ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2554
 

                    นายวรวิทย์   กิตติคุณศิริ  ผู้อำนวยการ  สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานการประชุมประจำเดือน   ครั้งที่  3/2554    เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2554   ณ   ห้องประชุมยงค์   นพคุณ  โดยมีรอง ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี  ผอ. กศน. อำเภอ   ข้าราชการ พนักงานราชการ  ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรีทุกคนเข้าร่วมประชุม  ในวันนี้ผู้บริหาร  กศน. จังหวัดเพชรบุรีได้ทำพิธีประดับเครื่องหมายอินทรนู   ประกอบเครื่องแบบพนักงานราชการ   ครูกศน. ตำบล  และครูอาสาสมัคร   รวมทั้งสิ้น  89  คน   และได้รับเกียรติจากนายกัมพล   สุภาแพ่ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี   เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/เครือข่าย/สถานศึกษา  ที่จัดและหรือสนับสนุน กศน. ดีเด่น  ประจำปี  2553 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.  ระเบียบว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน.ประธานได้สรุปสาระให้ที่ประชุมทราบ  2. รายงานการไปราชการ  อบรม  ประชุม  สัมมนา  นายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ  ได้แจ้งสรุปสาระสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร กศน. ในเขตภาคกลาง   เมื่อวันที่  5-6  มีนาคม  2554  ที่โรงแรมปริ้นพาเลช การประชุมการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง  ระหว่างวันที่  10-12 มีนาคม 2554  ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  การประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการวันรักการอ่านของสำนักงาน กศน. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2554  และการประชุมเตรียมการอบรมวิทยากรยุวกาชาด  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2554  ที่สำนักยุวกาชาด สภากาชาดไทย   นางทองสุข   รัตนประดิษฐ์  ครู คศ.3  ไปร่วมประชุมการประสานแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2554  ณ สถาบัน กศน. ภาคกลาง  นางสาวจุธฑามาศ   หลิมตระกูล  ครู กศน. ตำบลบ้านลาด  ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน/รั้วครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ 27-29  มีนาคม  2554  ที่โรงแรมนนทบุรีพาเลส  นนทบุรี   นางสาวเกสร  กสินันทสกุล ครูอาสาสมัครอำเภอท่ายาง ประชุมโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เมื่อวันที่  28-30  มีนาคม  2554  ณ สถาบัน  กศน. ภาคกลาง  จากนั้น ผอ. กศน. อำเภอต่าง ๆ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม  2554     มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ๆ ดังนี้  นางสาวพัชรา  พิมพ์ศิริ  ผอ. กศน. อำเภอเขาย้อย  รายงานผลการทอดผ้าป่าเพื่อปรับภูมิทัศน์  กศน.  เมื่อวันที่  6 มีนาคม  2554  ณ วัดเทพประชุมนิมิต   โดยได้ยอดเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  86,068  บาท  และได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์หน้าสำนักงานไปแล้ว  40%   โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูอธิการเสรีย์โกวิโท เจ้าอาวาสวัดหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย กำกับการดูแลการก่อสร้าง  นางสาวดนยา  แย้มภู่  ผอ. กศน. อำเภอบ้านแหลม  รายงานว่าเมื่อวันที่  23-24  มีนาคม  2554  ได้เข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม    นางสุรีย์   จันทร์ปรุง  ครู  คศ.2  รายงานแทน ผอ. กศน. อำเภอแก่งกระจาน  ว่าเมื่อวันที่  23-24  มีนาคม  2554  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษามาถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา “กศน. เพื่อนการเรียนรู้”  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ หมู่ 9 ตำบลแก่งกระจาน   นางสาวเกสร  กสินันทสกุล  ครูอาสาสมัครอำเภอท่ายาง  รายงานแทน ผอ. กศน. อำเภอท่ายาง  รายงานว่าวันที่  31  มีนาคม  2554   นางละเอียด  สะอาดเอี่ยม  ผอ. กศน. อำเภอท่ายาง ไปลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  และส่วนราชการในอำเภอท่ายาง  เรื่องการพัฒนาชุมชนท่ายางผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ณ ห้องประชุมอำเภอท่ายาง  นายสุนทร   คำเวบุญ  ผอ. กศน. อำเภอชะอำ  รายงานว่าเมื่อวันที่  29  มีนาคม  2554  จัดโครงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการทำฝายชะลอความชุ่มชื่น (Check Dam)  ตามแนวพระราชดำริ   โดยนำนักศึกษา จำนวน 100  คน   เข้าร่วมกิจกรรม  นางไพรินทร์   พงษ์ชุบ  ครู คศ.3  รายงานแทน ผอ. กศน. อำเภอเมืองเพชรบุรี   ว่าได้ดำเนินการเปิด  กศน. ตำบล เพิ่มอีก  3  แห่ง   และวันที่  17  มีนาคม  2554  ได้จัดโครงการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรสำหรับเยาวชน  ให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองเพชรบุรี  นายสังวรณ์  บัวศิริ ผอ. กศน. อำเภอบ้านลาด  รายงานว่าในเดือนนนี้ กศน. อำเภอบ้านลาด ได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพ  ไปแล้ว  25  กลุ่ม  จากนั้นประธานได้เน้นย้ำนโยบายการจัดวิชาชีพของ สำนักงาน กศน. ให้ที่ประชุมถือปฏิบัติ เร่งรัดการจัดกิจกรรมและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และกำชับให้ทีมงานจัดเตรียมการจัดนิทรรศการในงานมกรรมวันรักการอ่านให้แสดงผลงานอย่างเต็มที่

 

  เข้าชม : 3120 ครั้ง
 
???.????????????????? ????????????\"???????????????? ?????????????????\"
Post : 2018-04-13 08:35:30  เข้าชม : 227 ครั้ง
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Post : 2018-04-19 10:10:21  เข้าชม : 159 ครั้ง
???.???????????? ????? ETV ???????? 5
Post : 2018-04-15 16:20:57  เข้าชม : 151 ครั้ง
???.???????????????????????????? bike for dad ???????????????
Post : 2018-04-13 07:56:22  เข้าชม : 176 ครั้ง
????????????????????????????????????
Post : 2018-04-13 07:17:48  เข้าชม : 198 ครั้ง
????????? ???????? ??.???.???????????? ????????????? ???.???????? ????????????????????
Post : 2018-04-13 10:36:07  เข้าชม : 172 ครั้ง
??????????? Bike For Dad ???????????? ??????? ???.??????
Post : 2018-04-13 08:37:41  เข้าชม : 230 ครั้ง
???.??????????? ?????????? ???????????? Bike for dad
Post : 2018-04-13 08:12:19  เข้าชม : 172 ครั้ง
??????????????????????????????? 5 ???????
Post : 2018-04-13 07:21:57  เข้าชม : 157 ครั้ง
???.???????????? ?????????????????????????????????????????
Post : 2018-04-13 08:20:49  เข้าชม : 183 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com