สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
!! เว็บไซต์อยู่ในช่วงพัฒนาระบบครับ !! เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ โปรดใช้ Google Chrome ในการเข้าชมเว็บไซต์ครับ

ผู้บริหาร
นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี
นายวิรัช ภัทรบูชา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี
ดาวน์โหลด
   
งานแผน
78นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
77ทิศทางองค์การ ประจำปี 2559
73คำรับรองล่าสุด 7 มีนาคม 2559
67คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ๒๒ ธ.ค ๒๕๕๘
65เอกสารแนบแผนปฏิบัติก่าร/คำรับรอง กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว1343_ฉบับปรับปรุง 9 12 58
59เอกสารแนบแผนปฏิบัติก่าร/คำรับรอง กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว1343
27คำรับรองการปฏิบัติราชการ
23ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2558
งานบุคลากร
76แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559 ว358
75แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ขร/ลจ ว306/ว311
74การขอปรับปรุงการกำหนดตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้เป็นระดับอาวุโสและระดับเชี่ยวชาญ (กลุ่มบรรณารักษ์)
69แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม "ครูเยี่ยมบ้านเด็ก" ว1615 update ล่าสุด
62แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการลูกจ้างประจำ (2)
60แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการลูกจ้างประจำ
48ชุดแบบฟอร์มสำรวจผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ
งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
72คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ช.ม.
71รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด
49หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ช.ม.
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
80แบบสรุปผลการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา
70แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ Internet
61คู่มือการสร้าง Fanpage Step by Step
51โครงสร้างการปฏิบัติงานสำนักงาน กศน.
50โปรแกรมรีโมท (Teamviewer)
43คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ Ver.2
25คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ Ver.1
24โปรแกรมแต่งรูปโฟโตสแคป (Photoscape)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
56แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีฯ หนังสือด่วนที่สุด ว 1136
งานนิเทศ
103เครื่องมือนิเทศ
68คู่มือนิเทศภายใน กศน.อำเภอ
บัญชี/การเงิน
154จ่ายเงิน 18 พฤษภาคม 2560
153จ่ายเงิน 16 พฤษภาคม 2560
152จ่ายเงิน 15 พฤษภาคม 2560
151จ่ายเงิน 8 พฤษภาคม 2560
150จ่ายเงิน 3 พฤษภาคม 2560
149จ่ายวันที่ 25 เมษายน 2560 (อุดหนุน)
148จ่ายวันที่ 25 เมษายน 2560 (การเรียนการสอน)
147จ่ายวันที่ 25 เมษายน 2560
146จ่ายเงิน 7 เมษายน 2560
145จ่ายเงิน 5 เมษายน 2560
144จ่ายเงิน 31 มีนาคม 2560
143จ่ายเงิน 30 มีนาคม 2560
142จ่ายเงิน 29 มีนาคม 2560
141จ่่ายเงิน 24 มีนาคม 2560
140จ่ายเงิน 15 มีนาคม 2560
139จ่ายเงิน 10 มีนาคม 2560
138จ่ายเงิน 13 มีนาคม 2560
137จ่ายเงิน 8 มีนาคม 2560
136จ่ายเงิน 28 กุมภาพันธ์ 2560
135จ่ายเงิน 27 กุมภาพันธ์ 2560 (อุกหนุน)
134จ่ายเงิน 27 กุมภาพันธ์ 2560