafil citrate do
http://sildenafilcitratepw.com/
sildenafil citrate 100mg coupon
โดย : DavidSlept    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 93
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:04:05
cialis dosage medscape
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis canada customs
cialis
generic cialis uk next day delivery
http://airvietnamairline.com/
cialis dosage 10mg vs 20mg
โดย : GeorgeOrgaW    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 94
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:16:20
kamagra store coupon code
kamagra 100 mg
how to use kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg tablets india
http://kamagraonl.com/
kamagra chew tablets - 100 mg
โดย : EdgarSot    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 95
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:17:37
fildena india
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena 100 mg softgel capsule
buy fildena online
fildena 100 mg side effects
http://fildenaonl.com/
buy fildena 100 online in usa
โดย : MichaelBug    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 96
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 23:01:10
cialis 5 mg price cvs
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy cialis online</a>
cialis uses and side effects
buy generic cialis
buy generic cialis online
http://airvietnamairline.com/
generic cialis best price
โดย : ThomasWhogy    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 97
เสาร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 04:05:01
cialis dosage 10mg
buy generic cialis online
cialis maximum dose
<a href="http://cialisgenericmg.com/">cialis generic</a>
cialis super active generic
http://cialisgenericmg.com/
cialis commercial male actors
โดย : RickeyWah    ไอพี : 146.185.223.223

ความคิดเห็นที่ 98
เสาร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:52:36
kamagra 100mg side effects
buy kamagra 100 mg oral jelly
buy kamagra oral jelly online usa
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra online</a>
kamagra rendeles
http://kamagraonl.com/
kamagra kaufen
โดย : Douglasoried    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 99
เสาร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:09:48
cialis dosage 10 mg
cialis generic
cialis soft tablets
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy cialis online</a>
cialis coupon cvs
http://airvietnamairline.com/
cialis commercial female actors 2015
โดย : Waltercedge    ไอพี : 92.42.105.18

ความคิดเห็นที่ 100
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:56:53
Adidas Outlet Store
Louboutin Shoes
North Face Jackets
Kyrie 4 Shoes
Timberland Boots
Moncler UK
Pandora Charms
Harden shoes
Christian Louboutin Shoes
Red Bottoms Shoes
Pandora Jewelry Official Site
Tory Burch
KD 10 Shoes
Lebron Shoes
Puma Shoes For Men
Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0
Air Max 90
Coach Outlet
Pandora Jewelry
Adidas NMD
Timberland Boots For Men
KD 10
Pandora Charm
Jordan Retro 11
Air Force 1
Timberlad Boots
Ralph Lauren
Louboutin Shoes
Yeezys
Pandora Rings Official Site
Moncler UK
Adidas Shoes
Kevin Durant Shoes
Vans Outlet
Longchamp
Pandora
Yeezy boost
Kyrie 3
Nike Shoes
Red Jordan 11
Pandora Bracelets
Pandora Jewelry
Louboutin Shoes
Ralph Lauren Outlet
Pandora Ring
Air Max
Air Max
Nike Outlet
Jimmy Choo Shoes
Kyrie 3
Ralph Lauren
Valentino Shoes
Adidas NMD R1
North Face Outlet Online
Pandora Jewelry
โดย : Nicole    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 101
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 16:02:16
Jimmy Choo Shoes
Nike Air Force 1
Yeezy
Christian Louboutin Shoes
James Harden shoes
Adidas NMD Womens
Timberlad Boots
Adidas Shoes For Women
Nike Outlet
Lebron Shoes
Pandora Jewelry 70% off Clearance
Nike Air Max
Ralph Lauren
Timberland Boots For Men
Valentino Shoes
Nike Shoes
Red Bottoms Shoes
Louboutin Shoes
Pandora Bracelets
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
Louboutin Heels
Pandora Rings
Kyrie 4
Vans Outlet
Pandora Charms
Tory Burch Outlet
Moncler
Air Max 90
Longchamp Handbags
Timberland Boots
Jordan Retro 11
Kyrie 3 Shoes
Adidas NMD
KD 10
Moncler
Coach Outlet
Louboutin Shoes
Pandora Ring
Adidas Outlet Store
North Face Jackets For Women
Air Max
Pandora
Kyrie 3
Red Jordan 11
Yeezy boost 350 v2
Ralph Lauren
KD Shoes
Puma Shoes For Women
Pandora
Ralph Lauren Outlet
North Face Outlet
Pandora Jewelry
KD 10 Shoes
Pandora Charm
Yeezy Beluga
โดย : Ike    ไอพี : 173.245.215.243

ความคิดเห็นที่ 102
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 02:18:06
Adidas NMD R1
Birkenstock Sandals
Adidas NMD
Longchamp Outlet
Oakley Sunglasses
Pandora Jewelry
Oakley Sunglasses
Ray Ban Sunglasses
Pandora Jewelry
Louboutin Shoes,
Ray Ban Outlet
Nike Outlet Store
Pandora Jewelry
Adidas Outlet UK
Air Jordan
Pandora Jewelry
Ray Ban Outlet Online
Ray Ban Sunglasses On Sale
Fitflop Outlet
Nike Outlet
Ray Ban Sunglasses
Nike Roshe
Ferragamo Belt
Pandora
Jordan 11
Pandora Jewelry
Pandora Bracelet Charms
Oakley Si
Oakley Prescription Sunglasses
Bottega Veneta Handbags
Pandora Charms
Timberland
Nike Air Max
Jordan 11
Kate Spade Handbags
Skechers
Oakley Eyeglasses
Pandora Bracelet Charms
Ed Hardy
Pandora
Goyard Bags
Ferragamo Outlet
Yeezy Shoes
Christian Louboutin Shoes
Yeezy Sneakers
Nike Sneakers
Bottega Veneta Wallet
Goyard Handbags On Sale
Pandora
Ralph Lauren Sale
Moncler Official Site
Fitflop Website
Oakley Sunglasses
Christian Louboutin
Valentino Outlet
Moncler Jackets
Standard Issue Oakley
Adidas Shoes
Ray Ban Sunglasses
Moncler Jackets
Adidas Yeezy Boost
Birkenstock outlet
Red Bottom Shoes
Birkenstock Outlet
Pandora Charms Jewelry
Fitflop Sandals
Louboutin shoes
Nike Factory Store
Ray Ban Eyeglasses
ECCO Shoes For Women
Christian Louboutin
ECCO
Pandora
Nike Outlet Store
Fitflop
Balenciaga
Air Max
Christian Louboutin Heels
Ray Ban Wayfarer
Balenciaga Sneakers
Adidas Superstar Shoes
Pandora Jewelry
Ray Ban Aviator
Ray Ban Sunglasses
Yeezys
Moncler Outlet
Yeezy Shoes
Pandora Official Site
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Fitflop Shoes
Pandora Charms
Balenciaga Sneakers
Nike Outlet
Kate Spade Outlet Online
Oakley Outlet
Pandora Charms
Moncler
Pandora Outlet
Cheap Oakley Sunglasses
โดย : William    ไอพี : 68.68.32.104

ความคิดเห็นที่ 103
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 12:06:46
Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint
Ralph Lauren Outlet
Nike Air More Uptempo
Adidas Ultra Boost
Polo Ralph Lauren Outlet
Fenty Puma by Rihanna
Pandora Jewelry
Air Max 90
Soccer Cleats
Skechers Women
Fidget Spinners
Yeezy Shoes
Longchamp
Yeezy 350 V2 Boost
Pandora Jewelry
Pandora Charms Outlet
Birkenstock
Adidas Shoes For Men
Nike Huarache
Jordan 11 For Sale
Kyrie 3 Shoes
Lebron 15 Ghost
Birkenstock Shoes
Air Jordans
Pandora Charms
Nike Air Max 95
Rihanna Slides
James Harden shoes
Clarks Shoes
Adidas Yeezy Boost 350
Christian Louboutin
Curry Shoes
Birkenstock
Michael Kors Canada
Yeezy Boost 350
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Curry 4
Coach Outlet Store
Kyrie Basketball Shoe
Lebron 15
Yeezy
Nike Cortez
Under Armour
Adidas Ultra Boost
Goyard
Nike Vapormax
Longchamp Outlet
Kate Spade Outlet
Coach Factory Outlet
Nike Vapormax
Michael Kors Outlet
Air Max 2018
New Jordans 2018
Stephen Curry 4
Adidas Yeezy
Pandora
Pandora Jewelry
Birkenstock Sale
Vans Shoes
Nike Outlet
Jordan 11 Space Jam
Ralph Lauren Outlet Online
Kate Spade Outlet Online
NMD
Ralph Lauren Outlet
Nike Air Max
Red Bottom Shoes For Women
Ralph Lauren
Adidas Outlet
โดย : William    ไอพี : 173.245.215.243

ความคิดเห็นที่ 104
อังคาร ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 11:14:53
Adidas Outlet
Puma Shoes
Kyrie 4
Christian Louboutin Shoes
Pandora Bracelet
KD 10 Shoes
Harden vol 1
Pandora Rings
Moncler UK
Air Max
Pandora Jewelry Official Site
Valentino Shoes
Air Max
Pandora Jewelry Official Site
Adidas NMD
Air Force 1 Shoes
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Moncler UK
Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0
Vans Outlet
Kyrie 3
Ralph Lauren
Nike Outlet
Nike Kyrie 3
Longchamp Handbags
Pandora
Yeezy boost 350 v2
Pandora
KD Shoes
North Face Jackets Clearance
Ralph Lauren Polo
Jordan Retro 11
Louboutin Shoes
Christian Louboutin Shoes
Nike Shoes
Timberland Boots For Men
Air Max 90
Adidas NMD
Ralph Lauren Outlet
Pandora Ring
Tory Burch Outlet Online
Timberland Boots For Men
Coach Outlet
Jimmy Choo Outlet
Pandora Charm
Jordan 11 Red
Adidas Shoes
KD 10
Lebron Shoes
Timberlad Boots
North Face Jackets
Red Bottom Shoes
Yeezys
Louboutin Shoes
โดย : Nicole    ไอพี : 173.245.215.243ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้ง ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี
ถนนหนองควง-เพชรเกษม  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙โทรสาร  ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙ Ammara_waw@hotmail.com   
nikorn@nfe7603.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01