[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 ประวัติ

กศน.อำเภอหนองหญ้าปล้อง

เดิมประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๕ อำเภอหนองหญ้าปล้อง มีข้าราชการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี มาปฏิบัติงานหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนประจำ อำเภอหนองหญ้าปล้อง (ผปอ.) เพื่อประสานงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนกับส่วนราชการต่าง ๆ ภายในอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยยังไม่มีสำนักงานในการปฏิบัติงานประจำ

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้มีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองหญ้าปล้อง (ศบอ.)ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๔ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ.๒๕๓๑ ข้อ ๖ ช่วงนี้มีผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองหญ้าปล้อง ได้อาศัยอาคารของชุมชนเป็นสำนักงานและขณะเดียวกันศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ดำเนินการและประสานงานในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนโดยเบื้องต้น อาจารย์กิ่ง  
ทองเอิบอ่อง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)ได้เป็นผู้จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้าง ได้รับบริจาคที่ดินจากวัดหนองหญ้าปล้อง พระครูบรรพตประชาวสัย เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นผู้มอบให้ จำนวน ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้องเป็นสำนักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองหญ้าปล้อง และปี พ.ศ.๒๕๔๕ ทางกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีนโยบายให้
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ แยกออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอ ได้เช่าอาคารเอกชนเป็นสำนักงาน

ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเปลี่ยนชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองหญ้าปล้อง มาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมีชื่อย่อ กศน.อำเภอหนองหญ้าปล้อง สังกัดสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี
ถนนหนองควง-เพชรเกษม  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙โทรสาร  ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙ Ammara_waw@hotmail.com   
nikorn@nfe7603.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01