เลือกปีงบประมาณ

รหัสงบประมาณ 2557

ลำดับ งบประมาณ ประเภท รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน
1 งบรายจ่ายอื่น โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 2000204705700001 5711500
2 งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน 2000289720500001 5711410
3 งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2000289720500008 5711410
4 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 2000289720500009 5711410
5 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 2000204705000000 5711210
6 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 2000204705000000 5711220
7 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ 2000204705000000 5711230
8 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค 2000204705000000 5711240
9 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 2000204704000000 5711210
10 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 2000204704000000 5711220
11 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ 2000204704000000 5711230
12 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค 2000204704000000 5711240
13 งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2000204704700004 5711500
14 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้ 2000204704700005 5711500
เข้าชม : 12,655 ครั้ง
E - Vendors Version 1.0
พัฒนาโปรแกรมโดยนายธนัญชัย จุ้ยมี | Created By : Mr. Thananchai Juime