[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้

ศุกร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2552


 

   

ความเป็นมา

            บ้านสามเรือน  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าตะคร้อ  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นหมู่บ้านของชาวลาวโซ่ง   อพยพมาจากหมู่บ้านห้วยท่าช้างเพื่อหาที่ทำกินใหม่ในช่วงแรกมีการอพยพมาเพียง 3 บ้าน  จึงเป็นที่มาของชื่อ  บ้านสามเรือน” ต่อมามีราษฎรเริ่มอพยพมารวมกันเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่  ปัจจุบันมีทั้งสิ้น  150  ครัวเรือน

                บ้านสามเรือนถือเป็นหมู่บ้านดั้งเดิม          ที่มีการทอผ้าควบคู่กับการทำไร่ทำนามาแต่

บรรพบุรุษ  ผู้หญิงลาวโซ่งจะนิยมทอผ้าลายพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวโซ่ง เพื่อใช้ในพิธีต่างๆอันเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาช้านาน  เช่น  ประเพณีไทยทรงดำในเดือนเมษายนของทุกปี  ,  การทำบุญกลางบ้าน  ,  งานสงกรานต์

                เริ่มแรกราษฎรจะทอผ้าเพื่อใช้กันเองและขายให้กันระหว่างหมู่บ้าน  ชาวบ้านมีรายได้จากการประกอบอาชีพทุกประเภทประมาณ  3,000  บาท/เดือน  ในปี พ..2530  ได้มีหน่วยงานราชการเข้าไปให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านการจัดการ  การลงทุน    การจัดตั้ง   และพัฒนากลุ่มอาชีพการผลิต ( รวมถึงการฝึกอาชีพ )  การตลาด  การจำหน่าย   และให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆทำให้สภาพความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ

                หลังจากที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้าไปส่งเสริมกอปรกับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านที่เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มได้หาทุนสร้างอาคารสำหรับกลุ่มทอผ้าเพื่อเป็นศูนย์รวมของทุกคน

                ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกได้ส่งผลให้ชื่อบ้านสามเรือนเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้ซื้อ มีตลาดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น  มีเงินทุนหมุนเวียนมากพอที่จะซื้อวัตถุดิบ  ได้แก่  ไหมประดิษฐ์  ทอผ้ามัดหมี่  ทอผ้าขาวม้า  ตามลายที่ลูกค้าสั่ง  สามารถจำหน่ายได้ราคาเพิ่มขึ้น  มีสมาชิกสนใจเข้าเข้าร่วมกลุ่มมากขึ้น  ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ  30  คน  มีรายได้ประมาณ  3,000  บาท/คน

                ผ้ามัดหมี่ และผ้าขาวม้าของบ้านสามเรือน  จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามเฉพาะตัวของชาวลาวโซ่งที่น่าจะสนับสนุน

 วัตถุประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาการทอผ้าไว้ใช้ในครอบครัวและเป็นการทอผ้าเพื่อขายเป็นอาชีพเสริม

2.       เพื่อให้กลุ่มสตรี  แม่บ้าน  ที่ว่างงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.       เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

4.       เพื่อเป็นตัวอย่างและขยายผลผลิตไปยังหมู่บ้านอื่นๆที่สนใจ

 เป้าหมาย

เพื่อให้กลุ่มสตรี  แม่บ้านในหมู่  4  บ้านสามเรือนมีอาชีพเสริมและรายได้พอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    พออยู่  พอกิน  ในการเลี้ยงครอบครัว  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้าชม : 3187


แหล่งเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      รอยพุทธบาท แหล่งเรียนรู้ 24 / พ.ย. / 2552
      แหล่งเรียนรู้ วัดอ่างศิลา 13 / ต.ค. / 2552
      แหล่งเรียนรู้ (ก๊าสชีวมวล จากมูลสัตว์) 17 / มิ.ย. / 2552
      น้ำตกเซาะยาง 6 / มี.ค. / 2552
      แหล่งเรียนรู้ 17 / ก.พ. / 2552


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
56 หมู่ที่ 4 ถนนหนองควง-เพชรเกษม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3249-4229  โทรสาร  0-3249-4229 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01