ประเทศสมาชิก

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมี 10 ประเทศ (2554) ดังนี้

1. ประเทศไทย

2. ประเทศฟิลิปปินส์

3. ประเทศสิงคโปร์

4. ประเทศมาเลเซีย

5. ประเทศอินโดนีเซีย

6. ประเทศบรูไน ดารารุสซาลาม

7. ประเทศเวียดนาม

8. ประเทศลาว

9. ประเทศเมียนมาร์

10. ประเทศกัมพูชา


1. ประเทศไทย

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  8 สิงหาคม 2510      

พื้นที่ : 513,115.02 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานครณ (Bangkok)

ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย์แบบรัฐสภา อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประชากร : 65,479,453 คน (2553)

ภาษาราชการ : ภาษาไทย

ศาสนา : พระพุทธศาสนา

สกุลเงิน:บาท (Bath : THB)

กลับด้านบน ^^ 


2. ฟิลิปปินส์ (Philippines)

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ชื่อทางการสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (republic of the Philippines)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  8 สิงหาคม 2510      

พื้นที่:298,170 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวงกรุงมะนิลา (Manila)

ประชากร : 88.7 ล้านคน (พ.ศ. 2550)

ภาษาราชการภาษาฟิลิปิโน (Filipino) และภาษาอังกฤษ

ศาสนาร้อยละ 92 ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5 นับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 3

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

สกุลเงินเปโซ (Peso : PHP) 

กลับด้านบน ^^ 


3. สิงคโปร์ (Singapore)

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ชื่อทางการ:สาธารณรัฐสิงคโปร์ (republic of Singapore)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  8 สิงหาคม 2510      

พื้นที่:697  ตารางกิโลเมตร  (ประมาณเท่าเกาะภูเก็ต)

เมืองหลวง:สิงคโปร์ (Singapore)

ประชากร : 4.35 ล้านคน (พ.ศ. 2548)

ภาษาราชการ: ภาษามาเลย์ ภาษาจีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ

ศาสนา:ร้อยละ 42.5 ของประชากรทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 14.9 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 14.5 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 4 นับถือศาสนาฮินดู และไม่นับถือศาสนาร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด

ระบอบการปกครอง:สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

สกุลเงิน:ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) 

กลับด้านบน ^^ 


 4. มาเลเซีย (Malaysia)

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ชื่อทางการ: มาเลเซีย (Malaysia)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  8 สิงหาคม 2510      

พื้นที่:330,257  ตารางกิโลเมตร  

เมืองหลวง:กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)

ประชากร : 26.24 ล้านคน ( ปี 2549 )

ภาษาราชการ:มาเลย์ (Bahasa Malaysia)

ศาสนา:ร้อยละ 60.4 ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 19.2 นับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 6.3 นับถือศาสนาฮินดู และอื่น ๆ ร้อยละ 2.5

ระบอบการปกครอง:ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)

สกุลเงิน:ริงกิตมาเลเซีย (Malaysian Ringgit : MYR) 

กลับด้านบน ^^ 


5. อินโดนีเซีย (Indonesia)

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  8 สิงหาคม 2510      

พื้นที่:1,890,754  ตารางกิโลเมตร  

เมืองหลวง:จาการ์ตา (Jakarta)

ประชากร : 220 ล้านคน

ภาษาราชการ:อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)

ศาสนา:ร้อยละ 87 ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับคือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือพระพุทธศาสนา

ระบอบการปกครอง:ประชาธิปไตย

สกุลเงิน:รูเปียห์ (Rupiah : IDR) 

กลับด้านบน ^^ 


 6. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ชื่อทางการ: เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  8 มกราคม 2527      

พื้นที่:5,765  ตารางกิโลเมตร  

เมืองหลวง:บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

ประชากร : 370,000 คน  ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษามาเลย์ ( Malay หรือ Bahasa Melayu)

ศาสนา:ร้อยละ 67 ของประชากรทั้งประเทศนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 13 นับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 10 นับถือศาสนาคริสต์ ที่เหลือนับถือศาสนาฮินดู

ระบอบการปกครอง:ประชาธิปไตย

สกุลเงิน:ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND)

กลับด้านบน ^^ 


 7. เวียดนาม (Vietnam)

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  28 กรกฎาคม 2538

พื้นที่:331,689  ตารางกิโลเมตร  

เมืองหลวง:กรุงฮานอย (Hanoi)

ประชากร : 370,000 คน  ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษาเวียดนาม ( Vietnamese)

ศาสนา:ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 15 นับถือศาสนาคริสต์ ที่เหลือนับถือลัทธิขงจื้อ และอิสลาม

ระบอบการปกครอง:สังคมนิยม

สกุลเงิน:ดอง (Dong : VND) 

กลับด้านบน ^^ 


8. ลาว (Laos)

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  23 กรกฎาคม 2540

พื้นที่:236,800  ตารางกิโลเมตร  

เมืองหลวง:นครเวียงจันทน์ (Vientiane)

ประชากร : 5.6 ล้านคน  ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษาเวียดลาว

ศาสนา:ร้อยละ 75 นับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 17 นับถือผี ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์

ระบอบการปกครอง:สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยพรรคการเมืองเดียวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ

สกุลเงิน:กีบ (Kip)

กลับด้านบน ^^ 


9. เมียนมาร์ (Myanmar)

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ชื่อทางการ: สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  23 กรกฎาคม 2540

พื้นที่:676,577  ตารางกิโลเมตร  

เมืองหลวง:เนปีดอ (Naypyidaw)

ประชากร : 56 ล้านคน  ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษาพม่า

ศาสนา:ร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 5 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3.8 นับถือศาสนา ที่เหลือนับถือศาสนาฮินดู

ระบอบการปกครอง:เผด็จการทางทหาร

สกุลเงิน:จ๊าด (Kyat : MMK)

กลับด้านบน ^^ 


10. กัมพูชา (Cambodia)

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ชื่อทางการ: ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  30 พฤษภาคม 2542

พื้นที่:181,035 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง:กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)

ประชากร : 14.1 ล้านคน  ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษาเขมร

ศาสนา:พระพุทธศาสนา

ระบอบการปกครอง:ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาพ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

สกุลเงิน:เงินเรียล (Riel : KHR)

กลับด้านบน ^^ 


 

ที่มา : www1.mod.go.th

เข้าชม : 69975 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com