ความร่วมมือ 3 เสาหลัก

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ

1.  ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)


1.  การเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยใช้สันติวิธีและยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน

     1.1  ใช้ข้อตกลงและกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในภูมิภาค

     1.2 ริเริ่มกลไกใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความมั่นคงและกำหนดรูปแบบใหม่สำหรับความร่วมมือด้านนี้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรฐานการป้องกันการเกิดข้อพิพาท การแก้ไขข้อพิพาท และการสร้างเสริมสันติภาพภายหลังการยุติข้อพิพาท

     1.3 ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล ทั้งนี้ความร่วมมือข้างต้นจะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของประเทศสมาชิกในการดำเนนินนโยบายการต่างประเทศและความร่วมามือทางการทหารกับประเทศนอกภูมิภาพ และไม่นำไปสู่การสร้างพันธมิตรทางการทหาร


2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมี่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภุมิภาคอื่น ๆ ได้ โดย

     2.1 มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2558

     2.2  ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single market and production base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว

     2.3 ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทสสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

     2.4 ส่งเสริมการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน


3.  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น

เข้าชม : 24321 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com