กศน.ตำบลสะพานไกร
!! เว็บไซต์อยู่ในช่วงพัฒนาระบบครับ !! เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ โปรดใช้ Google Chrome ในการเข้าชมเว็บไซต์ครับ

ครู กศน.ตำบล
 
ดาวน์โหลด
   
งานกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
181แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
180มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน การจัดการศึกษา กศน. ปี 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
179เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัด กศน. ปี 62 วันที่ 20 พ.ย. 61
177รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1)
งานพัสดุ
176แบบฟอร์มการจัดซื้อตั้งแต่ 5,000 บาท
175แบบฟอร์มการจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท
174แบบฟอร์มการจัดจ้างตั้งแต่ 5,000 บาท
173แบบฟอร์มการจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท
บัญชี/การเงิน
171แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน งปม.
งานพัสดุ
166แบบรายงานผลบรรณารักษ์จ้างเหมา 2562
165แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์/พนักงานจ้างเหมา
164แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนครู ศรช./ครูผู้สอนคนพิการ
163แบบฟอร์มจัดซื้อ/จัดจ้าง
งานแผน
159รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เครื่องมือนิเทศ
12711.แบบนิเทศ ติดตามศูนย์ดิจิทัลชุมชน
12610. แบบนิเทศ ติดตามศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1259.แบบนิเทศ ติดตามการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
1248.แบบนิเทศ ติดตามรักการอ่าน
1237.แบบนิเทศ ติดตามศูนย์สงเสริมประชาธิปไตย
1226.แบบนิเทศ ติตดามศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
1215.แบบนิเทศ ติตดามการประกันคุณภาพ
1204.แบบนิเทศ ติดตามแผนการเรียนรู้รายบุคคล
119นิเทศภายใน (1.นิเทศภายในสถานศึกษา new)
118การศึกษาตามอัธยาศัย (7.แบบประเมินความพึงใจต่อการให้บริการบ้านหนังสือชุมชน)
117การศึกษาตามอัธยาศัย (6.แบบประเมินความพึงใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย)
116การศึกษาตามอัธยาศัย (5.แบบนิเทศห้องสมุด)
115การศึกษาตามอัธยาศัย (4.แบบนิเทศศูนย์อาเซียนศึกษา)
114การศึกษาตามอัธยาศัย (3.แบบนิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชน)
113การศึกษาตามอัธยาศัย (2.แบบนิเทศการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน)
112การศึกษาตามอัธยาศัย (1.แบบนิเทศ กศน.ตำบล)
111การศึกษาต่อเนื่อง (1.แบบนิเทศต่อเนื่อง (แก้ไข2))
110การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2.เครื่องมือนิเทศเทียบระดับ)
109การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1.เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
108การประกันคุณภาพ (4.แผนนิเทศการจัดโครงการ(ผอ))
107การประกันคุณภาพ (3.แบบนิเทศสถานศึกษาสีขาว)
106การประกันคุณภาพ (2.แบบนิเทศสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการขยะ)
105การประกันคุณภาพ (1.การประกันคุณภาพ-ปรับแก้)
งานนิเทศ
103เครื่องมือนิเทศ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
100เอกสารยืมเงินงบประมาณ_ปีงบประมาณ 2560
งานการเงิน
96ฎีกา
95เอกสารการจ่ายเงิน ออกวันที่ 10-11 มกราคม 2560
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
94รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
93เอกสารค่าตอบแทนวิทยากร
92รับรองการจ่ายเงิน
91คู่มือการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
90เอสการค่าจ้างครูประจำกลุ่ม
87แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค
86เอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี ปีงบประมาณ 2560
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
81บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ ผ่านเครื่องสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
80แบบสรุปผลการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา