สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
!! เว็บไซต์อยู่ในช่วงพัฒนาระบบครับ !! เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ โปรดใช้ Google Chrome ในการเข้าชมเว็บไซต์ครับ

ผู้บริหาร
นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี
นายสหรัฐ พูลนาค
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี
ดาวน์โหลด
   
งานแผน
159รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานพัสดุ
158แบบฟอร์มจัด/จัดจ้าง
บัญชี/การเงิน
154จ่ายเงิน 18 พฤษภาคม 2560
153จ่ายเงิน 16 พฤษภาคม 2560
152จ่ายเงิน 15 พฤษภาคม 2560
151จ่ายเงิน 8 พฤษภาคม 2560
150จ่ายเงิน 3 พฤษภาคม 2560
149จ่ายวันที่ 25 เมษายน 2560 (อุดหนุน)
148จ่ายวันที่ 25 เมษายน 2560 (การเรียนการสอน)
147จ่ายวันที่ 25 เมษายน 2560
146จ่ายเงิน 7 เมษายน 2560
145จ่ายเงิน 5 เมษายน 2560
144จ่ายเงิน 31 มีนาคม 2560
143จ่ายเงิน 30 มีนาคม 2560
142จ่ายเงิน 29 มีนาคม 2560
141จ่่ายเงิน 24 มีนาคม 2560
140จ่ายเงิน 15 มีนาคม 2560
139จ่ายเงิน 10 มีนาคม 2560
138จ่ายเงิน 13 มีนาคม 2560
137จ่ายเงิน 8 มีนาคม 2560
136จ่ายเงิน 28 กุมภาพันธ์ 2560
135จ่ายเงิน 27 กุมภาพันธ์ 2560 (อุกหนุน)
134จ่ายเงิน 27 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
133เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง
บัญชี/การเงิน
132จ่ายเงิน 20 กุมภาพันธ์ 2560
131จ่ายเงินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
130จ่ายเงินวันมี่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
129จ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
128จ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
เครื่องมือนิเทศ
12711.แบบนิเทศ ติดตามศูนย์ดิจิทัลชุมชน
12610. แบบนิเทศ ติดตามศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1259.แบบนิเทศ ติดตามการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
1248.แบบนิเทศ ติดตามรักการอ่าน
1237.แบบนิเทศ ติดตามศูนย์สงเสริมประชาธิปไตย
1226.แบบนิเทศ ติตดามศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
1215.แบบนิเทศ ติตดามการประกันคุณภาพ
1204.แบบนิเทศ ติดตามแผนการเรียนรู้รายบุคคล
119นิเทศภายใน (1.นิเทศภายในสถานศึกษา new)
118การศึกษาตามอัธยาศัย (7.แบบประเมินความพึงใจต่อการให้บริการบ้านหนังสือชุมชน)
117การศึกษาตามอัธยาศัย (6.แบบประเมินความพึงใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย)
116การศึกษาตามอัธยาศัย (5.แบบนิเทศห้องสมุด)
115การศึกษาตามอัธยาศัย (4.แบบนิเทศศูนย์อาเซียนศึกษา)
114การศึกษาตามอัธยาศัย (3.แบบนิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชน)
113การศึกษาตามอัธยาศัย (2.แบบนิเทศการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน)
112การศึกษาตามอัธยาศัย (1.แบบนิเทศ กศน.ตำบล)
111การศึกษาต่อเนื่อง (1.แบบนิเทศต่อเนื่อง (แก้ไข2))
110การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2.เครื่องมือนิเทศเทียบระดับ)
109การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1.เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
108การประกันคุณภาพ (4.แผนนิเทศการจัดโครงการ(ผอ))
107การประกันคุณภาพ (3.แบบนิเทศสถานศึกษาสีขาว)